จังหวัดร้อยเอ็ด
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดร้อยเอ็ด2,890.421.00100.0 %5.0503.61178.3764.6 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดร้อยเอ็ด13,129.134,890.4062.8 %5.0145.9251.4364.8 %5.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดร้อยเอ็ด1,019.161.0099.9 %5.020.742.8586.3 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ร้อยเอ็ด4,249.582,909.0031.5 %5.0488.79212.4656.5 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดร้อยเอ็ด3,035.091,118.0063.2 %5.0490.2853.7189.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ร้อยเอ็ด20,411.606,378.6468.7 %5.03,222.91800.8875.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมยวดี1,255.3543.0096.6 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองร้อยเอ็ด4,371.081,457.0066.7 %5.0231.470.9599.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเกษตรวิสัย3,926.38296.0092.5 %5.0331.3071.5978.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาจตุรพักตรพิมาน3,686.99350.0090.5 %5.0234.9654.7576.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาจังหาร3,250.19112.0096.6 %5.0237.1717.3892.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาธวัชบุรี3,696.00190.0094.9 %5.0123.8146.5162.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปทุมรัตต์4,004.82386.0090.4 %5.0346.0171.1579.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพนมไพร4,721.11239.0094.9 %5.0349.7324.7092.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโพธิ์ชัย3,387.65198.0094.2 %5.0239.2153.7877.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโพนทราย1,795.4942.0097.7 %5.0287.0144.9584.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโพนทอง3,543.70450.0087.3 %5.0254.3671.5071.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสรวง3,221.5097.0097.0 %5.0161.0416.7389.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีสมเด็จ4,167.62310.0092.6 %5.0185.6647.3474.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสุวรรณภูมิ3,523.84776.0078.0 %5.0212.2671.3566.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเสลภูมิ3,412.76298.0091.3 %5.0290.8767.7076.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองพอก3,516.25157.0095.5 %5.0265.6253.3979.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาอาจสามารถ4,140.72273.0093.4 %5.0230.1424.4189.4 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ร้อยเอ็ด4,222.685,842.56-38.4 %0.01,036.061,577.95-52.3 %0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ร้อยเอ็ด สาขาเมืองร้อยเอ็ด0.061.00-1,566.7 %0.0ไม่ครบ2.85ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ร้อยเอ็ดสาขาโพนทอง2,716.94941.1065.4 %5.0320.59183.3542.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ร้อยเอ็ดสาขาสุวรรณภูมิ2,442.491,232.1049.6 %5.0524.3935.8893.2 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นทึ่ร้อยเอ็ดสาขาอาจสามารถ2,508.29506.0079.8 %5.0517.16161.5068.8 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดร้อยเอ็ด2,027.841,164.0042.6 %5.0861.00623.9027.5 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด3,043.251,195.0060.7 %5.0769.85186.5875.8 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดร้อยเอ็ด4,012.83535.0086.7 %5.0807.87179.6377.8 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด6,935.343,422.0050.7 %5.02,462.262,857.75-16.1 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดร้อยเอ็ด2,203.053,342.72-51.7 %0.0606.87293.5151.6 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด5,314.642,875.0045.9 %5.0928.99983.18-5.8 %0.0
ส.ป.ก. ร้อยเอ็ด3,985.902,957.4925.8 %5.01,058.01126.5588.0 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดร้อยเอ็ด(รวมสาขา)16,703.1014,549.8112.9 %5.01,781.35ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
ท่าอากาศยานร้อยเอ็ด64,779.4443,142.0033.4 %5.0286.57776.30-170.9 %0.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดร้อยเอ็ด3,594.151,553.1056.8 %5.01,009.51461.6154.3 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาร้อยเอ็ด1,489.69768.0048.4 %5.063.6438.2739.9 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาร้อยเอ็ด(กลุ่มงานอากาศเกษตร)1,634.89644.0060.6 %5.043.4035.6717.8 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดร้อยเอ็ด2,969.47640.0078.4 %5.0712.8093.8286.8 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดร้อยเอ็ด2,999.63415.8386.1 %5.0643.36626.372.6 %1.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดร้อยเอ็ด3,398.181,797.0047.1 %5.0845.90260.6769.2 %5.0
สำนักงานจังหวัดร้อยเอ็ด6,805.9228,360.63-316.7 %0.02,852.40455.1584.0 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดร้อยเอ็ด4,973.324,748.004.5 %2.01,226.23486.9960.3 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดร้อยเอ็ด8,899.121,862.0079.1 %5.03,165.85800.1374.7 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด5,633.324,308.0023.5 %5.01,128.2267.7994.0 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดร้อยเอ็ด10,970.821,859.0083.1 %5.01,093.11415.7762.0 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดร้อยเอ็ด4,027.502,020.4049.8 %5.01,150.17585.0649.1 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดร้อยเอ็ด4,365.972,442.0044.1 %5.0818.16361.2155.9 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดร้อยเอ็ด4,782.031,787.3262.6 %5.01,378.32973.9229.3 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดร้อยเอ็ด3,574.273,302.007.6 %3.5648.5333.9094.8 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดร้อยเอ็ด7,138.159,023.00-26.4 %0.0499.25346.7530.5 %5.0
สถานกักขังกลางจังหวัดร้อยเอ็ดไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0386.58165.4657.2 %5.0
รจจ.ร้อยเอ็ด 68,263.8533,818.1550.5 %5.01,185.1154.0095.4 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดร้อยเอ็ด578.75475.0017.9 %5.0238.96173.7027.3 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดร้อยเอ็ด3,114.231,425.0054.2 %5.0788.86609.3622.8 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดร้อยเอ็ด3,779.861,849.0051.1 %5.0693.78215.8868.9 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดร้อยเอ็ด4,579.344,657.83-1.7 %0.01,167.46719.8138.3 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดร้อยเอ็ด4,213.942,320.0044.9 %5.01,188.20534.5055.0 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดร้อยเอ็ด9,602.507,434.2822.6 %5.0919.60150.4983.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 (จังหวัดร้อยเอ็ด)51,982.396,150.9188.2 %5.02,272.66760.4166.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 172,674.6317,696.0075.7 %5.01,197.48916.8423.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 217,155.3214,656.0014.6 %5.01,136.101,047.497.8 %3.5
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 319,857.896,638.1666.6 %5.0938.77150.6284.0 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดร้อยเอ็ด2,285.373,694.00-61.6 %0.0283.84488.33-72.0 %0.0
โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด6,137.4111,758.56-91.6 %0.0396.84478.88-20.7 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด133,986.7891,686.0031.6 %5.01,567.26914.6141.6 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ด130,090.5527,424.0078.9 %5.0876.94418.9552.2 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด38,543.2157,248.00-48.5 %0.01,133.803,250.00-186.6 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพเกษตรวิสัย21,790.899,228.0057.7 %5.0905.301,169.81-29.2 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพพนมไพร18,149.385,026.0072.3 %5.0808.561,097.25-35.7 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพโพนทอง179,136.7819,926.1988.9 %5.0916.67760.5617.0 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพร้อยเอ็ด68,894.413,296.0095.2 %5.0760.18539.9229.0 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด8,645.1227,453.00-217.6 %0.02,007.201,464.4727.0 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดร้อยเอ็ด 3,075.34836.0072.8 %5.0731.80342.4753.2 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดร้อยเอ็ด3,055.10840.0072.5 %5.0655.74244.2862.7 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดร้อยเอ็ด42,746.063,893.9890.9 %5.08,588.885,103.0040.6 %5.0
รวม 1,214,848 527,638 56.57 % 68,058 37,838 44.40 %