จังหวัดนราธิวาส
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนราธิวาส2,470.801,126.0054.4 %5.0462.22313.5732.2 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.นราธิวาส11,228.2220,263.17-80.5 %0.066.1989.03-34.5 %0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส15,370.738,000.7047.9 %5.098.133,065.00-3,023.4 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นราธิวาส3,592.594,252.89-18.4 %0.0519.28232.7555.2 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดนราธิวาส2,791.481,805.0035.3 %5.0369.440.9599.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่นราธิวาส10,299.839,138.0011.3 %5.02,668.08593.5677.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาตากใบ3,475.70561.0083.9 %5.0224.6799.5555.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบาเจาะ3,652.9068.0098.1 %5.0181.4197.9546.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขายี่งอ3,458.4713.0099.6 %5.0160.3826.5883.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาระแงะ4,509.44364.0091.9 %5.0201.220.9599.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขารือเสาะ3,463.35350.0089.9 %5.0286.0497.1966.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีสาคร3,810.17365.0090.4 %5.0313.1695.7469.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแว้ง3,281.90343.0089.5 %5.0362.7635.4190.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสุคีริน3,356.0671.0097.9 %5.0414.7447.9888.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสุไหงโก-ลก4,089.81822.0079.9 %5.0406.6388.3678.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสุไหงปาดี3,349.80328.0090.2 %5.0252.0073.8070.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาจะแนะ956.1513.0098.6 %5.0222.4954.7275.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเจาะไอร้อง3,755.70234.0093.8 %5.0187.7087.8053.2 %5.0
ด่านศุลกากรสุไหงโก-ลก9,006.6923,690.37-163.0 %0.01,063.64289.5972.8 %5.0
ด่านศุลกากรตากใบ12,097.5613,621.40-12.6 %0.0739.10373.2649.5 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นราธิวาส3,443.245,622.00-63.3 %0.0861.56538.6537.5 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นราธิวาส สาขาเมืองนราธิวาส2,561.971.00100.0 %5.0352.24179.5549.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นราธิวาส สาขาระแงะ2,421.39444.0081.7 %5.0421.7539.4690.6 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นราธิวาส สาขาสุไหงโก-ลก2,589.56620.0076.1 %5.0500.83335.3533.0 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนราธิวาส2,649.69833.6068.5 %5.0519.22258.1150.3 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดนราธิวาสไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนราธิวาส3,110.78811.0073.9 %5.0728.45532.5026.9 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดนราธิวาส6,046.10842.1086.1 %5.0718.95483.4032.8 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนราธิวาส3,886.111,817.0053.2 %5.01,051.721,225.42-16.5 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดนราธิวาส1,897.962,238.60-17.9 %0.0459.25618.71-34.7 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนราธิวาส4,312.492,574.0040.3 %5.01,184.84548.6853.7 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนราธิวาส3,166.512,113.8033.2 %5.0709.43168.1576.3 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดนราธิวาส8,722.539,558.35-9.6 %0.01,298.93625.5751.8 %5.0
ท่าอากาศยานนราธิวาส87,578.89105,097.51-20.0 %0.0644.29343.5046.7 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนราธิวาส3,365.01604.0082.1 %5.0747.46406.0745.7 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยานราธิวาส10,730.254,435.0058.7 %5.067.5872.16-6.8 %0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดนราธิวาส3,104.88895.0071.2 %5.0728.4525.1696.5 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดนราธิวาส2,606.93633.0075.7 %5.0519.27215.1358.6 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนราธิวาส23,286.942,793.8088.0 %5.09,190.57322.2996.5 %5.0
สำนักงานจังหวัดนราธิวาส16,869.5721,947.00-30.1 %0.03,504.783,945.37-12.6 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดนราธิวาส4,993.904,409.7011.7 %5.01,508.102,507.04-66.2 %0.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนราธิวาส6,079.981,562.0074.3 %5.0652.40292.6455.1 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดนราธิวาส4,732.597,497.00-58.4 %0.01,241.88158.1687.3 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัด นราธิวาส7,276.08885.0087.8 %5.0747.46549.1026.5 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนราธิวาส3,967.023,557.0010.3 %5.0994.67809.5818.6 %5.0
สำนักงานส่งเสิรมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนราธิวาส3,453.442,036.0041.0 %5.0880.58324.0963.2 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนราธิวาส4,777.041,860.0061.1 %5.01,394.01363.8973.9 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนราธิวาส2,767.812,210.0020.2 %5.0576.3257.6990.0 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนราธิวาส11,274.285,406.0052.1 %5.0494.94511.75-3.4 %0.0
รจจ.นราธิวาส 44,943.1827,745.9338.3 %5.0767.67298.5161.1 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดนราธิวาส2,815.361,695.5039.8 %5.0595.34157.2473.6 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดนราธิวาส4,132.213,560.0013.8 %5.01,108.77448.5059.5 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนราธิวาส2,985.971,967.0034.1 %5.0671.40161.5075.9 %5.0
สปส.จ.นราธิวาส5,974.444,073.3831.8 %5.01,355.95484.5064.3 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนราธิวาส4,580.341,850.0059.6 %5.01,336.96232.7682.6 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนราธิวาส4,452.023,547.1420.3 %5.0899.59405.4054.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 311,113.365,930.5846.6 %5.0965.67514.9046.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 15 (จังหวัดนราธิวาส ปัตตานี และยะลา)65,951.116,636.3589.9 %5.02,572.93689.6373.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 185,574.8710,777.7387.4 %5.01,200.49436.5463.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 234,010.099,261.7872.8 %5.01,847.721,499.1018.9 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนราธิวาส1,315.692,528.00-92.1 %0.0284.00684.80-141.1 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างนราธิวาส27,863.245,406.0080.6 %5.0776.27712.268.2 %4.0
วิทยาลัยการอาชีพสุไหงโก-ลก93,954.9917,322.0081.6 %5.0864.721,127.11-30.3 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส11,891.7812,922.00-8.7 %0.01,907.182,388.70-25.2 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนราธิวาส 3,044.651,576.6048.2 %5.0671.40384.7542.7 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนราธิวาส2,492.121,986.0020.3 %5.0462.24121.5273.7 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาส52,148.8311,496.0078.0 %5.06,181.476,422.00-3.9 %0.0
รวม 808,935 409,015 49.44 % 66,369 39,391 40.65 %