จังหวัดชัยนาท
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดชัยนาท3,186.14683.0078.6 %5.0164.61171.91-4.4 %0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.ชัยนาท15,641.468,200.6047.6 %5.0123.99110.7310.7 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ชัยนาท3,781.672,427.0035.8 %5.0563.42123.7078.0 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดชัยนาท3,998.7210,073.49-151.9 %0.0639.4886.1386.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชัยนาท11,695.3412,405.00-6.1 %0.02,598.10675.3374.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวัดสิงห์4,519.41637.0085.9 %5.0206.020.9599.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสรรพยา5,490.13879.0084.0 %5.0190.84126.0534.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขามโนรมย์4,714.61582.0087.7 %5.0172.7368.2660.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสรรคบุรี5,641.34728.0087.1 %5.0259.2264.6075.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหันคา4,852.06963.0080.2 %5.0318.010.9599.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองมะโมง3,262.16354.0089.1 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชัยนาท4,771.084,732.000.8 %0.5811.88855.05-5.3 %0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชัยนาท สาขาหันคา2,959.90476.0083.9 %5.0335.64268.5420.0 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดชัยนาท4,474.292,180.0051.3 %5.0810.63334.1258.8 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดชัยนาท4,026.385,195.86-29.0 %0.0730.87104.9485.6 %5.0
สำนักชลประทานที่ 1250,637.6130,726.3239.3 %5.017,542.652,755.0084.3 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดชัยนาท3,605.272,089.0042.1 %5.0506.34305.9039.6 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยนาท6,224.864,847.0022.1 %5.01,438.151,192.7317.1 %5.0
สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 ชัยนาท35,127.2218,186.1948.2 %5.01,526.88262.9882.8 %5.0
สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 1 จังหวัดชัยนาท7,531.095,296.9229.7 %5.01,408.8199.3193.0 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดชัยนาท2,180.515,709.00-161.8 %0.0429.38329.3423.3 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชัยนาท5,972.603,282.0045.0 %5.01,206.25952.6621.0 %5.0
ส.ป.ก.ชัยนาทไม่ครบ3,240.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ173.60ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 75,151.502,768.1546.3 %5.01,541.592,561.89-66.2 %0.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดชัยนาท5,341.552,165.4959.5 %5.0924.72360.1561.1 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชัยนาท4,513.11120.0097.3 %5.0829.56539.6534.9 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดชัยนาท3,962.481,440.0063.7 %5.0620.470.9599.8 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดชัยนาท92,433.09616.0099.3 %5.04,557.37293.3993.6 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดชัยนาท4,407.624,556.00-3.4 %0.0734.56424.6242.2 %5.0
สำนักงานจังหวัดชัยนาท6,148.755,430.0011.7 %5.01,209.96151.7087.5 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดชัยนาท14,809.264,273.0071.1 %5.01,343.08835.1837.8 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชัยนาทไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดชัยนาท6,401.2312,462.86-94.7 %0.01,247.9958.2395.3 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชัยนาท12,948.283,723.0071.2 %5.0658.50346.7547.3 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชัยนาท5,274.774,195.7920.5 %5.0696.50194.0772.1 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดชัยนาท4,507.084,417.002.0 %1.0829.6165.5492.1 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชัยนาทไม่ครบ2,872.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ396.65ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชัยนาท3,965.032,834.0028.5 %5.0620.4740.1593.5 %5.0
สพ.ชัยนาท12,619.681,016.0091.9 %5.0563.42212.1562.3 %5.0
รจจ.ชัยนาท 45,726.1033,578.3926.6 %5.0602.13543.809.7 %4.5
สำนักงานแรงงานจังหวัดชัยนาท3,549.693,746.00-5.5 %0.0430.3180.0581.4 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดชัยนาท4,028.053,080.0023.5 %5.0670.47232.7565.3 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดชัยนาท3,347.342,387.0028.7 %5.0449.32215.5552.0 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดชัยนาท6,861.122,953.0057.0 %5.0848.66204.6475.9 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชัยนาท3,569.261,390.0761.1 %5.0582.4465.8988.7 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดชัยนาท3,406.414,111.44-20.7 %0.0449.32118.9673.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท395,252.6310,174.2997.4 %5.01,265.24379.1370.0 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดชัยนาท5,366.443,719.5030.7 %5.0163.42181.16-10.9 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท47,766.1066,733.00-39.7 %0.0786.55220.7971.9 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยนาท192,841.2319,470.0089.9 %5.03,348.321,441.6556.9 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพเนินขามไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยนาท9,884.75123.6098.7 %5.01,366.54697.3849.0 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชัยนาท 3,903.871,208.6869.0 %5.0594.38248.4758.2 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชัยนาท5,185.631,093.0078.9 %5.0315.51288.168.7 %4.0
ตำรวจภูธรจังหวัดชัยนาท56,679.877,819.6386.2 %5.02,758.283,406.98-23.5 %0.0
รวม 1,164,146 332,257 71.46 % 62,993 23,299 63.01 %