จังหวัดสระบุรี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสระบุรี3,186.354.3599.9 %5.0395.3365.3283.5 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สระบุรี4,645.995,051.55-8.7 %0.0719.9344.1393.9 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดสระบุรี3,642.272,335.0035.9 %5.0585.5346.8392.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สระบุรี25,380.4626,760.60-5.4 %0.04,066.80483.0788.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสระบุรี7,171.903,202.4055.3 %5.0412.8558.5885.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแก่งคอย5,232.381,190.0077.3 %5.0362.54110.8269.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองแค5,448.701,536.0071.8 %5.0233.6689.5061.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพระพุทธบาท4,826.121,638.0066.1 %5.0227.2748.5278.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านหมอ4,412.76846.0080.8 %5.0267.2941.9984.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวิหารแดง9,025.081,205.0086.6 %5.0186.3653.2271.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขามวกเหล็ก4,898.391,049.0078.6 %5.0316.82110.8265.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเสาไห้4,450.48851.0080.9 %5.0120.3840.9166.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองแซง4,416.66799.0081.9 %5.0158.7291.8242.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองโดน4,399.65549.0087.5 %5.0191.7733.5782.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาดอนพุด4,354.10273.0093.7 %5.0194.7441.5578.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังม่วง4,406.17803.0081.8 %5.0313.68104.9266.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเฉลิมพระเกียรติ4,562.731,276.0072.0 %5.0146.3063.8456.4 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สระบุรี5,688.808,705.61-53.0 %0.01,157.32954.7517.5 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระบุรี4,669.101.00100.0 %5.0946.83301.7668.1 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสระบุรี5,026.481,890.0062.4 %5.0566.5156.2590.1 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดสระบุรี3,179.581.00100.0 %5.0528.51205.8661.0 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสระบุรี4,416.413,612.0018.2 %5.0832.721,550.04-86.1 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดสระบุรี2,911.054,628.76-59.0 %0.0500.53371.9725.7 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสระบุรี5,827.284,110.0029.5 %5.01,346.13331.8575.3 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสระบุรี (ส.ป.ก.สระบุรี)4,069.344,591.00-12.8 %0.0794.67372.5153.1 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดสระบุรี11,434.9518,478.99-61.6 %0.01,365.22456.5166.6 %5.0
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 2 (สระบุรี)10,773.0610,453.783.0 %1.52,746.85176.7093.6 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระบุรี4,347.2696.6797.8 %5.0851.73164.3380.7 %5.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที 7 (สระบุรี)4,863.517,102.51-46.0 %0.01,383.8763.1895.4 %5.0
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 211,176.9410,361.247.3 %3.53,870.81389.5089.9 %5.0
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 3 สระบุรี7,755.6010,177.25-31.2 %0.02,080.9157.0097.3 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดสระบุรี4,666.401,650.0064.6 %5.0503.0145.3891.0 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดสระบุรี3,735.102,173.6041.8 %5.0528.45185.2564.9 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสระบุรี3,906.6983.7297.9 %5.0737.71239.3467.6 %5.0
สำนักงานจังหวัดสระบุรี13,386.385,534.1258.7 %5.01,207.251,170.103.1 %1.5
ที่ทำการปกครองจังหวัดสระบุรี7,456.482,400.0067.8 %5.01,479.25361.0075.6 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระบุรี4,331.9175.0098.3 %5.0590.47138.7076.5 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดสระบุรี13,631.4712,499.088.3 %4.02,107.0057.8697.3 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสระบุรี12,606.562,492.0080.2 %5.0604.54136.5477.4 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสระบุรี4,363.571,800.0058.7 %5.0813.69269.8066.8 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสระบุรี5,045.551.00100.0 %5.0908.77158.9082.5 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสระบุรี4,850.932,961.0039.0 %5.01,041.88180.1282.7 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสระบุรี4,855.254,888.00-0.7 %0.0737.620.9599.9 %5.0
สพ.สระบุรี16,683.4811,156.5033.1 %5.0623.36161.0674.2 %5.0
เรือนจำจังหวัดสระบุรี74,421.4665,306.0012.2 %5.01,022.94261.5674.4 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดสระบุรี3,113.0558.6798.1 %5.0420.4088.7978.9 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสระบุรี5,554.574,885.8112.0 %5.0813.69285.0065.0 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสระบุรี3,975.522,570.0035.4 %5.0699.59155.9677.7 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสระบุรี8,846.448,016.189.4 %4.51,574.36252.7083.9 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสระบุรี4,639.321,660.0064.2 %5.01,003.88219.0178.2 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสระบุรี5,230.504,715.739.8 %4.5471.40139.8370.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 115,893.5515,627.121.7 %0.5933.5066.8092.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒27,059.9712,843.5152.5 %5.01,520.15241.2384.1 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสระบุรี12,096.604,450.0363.2 %5.0340.72298.5412.4 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี94,674.7546,960.0050.4 %5.01,442.64283.1080.4 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก34,860.9712,600.0063.9 %5.0739.7358.5092.1 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์46,712.0016,361.6365.0 %5.01,047.331,284.59-22.7 %0.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี115,016.1525,227.0078.1 %5.0731.0390.2087.7 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างสระบุรี33,476.7517,621.0047.4 %5.0721.28179.7175.1 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพสระบุรี47,412.9512,200.0174.3 %5.0596.77246.3658.7 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพหนองแค48,258.9110,260.0078.7 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระบุรี19,765.1721,180.09-7.2 %0.01,703.951,171.4031.3 %5.0
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดสระบุรี19,147.2312,563.7934.4 %5.03,475.141,185.1365.9 %5.0
ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี24,542.4418,749.0123.6 %5.01,054.21335.3568.2 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสระบุรี 6,797.615,007.0026.3 %5.0965.85646.2633.1 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสระบุรี3,436.941,939.0043.6 %5.0528.46283.3746.4 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดสระบุรี42,209.5516,038.2062.0 %5.03,385.253,484.45-2.9 %0.0
รวม 987,262 518,133 47.52 % 64,948 21,344 67.14 %