จังหวัดอ่างทอง
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอ่างทอง3,602.311,019.0071.7 %5.0259.3959.0477.2 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อ่างทอง3,407.501,789.0047.5 %5.0373.77128.6465.6 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดอ่างทอง2,772.881,988.0028.3 %5.0386.3451.2286.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่อ่างทอง15,235.1515,455.20-1.4 %0.01,666.86491.1570.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองอ่างทอง4,677.682,285.0051.2 %5.0193.6447.5075.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวิเศษชัยชาญ4,946.731,203.0075.7 %5.0246.1766.5073.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโพธิ์ทอง4,413.68577.0086.9 %5.0164.2693.0043.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาไชโย4,394.06752.0082.9 %5.0146.7287.4040.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาป่าโมก4,416.34455.0089.7 %5.0144.6547.5067.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแสวงหา4,357.05742.0083.0 %5.0140.5047.5066.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสามโก้1,079.86394.0063.5 %5.0145.130.9599.3 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อ่างทอง3,452.284,876.62-41.3 %0.0525.90379.7727.8 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดอ่างทอง4,576.572,129.0053.5 %5.0792.12302.7861.8 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอ่างทอง3,522.61611.2782.6 %5.0506.8894.6281.3 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดอ่างทอง3,473.121,678.0051.7 %5.0430.82514.66-19.5 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอ่างทอง3,988.673,475.0012.9 %5.0620.95915.54-47.4 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดอ่างทอง2,394.775,079.12-112.1 %0.0386.40142.3163.2 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอ่างทอง1,212.683,201.00-164.0 %0.0468.85341.4427.2 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดอ่างทอง13,497.8814,819.55-9.8 %0.0887.20892.06-0.5 %0.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอ่างทอง3,765.091,582.0058.0 %5.0544.91114.7278.9 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดอ่างทอง3,922.771,080.0072.5 %5.0563.9331.4894.4 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดอ่างทอง3,289.41700.0078.7 %5.0335.7476.0077.4 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอ่างทอง3,603.604,578.00-27.0 %0.0506.88100.1280.2 %5.0
สำนักงานจังหวัดอ่างทอง15,212.7535,502.00-133.4 %0.01,457.68905.0537.9 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดอ่างทอง5,241.295,990.00-14.3 %0.0792.12204.2574.2 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอ่างทอง3,682.392,303.0037.5 %5.0563.93225.0560.1 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดอ่างทอง8,090.8812,684.08-56.8 %0.01,134.39114.3889.9 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอ่างทอง4,837.60ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5392.78ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอ่างทอง3,492.583,020.0013.5 %5.0582.95112.2680.7 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอ่างทอง4,490.292,059.0254.1 %5.0659.01196.1270.2 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดอ่างทอง4,918.241,354.0072.5 %5.0639.9987.2286.4 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอ่างทอง4,603.693,148.0031.6 %5.0392.7845.8988.3 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดอ่างทอง3,720.332,443.0034.3 %5.0568.64152.6573.2 %5.0
เรือนจำจังหวัดอ่างทอง 44,616.6646,878.70-5.1 %0.0645.77549.0515.0 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดอ่างทอง583.591,299.00-122.6 %0.0278.6947.9882.8 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอ่างทอง3,332.761,090.0067.3 %5.0288.6394.9067.1 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดอ่างทอง3,997.776,247.71-56.3 %0.0620.98183.3570.5 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอ่างทอง3,636.544,014.00-10.4 %0.0449.83581.55-29.3 %0.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดอ่างทอง4,249.603,142.0026.1 %5.0591.88212.4964.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง19,052.6617,447.618.4 %4.01,018.27102.9989.9 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอ่างทอง4,737.392,384.3249.7 %5.0240.56100.0058.4 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง42,265.9429,160.0031.0 %5.0631.62102.5483.8 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพโพธิ์ทอง19,717.439,221.5653.2 %5.0293.85128.0256.4 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ15,138.118,647.9942.9 %5.0365.78114.9568.6 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง6,646.0824,388.00-267.0 %0.0977.45781.7220.0 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอ่างทอง 3,714.732,731.0026.5 %5.0525.90227.7656.7 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอ่างทอง3,548.151,158.0067.4 %5.0373.7757.5884.6 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดอ่างทอง19,667.527,804.4660.3 %5.02,318.702,955.14-27.4 %0.0
รวม 352,360 304,586 13.56 % 26,851 13,309 50.43 %