จังหวัดยโสธร
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดยโสธร4,840.16952.0080.3 %5.0509.580.9599.8 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดยโสธร15,456.6714,500.006.2 %3.0189.34158.6916.2 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ยโสธร3,565.482,266.0036.4 %5.0585.64175.4870.0 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดยโสธร3,972.021,539.0061.3 %5.0566.6253.9290.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ยโสธร15,466.2012,912.0016.5 %5.01,707.57266.9584.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองยโสธร4,747.521,706.0064.1 %5.0384.8763.0283.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคำเขื่อนแก้ว4,564.58646.0085.8 %5.0174.2658.0666.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเลิงนกทา4,966.12959.0080.7 %5.0322.4050.4584.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขามหาชนะชัย5,774.03554.0090.4 %5.0302.5542.9385.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากุดชุม4,541.98804.0082.3 %5.0262.2957.5878.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาป่าติ้ว5,385.41516.0090.4 %5.0218.5935.6683.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาค้อวัง5,650.01416.0092.6 %5.0290.989.7696.6 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ยโสธร3,364.124,605.81-36.9 %0.0680.70342.9549.6 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ยโสธรสาขามหาชนะชัย2,698.62633.0076.5 %5.0380.6896.9074.5 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ยโสธร สาขาเมืองยโสธร2,627.010.00100.0 %5.0252.5659.8576.3 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ยโสธรสาขาไทยเจริญ2,964.52739.0075.1 %5.0479.99486.40-1.3 %0.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดยโสธร4,116.332,673.0035.1 %5.0908.90803.8111.6 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดยโสธร3,498.891,555.0055.6 %5.0516.79447.1613.5 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดยโสธร3,844.751,115.0071.0 %5.0604.64746.88-23.5 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดยโสธร4,017.603,272.0018.6 %5.0813.851,155.35-42.0 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดยโสธร2,668.794,926.64-84.6 %0.0530.15835.61-57.6 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดยโสธร5,318.723,852.8527.6 %5.01,327.24403.4669.6 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดยโสธร6,200.586,207.21-0.1 %0.01,022.99127.2587.6 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดยโสธร11,018.1811,726.46-6.4 %0.03,114.78225.1492.8 %5.0
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดยโสธร7,046.532,640.0062.5 %5.0737.75447.3239.4 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดยโสธร3,935.221,347.0065.8 %5.0699.73106.3984.8 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดยโสธร4,260.77874.0079.5 %5.0528.58354.2933.0 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดยโสธร4,064.982,227.0045.2 %5.0699.71201.3071.2 %5.0
สำนักงานจังหวัดยโสธรไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.01,128.851,134.53-0.5 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดยโสธร2,621.283,257.00-24.3 %0.01,118.07412.4563.1 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดยโสธร6,873.41ไม่ครบประเมินไม่ได้0.51,859.70ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานที่ดินจังหวัดยโสธร5,170.586,550.00-26.7 %0.0982.4167.0793.2 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดยโสธร4,782.493,094.0035.3 %5.0642.69229.6964.3 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดยโสธร3,867.873,354.0013.3 %5.0870.86140.2483.9 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดยโสธร5,277.156,428.00-21.8 %0.0748.33124.2883.4 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร5,808.412,900.9450.1 %5.0965.96127.6486.8 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดยโสธร2,568.552,901.00-12.9 %0.0509.5841.7191.8 %5.0
สถานพินิจฯจังหวัดยโสธร12,476.973,112.0075.1 %5.0680.70187.1572.5 %5.0
รจ.จ.ยโสธร45,023.1630,993.8031.2 %5.0780.13309.2760.4 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดยโสธร3,028.211,341.0055.7 %5.0433.5151.9188.0 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดยโสธร3,942.962,815.0028.6 %5.0661.70538.6518.6 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดยโสธร3,168.261,349.0057.4 %5.0452.52211.3253.3 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดยโสธร4,446.094,415.160.7 %0.5813.82437.1046.3 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดยโสธร4,210.701,760.0058.2 %5.0965.94165.1382.9 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจ.ยโสธร14,934.505,770.6861.4 %5.03,837.32127.7796.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 141,976.2216,491.3660.7 %5.01,786.51294.0183.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 211,279.5585.0799.2 %5.01,307.98384.2570.6 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดยโสธร3,596.496,895.20-91.7 %0.0324.10135.2958.3 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคยโสธร41,745.8719,869.8152.4 %5.0803.55651.4318.9 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยียโสธร10,114.44700.0093.1 %5.0526.94472.6210.3 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพเลิงนกทา34,352.6619,120.0044.3 %5.0780.68300.8361.5 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร8,329.4123,560.00-182.9 %0.01,555.431,269.2718.4 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดยโสธร 3,087.02164.8094.7 %5.0623.66605.632.9 %1.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดยโสธร3,060.24743.0075.7 %5.0452.51343.2524.1 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดยโสธร41,922.9727,508.0034.4 %5.04,043.089,026.39-123.3 %0.0
รวม 468,741 281,343 39.98 % 46,611 25,602 45.07 %