จังหวัดนครพนม
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครพนม3,082.57993.0067.8 %5.0454.5439.9091.2 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดนครพนม370,260.4120,807.0094.4 %5.02,261.9384.5496.3 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครพนม3,529.593,200.009.3 %4.5360.6161.7582.9 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดนครพนม3,973.551,102.0072.3 %5.0701.31242.2565.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครพนม13,185.409,814.7225.6 %5.02,393.73677.8471.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าอุเทน4,719.65503.0089.3 %5.0219.36106.7851.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาธาตุพนม5,050.83524.0089.6 %5.0285.12123.6856.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาแก4,773.10356.0092.5 %5.0514.8797.6681.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาหว้า4,314.03302.0093.0 %5.0313.708.3397.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปลาปาก4,795.70463.0090.3 %5.0300.641.0099.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านแพง4,925.87982.0080.1 %5.0399.13115.2371.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเรณูนคร4,933.13722.0085.4 %5.0270.47105.3961.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีสงคราม5,100.46514.0089.9 %5.0351.7476.9578.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโพนสวรรค์4,841.30322.0093.3 %5.0261.4212.7895.1 %5.0
ด่านศุลกากรนครพนม14,501.1822,045.00-52.0 %0.02,013.82242.2588.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครพนม 4,475.336,645.30-48.5 %0.01,043.601,235.00-18.3 %0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครพนม สาขาเมืองนครพนม2,654.941.00100.0 %5.0416.04285.0031.5 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครพนม สาขาธาตุพนม3,588.841,719.5052.1 %5.0382.62124.2367.5 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครพนม สาขาศรีสงคราม2,822.24965.0065.8 %5.0563.24223.2560.4 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครพนม5,338.75325.0093.9 %5.01,138.67806.6429.2 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครพนม4,290.122,009.0053.2 %5.0644.26176.3272.6 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดนครพนม5,780.291,120.0080.6 %5.0342.76118.7565.4 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครพนม8,295.772,985.0064.0 %5.01,842.27969.0047.4 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดนครพนม3,492.323,479.000.4 %0.5718.61622.2513.4 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครพนม4,741.734,792.80-1.1 %0.01,195.701,097.258.2 %4.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครพนม5,788.013,085.0046.7 %5.0793.07138.4282.5 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดนครพนมไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ท่าอากาศยานนครพนม102,089.5822,045.0078.4 %5.0498.85622.25-24.7 %0.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครพนม3,817.002,007.0047.4 %5.0758.36361.0052.4 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยานครพนม(กลุ่มงานอากาศเกษตร)1,350.5730.0097.8 %5.024.9141.69-67.4 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดนครพนม1,783.361,000.0043.9 %5.054.28106.42-96.1 %0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดนครพนม2,951.96709.0076.0 %5.0667.9054.3791.9 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดนครพนม4,088.001,632.0060.1 %5.0568.20299.1547.4 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครพนม4,455.971,102.0075.3 %5.0815.41308.9362.1 %5.0
สำนักงานจังหวัดนครพนมไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดนครพนม4,636.778,266.00-78.3 %0.01,100.64193.8082.4 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครพนม5,026.202,985.0040.6 %5.0826.62287.3465.2 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดนครพนม16,088.1012,607.2021.6 %5.01,975.38143.6492.7 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครพนม12,488.522,422.0080.6 %5.0644.26341.1047.1 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครพนม4,898.722,985.0039.1 %5.0853.44287.3466.3 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครพนม5,373.615,056.005.9 %2.5861.86669.7522.3 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครพนมไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครพนม3,785.724,928.57-30.2 %0.0568.2098.2882.7 %5.0
สพ.นครพนม63,763.789,996.0084.3 %5.0817.88276.4866.2 %5.0
รจก.นครพนม 113,512.7076,161.9732.9 %5.01,561.021,244.9220.2 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดนครพนมไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครพนม4,256.825,020.00-17.9 %0.0891.47542.3039.2 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครพนม3,449.372,159.0037.4 %5.0549.18359.3534.6 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดนครพนม6,153.195,541.669.9 %4.5891.47339.0062.0 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครพนม1,805.062,696.00-49.4 %0.0815.418.1599.0 %5.0
สำนักงาน กศน.จังหวัดนครพนม3,612.507,090.92-96.3 %0.0642.0496.6684.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 130,062.4414,315.0552.4 %5.01,322.14699.7047.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 29,524.4310,487.13-10.1 %0.01,497.99466.9568.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22 (จังหวัดนครพนม และมุกดาหาร)16,858.118,409.4950.1 %5.0442.28223.0249.6 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนครพนม14,288.112,198.0084.6 %5.0208.46169.1018.9 %5.0
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยนครพนม62,266.9440,985.9934.2 %5.01,147.68312.5372.8 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคบ้านแพงไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคนครพนมไม่ครบ12,710.40ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม14,648.5324,582.00-67.8 %0.01,756.361,916.70-9.1 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครพนม 4,097.444,005.002.3 %1.0682.27315.7053.7 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครพนม4,375.652,206.1249.6 %5.0549.18183.0566.7 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดนครพนมไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
รวม 1,028,764 373,405 63.70 % 44,176 18,761 57.53 %