จังหวัดเพชรบุรี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเพชรบุรี2,683.93799.0070.2 %5.0454.0248.8089.3 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.เพชรบุรี10,343.775,500.1346.8 %5.059.5946.2322.4 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เพชรบุรี12,653.944,911.0061.2 %5.0758.25340.8855.0 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดเพชรบุรี 4,466.181,356.0069.6 %5.0701.200.9599.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่เพชรบุรี16,626.1312,607.5924.2 %5.02,203.49266.5087.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเขาย้อย3,948.88950.0075.9 %5.0203.0762.5069.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองหญ้าปล้อง3,516.10479.0086.4 %5.0358.5585.0076.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านแหลม4,191.34966.0077.0 %5.0162.6071.0456.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านลาด3,753.29528.0085.9 %5.0166.6255.0367.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่ายาง3,971.14799.0079.9 %5.0324.7595.0070.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแก่งกระจาน3,749.20491.0086.9 %5.0411.57148.8763.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาชะอำ6,552.76771.0088.2 %5.0358.30268.2525.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองเพชรบุรี4,512.211,468.0067.5 %5.0296.7259.9879.8 %5.0
ด่านศุลกากรบ้านแหลม2,634.56234.6891.1 %5.0370.390.9599.7 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เพชรบุรี13,539.486,800.6449.8 %5.01,157.59976.1015.7 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเพชรบุรีไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0700.5651.1992.7 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบุรี4,673.693,023.0035.3 %5.0986.47296.4869.9 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเพชรบุรี5,489.744,889.0010.9 %5.0858.49373.0656.5 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดเพชรบุรี3,447.572,113.4038.7 %5.0720.22358.1550.3 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเพชรบุรี8,685.532,707.0068.8 %5.02,602.831,626.1137.5 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดเพชรบุรี2,617.163,414.33-30.5 %0.0480.10205.5357.2 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเพชรบุรี4,838.703,451.0028.7 %5.01,271.68916.7127.9 %5.0
ส.ป.ก. เพชรบุรี3,396.153,458.00-1.8 %0.0638.3097.1284.8 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดเพชรบุรี14,777.6211,117.9924.8 %5.01,556.92600.0261.5 %5.0
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 4 (เพชรบุรี)8,436.2413,161.00-56.0 %0.02,919.11888.2569.6 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเพชรบุรี5,301.472,655.0049.9 %5.0796.28264.5366.8 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดเพชรบุรี3,764.631,106.0070.6 %5.0758.2542.6094.4 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดเพชรบุรี3,281.031,488.0054.6 %5.0587.11251.5757.2 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเพชรบุรี3,861.034,056.33-5.1 %0.0853.33138.4383.8 %5.0
สำนักงานจังหวัดเพชรบุรี8,544.437,996.006.4 %3.01,956.2890.2595.4 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดเพชรบุรี5,608.624,935.8012.0 %5.01,214.66444.5063.4 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบุรี4,687.181,764.0062.4 %5.0796.28254.6068.0 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดเพชรบุรี9,542.9713,302.15-39.4 %0.02,412.6478.0596.8 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเพชรบุรี8,907.981,807.0079.7 %5.0834.31238.7771.4 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเพชรบุรี4,516.135,791.36-28.2 %0.0948.41574.5639.4 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเพชรบุรี4,937.374,339.0012.1 %5.0777.26135.6582.5 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเพชรบุรี4,832.953,335.0031.0 %5.01,005.46113.3988.7 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเพชรบุรี4,238.593,313.0021.8 %5.0777.2997.1587.5 %5.0
สพ.เพชรบุรี12,469.982,276.0081.7 %5.0731.11200.4872.6 %5.0
รจก.เพชรบุรี 72,361.2886,458.65-19.5 %0.01,300.16279.5178.5 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดเพชรบุรี2,682.06946.0064.7 %5.0492.03106.4678.4 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดเพชรบุรี4,145.964,000.023.5 %1.5830.86372.0555.2 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเพชรบุรี5,044.421,936.0061.6 %5.0701.23206.1570.6 %5.0
สปส.จ.เพชรบุรี6,069.236,498.42-7.1 %0.01,119.58244.3078.2 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบุรี3,768.862,268.6839.8 %5.0796.28165.3279.2 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดเพชรบุรี15,706.0512,600.0019.8 %5.03,595.43246.5093.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 (เพชรบุรี ประจวบฯ สมุทรสงคราม สมุทรสาคร)14,225.3113,181.677.3 %3.52,877.09472.9483.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 172,624.2115,164.0079.1 %5.0886.93334.0062.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 223,430.0111,832.0049.5 %5.01,654.71120.0892.7 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเพชรบุรี5,880.174,379.0025.5 %5.0406.0967.4583.4 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบุรี52,262.8915,282.0070.8 %5.0838.47249.2770.3 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพเขาย้อยไม่ครบ19,112.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ518.70ประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีพบ้านลาด89,053.4115,727.0082.3 %5.0825.5839.1895.3 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคเพชรบุรี68,874.0925,695.2862.7 %5.0861.86249.9371.0 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี62,393.7726,736.9957.1 %5.0823.91285.3165.4 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี29,263.6019,884.3732.1 %5.0920.99568.1038.3 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี12,736.5721,093.71-65.6 %0.01,834.72628.7065.7 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบุรี 3,259.852,499.0023.3 %5.0701.20326.4453.4 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเพชรบุรี4,498.662,357.0047.6 %5.0568.09185.8067.3 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดเพชรบุรี31,802.7122,080.0030.6 %5.06,905.765,741.8016.9 %5.0
รวม 818,083 454,780 44.41 % 64,111 21,753 66.07 %