จังหวัดนครปฐม
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครปฐม4,213.571,134.0073.1 %5.0346.23160.7153.6 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครปฐม3,825.110.00100.0 %5.0631.820.00100.0 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดนครปฐม3,648.663,274.0010.3 %5.0593.80145.8575.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรภาค 630,553.457,702.7074.8 %5.05,727.23229.7796.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครปฐม 227,520.7624,081.0512.5 %5.02,296.47560.0575.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครปฐม126,047.4816,577.0436.4 %5.02,761.61331.5588.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสามพราน 15,177.551,990.0061.6 %5.0197.2344.3177.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสามพราน26,082.194,321.0029.0 %5.0365.24114.7968.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพุทธมณฑล6,492.691,483.0077.2 %5.0258.34104.5559.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองนครปฐม19,493.742,368.0087.9 %5.0427.9760.8085.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานครชัยศรี18,102.071,159.0093.6 %5.0275.2647.5082.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางเลน4,716.631,274.0073.0 %5.0372.7857.0084.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากำแพงแสน5,636.151,344.0076.2 %5.0281.0560.8078.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาดอนตูม4,423.34808.0081.7 %5.0363.2347.5086.9 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 714,875.087,789.1747.6 %5.02,494.551,482.5240.6 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครปฐม 13,987.104,794.00-20.2 %0.0835.21312.4162.6 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครปฐม 24,066.935,628.00-38.4 %0.0783.24460.9441.1 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดนครปฐม6,092.363,589.0041.1 %5.0917.07696.4824.1 %5.0
สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 33,707.131,376.0062.9 %5.0594.58304.9848.7 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครปฐม3,468.852,469.0028.8 %5.0574.7841.7292.7 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดนครปฐม3,382.392,462.0027.2 %5.0650.54330.3349.2 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครปฐม12,223.738,701.9228.8 %5.01,620.661,466.749.5 %4.5
สำนักงานปศุสัตว์เขต 75,868.744,663.0020.5 %5.02,152.261,879.7012.7 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดนครปฐม3,465.924,322.76-24.7 %0.0480.85255.9446.8 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครปฐม5,205.494,543.0012.7 %5.01,126.23623.2344.7 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครปฐม3,787.732,341.0038.2 %5.0615.3954.8791.1 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดนครปฐม17,966.2818,138.87-1.0 %0.01,886.87209.5288.9 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครปฐม3,833.212,547.0033.6 %5.0707.88857.23-21.1 %0.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 5 (นครปฐม)12,862.918,896.0030.8 %5.0686.76739.84-7.7 %0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดนครปฐม3,761.392,020.0046.3 %5.0688.880.9599.9 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดนครปฐม3,337.27976.0070.8 %5.0517.73171.7066.8 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครปฐม4,809.384,543.005.5 %2.5674.52386.3842.7 %5.0
สำนักงานจังหวัดนครปฐม5,850.444,100.0929.9 %5.01,339.04301.2877.5 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดนครปฐม6,327.394,346.0031.3 %5.01,493.99511.3365.8 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครปฐม7,200.551,200.0083.3 %5.01,336.2015.2098.9 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดนครปฐม16,066.5714,555.169.4 %4.53,484.2371.9097.9 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครปฐม13,083.911,728.6086.8 %5.01,145.26617.6946.1 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครปฐม3,976.703,431.0013.7 %5.0764.94380.0050.3 %5.0
สำนักงานส่งเสิรมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครปฐม4,024.673,100.0023.0 %5.0635.33198.6568.7 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครปฐม7,467.624,920.0034.1 %5.01,467.43399.5772.8 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครปฐม6,114.355,766.005.7 %2.5802.9684.2889.5 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนครปฐม11,399.088,175.3328.3 %5.01,083.57410.0062.2 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนบ้านกาญจนาภิเษก23,644.5355,214.16-133.5 %0.0744.96283.0962.0 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนชายบ้านมุทิตา15,888.3711,640.0026.7 %5.0853.61256.7269.9 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนชายบ้านอุเบกขา22,289.1420,672.007.3 %3.51,022.65518.6949.3 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนสิรินธร46,027.9434,322.7725.4 %5.02,130.44933.5456.2 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนหญิงบ้านปรานี19,727.3316,511.5416.3 %5.01,081.11462.4157.2 %5.0
เรือนจำกลางนครปฐม172,828.05186,583.00-8.0 %0.01,778.871,056.4040.6 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดนครปฐม903.481,327.00-46.9 %0.0271.31166.1538.8 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครปฐม5,977.631.00100.0 %5.01,240.34260.4679.0 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครปฐม4,059.362,967.0026.9 %5.0669.86359.3146.4 %5.0
สปส.จ.นครปฐม15,913.4416,763.90-5.3 %0.02,438.35840.4965.5 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม4,594.232,340.9049.0 %5.0993.14423.0857.4 %5.0
ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนกาญจนาภิเษก(วิทยาลัยในวัง)3,596.602,530.0029.7 %5.0621.37127.6179.5 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนครปฐม14,834.795,851.0060.6 %5.0602.35121.1479.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 114,619.4114,091.003.6 %1.51,181.82466.5760.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 216,440.3810,895.2333.7 %5.0926.05401.9256.6 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 16,670.3612,012.33-80.1 %0.086.54280.75-224.4 %0.0
โสตศึกษาจังหวัดนครปฐม69,089.149,669.5886.0 %5.0461.36308.7533.1 %5.0
กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวง30,268.4123,884.5121.1 %5.0647.70289.2655.3 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคนครปฐม167,451.2031,548.0081.2 %5.0899.11206.4277.0 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐมไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม54,051.739,328.0882.7 %5.0373.23198.2346.9 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพนครปฐม23,789.1421,322.0010.4 %5.0564.75131.0476.8 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพบางแก้วฟ้า(หลวงพ่อเปิ่นอุปถัมภ์)16,050.0813,548.0015.6 %5.0466.2356.5387.9 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล53,154.4511,480.0078.4 %5.0489.37223.3554.4 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม9,284.3523,081.99-148.6 %0.01,179.241,538.03-30.4 %0.0
โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง)298,360.34416,118.00-39.5 %0.01,517.74986.1835.0 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครปฐม 4,000.493,329.0016.8 %5.0764.94501.4134.5 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครปฐม3,109.771,772.0043.0 %5.0441.66177.2459.9 %5.0
ตำรวจภูธรภาค 7ไม่ครบ52,448.63ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ17,906.61ประเมินไม่ได้0.0
ตำรวจภูธรจังหวัดนครปฐม50,730.5026,940.3646.9 %5.05,763.244,770.0017.2 %5.0
รวม 1,527,676 1,194,382 21.82 % 76,039 31,575 58.47 %