จังหวัดหนองคาย
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองคาย4,228.75187.0095.6 %5.0413.92141.3165.9 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดหนองคาย23,913.7826,130.22-9.3 %0.070.78144.36-104.0 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่หนองคาย3,429.463,914.79-14.2 %0.0667.6983.2687.5 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดหนองคาย3,241.261,648.0049.2 %5.0572.61172.1569.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่หนองคาย20,100.8911,453.1943.0 %5.02,600.76356.2586.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าบ่อ5,214.59545.0089.5 %5.0306.4483.7072.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีเชียงใหม่4,736.42669.0085.9 %5.0343.4594.6772.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสังคม4,531.63345.0092.4 %5.0430.6874.6382.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโพนพิสัย5,035.21871.0082.7 %5.0303.6274.6375.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเฝ้าไร่4,483.12547.0087.8 %5.0355.0882.9776.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขารัตนวาปี4,560.50244.0094.6 %5.0442.2040.9290.7 %5.0
สำนักงานศุลกากรภาคที่ 26,088.046,231.69-2.4 %0.01,372.90ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
ด่านศุลกากรหนองคาย58,649.9855,387.155.6 %2.52,553.03303.2688.1 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่หนองคาย5,526.183,728.2532.5 %5.01,219.16820.8032.7 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดหนองคาย4,099.061,161.9371.7 %5.0435.4980.4181.5 %5.0
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองคาย4,761.474,037.0015.2 %5.01,079.48757.8429.8 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองคาย3,493.221,072.0069.3 %5.0747.49400.1546.5 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดหนองคาย4,212.911,014.0075.9 %5.0451.95188.8458.2 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดหนองคาย8,057.944,098.3649.1 %5.01,783.082,544.66-42.7 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดหนองคาย4,522.491,302.0071.2 %5.01,005.561,092.50-8.6 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดหนองคาย4,215.983,933.786.7 %3.0889.3274.4391.6 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดหนองคาย4,870.014,705.673.4 %1.5815.20123.0084.9 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดหนองคาย4,761.4712,580.32-164.2 %0.01,079.48127.6888.2 %5.0
สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองคาย3,900.961,213.0068.9 %5.0775.22109.5485.9 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดหนองคาย25,410.83789.0096.9 %5.0226.0791.9259.3 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดหนองคาย3,223.111,343.0058.3 %5.0604.0458.2390.4 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดหนองคาย4,065.964,891.11-20.3 %0.0394.90249.5736.8 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดหนองคาย4,761.474,891.11-2.7 %0.01,079.48249.5776.9 %5.0
สำนักงานจังหวัดหนองคาย4,212.913,028.0028.1 %5.0451.95278.3538.4 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดหนองคาย6,584.3610,797.45-64.0 %0.01,174.59516.8056.0 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดหนองคาย6,420.8115,200.00-136.7 %0.02,036.72975.8952.1 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดหนองคาย5,336.407,678.27-43.9 %0.01,079.48123.1688.6 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดหนองคาย3,269.944,891.11-49.6 %0.0451.95249.5744.8 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดหนองคาย3,756.853,710.961.2 %0.5718.17384.7646.4 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดหนองคาย4,530.703,454.4023.8 %5.0870.3064.1892.6 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคาย6,356.633,395.8846.6 %5.0889.32430.5851.6 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดหนองคาย4,761.472,682.3043.7 %5.01,079.4833.5296.9 %5.0
สถานพินิจฯหนองคาย11,957.702,802.0076.6 %5.0667.69255.6661.7 %5.0
รจจ.หนองคาย 309,113.3135,764.9088.4 %5.0751.49460.9638.7 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดหนองคาย2,712.271,315.0051.5 %5.0413.92163.5360.5 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดหนองคาย4,043.803,389.8716.2 %5.01,013.57369.1663.6 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดหนองคาย2,940.081,730.0041.2 %5.0489.98308.4937.0 %5.0
สปส.จ.หนองคาย4,761.474,761.67-0.0 %0.01,079.48719.2033.4 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดหนองคาย4,761.47ไม่ครบประเมินไม่ได้0.51,079.48ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดหนองคาย4,212.914,891.11-16.1 %0.0451.95249.5744.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 156,078.5313,212.0876.4 %5.01,437.16691.2451.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 268,141.2416,608.0075.6 %5.01,498.51553.3763.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 (จังหวัดหนองคาย)ไม่ครบ10,360.75ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ407.46ประเมินไม่ได้0.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดหนองคายไม่ครบ4,300.32ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ197.58ประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย87,361.2272,986.0016.5 %5.01,293.91700.6945.8 %5.0
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมและการต่อเรือหนองคาย184,282.7015,259.0091.7 %5.03,407.19465.5086.3 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย67,501.07162,157.13-140.2 %0.0607.06513.9215.3 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองคาย12,171.0921,138.88-73.7 %0.01,692.341,596.765.6 %2.5
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดหนองคาย ไม่ครบ2,131.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ191.17ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดหนองคาย4,761.471,837.0061.4 %5.01,079.48127.6888.2 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดหนองคายไม่ครบ17,117.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ3,960.40ประเมินไม่ได้0.0
รวม 1,103,366 571,625 48.19 % 46,282 18,854 59.26 %