จังหวัดสมุทรสงคราม
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรสงคราม2,805.141,070.0061.9 %5.0216.13121.7043.7 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สมุทรสงคราม4,636.2823,541.09-407.8 %0.0425.31176.7258.4 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดสมุทรสงคราม3,152.711,745.7044.6 %5.0387.2879.4079.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรสงคราม31,122.7221,927.0029.5 %5.02,331.45425.6081.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสมุทรสงครามไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0224.0247.5078.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาอัมพวา4,015.75897.0077.7 %5.0182.3995.0047.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางคนที3,843.46545.0085.8 %5.0161.630.9599.4 %5.0
ด่านศุลกากรแม่กลอง3,982.075,003.41-25.6 %0.0936.04273.0070.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สมุทรสงคราม5,236.655,173.431.2 %0.5691.46441.9036.1 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสมุทรสงคราม4,153.991,573.0062.1 %5.0767.60419.0545.4 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสมุทรสงคราม3,112.58775.0075.1 %5.0425.31295.0930.6 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรสงคราม3,835.191,102.0071.3 %5.0653.50225.0565.6 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสงคราม3,134.831,266.8059.6 %5.0387.28326.3515.7 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรสงคราม3,265.403,656.00-12.0 %0.0603.6789.7485.1 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรสงคราม3,839.322,444.0036.3 %5.0653.50354.1445.8 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดสมุทรสงคราม17,970.0011,125.9538.1 %5.0921.8585.6690.7 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสมุทรสงคราม3,681.721,170.0068.2 %5.0486.63176.2263.8 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดสมุทรสงคราม3,214.211,044.0067.5 %5.0463.3455.5388.0 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดสมุทรสงคราม3,034.41227.0092.5 %5.0368.26329.2910.6 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสมุทรสงคราม3,502.763,375.183.6 %1.5501.30132.6673.5 %5.0
สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม5,053.884,180.0017.3 %5.01,109.83138.7587.5 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดสมุทรสงคราม5,578.331,952.0065.0 %5.01,357.09576.9657.5 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรสงคราม3,334.221,349.0059.5 %5.0463.3488.6080.9 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดสมุทรสงคราม4,651.426,234.33-34.0 %0.0938.7432.7796.5 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสมุทรสงคราม11,738.021,554.0086.8 %5.0425.31301.0029.2 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสมุทรสงคราม3,723.442,728.0026.7 %5.0596.45319.6046.4 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสมุทรสงคราม3,885.663,973.00-2.2 %0.0653.50123.9181.0 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสมุทรสงคราม4,931.112,252.7054.3 %5.0539.40172.6468.0 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสมุทรสงคราม3,651.962,463.0032.6 %5.0349.2459.8582.9 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสมุทรสงคราม12,059.734,358.0063.9 %5.0539.40128.2576.2 %5.0
รจก.สมุทรสงคราม 42,770.3918,419.9856.9 %5.0640.89241.5362.3 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดสมุทรสงคราม2,743.39883.0067.8 %5.0235.15107.9054.1 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรสงคราม4,367.694,165.584.6 %2.0729.56381.6747.7 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสมุทรสงคราม3,305.521,428.0056.8 %5.0444.32193.0756.5 %5.0
สปส.จ.สมุทรสงคราม4,485.603,710.0017.3 %5.0767.60119.5084.4 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรสงคราม3,653.181,433.0060.8 %5.0520.39292.2643.8 %5.0
สำนักงาน กศน.จังหวัดสมุทรสงคราม3,343.562,998.6010.3 %5.0463.34355.6423.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม13,807.9016,560.03-19.9 %0.0560.60545.732.7 %1.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสมุทรสงคราม52,790.503,585.0093.2 %5.0276.47213.7622.7 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม60,696.8736,390.0040.0 %5.01,008.50332.5067.0 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม15,388.1410,746.2830.2 %5.0348.10181.7947.8 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพอัมพวา14,522.111,500.0089.7 %5.0222.89205.257.9 %3.5
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสงคราม18,436.9315,019.5018.5 %5.0936.80399.2957.4 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์สมุทรสงคราม38,151.7528,651.0024.9 %5.01,313.92519.6560.5 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสงคราม 3,233.231,962.0039.3 %5.0463.34191.0658.8 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสมุทรสงคราม2,983.51832.0072.1 %5.0311.21199.8235.8 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรสงคราม16,074.122,052.5387.2 %5.02,678.892,880.77-7.5 %0.0
รวม 470,901 269,042 42.87 % 30,682 13,454 56.15 %