จังหวัดลพบุรี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลพบุรี2,925.25624.0078.7 %5.0234.38208.8610.9 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ลพบุรี3,191.599,065.00-184.0 %0.0624.47292.6053.1 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดลพบุรี3,463.922,166.0037.5 %5.0719.5538.4994.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ลพบุรี11,578.688,121.0029.9 %5.03,183.85615.3480.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองลพบุรี5,324.862,502.0053.0 %5.0283.9685.6869.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาชัยบาดาล4,846.191,012.0079.1 %5.0486.3691.5581.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโคกสำโรง3,927.73733.0081.3 %5.0311.6270.3477.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านหมี่4,404.93916.0079.2 %5.0312.85102.3867.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพัฒนานิคม4,544.33611.0086.6 %5.0255.1127.5789.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าวุ้ง4,337.19819.0081.1 %5.0137.1962.7954.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าหลวง4,033.34655.0083.8 %5.0400.4046.1188.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองม่วง7,319.42415.0094.3 %5.01,761.99117.4793.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโคกเจริญ11,888.61519.0095.6 %5.0275.717.9197.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสระโบสถ์4,636.53714.0084.6 %5.0260.806.8597.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลำสนธิ4,048.79227.0094.4 %5.0384.978.8197.7 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลพบุรี 3,141.001,777.6943.4 %5.0605.45495.2718.2 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดลพบุรี3,909.991,572.0059.8 %5.01,042.82814.3121.9 %5.0
สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 74,315.674,952.43-14.8 %0.01,312.73501.9161.8 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลพบุรี3,394.352,894.0014.7 %5.0719.57566.1921.3 %5.0
สำนักงานชลประทานที่ 1034,797.5330,409.0012.6 %5.012,535.744,025.3567.9 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดลพบุรี3,048.94965.0068.3 %5.0646.20748.30-15.8 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลพบุรี4,249.993,613.0015.0 %5.0871.701,059.63-21.6 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดลพบุรี2,465.222,296.236.9 %3.0533.42185.6665.2 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดลพบุรี5,828.344,959.0014.9 %5.0795.64506.3636.4 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดลพบุรี6,340.565,406.5114.7 %5.0729.41237.9967.4 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดลพบุรี14,281.2013,305.646.8 %3.0947.74502.7247.0 %5.0
สำนักงานทางหลวงที่ 1112,821.9519,855.00-54.9 %0.04,019.884,372.85-8.8 %0.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลพบุรี3,745.184,084.00-9.0 %0.0833.66677.1518.8 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดลพบุรี2,703.52734.0072.9 %5.0453.34104.6876.9 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดลพบุรี3,059.301,263.0058.7 %5.0586.43386.8834.0 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลพบุรี4,607.464,701.69-2.0 %0.0852.68622.9926.9 %5.0
สำนักงานจังหวัดลพบุรีไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.01,385.111,235.9610.8 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดลพบุรี4,641.681,970.0057.6 %5.01,233.00186.4684.9 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลพบุรี3,548.937,968.00-124.5 %0.0776.61404.3047.9 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดลพบุรี15,521.227,966.1048.7 %5.01,822.4997.0594.7 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลพบุรี4,096.731,749.0057.3 %5.0985.79307.9668.8 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดลพบุรี3,885.671,443.0062.9 %5.0814.65412.3749.4 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดลพบุรี3,645.411,441.0060.5 %5.0814.65635.2522.0 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลพบุรี6,924.046,803.001.7 %0.51,461.20899.5638.4 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดลพบุรี5,334.535,855.82-9.8 %0.0719.5764.1391.1 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดลพบุรี12,030.802,926.8975.7 %5.0757.60389.5048.6 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 11 จังหวัดลพบุรี21,459.6618,104.0015.6 %5.01,886.04454.5975.9 %5.0
รจก.ลพบุรี 79,422.2356,905.0028.4 %5.01,150.69656.6942.9 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดลพบุรี3,539.061,284.0063.7 %5.0529.41169.8267.9 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดลพบุรี3,651.983,395.007.0 %3.5814.65326.2560.0 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดลพบุรี3,414.081,217.0064.4 %5.0681.54323.2052.6 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดลพบุรี5,450.343,630.0033.4 %5.01,328.08878.7433.8 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลพบุรี4,346.764,611.42-6.1 %0.01,061.85169.2184.1 %5.0
สำนักศิลปากรที่ 4 ลพบุรี4,644.767,862.66-69.3 %0.01,501.59876.0041.7 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดลพบุรี6,947.509,553.32-37.5 %0.02,031.68301.9785.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 118,939.4417,834.595.8 %2.51,248.35726.7341.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 231,729.7917,892.0043.6 %5.03,228.63767.2176.2 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 61,758.889,308.72-429.2 %0.0458.05587.70-28.3 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี48,383.74146,784.00-203.4 %0.0619.132,138.23-245.4 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี แห่งที่ 212,112.103,270.0073.0 %5.0663.40600.129.5 %4.5
วิทยาลัยอาชีวศึกษาลพบุรี17,790.718,945.0049.7 %5.0598.22298.8850.0 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลพบุรี25,494.7721,392.5016.1 %5.0835.601,042.68-24.8 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี11,258.2510,393.007.7 %3.5593.73813.86-37.1 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคโคกสำโรง37,873.0022,030.0041.8 %5.0737.611,533.72-107.9 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพชัยบาดาล55,109.5420,046.0063.6 %5.0851.26353.7358.4 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคกลาง 11,675.092,037.0482.6 %5.04,419.1125.7699.4 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี25,871.9123,931.007.5 %3.59,354.542,772.1070.4 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลพบุรี 4,260.354,128.003.1 %1.5907.18391.4156.9 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลพบุรี3,309.901,790.4145.9 %5.0681.53439.3335.5 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดลพบุรี23,149.6135,111.41-51.7 %0.03,637.0910,746.94-195.5 %0.0
รวม 714,404 621,466 13.01 % 87,709 49,618 43.43 %