จังหวัดขอนแก่น
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ3,413.412,481.4527.3 %5.02,070.540.95100.0 %5.0
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 16,984.319,037.40-29.4 %0.01,280.05495.6961.3 %5.0
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดขอนแก่น3,701.701,370.0063.0 %5.0576.46126.1178.1 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดขอนแก่น24,412.2627,671.50-13.4 %0.0137.51209.90-52.6 %0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย อำเภอชุมแพ 6,476.845,381.8016.9 %5.049.05124.45-153.7 %0.0
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยขอนแก่น 114,354.6148,734.0057.4 %5.01,887.56820.2356.5 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ขอนแก่น6,009.8219,633.01-226.7 %0.01,926.60602.6368.7 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดขอนแก่น3,478.142,936.0015.6 %5.0861.7052.9793.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ขอนแก่น20,269.6321,653.00-6.8 %0.05,180.511,150.5277.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองขอนแก่น 15,631.041,759.0068.8 %5.0429.8182.6980.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองขอนแก่น 26,354.561,425.0077.6 %5.0314.47106.3166.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านฝาง4,508.82452.0090.0 %5.0168.269.0094.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพระยืน4,785.82317.0093.4 %5.0167.609.0094.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองเรือ4,588.17325.0092.9 %5.0295.9876.0074.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาชุมแพ4,984.461,225.0075.4 %5.0490.4549.9089.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสีชมพู4,468.99256.0094.3 %5.0421.259.0097.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาน้ำพอง4,785.70795.0083.4 %5.0340.3995.0072.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาอุบลรัตน์4,490.851.00100.0 %5.0273.9276.0072.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากระนวน4,185.04424.0089.9 %5.0300.8476.0074.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านไผ่4,809.341,412.0070.6 %5.0371.84123.5066.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพล4,817.89905.0081.2 %5.0460.3238.1491.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแวงน้อย4,476.07387.0091.4 %5.0350.469.0097.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองสองห้อง4,533.94591.0087.0 %5.0411.299.0097.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาภูเวียง4,501.62458.0089.8 %5.0330.6976.0077.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขามัญจาคีรี4,169.71496.0088.1 %5.0333.7585.5074.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาชนบท4,076.39361.0091.1 %5.0259.569.0096.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเขาสวนกวาง4,101.51413.0089.9 %5.0255.429.0096.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาภูผาม่าน4,123.85444.0089.2 %5.0402.569.0097.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านแฮด4,130.93454.0089.0 %5.0180.0672.0060.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ขอนแก่น3,692.784,973.74-34.7 %0.01,070.88809.9324.4 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ขอนแก่น สาขาน้ำพอง2,634.12855.9067.5 %5.0466.11187.2759.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ขอนแก่น สาขาบ้านไผ่2,696.291,047.0061.2 %5.0467.61168.2164.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ขอนแก่น สาขาชุมแพ2,494.45684.0072.6 %5.0433.32166.3461.6 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ขอนแก่น สาขาพล2,652.12871.0067.2 %5.0569.61108.7280.9 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดขอนแก่นไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดขอนแก่น4,679.273,517.0024.8 %5.01,451.201,176.1019.0 %5.0
สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 6ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น3,718.601,838.0050.6 %5.01,280.04245.7080.8 %5.0
สำนักงานชลประทานที่ 626,081.9569,420.00-166.2 %0.09,450.296,351.8532.8 %5.0
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 53,569.181,689.0052.7 %5.01,571.08384.7575.5 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดขอนแก่น3,031.00842.0072.2 %5.0766.621,023.15-33.5 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์เขต 45,000.904,327.1213.5 %5.01,565.293,802.48-142.9 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่น10,436.502,980.0071.4 %5.03,466.891,892.3145.4 %5.0
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 520,581.0722,247.00-8.1 %0.02,765.941,405.6649.2 %5.0
สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 ขอนแก่น26,576.098,522.0067.9 %5.0612.14462.4024.5 %5.0
สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 4 จ.ขอนแก่น 4,361.676,004.41-37.7 %0.02,526.93730.3171.1 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่นไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น6,743.234,150.0038.5 %5.02,287.901,023.6955.3 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดขอนแก่น (ส.ป.ก.ขอนแก่น)ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 43,592.261,839.0048.8 %5.01,337.691,629.43-21.8 %0.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดขอนแก่นไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ท่าอากาศยานขอนแก่นไม่ครบ192,790.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)11,712.4213,934.00-19.0 %0.03,809.183,938.15-3.4 %0.0
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 6 (ขอนแก่น)16,313.249,929.7139.1 %5.02,386.96228.0090.4 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดขอนแก่น11,705.903,275.0072.0 %5.01,108.910.9599.9 %5.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 10 (จ.ขอนแก่น)4,271.728,599.00-101.3 %0.01,571.61564.1764.1 %5.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 8 (ขอนแก่น)12,263.101.00100.0 %5.04,644.87155.6296.6 %5.0
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 414,009.6411,379.3418.8 %5.04,411.091,121.7274.6 %5.0
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 4 ขอนแก่น7,819.191.00100.0 %5.03,039.900.95100.0 %5.0
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน.21,201.7314,887.0029.8 %5.0323.08256.5020.6 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาขอนแก่น(กลุ่มงานอากาศเกษตร)1,586.751,153.0027.3 %5.071.0043.0439.4 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดขอนแก่น3,156.661,662.0047.3 %5.0937.7782.0691.2 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดขอนแก่น3,126.411,336.0057.3 %5.0804.65737.378.4 %4.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดขอนแก่น4,160.605,969.04-43.5 %0.01,184.97410.2365.4 %5.0
สำนักงานจังหวัดขอนแก่น8,215.0540,365.00-391.4 %0.02,154.792,290.45-6.3 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดขอนแก่น5,843.9311,569.81-98.0 %0.01,850.532.8599.8 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่น12,098.5621,948.00-81.4 %0.02,592.22150.3194.2 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 6 ขอนแก่นไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดขอนแก่นไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดขอนแก่น3,734.242,897.0022.4 %5.01,051.86428.0159.3 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดขอนแก่น2,662.525,439.28-104.3 %0.01,337.10319.7276.1 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดขอนแก่น5,816.023,798.9934.7 %5.01,567.24437.2672.1 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดขอนแก่น4,034.236,696.00-66.0 %0.012,245.66126.2499.0 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 4 จังหวัดขอนแก่น14,687.3213,266.009.7 %4.5778.61544.4530.1 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดขอนแก่น17,093.5914,436.0015.5 %5.0537.70254.8452.6 %5.0
รจก.ขอนแก่น ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ทสบ.ขอนแก่น 51,996.677,020.0086.5 %5.0993.630.9599.9 %5.0
สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 410,812.9410,000.007.5 %3.53,203.351,867.0041.7 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดขอนแก่น2,732.271,535.0043.8 %5.0652.530.9599.9 %5.0
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 6 ขอนแก่น37,437.4822,493.0039.9 %5.01,731.13309.4182.1 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดขอนแก่นไม่ครบ2,442.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ472.41ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดขอนแก่น 7,769.881.00100.0 %5.01,508.250.9599.9 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่น4,299.983,033.0029.5 %5.01,070.88203.0981.0 %5.0
สำนักศิลปากรที่ 8 ขอนแก่น4,599.744,243.007.8 %3.51,741.84218.6487.4 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดขอนแก่น4,435.206,685.55-50.7 %0.01,184.970.9599.9 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาขอนแก่น16,462.884,980.0569.7 %5.0104,739.18401.1699.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 145,847.9419,070.0058.4 %5.01,011.32773.0423.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 210,924.2415,026.65-37.6 %0.0729.211,593.59-118.5 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 327,455.8812,982.5652.7 %5.01,358.06319.2076.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 430,908.641.00100.0 %5.01,683.900.9599.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 587,836.7118,186.7479.3 %5.01,624.68915.8643.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 (จังหวัดขอนแก่น)29,847.0112,689.6157.5 %5.02,570.701,351.4647.4 %5.0
โสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น6,314.8719,508.00-208.9 %0.0417.03684.00-64.0 %0.0
ศรีสังวาลย์ขอนแก่น40,373.3821,402.0047.0 %5.0365.42627.51-71.7 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่นไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคน้ำพองไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่นไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีขอนแก่นไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคนครขอนแก่นไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีพกระนวนไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคชุมแพไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีพขอนแก่นไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่50,220.4523,504.0053.2 %5.0942.20736.7121.8 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพพลไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น8,914.9133,552.00-276.4 %0.02,570.601,166.8454.6 %5.0
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น30,119.8232,513.50-7.9 %0.03,489.172,624.3824.8 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ ๗ ขอนแก่น40,537.1543,885.00-8.3 %0.01,752.89367.7979.0 %5.0
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 72,993.20966.0067.7 %5.0936.41187.9179.9 %5.0
ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น114,224.7875,206.0034.2 %5.02,169.221,449.4733.2 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น 3,480.91198.0094.3 %5.0994.81444.6155.3 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 5 (จ.ขอนแก่น)5,563.2411,095.00-99.4 %0.02,229.5145.6098.0 %5.0
ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 3 (จังหวัดขอนแก่น)2,533.631,147.0054.7 %5.01,378.7340.5597.1 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดขอนแก่น3,308.532,425.0026.7 %5.0880.72384.1756.4 %5.0
ตำรวจภูธรภาค 4ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
รวม 1,281,632 883,496 31.06 % 244,958 54,990 77.55 %