จังหวัดเพชรบุรี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเพชรบุรี2,692.86570.0078.8 %5.0454.02133.0070.7 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.เพชรบุรี9,897.395,077.6348.7 %5.063.1648.0224.0 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เพชรบุรี11,220.415,018.9155.3 %5.0720.22275.5461.7 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดเพชรบุรี 4,128.021,423.0065.5 %5.0682.1936.2094.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่เพชรบุรี17,950.2610,706.6440.4 %5.02,203.49630.8871.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเขาย้อย4,570.00823.0082.0 %5.0203.0783.9658.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองหญ้าปล้อง3,977.25401.0089.9 %5.0358.5585.5076.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านแหลม4,082.29719.0082.4 %5.0162.6065.8059.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านลาด4,590.98380.0091.7 %5.0166.6262.2662.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่ายาง4,153.05680.0083.6 %5.0305.7329.4590.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแก่งกระจาน3,984.52461.0088.4 %5.0411.5772.0382.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาชะอำ5,946.451,113.0081.3 %5.0358.3051.5185.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองเพชรบุรี4,750.331,328.0072.0 %5.0277.7039.7585.7 %5.0
ด่านศุลกากรบ้านแหลม2,311.47193.1791.6 %5.0370.390.9099.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เพชรบุรี12,314.605,488.2155.4 %5.01,157.591,055.758.8 %4.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเพชรบุรีไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0852.68139.9483.6 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบุรี4,299.962,340.0045.6 %5.0986.47551.0044.1 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเพชรบุรี5,051.843,582.0029.1 %5.0858.49545.5136.5 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดเพชรบุรี3,272.211,460.0055.4 %5.0720.22342.0052.5 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเพชรบุรี8,439.142,557.0069.7 %5.02,640.86757.3271.3 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดเพชรบุรี2,382.903,017.67-26.6 %0.0480.10395.9817.5 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเพชรบุรี4,789.523,239.0032.4 %5.01,271.68536.3557.8 %5.0
ส.ป.ก. เพชรบุรี3,987.203,083.2622.7 %5.0714.36220.6069.1 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดเพชรบุรี13,593.5213,875.00-2.1 %0.01,556.92362.8076.7 %5.0
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 4 (เพชรบุรี)7,743.4210,946.00-41.4 %0.02,919.111,352.8053.7 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเพชรบุรี5,831.782,581.0055.7 %5.0853.33319.6562.5 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดเพชรบุรี3,462.911,209.0065.1 %5.0758.2536.2095.2 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดเพชรบุรี3,220.62926.0071.2 %5.0606.12457.7124.5 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเพชรบุรี3,701.283,381.318.6 %4.0815.30109.4886.6 %5.0
สำนักงานจังหวัดเพชรบุรี7,242.808,050.00-11.1 %0.01,956.28114.0094.2 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดเพชรบุรี4,663.373,048.0634.6 %5.01,195.64279.8076.6 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบุรี3,584.471,741.0051.4 %5.0796.28205.2074.2 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดเพชรบุรี9,322.0811,393.34-22.2 %0.02,412.64108.6295.5 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเพชรบุรี7,624.981,420.0081.4 %5.0834.31435.1047.8 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเพชรบุรี4,578.065,030.03-9.9 %0.0948.41555.0741.5 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเพชรบุรี4,578.673,384.0026.1 %5.0777.26150.2780.7 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเพชรบุรี4,423.052,256.2049.0 %5.01,005.49438.4556.4 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเพชรบุรี3,912.162,690.0031.2 %5.0777.29220.1171.7 %5.0
สพ.เพชรบุรี11,132.952,125.0080.9 %5.0731.11214.7570.6 %5.0
รจก.เพชรบุรี 62,849.7252,001.6717.3 %5.01,235.46930.4524.7 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดเพชรบุรี3,073.10895.0070.9 %5.0492.0383.1183.1 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดเพชรบุรี5,175.603,134.9739.4 %5.01,043.51469.6655.0 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเพชรบุรี4,348.051,578.3363.7 %5.0701.23230.5067.1 %5.0
สปส.จ.เพชรบุรี4,918.163,953.5219.6 %5.01,119.58252.4677.5 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบุรี3,802.341,845.7951.5 %5.0796.28283.2264.4 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดเพชรบุรี14,502.7214,125.002.6 %1.03,595.43343.3090.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 (เพชรบุรี ประจวบฯ สมุทรสงคราม สมุทรสาคร)19,253.5011,070.6742.5 %5.02,872.471,223.7257.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 174,704.1514,619.7280.4 %5.0886.93905.25-2.1 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 235,211.1410,387.6870.5 %5.01,652.40983.4340.5 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเพชรบุรี5,405.815,102.005.6 %2.5398.20399.00-0.2 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคเพชรบุรี83,357.2946,230.0444.5 %5.0861.861,373.73-59.4 %0.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี85,575.9836,070.0057.9 %5.0856.02610.8728.6 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี27,065.9026,223.523.1 %1.5910.831,995.94-119.1 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบุรี52,015.511,843.0096.5 %5.0858.79835.902.7 %1.0
วิทยาลัยการอาชีพเขาย้อยไม่ครบ13,336.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ496.85ประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีพบ้านลาด80,327.8620,359.9974.7 %5.0825.581,247.71-51.1 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี11,464.9818,968.07-65.4 %0.01,823.441,658.949.0 %4.5
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบุรี 3,399.452,472.0027.3 %5.0682.18533.0421.9 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเพชรบุรี4,124.351,473.0064.3 %5.0568.09292.7148.5 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดเพชรบุรี29,253.4024,523.0016.2 %5.06,905.765,923.7614.2 %5.0
รวม 841,988 425,922 49.41 % 64,728 32,136 50.35 %