จังหวัดนนทบุรี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนนทบุรี38765.07812828.066.9 %5.03365.9399601.9674782.1 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นนทบุรี43714.03925971.040.6 %5.05933.041074.03281.9 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดนนทบุรี39295.4326127.033.5 %5.05324.6401378.2804992.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรภาค 4265625.84263211.00.9 %0.558219.56411.170989.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่นนทบุรี 1394939.28370166.976.3 %3.041703.3596847.600183.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่นนทบุรี 2360591.97344556.194.4 %2.032788.686669.079.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาไทรน้อย49498.32810855.078.1 %5.03098.1001836.073.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองนนทบุรี 187051.89128588.067.2 %5.03734.1602868.4614976.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองนนทบุรี 288314.52327850.068.5 %5.04107.5698788.580.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปากเกร็ด 175812.90640125.047.1 %5.04090.961287.316568.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปากเกร็ด 2126150.3750362.060.1 %5.03997.8982.2999975.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางกรวย47689.099108.080.9 %5.02833.7998997.564.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางบัวทอง78682.57840499.048.5 %5.03874.6699893.077.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางใหญ่68118.02330055.055.9 %5.03090.02712.576.9 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 178079.453157962.0-102.3 %0.017190.60214890.27113.4 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นนทบุรี34360.85937338.0-8.7 %0.012875.04116814.639-30.6 %0.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดนนทบุรี52079.35225692.050.7 %5.010400.364073.600160.8 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนนทบุรี38754.26219544.049.6 %5.04697.09031363.45971.0 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดนนทบุรี35309.30917408.050.7 %5.04287.80031757.661559.0 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนนทบุรี49660.1628930.041.7 %5.08356.37997362.557111.9 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดนนทบุรี51475.51234260.033.4 %5.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนนทบุรี55817.39825510.054.3 %5.011656.976774.307641.9 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดนนทบุรี174609.22298576.0-71.0 %0.020157.482022.762590.0 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนนทบุรี42904.05122712.047.1 %5.05923.08011918.60167.6 %5.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 6 นนทบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดนนทบุรี42399.85214413.066.0 %5.06887.46110.42898.4 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดนนทบุรี34835.62110619.769.5 %5.03822.35011641.56257.1 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนนทบุรี56752.8457188.0-0.8 %0.08438.33012347.649472.2 %5.0
สำนักงานจังหวัดนนทบุรี165821.72336540.0-103.0 %0.029608.35921769.85726.5 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดนนทบุรี60115.04756242.06.4 %3.09128.12996188.851132.2 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนนทบุรี245901.3929276.088.1 %5.082187.2812549.524496.9 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดนนทบุรี97081.711176644.0-82.0 %0.016049.641543.00990.4 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนนทบุรี143102.8921832.084.7 %5.06757.28031424.73478.9 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนนทบุรี42649.37131345.026.5 %5.05732.272436.379457.5 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนนทบุรี69156.64136359.047.4 %5.07302.291026.047585.9 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนนทบุรี69730.4351942.025.5 %5.012017.953680.464869.4 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนนทบุรี83035.688157144.0-89.2 %0.016962.3591147.989593.2 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนนทบุรีไม่ครบ169000.0ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ3752.4524ประเมินไม่ได้0.0
รจก.บางขวาง 2229004.52488265.0-11.6 %0.023838.484842.743779.7 %5.0
เรือนจำจังหวัดนนทบุรี727894.81629886.013.5 %5.010266.74790.102153.3 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดนนทบุรี34064.3019947.070.8 %5.02899.24787.4274972.8 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดนนทบุรี57392.2727649.051.8 %5.011435.183465.856469.7 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนนทบุรี45121.64822933.049.2 %5.06503.62993537.24945.6 %5.0
สปส.จ.นนทบุรี138963.64164627.0-18.5 %0.023151.3593801.899983.6 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนนทบุรี46032.35921182.054.0 %5.05153.984584.527311.0 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนนทบุรี55801.89154835.01.7 %0.56300.71973239.174148.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1537293.13178565.066.8 %5.04199.60993353.870620.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2231100.08168636.2327.0 %5.07359.58012745.64562.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 (นนทบุรี และพระนครศรีอยุธยา)312348.72138878.055.5 %5.07982.33982170.274972.8 %5.0
โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนนทบุรี83849.617177030.0-111.1 %0.03825.723518.55258.0 %4.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนนทบุรี51876.60242139.018.8 %5.03315.3599ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคนนทบุรี767388.81324395.057.7 %5.05233.43998078.0454-54.4 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี196314.64249102.0-26.9 %0.028482.01211551.2359.4 %5.0
สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ2940705.81597900.045.7 %5.04167.54986908.4863-65.8 %0.0
สถาบันทันตกรรม1192737.9927000.022.3 %5.02463.33011680.939931.8 %5.0
สถาบันโรคทรวงอก9018172.07279183.019.3 %5.0141081.1610308.292.7 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนนทบุรี 45035.35935845.020.4 %5.07881.24023685.135553.2 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนนทบุรี33522.3918198.075.5 %5.03270.84011290.194960.6 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดนนทบุรี1393990.8390722.2872.0 %5.0614072.073007.95388.1 %5.0
รวม 23,626,494 17,864,696 24.39 % 5.0 1,396,169 289,540 79.26 % 5.0