จังหวัดเพชรบูรณ์
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเพชรบูรณ์39554.9229646.075.6 %5.06405.83981288.21979.9 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.เพชรบูรณ์252840.3147462.1141.7 %5.0983.39996731.525.6 %5.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จ.เพชรบูรณ์81579.70349607.9839.2 %5.02220.72431.8225180.6 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เพชรบูรณ์68747.63343416.53136.8 %5.010741.513447.58567.9 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดเพชรบูรณ์37665.2721652.19942.5 %5.09528.7998655.3859993.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่เพชรบูรณ์151090.27109246.027.7 %5.035370.60210639.64869.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองเพชรบูรณ์58825.4690.12100.0 %5.05183.2598977.2935281.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหล่มสัก50614.14110586.079.1 %5.05022.21861.7545282.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหล่มเก่า62497.7429021.085.6 %5.03431.041038.017569.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวิเชียรบุรี47822.1216071.087.3 %5.04996.2002937.0419981.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาชนแดน54226.599014.083.4 %5.04201.02637.0224684.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองไผ่49783.8797217.085.5 %5.04420.08011037.51476.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีเทพ49060.1487500.084.7 %5.06280.4399800.1564987.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบึงสามพัน49210.85910483.078.7 %5.03921.84011144.550570.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาน้ำหนาว43153.9411791.295.8 %5.05940.480.11399999100.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเขาค้อ57834.771576.097.3 %5.04128.59961536.66362.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังโป่ง45974.7116136.086.7 %5.03823.140178.51999797.9 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เพชรบูรณ์67752.9340233.01240.6 %5.017088.849123.809646.6 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดเพชรบูรณ์61565.0244933.6627.0 %5.014620.7311884.23818.7 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์39008.12918761.72151.9 %5.010075.9712854.44671.7 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดเพชรบูรณ์44782.71113632.069.6 %5.08459.62014746.199743.9 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเพชรบูรณ์111727.8640898.063.4 %5.025522.9889934.330161.1 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดเพชรบูรณ์22432.03935335.0-57.5 %0.06207.12016459.3921-4.1 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์69024.96132410.93953.0 %5.018043.687228.955659.9 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดเพชรบูรณ์37736.0951418.0-36.3 %0.09035.93956536.356927.7 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดเพชรบูรณ์162406.69168163.0-3.5 %0.016478.76754.77695.4 %5.0
ท่าอากาศยานเพชรบูรณ์922312.06403619.4156.2 %5.08374.87013020.799863.9 %5.0
สำนักงานทางหลวงที่ 6 155204.8173365.0-11.7 %0.055299.96949934.259.7 %4.5
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเพชรบูรณ์42097.55131265.425.7 %5.011311.9793284.216371.0 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาเพชรบูรณ์21003.411769.044.0 %5.0907.07996953.70496-5.1 %0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดเพชรบูรณ์41512.17214944.064.0 %5.011102.82299.3069897.3 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดเพชรบูรณ์45482.46910336.7477.3 %5.08782.83982989.678566.0 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเพชรบูรณ์58829.78149970.1615.1 %5.012338.765676.662654.0 %5.0
สำนักงานจังหวัดเพชรบูรณ์125304.3565330.39147.9 %5.018043.62119980.564-10.7 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดเพชรบูรณ์67684.071209.797-5.2 %0.012748.925613.911156.0 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบูรณ์80810.99236241.4355.2 %5.013936.1991648.952988.2 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดเพชรบูรณ์161687.34153299.235.2 %2.513930.712342.320183.2 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเพชรบูรณ์133896.1931742.2376.3 %5.08992.044161.921453.7 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์63690.5956009.30112.1 %5.011882.5218109.883831.7 %5.0
ท้องถิ่นจังหวัดเพชรบูรณ์81379.29762814.6822.8 %5.022835.6417001.72869.3 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเพชรบูรณ์77001.46921312.35972.3 %5.011330.933396.867470.0 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเพชรบูรณ์72236.38343118.540.3 %5.07407.1802775.1430189.5 %5.0
สถานพินิจฯ จังหวัดเพชรบูรณ์98506.43836294.063.2 %5.024844.515861.601676.4 %5.0
เรือนจำจังหวัดเพชรบูรณ์707028.13520009.4426.5 %5.015399.0717123.807-11.2 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดเพชรบูรณ์48696.28116096.066.9 %5.07318.68023053.737158.3 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดเพชรบูรณ์54812.01236308.3233.8 %5.010954.786785.213438.1 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเพชรบูรณ์52272.89821659.058.6 %5.09833.043916.612560.2 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดเพชรบูรณ�66255.50851360.6822.5 %5.011964.05644.282252.8 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบูรณ์58396.28920898.02964.2 %5.014164.418688.025438.7 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดเพชรบูรณ์193776.44113553.9841.4 %5.064366.684897.783792.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 (จังหวัดเพชรบูรณ์)291650.25115323.8860.5 %5.032854.7198219.950275.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1335535.25232873.6630.6 %5.019155.9595137.381873.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2341453.91156196.054.3 %5.021291.925069.684676.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3315863.56180013.6943.0 %5.022061.88110329.61653.2 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์53483.96961239.199-14.5 %0.04126.76034669.3828-13.1 %0.0
โสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์420470.22133096.068.3 %5.04341.85995021.978-15.7 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์2500819.8933714.9462.7 %5.021896.0419383.933657.1 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบูรณ์307592.1312194.0696.0 %5.013390.1994485.057166.5 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์486514.03204579.9557.9 %5.010049.883911.197561.1 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพชนแดน505890.06257800.049.0 %5.011336.0411710.783-3.3 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพวิเชียรบุรี294146.25213593.827.4 %5.013206.011253.52914.8 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์157370.13275279.22-74.9 %0.031428.024022.11723.6 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบูรณ์ 52580.28136345.19930.9 %5.011430.367508.628934.3 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเพชรบูรณ์33164.57813821.058.3 %5.08231.37013723.876554.8 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดเพชรบูรณ์317769.7557394.081.9 %5.072145.68111843.57-55.0 %0.0
รวม 11,661,100 5,832,203 49.99 % 5.0 927,151 487,217 47.45 % 5.0