ลำดับที่

จังหวัด

หน่วยงาน

รหัสสมาชิก

รหัสผ่าน

1

อำนาจเจริญ

อบจ.อำนาจเจริญ

Amnat-po

Amnat-po

2

อำนาจเจริญ

เทศบาลตำบลโคกก่ง

Amnat-sdo-23

Amnat-sdo-23

3

อำนาจเจริญ

เทศบาลตำบลชานุมาน

Amnat-sd-1

Amnat-sd-1

4

อำนาจเจริญ

อบต.คำเขื่อนแก้ว

Amnat-sdo-22

Amnat-sdo-22

5

อำนาจเจริญ

อบต.โคกสาร

Amnat-sdo-21

Amnat-sdo-21

6

อำนาจเจริญ

อบต.ชานุมาน

Amnat-sdo-20

Amnat-sdo-20

7

อำนาจเจริญ

อบต.ป่าก่อ

Amnat-sdo-24

Amnat-sdo-24

8

อำนาจเจริญ

เทศบาลตำบลนาป่าแซง

Amnat-sdo-31

Amnat-sdo-31

9

อำนาจเจริญ

เทศบาลตำบลปทุมราชวงศา

Amnat-sd-2

Amnat-sd-2

10

อำนาจเจริญ

เทศบาลตำบลหนองข่า

Amnat-sdo-25

Amnat-sdo-25

11

อำนาจเจริญ

เทศบาลตำบลห้วย

Amnat-sdo-29

Amnat-sdo-29

12

อำนาจเจริญ

อบต.คำโพน

Amnat-sdo-26

Amnat-sdo-26

13

อำนาจเจริญ

อบต.นาหว้า

Amnat-sdo-27

Amnat-sdo-27

14

อำนาจเจริญ

อบต.โนนงาม

Amnat-sdo-30

Amnat-sdo-30

15

อำนาจเจริญ

อบต.ลือ

Amnat-sdo-28

Amnat-sdo-28

16

อำนาจเจริญ

เทศบาลตำบลพนา

Amnat-sd-4

Amnat-sd-4

17

อำนาจเจริญ

เทศบาลตำบลพระเหลา

Amnat-sdo-35

Amnat-sdo-35

18

อำนาจเจริญ

อบต.จานลาน

Amnat-sdo-33

Amnat-sdo-33

19

อำนาจเจริญ

อบต.พนา

Amnat-sdo-32

Amnat-sdo-32

20

อำนาจเจริญ

อบต.ไม้กลอน

Amnat-sdo-34

Amnat-sdo-34

21

อำนาจเจริญ

เทศบาลตำบลไก่คำ

Amnat-sdo-2

Amnat-sdo-2

22

อำนาจเจริญ

เทศบาลตำบลนายม

Amnat-sdo-18

Amnat-sdo-18

23

อำนาจเจริญ

เทศบาลตำบลนาวัง

Amnat-sdo-10

Amnat-sdo-10

24

อำนาจเจริญ

เทศบาลตำบลนาหมอม้า

Amnat-sdo-11

Amnat-sdo-11

25

อำนาจเจริญ

เทศบาลตำบลน้ำปลีก

Amnat-sd-3

Amnat-sd-3

26

อำนาจเจริญ

เทศบาลเมืองอำนาจเจริญ

Amnat-c

Amnat-c

27

อำนาจเจริญ

อบต.กุดปลาดุก

Amnat-sdo-16

Amnat-sdo-16

28

อำนาจเจริญ

อบต.คึมใหญ่

Amnat-sdo-7

Amnat-sdo-7

29

อำนาจเจริญ

อบต.ดอนเมย

Amnat-sdo-17

Amnat-sdo-17

30

อำนาจเจริญ

อบต.นาจิก

Amnat-sdo-3

452890

31

อำนาจเจริญ

อบต.นาแต้

Amnat-sdo-19

Amnat-sdo-19

32

อำนาจเจริญ

อบต.นาผือ

Amnat-sdo-8

Amnat-sdo-8

33

อำนาจเจริญ

อบต.น้ำปลีก

Amnat-sdo-9

Amnat-sdo-9

34

อำนาจเจริญ

อบต.โนนโพธิ์

Amnat-sdo-12

nonpho37

35

อำนาจเจริญ

อบต.โนนหนามแท่ง

Amnat-sdo-13

Amnat-sdo-13

36

อำนาจเจริญ

อบต.บุ่ง

Amnat-sdo-1

Amnat-sdo-1

37

อำนาจเจริญ

อบต.ปลาค้าว

Amnat-sdo-4

Amnat-sdo-4

38

อำนาจเจริญ

อบต.สร้างนกทา

Amnat-sdo-6

Amnat-sdo-6

39

อำนาจเจริญ

อบต.หนองมะแซว

Amnat-sdo-15

Amnat-sdo-15

40

อำนาจเจริญ

อบต.ห้วยไร่

Amnat-sdo-14

Amnat-sdo-14

41

อำนาจเจริญ

อบต.เหล่าพรวน

Amnat-sdo-5

Amnat-sdo-5

42

อำนาจเจริญ

เทศบาลตำบลโคกกลาง

Amnat-sdo-55

Amnat-sdo-55

43

อำนาจเจริญ

เทศบาลตำบลดงมะยาง

Amnat-sdo-50

Amnat-sdo-50

44

อำนาจเจริญ

เทศบาลตำบลเปือย

Amnat-sdo-51

Amnat-sdo-51

45

อำนาจเจริญ

เทศบาลตำบลสามหนอง

Amnat-sdo-49

Amnat-sdo-49

46

อำนาจเจริญ

เทศบาลตำบลอำนาจ

Amnat-sd-7

Amnat-sd-7

47

อำนาจเจริญ

อบต.ดงบัง

Amnat-sdo-52

Amnat-sdo-52

48

อำนาจเจริญ

อบต.แมด

Amnat-sdo-54

Amnat-sdo-54

49

อำนาจเจริญ

อบต.ไร่ขี

Amnat-sdo-53

Amnat-sdo-53

50

อำนาจเจริญ

เทศบาลตำบลสิริเสนางค์

Amnat-sdo-36

Amnat-sdo-36

51

อำนาจเจริญ

เทศบาลตำบลเสนางคนิคม

Amnat-sd-5

Amnat-sd-5

52

อำนาจเจริญ

อบต.นาเวียง

Amnat-sdo-39

Amnat-sdo-39

53

อำนาจเจริญ

อบต.โพนทอง

Amnat-sdo-37

Amnat-sdo-37

54

อำนาจเจริญ

อบต.ไร่สีสุก

Amnat-sdo-38

Amnat-sdo-38

55

อำนาจเจริญ

อบต.หนองสามสี

Amnat-sdo-41

Amnat-sdo-41

56

อำนาจเจริญ

อบต.หนองไฮ

Amnat-sdo-40

Amnat-sdo-40

57

อำนาจเจริญ

เทศบาลตำบลเค็งใหญ่

Amnat-sdo-44

Amnat-sdo-44

58

อำนาจเจริญ

เทศบาลตำบลรัตนวารีศรีเจริญ

Amnat-sdo-42

Amnat-sdo-42

59

อำนาจเจริญ

เทศบาลตำบลหัวตะพาน

Amnat-sd-6

Amnat-sd-6

60

อำนาจเจริญ

อบต.คำพระ

Amnat-sdo-43

045469502

61

อำนาจเจริญ

อบต.จิกดู่

Amnat-sdo-48

Amnat-sdo-48

62

อำนาจเจริญ

อบต.โพนเมืองน้อย

Amnat-sdo-46

Amnat-sdo-46

63

อำนาจเจริญ

อบต.สร้างถ่อน้อย

Amnat-sdo-47

Amnat-sdo-47

64

อำนาจเจริญ

อบต.หนองแก้ว

Amnat-sdo-45

Amnat-sdo-45