ลำดับที่

จังหวัด

หน่วยงาน

รหัสสมาชิก

รหัสผ่าน

1

อำนาจเจริญ

เทศบาลเมืองอำนาจเจริญ 

Amnat-c

Amnat-c

2

อำนาจเจริญ

เทศบาลตำบลชานุมาน 

Amnat-sd-1

Amnat-sd-1

3

อำนาจเจริญ

เทศบาลตำบลนาหว้าใหญ่ 

Amnat-sd-2

Amnat-sd-2

4

อำนาจเจริญ

เทศบาลตำบลน้ำปลีก 

Amnat-sd-3

Amnat-sd-3

5

อำนาจเจริญ

เทศบาลตำบลพนา 

Amnat-sd-4

Amnat-sd-4

6

อำนาจเจริญ

เทศบาลตำบลเสนางคนิคม 

Amnat-sd-5

Amnat-sd-5

7

อำนาจเจริญ

เทศบาลตำบลหัวตะพาน 

Amnat-sd-6

Amnat-sd-6

8

อำนาจเจริญ

เทศบาลตำบลอำนาจ 

Amnat-sd-7

Amnat-sd-7

9

อำนาจเจริญ

อบจ. อำนาจเจริญ 

Amnat-po

Amnat-po

10

อำนาจเจริญ

อบต. บุ่ง 

Amnat-sdo-1

Amnat-sdo-1

11

อำนาจเจริญ

อบต. ไก่คำ 

Amnat-sdo-2

Amnat-sdo-2

12

อำนาจเจริญ

อบต. นาจิก 

Amnat-sdo-3

Amnat-sdo-3

13

อำนาจเจริญ

อบต. ปลาค้าว 

Amnat-sdo-4

Amnat-sdo-4

14

อำนาจเจริญ

อบต. เหล่าพรวน 

Amnat-sdo-5

Amnat-sdo-5

15

อำนาจเจริญ

อบต. สร้างนกทา 

Amnat-sdo-6

Amnat-sdo-6

16

อำนาจเจริญ

อบต. คึมใหญ่ 

Amnat-sdo-7

Amnat-sdo-7

17

อำนาจเจริญ

อบต. นาผือ 

Amnat-sdo-8

Amnat-sdo-8

18

อำนาจเจริญ

อบต. น้ำปลีก 

Amnat-sdo-9

Amnat-sdo-9

19

อำนาจเจริญ

อบต. นาวัง 

Amnat-sdo-10

Amnat-sdo-10

20

อำนาจเจริญ

อบต. นาหมอม้า 

Amnat-sdo-11

Amnat-sdo-11

21

อำนาจเจริญ

อบต. โนนโพธิ์ 

Amnat-sdo-12

Amnat-sdo-12

22

อำนาจเจริญ

อบต. โนนหนามแท่ง 

Amnat-sdo-13

Amnat-sdo-13

23

อำนาจเจริญ

อบต. ห้วยไร่ 

Amnat-sdo-14

Amnat-sdo-14

24

อำนาจเจริญ

อบต. หนองมะแซว 

Amnat-sdo-15

Amnat-sdo-15

25

อำนาจเจริญ

อบต. กุดปลาดุก 

Amnat-sdo-16

Amnat-sdo-16

26

อำนาจเจริญ

อบต. ดอนเมย 

Amnat-sdo-17

Amnat-sdo-17

27

อำนาจเจริญ

อบต. นายม 

Amnat-sdo-18

Amnat-sdo-18

28

อำนาจเจริญ

อบต. นาแต้ 

Amnat-sdo-19

Amnat-sdo-19

29

อำนาจเจริญ

อบต. ชานุมาน 

Amnat-sdo-20

Amnat-sdo-20

30

อำนาจเจริญ

อบต. โคกสาร 

Amnat-sdo-21

Amnat-sdo-21

31

อำนาจเจริญ

อบต. คำเขื่อนแก้ว 

Amnat-sdo-22

Amnat-sdo-22

32

อำนาจเจริญ

อบต. โคกก่ง 

Amnat-sdo-23

Amnat-sdo-23

33

อำนาจเจริญ

อบต. ป่าก่อ 

Amnat-sdo-24

Amnat-sdo-24

34

อำนาจเจริญ

อบต. หนองข่า 

Amnat-sdo-25

Amnat-sdo-25

35

อำนาจเจริญ

อบต. คำโพน 

Amnat-sdo-26

Amnat-sdo-26

36

อำนาจเจริญ

อบต. นาหว้า 

Amnat-sdo-27

Amnat-sdo-27

37

อำนาจเจริญ

อบต. ลือ 

Amnat-sdo-28

Amnat-sdo-28

38

อำนาจเจริญ

อบต. ห้วย 

Amnat-sdo-29

Amnat-sdo-29

39

อำนาจเจริญ

อบต. โนนงาม 

Amnat-sdo-30

Amnat-sdo-30

40

อำนาจเจริญ

อบต. นาป่าแซง 

Amnat-sdo-31

Amnat-sdo-31

41

อำนาจเจริญ

อบต. พนา 

Amnat-sdo-32

Amnat-sdo-32

42

อำนาจเจริญ

อบต. จานลาน 

Amnat-sdo-33

Amnat-sdo-33

43

อำนาจเจริญ

อบต. ไม้กลอน 

Amnat-sdo-34

Amnat-sdo-34

44

อำนาจเจริญ

อบต. พระเหลา 

Amnat-sdo-35

Amnat-sdo-35

45

อำนาจเจริญ

อบต. เสนางคนิคม 

Amnat-sdo-36

Amnat-sdo-36

46

อำนาจเจริญ

อบต. โพนทอง 

Amnat-sdo-37

Amnat-sdo-37

47

อำนาจเจริญ

อบต. ไร่สีสุก 

Amnat-sdo-38

Amnat-sdo-38

48

อำนาจเจริญ

อบต. นาเวียง 

Amnat-sdo-39

Amnat-sdo-39

49

อำนาจเจริญ

อบต. หนองไฮ 

Amnat-sdo-40

Amnat-sdo-40

50

อำนาจเจริญ

อบต. หนองสามสี 

Amnat-sdo-41

Amnat-sdo-41

51

อำนาจเจริญ

อบต. หัวตะพาน 

Amnat-sdo-42

Amnat-sdo-42

52

อำนาจเจริญ

อบต. คำพระ 

Amnat-sdo-43

Amnat-sdo-43

53

อำนาจเจริญ

อบต. เค็งใหญ่ 

Amnat-sdo-44

Amnat-sdo-44

54

อำนาจเจริญ

อบต. หนองแก้ว 

Amnat-sdo-45

Amnat-sdo-45

55

อำนาจเจริญ

อบต. โพนเมืองน้อย 

Amnat-sdo-46

Amnat-sdo-46

56

อำนาจเจริญ

อบต. สร้างถ่อน้อย 

Amnat-sdo-47

Amnat-sdo-47

57

อำนาจเจริญ

อบต. จิกดู่ 

Amnat-sdo-48

Amnat-sdo-48

58

อำนาจเจริญ

อบต. อำนาจ 

Amnat-sdo-49

Amnat-sdo-49

59

อำนาจเจริญ

อบต. ดงมะยาง 

Amnat-sdo-50

Amnat-sdo-50

60

อำนาจเจริญ

อบต. เปือย 

Amnat-sdo-51

Amnat-sdo-51

61

อำนาจเจริญ

อบต. ดงบัง 

Amnat-sdo-52

Amnat-sdo-52

62

อำนาจเจริญ

อบต. ไร่ขี 

Amnat-sdo-53

Amnat-sdo-53

63

อำนาจเจริญ

อบต. แมด 

Amnat-sdo-54

Amnat-sdo-54

64

อำนาจเจริญ

อบต. โคกกลาง 

Amnat-sdo-55

Amnat-sdo-55