ลำดับที่

จังหวัด

หน่วยงาน

รหัสสมาชิก

รหัสผ่าน

1

ชัยภูมิ

เทศบาลเมืองชัยภูมิ 

Chaiphom-c

Chaiphom-c

2

ชัยภูมิ

เทศบาลตำบลแก้งคร้อ 

Chaiphom-sd-1

Chaiphom-sd-1

3

ชัยภูมิ

เทศบาลตำบลผักปัง 

Chaiphom-sd-2

Chaiphom-sd-2

4

ชัยภูมิ

เทศบาลตำบลหนองบัวแดง 

Chaiphom-sd-3

Chaiphom-sd-3

5

ชัยภูมิ

เทศบาลตำบลเกษตรสมบูรณ์ 

Chaiphom-sd-4

Chaiphom-sd-4

6

ชัยภูมิ

เทศบาลตำบลคอนสวรรค์ 

Chaiphom-sd-5

Chaiphom-sd-5

7

ชัยภูมิ

เทศบาลตำบลคอนสาร 

Chaiphom-sd-6

Chaiphom-sd-6

8

ชัยภูมิ

เทศบาลตำบลจัตุรัส 

Chaiphom-sd-7

Chaiphom-sd-7

9

ชัยภูมิ

เทศบาลตำบลเทพสถิต 

Chaiphom-sd-8

Chaiphom-sd-8

10

ชัยภูมิ

เทศบาลตำบลนาหนองทุ่ม 

Chaiphom-sd-9

Chaiphom-sd-9

11

ชัยภูมิ

เทศบาลตำบลบ้านเขว้า 

Chaiphom-sd-10

Chaiphom-sd-10

12

ชัยภูมิ

เทศบาลตำบลบ้านค่ายหมื่นแผ้ว 

Chaiphom-sd-11

Chaiphom-sd-11

13

ชัยภูมิ

เทศบาลตำบลบ้านแท่น 

Chaiphom-sd-12

Chaiphom-sd-12

14

ชัยภูมิ

เทศบาลตำบลบ้านเป้า 

Chaiphom-sd-13

Chaiphom-sd-13

15

ชัยภูมิ

เทศบาลตำบลบ้านเพชร 

Chaiphom-sd-14

Chaiphom-sd-14

16

ชัยภูมิ

เทศบาลตำบลบ้านเพชรภูเขียว 

Chaiphom-sd-15

Chaiphom-sd-15

17

ชัยภูมิ

เทศบาลตำบลบำเหน็จณรงค์ 

Chaiphom-sd-16

Chaiphom-sd-16

18

ชัยภูมิ

เทศบาลตำบลลาดใหญ่ 

Chaiphom-sd-17

Chaiphom-sd-17

19

ชัยภูมิ

เทศบาลตำบลหนองบัวโคก 

Chaiphom-sd-18

Chaiphom-sd-18

20

ชัยภูมิ

เทศบาลตำบลหนองบัวระเหว 

Chaiphom-sd-19

Chaiphom-sd-19

21

ชัยภูมิ

เทศบาลตำบลทุ่งทอง

Chaiphom-sd-20

Chaiphom-sd-20

22

ชัยภูมิ

อบจ. ชัยภูมิ

Chaiphom-po

Chaiphom-po

23

ชัยภูมิ

อบต. รอบเมือง 

Chaiphom-sdo-1

Chaiphom-sdo-1

24

ชัยภูมิ

อบต. โพนทอง 

Chaiphom-sdo-2

Chaiphom-sdo-2

25

ชัยภูมิ

อบต. นาฝาย  

Chaiphom-sdo-3

Chaiphom-sdo-3

26

ชัยภูมิ

อบต. บ้านค่าย 

Chaiphom-sdo-4

Chaiphom-sdo-4

27

ชัยภูมิ

อบต. กุดตุ้ม 

Chaiphom-sdo-5

Chaiphom-sdo-5

28

ชัยภูมิ

อบต. ชีลอง 

Chaiphom-sdo-6

Chaiphom-sdo-6

29

ชัยภูมิ

อบต. บ้านเล่า 

Chaiphom-sdo-7

Chaiphom-sdo-7

30

ชัยภูมิ

อบต. นาเสียว 

Chaiphom-sdo-8

Chaiphom-sdo-8

31

ชัยภูมิ

อบต. หนองนาแซง 

Chaiphom-sdo-9

Chaiphom-sdo-9

32

ชัยภูมิ

อบต. ลาดใหญ่ 

Chaiphom-sdo-10

Chaiphom-sdo-10

33

ชัยภูมิ

อบต. หนองไผ่ 

Chaiphom-sdo-11

Chaiphom-sdo-11

34

ชัยภูมิ

อบต. ท่าหินโงม 

Chaiphom-sdo-12

Chaiphom-sdo-12

35

ชัยภูมิ

อบต. ห้วยต้อน 

Chaiphom-sdo-13

Chaiphom-sdo-13

36

ชัยภูมิ

อบต. ห้วยบง 

Chaiphom-sdo-14

Chaiphom-sdo-14

37

ชัยภูมิ

อบต. โนนสำราญ 

Chaiphom-sdo-15

Chaiphom-sdo-15

38

ชัยภูมิ

อบต. โคกสูง 

Chaiphom-sdo-16

Chaiphom-sdo-16

39

ชัยภูมิ

อบต. บุ่งคล้า 

Chaiphom-sdo-17

Chaiphom-sdo-17

40

ชัยภูมิ

อบต. บ้านเขว้า 

Chaiphom-sdo-18

Chaiphom-sdo-18

41

ชัยภูมิ

อบต. ตลาดแร้ง 

Chaiphom-sdo-19

Chaiphom-sdo-19

42

ชัยภูมิ

อบต. ลุ่มลำชี 

Chaiphom-sdo-20

Chaiphom-sdo-20

43

ชัยภูมิ

อบต. ชีบน 

Chaiphom-sdo-21

Chaiphom-sdo-21

44

ชัยภูมิ

อบต. ภูแลนคา 

Chaiphom-sdo-22

Chaiphom-sdo-22

45

ชัยภูมิ

อบต. โนนแดง 

Chaiphom-sdo-23

Chaiphom-sdo-23

46

ชัยภูมิ

อบต. คอนสวรรค์ 

Chaiphom-sdo-24

Chaiphom-sdo-24

47

ชัยภูมิ

อบต. ยางหวาย 

Chaiphom-sdo-25

Chaiphom-sdo-25

48

ชัยภูมิ

อบต. ช่องสามหมอ 

Chaiphom-sdo-26

Chaiphom-sdo-26

49

ชัยภูมิ

อบต. โนนสะอาด 

Chaiphom-sdo-27

Chaiphom-sdo-27

50

ชัยภูมิ

อบต. ห้วยไร่ 

Chaiphom-sdo-28

Chaiphom-sdo-28

51

ชัยภูมิ

อบต. บ้านโสก 

Chaiphom-sdo-29

Chaiphom-sdo-29

52

ชัยภูมิ

อบต. โคกมั่งงอย 

Chaiphom-sdo-30

Chaiphom-sdo-30

53

ชัยภูมิ

อบต. หนองขาม 

Chaiphom-sdo-31

Chaiphom-sdo-31

54

ชัยภูมิ

อบต. ศรีสำราญ 

Chaiphom-sdo-32

Chaiphom-sdo-32

55

ชัยภูมิ

อบต. บ้านยาง 

Chaiphom-sdo-33

Chaiphom-sdo-33

56

ชัยภูมิ

อบต. บ้านหัน 

Chaiphom-sdo-34

Chaiphom-sdo-34

57

ชัยภูมิ

อบต. บ้านเดื่อ 

Chaiphom-sdo-35

Chaiphom-sdo-35

58

ชัยภูมิ

อบต. บ้านเป้า 

Chaiphom-sdo-36

Chaiphom-sdo-36

59

ชัยภูมิ

อบต. กุดเลาะ 

Chaiphom-sdo-37

Chaiphom-sdo-37

60

ชัยภูมิ

อบต. โนนกอก 

Chaiphom-sdo-38

Chaiphom-sdo-38

61

ชัยภูมิ

อบต. สระโพนทอง 

Chaiphom-sdo-39

Chaiphom-sdo-39

62

ชัยภูมิ

อบต. หนองข่า 

Chaiphom-sdo-40

Chaiphom-sdo-40

63

ชัยภูมิ

อบต. หนองโพนงาม 

Chaiphom-sdo-41

Chaiphom-sdo-41

64

ชัยภูมิ

อบต. บ้านบัว 

Chaiphom-sdo-42

Chaiphom-sdo-42

65

ชัยภูมิ

อบต. ซับสีทอง 

Chaiphom-sdo-43

Chaiphom-sdo-43

66

ชัยภูมิ

อบต. โนนทอง 

Chaiphom-sdo-44

Chaiphom-sdo-44

67

ชัยภูมิ

อบต. หนองบัวแดง 

Chaiphom-sdo-45

Chaiphom-sdo-45

68

ชัยภูมิ

อบต. กุดชุมแสง 

Chaiphom-sdo-46

Chaiphom-sdo-46

69

ชัยภูมิ

อบต. ถ้ำวัวแดง 

Chaiphom-sdo-47

Chaiphom-sdo-47

70

ชัยภูมิ

อบต. นางแดด 

Chaiphom-sdo-48

Chaiphom-sdo-48

71

ชัยภูมิ

อบต. หนองแวง 

Chaiphom-sdo-49

Chaiphom-sdo-49

72

ชัยภูมิ

อบต. คูเมือง 

Chaiphom-sdo-50

Chaiphom-sdo-50

73

ชัยภูมิ

อบต. ท่าใหญ่ 

Chaiphom-sdo-51

Chaiphom-sdo-51

74

ชัยภูมิ

อบต. วังชมภู 

Chaiphom-sdo-52

Chaiphom-sdo-52

75

ชัยภูมิ

อบต. บ้านกอก 

Chaiphom-sdo-53

Chaiphom-sdo-53

76

ชัยภูมิ

อบต. หนองบัวบาน 

Chaiphom-sdo-54

Chaiphom-sdo-54

77

ชัยภูมิ

อบต. บ้านขาม 

Chaiphom-sdo-55

Chaiphom-sdo-55

78

ชัยภูมิ

อบต. กุดน้ำใส 

Chaiphom-sdo-56

Chaiphom-sdo-56

79

ชัยภูมิ

อบต. หนองโดน 

Chaiphom-sdo-57

Chaiphom-sdo-57

80

ชัยภูมิ

อบต. ละหาน 

Chaiphom-sdo-58

Chaiphom-sdo-58

81

ชัยภูมิ

อบต. หนองบัวใหญ่ 

Chaiphom-sdo-59

Chaiphom-sdo-59

82

ชัยภูมิ

อบต. หนองบัวโคก 

Chaiphom-sdo-60

Chaiphom-sdo-60

83

ชัยภูมิ

อบต. ส้มป่อย 

Chaiphom-sdo-61

Chaiphom-sdo-61

84

ชัยภูมิ

อบต. บ้านชวน 

Chaiphom-sdo-62

Chaiphom-sdo-62

85

ชัยภูมิ

อบต. บ้านเพชร 

Chaiphom-sdo-63

Chaiphom-sdo-63

86

ชัยภูมิ

อบต. บ้านตาล 

Chaiphom-sdo-64

Chaiphom-sdo-64

87

ชัยภูมิ

อบต. หัวทะเล 

Chaiphom-sdo-65

Chaiphom-sdo-65

88

ชัยภูมิ

อบต. โคกเริงรมย์ 

Chaiphom-sdo-66

Chaiphom-sdo-66

89

ชัยภูมิ

อบต. เกาะมะนาว 

Chaiphom-sdo-67

Chaiphom-sdo-67

90

ชัยภูมิ

อบต. โคกเพชรพัฒนา 

Chaiphom-sdo-68

Chaiphom-sdo-68

91

ชัยภูมิ

อบต. วังตะเฆ่ 

Chaiphom-sdo-69

Chaiphom-sdo-69

92

ชัยภูมิ

อบต. ห้วยแย้ 

Chaiphom-sdo-70

Chaiphom-sdo-70

93

ชัยภูมิ

อบต. โคกสะอาด 

Chaiphom-sdo-71

Chaiphom-sdo-71

94

ชัยภูมิ

อบต. โสกปลาดุก 

Chaiphom-sdo-72

Chaiphom-sdo-72

95

ชัยภูมิ

อบต. วะตะแบก 

Chaiphom-sdo-73

Chaiphom-sdo-73

96

ชัยภูมิ

อบต. ห้วยยายจิ๋ว 

Chaiphom-sdo-74

Chaiphom-sdo-74

97

ชัยภูมิ

อบต. นายางกลัก 

Chaiphom-sdo-75

Chaiphom-sdo-75

98

ชัยภูมิ

อบต. บ้านไร่ 

Chaiphom-sdo-76

Chaiphom-sdo-76

99

ชัยภูมิ

อบต. โป่งนก 

Chaiphom-sdo-77

Chaiphom-sdo-77

100

ชัยภูมิ

อบต. ผักปัง 

Chaiphom-sdo-78

Chaiphom-sdo-78

101

ชัยภูมิ

อบต. กวางโจน  

Chaiphom-sdo-79

Chaiphom-sdo-79

102

ชัยภูมิ

อบต. หนองคอนไทย 

Chaiphom-sdo-80

Chaiphom-sdo-80

103

ชัยภูมิ

อบต. บ้านแก้ง 

Chaiphom-sdo-81

Chaiphom-sdo-81

104

ชัยภูมิ

อบต. กุดยม 

Chaiphom-sdo-82

Chaiphom-sdo-82

105

ชัยภูมิ

อบต. บ้านเพชร 

Chaiphom-sdo-83

Chaiphom-sdo-83

106

ชัยภูมิ

อบต. โคกสะอาด 

Chaiphom-sdo-84

Chaiphom-sdo-84

107

ชัยภูมิ

อบต. หนองตูม 

Chaiphom-sdo-85

Chaiphom-sdo-85

108

ชัยภูมิ

อบต. โอโล 

Chaiphom-sdo-86

Chaiphom-sdo-86

109

ชัยภูมิ

อบต. ธาตุทอง 

Chaiphom-sdo-87

Chaiphom-sdo-87

110

ชัยภูมิ

อบต. บ้านดอน 

Chaiphom-sdo-88

Chaiphom-sdo-88

111

ชัยภูมิ

อบต. บ้านแท่น 

Chaiphom-sdo-89

Chaiphom-sdo-89

112

ชัยภูมิ

อบต. สามสวน 

Chaiphom-sdo-90

Chaiphom-sdo-90

113

ชัยภูมิ

อบต. สระพัง 

Chaiphom-sdo-91

Chaiphom-sdo-91

114

ชัยภูมิ

อบต. บ้านเต่า 

Chaiphom-sdo-92

Chaiphom-sdo-92

115

ชัยภูมิ

อบต. หนองคู 

Chaiphom-sdo-93

Chaiphom-sdo-93

116

ชัยภูมิ

อบต. ช่องสามหมอ 

Chaiphom-sdo-94

Chaiphom-sdo-94

117

ชัยภูมิ

อบต. หนองขาม 

Chaiphom-sdo-95

Chaiphom-sdo-95

118

ชัยภูมิ

อบต. นาหนองทุ่ม 

Chaiphom-sdo-96

Chaiphom-sdo-96

119

ชัยภูมิ

อบต. บ้านแก้ง 

Chaiphom-sdo-97

Chaiphom-sdo-97

120

ชัยภูมิ

อบต. หนองสังข์ 

Chaiphom-sdo-98

Chaiphom-sdo-98

121

ชัยภูมิ

อบต. หลุบคา 

Chaiphom-sdo-99

Chaiphom-sdo-99

122

ชัยภูมิ

อบต. โคกกุง 

Chaiphom-sdo-100

Chaiphom-sdo-100

123

ชัยภูมิ

อบต. เก่าย่าดี 

Chaiphom-sdo-101

Chaiphom-sdo-101

124

ชัยภูมิ

อบต. ท่ามะไฟหวาน 

Chaiphom-sdo-102

Chaiphom-sdo-102

125

ชัยภูมิ

อบต. หนองไผ่ 

Chaiphom-sdo-103

Chaiphom-sdo-103

126

ชัยภูมิ

อบต. คอนสาร 

Chaiphom-sdo-104

Chaiphom-sdo-104

127

ชัยภูมิ

อบต. ทุ่งพระ 

Chaiphom-sdo-105

Chaiphom-sdo-105

128

ชัยภูมิ

อบต. โนนคูณ 

Chaiphom-sdo-106

Chaiphom-sdo-106

129

ชัยภูมิ

อบต. ห้วยยาง 

Chaiphom-sdo-107

Chaiphom-sdo-107

130

ชัยภูมิ

อบต. ทุ่งลุยลาย 

Chaiphom-sdo-108

Chaiphom-sdo-108

131

ชัยภูมิ

อบต. ดงบัง 

Chaiphom-sdo-109

Chaiphom-sdo-109

132

ชัยภูมิ

อบต. ทุ่งนาเลา 

Chaiphom-sdo-110

Chaiphom-sdo-110

133

ชัยภูมิ

อบต. ดงกลาง 

Chaiphom-sdo-111

Chaiphom-sdo-111

134

ชัยภูมิ

อบต. บ้านเจียง 

Chaiphom-sdo-112

Chaiphom-sdo-112

135

ชัยภูมิ

อบต. เจาทอง 

Chaiphom-sdo-113

Chaiphom-sdo-113

136

ชัยภูมิ

อบต. วังทอง 

Chaiphom-sdo-114

Chaiphom-sdo-114

137

ชัยภูมิ

อบต. แหลมทอง 

Chaiphom-sdo-115

Chaiphom-sdo-115

138

ชัยภูมิ

อบต. หนองฉิม 

Chaiphom-sdo-116

Chaiphom-sdo-116

139

ชัยภูมิ

อบต. ตาเนิน 

Chaiphom-sdo-117

Chaiphom-sdo-117

140

ชัยภูมิ

อบต. กะฮาด 

Chaiphom-sdo-118

Chaiphom-sdo-118

141

ชัยภูมิ

อบต. รังงาม 

Chaiphom-sdo-119

Chaiphom-sdo-119

142

ชัยภูมิ

อบต. ซับใหญ่ กิ่ง 

Chaiphom-sdo-120

Chaiphom-sdo-120

143

ชัยภูมิ

อบต. ท่ากูบ กิ่ง 

Chaiphom-sdo-121

Chaiphom-sdo-121

144

ชัยภูมิ

อบต. ตะโกทอง กิ่ง 

Chaiphom-sdo-122

Chaiphom-sdo-122