ลำดับที่

จังหวัด

หน่วยงาน

รหัสสมาชิก

รหัสผ่าน

1

เชียงราย

เทศบาลนครเชียงราย

Chiangrai-c

Chiangrai-c

2

เชียงราย

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

Chiangrai-po

Chiangrai-po

3

เชียงราย

เทศบาลตำบลเมืองพาน

Chiangrai-sd-1

1234

4

เชียงราย

เทศบาลตำบลป่าแงะ

Chiangrai-sd-10

5570606

5

เชียงราย

เทศบาลตำบลป่าแดด

Chiangrai-sd-11

Chiangrai-sd-11

6

เชียงราย

เทศบาลตำบลพญาเม็งราย

Chiangrai-sd-12

Chiangrai-sd-12

7

เชียงราย

เทศบาลตำบลแม่ขะจาน

Chiangrai-sd-13

Chiangrai-sd-13

8

เชียงราย

เทศบาลตำบลแม่คำ

Chiangrai-sd-14

Chiangrai-sd-14

9

เชียงราย

เทศบาลตำบลแม่ลาว

Chiangrai-sd-15

Chiangrai-sd-15

10

เชียงราย

เทศบาลตำบลแม่สรวย

Chiangrai-sd-16

Chiangrai-sd-16

11

เชียงราย

เทศบาลตำบลเวียงชัย

Chiangrai-sd-17

5570207

12

เชียงราย

เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ

Chiangrai-sd-18

Chiangrai-sd-18

13

เชียงราย

เทศบาลตำบลเวียงเชียงแสน

Chiangrai-sd-19

Chiangrai-sd-19

14

เชียงราย

เทศบาลตำบลแม่จัน

Chiangrai-sd-2

Chiangrai-sd-22

15

เชียงราย

เทศบาลตำบลเวียงเทิง

Chiangrai-sd-20

053795321

16

เชียงราย

เทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า

Chiangrai-sd-21

Chiangrai-sd-21

17

เชียงราย

เทศบาลตำบลเจดีย์หลวง

Chiangrai-sd-22

Chiangrai-sd-22

18

เชียงราย

เทศบาลตำบลสันทราย

Chiangrai-sd-23

Chiangrai-sd-23

19

เชียงราย

เทศบาลตำบลห้วยไคร้

Chiangrai-sd-24

Chiangrai-sd-24

20

เชียงราย

เทศบาลตำบลเวียงกาหลง

Chiangrai-sd-25

Chiangrai-sd-25

21

เชียงราย

เทศบาลตำบลแม่สาย

Chiangrai-sd-3

Chiangrai-sd-3

22

เชียงราย

เทศบาลตำบลจันจว้า

Chiangrai-sd-4

Chiangrai-sd-4

23

เชียงราย

เทศบาลตำบลบ้านต้า

Chiangrai-sd-5

053797111

24

เชียงราย

เทศบาลตำบลบ้านปล้อง

Chiangrai-sd-6

Chiangrai-sd-6

25

เชียงราย

เทศบาลตำบลบ้านเหล่า

Chiangrai-sd-7

Chiangrai-sd-7

26

เชียงราย

เทศบาลตำบลบุญเรือง

Chiangrai-sd-8

Chiangrai-sd-8

27

เชียงราย

เทศบาลตำบลป่าก่อดำ

Chiangrai-sd-9

Chiangrai-sd-9

28

เชียงราย

อบต. รอบเวียง

Chiangrai-sdo-1

Chiangrai-sdo-1

29

เชียงราย

อบต. ริมกก

Chiangrai-sdo-10

Chiangrai-sdo-10

30

เชียงราย

องค์การบริหารส่วนตำบลปอ

Chiangrai-sdo-100

Chiangrai-sdo-100

31

เชียงราย

เทศบาลตำบลหล่ายงาว

Chiangrai-sdo-101

Chiangrai-sdo-101

32

เชียงราย

เทศบาลตำบลท่าข้าม

Chiangrai-sdo-102

Chiangrai-sdo-102

33

เชียงราย

อบต. ต้า

Chiangrai-sdo-103

Chiangrai-sdo-103

34

เชียงราย

เทศบาลตำบลป่าตาล

Chiangrai-sdo-104

Chiangrai-sdo-104

35

เชียงราย

เทศบาลตำบลยางฮอม

Chiangrai-sdo-105

Chiangrai-sdo-105

36

เชียงราย

อบต. เทอดไทย

Chiangrai-sdo-106

730205

37

เชียงราย

อบต. แม่สลองใน

Chiangrai-sdo-107

Chiangrai-sdo-107

38

เชียงราย

อบต. แม่สลองนอก

Chiangrai-sdo-108

Chiangrai-sdo-108

39

เชียงราย

อบต. แม่ฟ้าหลวง

Chiangrai-sdo-109

admin

40

เชียงราย

เทศบาลตำบลดอยลาน

Chiangrai-sdo-11

Chiangrai-sdo-11

41

เชียงราย

เทศบาลตำบลดงมะดะ

Chiangrai-sdo-110

Chiangrai-sdo-110

42

เชียงราย

อบต. จอมหมอกแก้ว

Chiangrai-sdo-111

Chiangrai-sdo-111

43

เชียงราย

อบต. บัวสลี

Chiangrai-sdo-112

Chiangrai-sdo-112

44

เชียงราย

อบต. ป่าก่อดำ

Chiangrai-sdo-113

Chiangrai-sdo-113

45

เชียงราย

องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแพร่

Chiangrai-sdo-114

053778249

46

เชียงราย

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งก่อ

Chiangrai-sdo-115

Chiangrai-sdo-115

47

เชียงราย

อบต.ดงมหาวัน

Chiangrai-sdo-116

Chiangrai-sdo-116

48

เชียงราย

อบต.ป่าซาง

Chiangrai-sdo-117

Chiangrai-sdo-117

49

เชียงราย

อบต. ปงน้อย

Chiangrai-sdo-118

Chiangrai-sdo-118

50

เชียงราย

อบต.โชคชัย

Chiangrai-sdo-119

Chiangrai-sdo-119

51

เชียงราย

เทศบาลตำบลป่าอ้อดอนชัย

Chiangrai-sdo-12

Pa1234

52

เชียงราย

อบต.หนองป่าก่อ

Chiangrai-sdo-120

Chiangrai-sdo-120

53

เชียงราย

เทศบาลตำบลท่าสาย

Chiangrai-sdo-13

Chiangrai-sdo-13

54

เชียงราย

เทศบาลตำบลดอยฮาง

Chiangrai-sdo-14

Chiangrai-sdo-14

55

เชียงราย

เทศบาลตำบลท่าสุด

Chiangrai-sdo-15

Chiangrai-sdo-15

56

เชียงราย

เทศบาลตำบลสิริเวียงชัย

Chiangrai-sdo-16

Chiangrai-sdo-16

57

เชียงราย

อบต. ผางาม

Chiangrai-sdo-17

Chiangrai-sdo-17

58

เชียงราย

เทศบาลตำบลเวียงเหนือ

Chiangrai-sdo-18

Chiangrai-sdo-18

59

เชียงราย

เทศบาลตำบลดอนศิลา

Chiangrai-sdo-19

Chiangrai-sdo-19

60

เชียงราย

เทศบาลตำบลบ้านดู่

Chiangrai-sdo-2

Chiangrai-sdo-2

61

เชียงราย

เทศบาลตำบลเมืองชุม

Chiangrai-sdo-20

053988465

62

เชียงราย

เทศบาลตำบลเวียง (เชียงของ)

Chiangrai-sdo-21

Chiangrai-sdo-21

63

เชียงราย

เทศบาลตำบลสถาน

Chiangrai-sdo-22

Chiangrai-sdo-22

64

เชียงราย

เทศบาลตำบลครึ่ง

Chiangrai-sdo-23

Chiangrai-sdo-23

65

เชียงราย

เทศบาลตำบลห้วยซ้อ

Chiangrai-sdo-24

Chiangrai-sdo-24

66

เชียงราย

เทศบาลตำบลศรีดอนชัย

Chiangrai-sdo-25

Chiangrai-sdo-25

67

เชียงราย

อบต. ริมโขง

Chiangrai-sdo-26

Chiangrai-sdo-26

68

เชียงราย

อบต. เวียง

Chiangrai-sdo-27

Chiangrai-sdo-27

69

เชียงราย

เทศบาลตำบลงิ้ว

Chiangrai-sdo-28

Chiangrai-sdo-28

70

เชียงราย

อบต. ปล้อง

Chiangrai-sdo-29

Chiangrai-sdo-29

71

เชียงราย

เทศบาลตำบลนางแล

Chiangrai-sdo-3

Chiangrai-sdo-3

72

เชียงราย

อบต. แม่ลอย

Chiangrai-sdo-30

Chiangrai-sdo-30

73

เชียงราย

เทศบาลตำบลเชียงเคี่ยน

Chiangrai-sdo-31

Chiangrai-sdo-31

74

เชียงราย

อบต. ตับเต่า

Chiangrai-sdo-32

Chiangrai-sdo-32

75

เชียงราย

เทศบาลตำบลหงาว

Chiangrai-sdo-33

Chiangrai-sdo-33

76

เชียงราย

เทศบาลตำบลสันทรายงาม

Chiangrai-sdo-34

Chiangrai-sdo-34

77

เชียงราย

อบต. ศรีดอนไชย

Chiangrai-sdo-35

Chiangrai-sdo-35

78

เชียงราย

อบต. หนองแรด

Chiangrai-sdo-36

Chiangrai-sdo-36

79

เชียงราย

เทศบาลตำบลสันมะเค็ด

Chiangrai-sdo-37

Chiangrai-sdo-37

80

เชียงราย

อบต. แม่อ้อ

Chiangrai-sdo-38

Chiangrai-sdo-38

81

เชียงราย

อบต. ธารทอง

Chiangrai-sdo-39

Chiangrai-sdo-39

82

เชียงราย

อบต. แม่ข้าวต้ม

Chiangrai-sdo-4

Chiangrai-sdo-4

83

เชียงราย

อบต. สันติสุข

Chiangrai-sdo-40

Chiangrai-sdo-40

84

เชียงราย

อบต. ดอยงาม

Chiangrai-sdo-41

Chiangrai-sdo-41

85

เชียงราย

อบต. หัวง้ม

Chiangrai-sdo-42

Chiangrai-sdo-42

86

เชียงราย

อบต. เจริญเมือง

Chiangrai-sdo-43

Chiangrai-sdo-43

87

เชียงราย

อบต. ป่าหุ่ง

Chiangrai-sdo-44

pahung

88

เชียงราย

อบต. ม่วงคำ

Chiangrai-sdo-45

Chiangrai-sdo-45

89

เชียงราย

องค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว

Chiangrai-sdo-46

Chiangrai-sdo-46

90

เชียงราย

อบต. สันกลาง

Chiangrai-sdo-47

75501

91

เชียงราย

อบต. แม่เย็น

Chiangrai-sdo-48

Chiangrai-sdo-48

92

เชียงราย

อบต. เมืองพาน

Chiangrai-sdo-49

Chiangrai-sdo-49

93

เชียงราย

เทศบาลตำบลแม่ยาว

Chiangrai-sdo-5

Chiangrai-sdo-5

94

เชียงราย

อบต. ทานตะวัน

Chiangrai-sdo-50

Chiangrai-sdo-50

95

เชียงราย

อบต. เวียงห้าว

Chiangrai-sdo-51

Chiangrai-sdo-51

96

เชียงราย

เทศบาลตำบลสันมะค่า

Chiangrai-sdo-54

Chiangrai-sdo-54

97

เชียงราย

เทศบาลตำบลโรงช้าง

Chiangrai-sdo-55

Chiangrai-sdo-55

98

เชียงราย

เทศบาลตำบลศรีโพธิ์เงิน

Chiangrai-sdo-56

Chiangrai-sdo-56

99

เชียงราย

อบต. แม่จัน

Chiangrai-sdo-57

Chiangrai-sdo-57

100

เชียงราย

เทศบาลตำบลสายน้ำคำ

Chiangrai-sdo-58

Chiangrai-sdo-58

101

เชียงราย

เทศบาลตำบลป่าซาง

Chiangrai-sdo-59

Chiangrai-sdo-59

102

เชียงราย

เทศบาลตำบลสันทราย

Chiangrai-sdo-6

Chiangrai-sdo-6

103

เชียงราย

อบต. สันทราย

Chiangrai-sdo-60

053160821

104

เชียงราย

เทศบาลตำบลท่าข้าวเปลือก

Chiangrai-sdo-61

123456789

105

เชียงราย

องค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง

Chiangrai-sdo-62

Chiangrai-sdo-62

106

เชียงราย

เทศบาลตำบลแม่ไร่

Chiangrai-sdo-63

Chiangrai-sdo-63

107

เชียงราย

อบต. ศรีค้ำ

Chiangrai-sdo-64

8931

108

เชียงราย

อบต. จอมสวรรค์

Chiangrai-sdo-65

Chiangrai-sdo-65

109

เชียงราย

เทศบาลตำบลเวียง

Chiangrai-sdo-66

Chiangrai-sdo-66

110

เชียงราย

อบต. ป่าสัก

Chiangrai-sdo-67

Chiangrai-sdo-67

111

เชียงราย

เทศบาลตำบลบ้านแซว

Chiangrai-sdo-68

Chiangrai-sdo-68

112

เชียงราย

อบต. ศรีดอนมูล

Chiangrai-sdo-69

Chiangrai-sdo-69

113

เชียงราย

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์

Chiangrai-sdo-7

Chiangrai-sdo-7

114

เชียงราย

เทศบาลตำบลแม่เงิน

Chiangrai-sdo-70

Chiangrai-sdo-70

115

เชียงราย

เทศบาลตำบลโยนก

Chiangrai-sdo-71

Chiangrai-sdo-71

116

เชียงราย

เทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ

Chiangrai-sdo-72

Chiangrai-sdo-72

117

เชียงราย

อบต. ห้วยไคร้

Chiangrai-sdo-73

Chiangrai-sdo-73

118

เชียงราย

อบต. เกาะช้าง

Chiangrai-sdo-74

Chiangrai-sdo-74

119

เชียงราย

อบต.โป่งผา

Chiangrai-sdo-75

Chiangrai-sdo-75

120

เชียงราย

อบต. ศรีเมืองชุม

Chiangrai-sdo-76

Chiangrai-sdo-76

121

เชียงราย

เทศบาลตำบลเวียงพางคำ

Chiangrai-sdo-77

Chiangrai-sdo-77

122

เชียงราย

อบต. บ้านด้าย

Chiangrai-sdo-78

785009

123

เชียงราย

องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งงาม

Chiangrai-sdo-79

Chiangrai-sdo-79

124

เชียงราย

อบต. ห้วยชมภู

Chiangrai-sdo-8

Chiangrai-sdo-8

125

เชียงราย

เทศบาลตำบลเวียงสรวย

Chiangrai-sdo-80

Chiangrai-sdo-80

126

เชียงราย

 อบต. ป่าแดด

Chiangrai-sdo-81

Chiangrai-sdo-81

127

เชียงราย

อบต. แม่พริก

Chiangrai-sdo-82

Chiangrai-sdo-82

128

เชียงราย

อบต. ศรีถ้อย

Chiangrai-sdo-83

Chiangrai-sdo-83

129

เชียงราย

อบต. ท่าก๊อ

Chiangrai-sdo-84

Chiangrai-sdo-84

130

เชียงราย

อบต. วาวี

Chiangrai-sdo-85

Chiangrai-sdo-85

131

เชียงราย

อบต. เจดีย์หลวง

Chiangrai-sdo-86

Chiangrai-sdo-86

132

เชียงราย

อบต. สันสลี

Chiangrai-sdo-87

Chiangrai-sdo-87

133

เชียงราย

องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง

Chiangrai-sdo-88

Chiangrai-sdo-88

134

เชียงราย

อบต. บ้านโป่ง

Chiangrai-sdo-89

Chiangrai-sdo-89

135

เชียงราย

เทศบาลตำบลห้วยสัก

Chiangrai-sdo-9

Chiangrai-sdo-9

136

เชียงราย

เทศบาลตำบลป่างิ้ว

Chiangrai-sdo-90

Chiangrai-sdo-90

137

เชียงราย

อบต.แม่เจดีย์

Chiangrai-sdo-92

112233pp

138

เชียงราย

อบต. แม่เจดีย์ใหม่

Chiangrai-sdo-93

Chiangrai-sdo-93

139

เชียงราย

อบต. แม่เปา

Chiangrai-sdo-94

Chiangrai-sdo-94

140

เชียงราย

อบต. แม่ต๋ำ

Chiangrai-sdo-95

Chiangrai-sdo-95

141

เชียงราย

เทศบาลตำบลไม้ยา

Chiangrai-sdo-96

Chiangrai-sdo-96

142

เชียงราย

เทศบาลตำบลเม็งราย

Chiangrai-sdo-97

Chiangrai-sdo-97

143

เชียงราย

อบต. ตาดควัน

Chiangrai-sdo-98

Chiangrai-sdo-98

144

เชียงราย

เทศบาลตำบลม่วงยาย

Chiangrai-sdo-99

Chiangrai-sdo-99