ลำดับที่

จังหวัด

หน่วยงาน

รหัสสมาชิก

รหัสผ่าน

1

เชียงราย

เทศบาล เมืองเชียงราย 

Chiangrai-c

Chiangrai-c

2

เชียงราย

เทศบาล ตำบลเมืองพาน 

Chiangrai-sd-1

Chiangrai-sd-1

3

เชียงราย

เทศบาล ตำบลแม่จัน 

Chiangrai-sd-2

Chiangrai-sd-2

4

เชียงราย

เทศบาล ตำบลแม่สาย 

Chiangrai-sd-3

Chiangrai-sd-3

5

เชียงราย

เทศบาล ตำบลจันจว้า 

Chiangrai-sd-4

Chiangrai-sd-4

6

เชียงราย

เทศบาล ตำบลบ้านต้า 

Chiangrai-sd-5

Chiangrai-sd-5

7

เชียงราย

เทศบาล ตำบลบ้านปล้อง 

Chiangrai-sd-6

Chiangrai-sd-6

8

เชียงราย

เทศบาล ตำบลบ้านเหล่า 

Chiangrai-sd-7

Chiangrai-sd-7

9

เชียงราย

เทศบาล ตำบลบุญเรือง 

Chiangrai-sd-8

Chiangrai-sd-8

10

เชียงราย

เทศบาล ตำบลป่าก่อดำ 

Chiangrai-sd-9

Chiangrai-sd-9

11

เชียงราย

เทศบาล ตำบลป่าแงะ 

Chiangrai-sd-10

Chiangrai-sd-10

12

เชียงราย

เทศบาล ตำบลป่าแดด 

Chiangrai-sd-11

Chiangrai-sd-11

13

เชียงราย

เทศบาล ตำบลพญาเม็งราย 

Chiangrai-sd-12

Chiangrai-sd-12

14

เชียงราย

เทศบาล ตำบลแม่ขะจาน 

Chiangrai-sd-13

Chiangrai-sd-13

15

เชียงราย

เทศบาล ตำบลแม่คำ 

Chiangrai-sd-14

Chiangrai-sd-14

16

เชียงราย

เทศบาล ตำบลแม่ลาว 

Chiangrai-sd-15

Chiangrai-sd-15

17

เชียงราย

เทศบาล ตำบลแม่สรวย 

Chiangrai-sd-16

Chiangrai-sd-16

18

เชียงราย

เทศบาล ตำบลเวียงชัย 

Chiangrai-sd-17

Chiangrai-sd-17

19

เชียงราย

เทศบาล ตำบลเวียงเชียงของ 

Chiangrai-sd-18

Chiangrai-sd-18

20

เชียงราย

เทศบาล ตำบลเวียงเชียงแสน 

Chiangrai-sd-19

Chiangrai-sd-19

21

เชียงราย

เทศบาล ตำบลเวียงเทิง 

Chiangrai-sd-20

Chiangrai-sd-20

22

เชียงราย

เทศบาล ตำบลเวียงป่าเป้า 

Chiangrai-sd-21

Chiangrai-sd-21

23

เชียงราย

เทศบาล ตำบลศรีถ้อย 

Chiangrai-sd-22

Chiangrai-sd-22

24

เชียงราย

เทศบาล ตำบลสันทราย 

Chiangrai-sd-23

Chiangrai-sd-23

25

เชียงราย

เทศบาล ตำบลห้วยไคร้ 

Chiangrai-sd-24

Chiangrai-sd-24

26

เชียงราย

อบจ. เชียงราย

Chiangrai-po

Chiangrai-po

27

เชียงราย

อบต. รอบเวียง 

Chiangrai-sdo-1

Chiangrai-sdo-1

28

เชียงราย

อบต. บ้านดู่ 

Chiangrai-sdo-2

Chiangrai-sdo-2

29

เชียงราย

อบต. นางแล 

Chiangrai-sdo-3

Chiangrai-sdo-3

30

เชียงราย

อบต. แม่ข้าวต้ม 

Chiangrai-sdo-4

Chiangrai-sdo-4

31

เชียงราย

อบต. แม่ยาว 

Chiangrai-sdo-5

Chiangrai-sdo-5

32

เชียงราย

อบต. สันทราย 

Chiangrai-sdo-6

Chiangrai-sdo-6

33

เชียงราย

อบต. แม่กรณ์ 

Chiangrai-sdo-7

Chiangrai-sdo-7

34

เชียงราย

อบต. ห้วยชมภู 

Chiangrai-sdo-8

Chiangrai-sdo-8

35

เชียงราย

อบต. ห้วยสัก 

Chiangrai-sdo-9

Chiangrai-sdo-9

36

เชียงราย

อบต. ริมกก 

Chiangrai-sdo-10

Chiangrai-sdo-10

37

เชียงราย

อบต. ดอยลาน 

Chiangrai-sdo-11

Chiangrai-sdo-11

38

เชียงราย

อบต. ป่าอ้อดอนชัย 

Chiangrai-sdo-12

Chiangrai-sdo-12

39

เชียงราย

อบต. ท่าสาย 

Chiangrai-sdo-13

Chiangrai-sdo-13

40

เชียงราย

อบต. ดอยฮาง 

Chiangrai-sdo-14

Chiangrai-sdo-14

41

เชียงราย

อบต. ท่าสุด 

Chiangrai-sdo-15

Chiangrai-sdo-15

42

เชียงราย

อบต. เวียงชัย 

Chiangrai-sdo-16

Chiangrai-sdo-16

43

เชียงราย

อบต. ผางาม 

Chiangrai-sdo-17

Chiangrai-sdo-17

44

เชียงราย

อบต. เวียงเหนือ 

Chiangrai-sdo-18

Chiangrai-sdo-18

45

เชียงราย

อบต. ดอนศิลา 

Chiangrai-sdo-19

Chiangrai-sdo-19

46

เชียงราย

อบต. เมืองชุม 

Chiangrai-sdo-20

Chiangrai-sdo-20

47

เชียงราย

อบต. เวียง 

Chiangrai-sdo-21

Chiangrai-sdo-21

48

เชียงราย

อบต. สถาน 

Chiangrai-sdo-22

Chiangrai-sdo-22

49

เชียงราย

อบต. ครึ่ง 

Chiangrai-sdo-23

Chiangrai-sdo-23

50

เชียงราย

อบต. ห้วยซ้อ 

Chiangrai-sdo-24

Chiangrai-sdo-24

51

เชียงราย

อบต. ศรีดอนชัย 

Chiangrai-sdo-25

Chiangrai-sdo-25

52

เชียงราย

อบต. ริมโขง 

Chiangrai-sdo-26

Chiangrai-sdo-26

53

เชียงราย

อบต. เวียง 

Chiangrai-sdo-27

Chiangrai-sdo-27

54

เชียงราย

อบต. งิ้ว 

Chiangrai-sdo-28

Chiangrai-sdo-28

55

เชียงราย

อบต. ปล้อง 

Chiangrai-sdo-29

Chiangrai-sdo-29

56

เชียงราย

อบต. แม่ลอย 

Chiangrai-sdo-30

Chiangrai-sdo-30

57

เชียงราย

อบต. เชียงเคี่ยน 

Chiangrai-sdo-31

Chiangrai-sdo-31

58

เชียงราย

อบต. ตับเต่า 

Chiangrai-sdo-32

Chiangrai-sdo-32

59

เชียงราย

อบต. หงาว 

Chiangrai-sdo-33

Chiangrai-sdo-33

60

เชียงราย

อบต. สันทรายงาม 

Chiangrai-sdo-34

Chiangrai-sdo-34

61

เชียงราย

อบต. ศรีดอนไชย 

Chiangrai-sdo-35

Chiangrai-sdo-35

62

เชียงราย

อบต. หนองแรด 

Chiangrai-sdo-36

Chiangrai-sdo-36

63

เชียงราย

อบต. สันมะเค็ด 

Chiangrai-sdo-37

Chiangrai-sdo-37

64

เชียงราย

อบต. แม่อ้อ 

Chiangrai-sdo-38

Chiangrai-sdo-38

65

เชียงราย

อบต. ธารทอง 

Chiangrai-sdo-39

Chiangrai-sdo-39

66

เชียงราย

อบต. สันติสุข 

Chiangrai-sdo-40

Chiangrai-sdo-40

67

เชียงราย

อบต. ดอยงาม 

Chiangrai-sdo-41

Chiangrai-sdo-41

68

เชียงราย

อบต. หัวง้ม 

Chiangrai-sdo-42

Chiangrai-sdo-42

69

เชียงราย

อบต. เจริญเมือง 

Chiangrai-sdo-43

Chiangrai-sdo-43

70

เชียงราย

อบต. ป่าหุ่ง 

Chiangrai-sdo-44

Chiangrai-sdo-44

71

เชียงราย

อบต. ม่วงคำ 

Chiangrai-sdo-45

Chiangrai-sdo-45

72

เชียงราย

อบต. ทรายขาว 

Chiangrai-sdo-46

Chiangrai-sdo-46

73

เชียงราย

อบต. สันกลาง 

Chiangrai-sdo-47

Chiangrai-sdo-47

74

เชียงราย

อบต. แม่เย็น 

Chiangrai-sdo-48

Chiangrai-sdo-48

75

เชียงราย

อบต. เมืองพาน 

Chiangrai-sdo-49

Chiangrai-sdo-49

76

เชียงราย

อบต. ทานตะวัน 

Chiangrai-sdo-50

Chiangrai-sdo-50

77

เชียงราย

อบต. เวียงห้าว 

Chiangrai-sdo-51

Chiangrai-sdo-51

78

เชียงราย

อบต. ป่าแดด 

Chiangrai-sdo-52

Chiangrai-sdo-52

79

เชียงราย

อบต. ป่าแงะ 

Chiangrai-sdo-53

Chiangrai-sdo-53

80

เชียงราย

อบต. สันมะค่า 

Chiangrai-sdo-54

Chiangrai-sdo-54

81

เชียงราย

อบต. โรงช้าง 

Chiangrai-sdo-55

Chiangrai-sdo-55

82

เชียงราย

อบต. ศรีโพธิ์เงิน 

Chiangrai-sdo-56

Chiangrai-sdo-56

83

เชียงราย

อบต. แม่จัน 

Chiangrai-sdo-57

Chiangrai-sdo-57

84

เชียงราย

อบต. แม่คำ 

Chiangrai-sdo-58

Chiangrai-sdo-58

85

เชียงราย

อบต. ป่าซาง 

Chiangrai-sdo-59

Chiangrai-sdo-59

86

เชียงราย

อบต. สันทราย 

Chiangrai-sdo-60

Chiangrai-sdo-60

87

เชียงราย

อบต. ท่าข้าวเปลือก 

Chiangrai-sdo-61

Chiangrai-sdo-61

88

เชียงราย

อบต. ป่าตึง 

Chiangrai-sdo-62

Chiangrai-sdo-62

89

เชียงราย

อบต. แม่ไร่ 

Chiangrai-sdo-63

Chiangrai-sdo-63

90

เชียงราย

อบต. ศรีค้ำ 

Chiangrai-sdo-64

Chiangrai-sdo-64

91

เชียงราย

อบต. จอมสวรรค์ 

Chiangrai-sdo-65

Chiangrai-sdo-65

92

เชียงราย

อบต. เวียง 

Chiangrai-sdo-66

Chiangrai-sdo-66

93

เชียงราย

อบต. ป่าสัก 

Chiangrai-sdo-67

Chiangrai-sdo-67

94

เชียงราย

อบต. บ้านแซว 

Chiangrai-sdo-68

Chiangrai-sdo-68

95

เชียงราย

อบต. ศรีดอนมูล 

Chiangrai-sdo-69

Chiangrai-sdo-69

96

เชียงราย

อบต. แม่เงิน 

Chiangrai-sdo-70

Chiangrai-sdo-70

97

เชียงราย

อบต. โยนก 

Chiangrai-sdo-71

Chiangrai-sdo-71

98

เชียงราย

อบต. แม่สาย 

Chiangrai-sdo-72

Chiangrai-sdo-72

99

เชียงราย

อบต. ห้วยไคร้ 

Chiangrai-sdo-73

Chiangrai-sdo-73

100

เชียงราย

อบต. เกาะช้าง 

Chiangrai-sdo-74

Chiangrai-sdo-74

101

เชียงราย

อบต. โป่งผา 

Chiangrai-sdo-75

Chiangrai-sdo-75

102

เชียงราย

อบต. ศรีเมืองชุม 

Chiangrai-sdo-76

Chiangrai-sdo-76

103

เชียงราย

อบต. เวียงพางคำ 

Chiangrai-sdo-77

Chiangrai-sdo-77

104

เชียงราย

อบต. บ้านด้าย 

Chiangrai-sdo-78

Chiangrai-sdo-78

105

เชียงราย

อบต. โป่งงาม 

Chiangrai-sdo-79

Chiangrai-sdo-79

106

เชียงราย

อบต. แม่สรวย 

Chiangrai-sdo-80

Chiangrai-sdo-80

107

เชียงราย

อบต. ป่าแดด 

Chiangrai-sdo-81

Chiangrai-sdo-81

108

เชียงราย

อบต. แม่พริก 

Chiangrai-sdo-82

Chiangrai-sdo-82

109

เชียงราย

อบต. ศรีถ้อย 

Chiangrai-sdo-83

Chiangrai-sdo-83

110

เชียงราย

อบต. ท่าก๊อ 

Chiangrai-sdo-84

Chiangrai-sdo-84

111

เชียงราย

อบต. วาวี 

Chiangrai-sdo-85

Chiangrai-sdo-85

112

เชียงราย

อบต. เจดีย์หลวง 

Chiangrai-sdo-86

Chiangrai-sdo-86

113

เชียงราย

อบต. สันสลี 

Chiangrai-sdo-87

Chiangrai-sdo-87

114

เชียงราย

อบต. เวียง 

Chiangrai-sdo-88

Chiangrai-sdo-88

115

เชียงราย

อบต. บ้านโป่ง 

Chiangrai-sdo-89

Chiangrai-sdo-89

116

เชียงราย

อบต. ป่างิ้ว 

Chiangrai-sdo-90

Chiangrai-sdo-90

117

เชียงราย

อบต. เวียงกาหลง 

Chiangrai-sdo-91

Chiangrai-sdo-91

118

เชียงราย

อบต. แม่เจดีย์ 

Chiangrai-sdo-92

Chiangrai-sdo-92

119

เชียงราย

อบต. แม่เจดีย์ใหม่ 

Chiangrai-sdo-93

Chiangrai-sdo-93

120

เชียงราย

อบต. แม่เปา 

Chiangrai-sdo-94

Chiangrai-sdo-94

121

เชียงราย

อบต. แม่ต๋ำ 

Chiangrai-sdo-95

Chiangrai-sdo-95

122

เชียงราย

อบต. ไม้ยา 

Chiangrai-sdo-96

Chiangrai-sdo-96

123

เชียงราย

อบต. เม็งราย 

Chiangrai-sdo-97

Chiangrai-sdo-97

124

เชียงราย

อบต. ตาดควัน 

Chiangrai-sdo-98

Chiangrai-sdo-98

125

เชียงราย

อบต. ม่วงยาย 

Chiangrai-sdo-99

Chiangrai-sdo-99

126

เชียงราย

อบต. ปอ 

Chiangrai-sdo-100

Chiangrai-sdo-100

127

เชียงราย

อบต. หล่ายงาว 

Chiangrai-sdo-101

Chiangrai-sdo-101

128

เชียงราย

อบต. ท่าข้าม 

Chiangrai-sdo-102

Chiangrai-sdo-102

129

เชียงราย

อบต. ต้า 

Chiangrai-sdo-103

Chiangrai-sdo-103

130

เชียงราย

อบต. ป่าตาล 

Chiangrai-sdo-104

Chiangrai-sdo-104

131

เชียงราย

อบต. ยางฮอม 

Chiangrai-sdo-105

Chiangrai-sdo-105

132

เชียงราย

อบต. เทอดไทย 

Chiangrai-sdo-106

Chiangrai-sdo-106

133

เชียงราย

อบต. แม่สลองใน 

Chiangrai-sdo-107

Chiangrai-sdo-107

134

เชียงราย

อบต. แม่สลองนอก 

Chiangrai-sdo-108

Chiangrai-sdo-108

135

เชียงราย

อบต. แม่ฟ้าหลวง 

Chiangrai-sdo-109

Chiangrai-sdo-109

136

เชียงราย

อบต. ดงมะดะ 

Chiangrai-sdo-110

Chiangrai-sdo-110

137

เชียงราย

อบต. จอมหมอกแก้ว 

Chiangrai-sdo-111

Chiangrai-sdo-111

138

เชียงราย

อบต. บัวสลี 

Chiangrai-sdo-112

Chiangrai-sdo-112

139

เชียงราย

อบต. ป่าก่อดำ 

Chiangrai-sdo-113

Chiangrai-sdo-113

140

เชียงราย

อบต. โป่งแพร่ 

Chiangrai-sdo-114

Chiangrai-sdo-114

141

เชียงราย

อบต. ทุ่งก่อ กิ่ง 

Chiangrai-sdo-115

Chiangrai-sdo-115

142

เชียงราย

อบต. ดงมหาวัน กิ่ง 

Chiangrai-sdo-116

Chiangrai-sdo-116

143

เชียงราย

อบต. ป่าซาง กิ่ง 

Chiangrai-sdo-117

Chiangrai-sdo-117

144

เชียงราย

อบต. ปงน้อย กิ่ง 

Chiangrai-sdo-118

Chiangrai-sdo-118

145

เชียงราย

อบต. โชคชัย กิ่ง 

Chiangrai-sdo-119

Chiangrai-sdo-119

146

เชียงราย

อบต. หนองป่าก่อ กิ่ง 

Chiangrai-sdo-120

Chiangrai-sdo-120