ลำดับที่

จังหวัด

หน่วยงาน

รหัสสมาชิก

รหัสผ่าน

1

เชียงใหม่

เทศบาล นครเชียงใหม่ 

Chingmai-c

Chingmai-c

2

เชียงใหม่

เทศบาล ตำบลช้างเผือก 

Chingmai-sd-1

Chingmai-sd-1

3

เชียงใหม่

เทศบาล ตำบลเวียงฝาง 

Chingmai-sd-3

Chingmai-sd-3

4

เชียงใหม่

เทศบาล ตำบลจอมทอง 

Chingmai-sd-5

Chingmai-sd-5

5

เชียงใหม่

เทศบาล ตำบลเชียงดาว 

Chingmai-sd-7

Chingmai-sd-7

6

เชียงใหม่

เทศบาล ตำบลไชยปราการ 

Chingmai-sd-9

Chingmai-sd-9

7

เชียงใหม่

เทศบาล ตำบลต้นเปา 

Chingmai-sd-11

Chingmai-sd-11

8

เชียงใหม่

เทศบาล ตำบลบ้านกลาง 

Chingmai-sd-13

Chingmai-sd-13

9

เชียงใหม่

เทศบาล ตำบลเมืองแกนพัฒนา 

Chingmai-sd-15

Chingmai-sd-15

10

เชียงใหม่

เทศบาล ตำบลแม่โจ 

Chingmai-sd-17

Chingmai-sd-17

11

เชียงใหม่

เทศบาล ตำบลแม่ริม 

Chingmai-sd-19

Chingmai-sd-19

12

เชียงใหม่

เทศบาล ตำบลแม่อาย 

Chingmai-sd-20

Chingmai-sd-20

13

เชียงใหม่

เทศบาล ตำบลยางเนิ้ง 

Chingmai-sd-21

Chingmai-sd-21

14

เชียงใหม่

เทศบาล ตำบลสันกำแพง 

Chingmai-sd-22

Chingmai-sd-22

15

เชียงใหม่

เทศบาล ตำบลสันทรายหลวง 

Chingmai-sd-23

Chingmai-sd-23

16

เชียงใหม่

เทศบาล ตำบลสันป่าตอง 

Chingmai-sd-24

Chingmai-sd-24

17

เชียงใหม่

เทศบาล ตำบลสันมหาพน 

Chingmai-sd-25

Chingmai-sd-25

18

เชียงใหม่

เทศบาล ตำบลหนองตองพัฒนา 

Chingmai-sd-26

Chingmai-sd-26

19

เชียงใหม่

เทศบาล ตำบลหางดง 

Chingmai-sd-27

Chingmai-sd-27

20

เชียงใหม่

เทศบาล ตำบลเชิงดอย 

Chingmai-sd-28

Chingmai-sd-28

21

เชียงใหม่

เทศบาล ตำบลท่าข้าม 

Chingmai-sd-29

Chingmai-sd-29

22

เชียงใหม่

เทศบาล ตำบลท่าเดื่อ 

Chingmai-sd-30

Chingmai-sd-30

23

เชียงใหม่

เทศบาล ตำบลบ้านกาด 

Chingmai-sd-31

Chingmai-sd-31

24

เชียงใหม่

เทศบาล ตำบลบ้านแม่ข่า 

Chingmai-sd-32

Chingmai-sd-32

25

เชียงใหม่

เทศบาล ตำบลเมืองงาย 

Chingmai-sd-33

Chingmai-sd-33

26

เชียงใหม่

เทศบาล ตำบลแม่แจ่ม 

Chingmai-sd-34

Chingmai-sd-34

27

เชียงใหม่

เทศบาล ตำบลเวียงพร้าว 

Chingmai-sd-35

Chingmai-sd-35

28

เชียงใหม่

เทศบาล ตำบลสะเมิงใต้ 

Chingmai-sd-36

Chingmai-sd-36

29

เชียงใหม่

เทศบาล ตำบลอมก๋อย 

Chingmai-sd-37

Chingmai-sd-37

30

เชียงใหม่

อบจ. เชียงใหม่

Chingmai-po

Chingmai-po

31

เชียงใหม่

อบต. สุเทพ 

Chingmai-sdo-1

Chingmai-sdo-1

32

เชียงใหม่

อบต.  แม่เหียะ 

Chingmai-sdo-2

Chingmai-sdo-2

33

เชียงใหม่

อบต.  ป่าแดด 

Chingmai-sdo-3

Chingmai-sdo-3

34

เชียงใหม่

อบต.  หนองหอย 

Chingmai-sdo-4

Chingmai-sdo-4

35

เชียงใหม่

อบต.  ท่าศาลา 

Chingmai-sdo-5

Chingmai-sdo-5

36

เชียงใหม่

อบต.  หนองป่าครั่ง 

Chingmai-sdo-6

Chingmai-sdo-6

37

เชียงใหม่

อบต.  ฟ้าฮ่าม 

Chingmai-sdo-7

Chingmai-sdo-7

38

เชียงใหม่

อบต.  สันผีเสื้อ 

Chingmai-sdo-8

Chingmai-sdo-8

39

เชียงใหม่

อบต.  บ้านหลวง 

Chingmai-sdo-9

Chingmai-sdo-9

40

เชียงใหม่

อบต.  ข่วงเปา 

Chingmai-sdo-10

Chingmai-sdo-10

41

เชียงใหม่

อบต.  สบเตี๊ยะ 

Chingmai-sdo-11

Chingmai-sdo-11

42

เชียงใหม่

อบต.  บ้านแปะ 

Chingmai-sdo-12

Chingmai-sdo-12

43

เชียงใหม่

อบต.  ดอยแก้ว 

Chingmai-sdo-13

Chingmai-sdo-13

44

เชียงใหม่

อบต.  แม่สอย 

Chingmai-sdo-14

Chingmai-sdo-14

45

เชียงใหม่

อบต.  ช่างเคิ่ง 

Chingmai-sdo-15

Chingmai-sdo-15

46

เชียงใหม่

อบต.  ท่าผา 

Chingmai-sdo-16

Chingmai-sdo-16

47

เชียงใหม่

อบต.  บ้านทับ 

Chingmai-sdo-17

Chingmai-sdo-17

48

เชียงใหม่

อบต.  แม่ศึก 

Chingmai-sdo-18

Chingmai-sdo-18

49

เชียงใหม่

อบต.  แม่นาจร 

Chingmai-sdo-19

Chingmai-sdo-19

50

เชียงใหม่

อบต.  บ้านจันทร์ 

Chingmai-sdo-20

Chingmai-sdo-20

51

เชียงใหม่

อบต.  ปางหินฝน 

Chingmai-sdo-21

Chingmai-sdo-21

52

เชียงใหม่

อบต.  กองแขก 

Chingmai-sdo-22

Chingmai-sdo-22

53

เชียงใหม่

อบต.  แม่แดด 

Chingmai-sdo-23

Chingmai-sdo-23

54

เชียงใหม่

อบต.  แจ่มหลวง 

Chingmai-sdo-24

Chingmai-sdo-24

55

เชียงใหม่

อบต.  เชียงดาว 

Chingmai-sdo-25

Chingmai-sdo-25

56

เชียงใหม่

อบต.  เมืองนะ 

Chingmai-sdo-26

Chingmai-sdo-26

57

เชียงใหม่

อบต.  เมืองงาย 

Chingmai-sdo-27

Chingmai-sdo-27

58

เชียงใหม่

อบต.  แม่นะ 

Chingmai-sdo-28

Chingmai-sdo-28

59

เชียงใหม่

อบต.  เมืองคอง 

Chingmai-sdo-29

Chingmai-sdo-29

60

เชียงใหม่

อบต.  ปิงโค้ง 

Chingmai-sdo-30

Chingmai-sdo-30

61

เชียงใหม่

อบต.  ทุ่งข้าวพวง 

Chingmai-sdo-31

Chingmai-sdo-31

62

เชียงใหม่

อบต.  เชิงดอย 

Chingmai-sdo-32

Chingmai-sdo-32

63

เชียงใหม่

อบต.  สันปูเลย 

Chingmai-sdo-33

Chingmai-sdo-33

64

เชียงใหม่

อบต.  ลวงเหนือ 

Chingmai-sdo-34

Chingmai-sdo-34

65

เชียงใหม่

อบต.  ป่าป้อง 

Chingmai-sdo-35

Chingmai-sdo-35

66

เชียงใหม่

อบต.  สง่าบ้าน 

Chingmai-sdo-36

Chingmai-sdo-36

67

เชียงใหม่

อบต.  ตลาดขวัญ 

Chingmai-sdo-37

Chingmai-sdo-37

68

เชียงใหม่

อบต.  สำราญราษฎร์ 

Chingmai-sdo-38

Chingmai-sdo-38

69

เชียงใหม่

อบต.  แม่คือ 

Chingmai-sdo-39

Chingmai-sdo-39

70

เชียงใหม่

อบต.  ตลาดใหญ่ 

Chingmai-sdo-40

Chingmai-sdo-40

71

เชียงใหม่

อบต.  แม่ฮ้อยเงิน 

Chingmai-sdo-41

Chingmai-sdo-41

72

เชียงใหม่

อบต.  แม่โป่ง 

Chingmai-sdo-42

Chingmai-sdo-42

73

เชียงใหม่

อบต.  ป่าเมี่ยง 

Chingmai-sdo-43

Chingmai-sdo-43

74

เชียงใหม่

อบต.  เทพเสด็จ 

Chingmai-sdo-44

Chingmai-sdo-44

75

เชียงใหม่

อบต.  แม่แตง 

Chingmai-sdo-45

Chingmai-sdo-45

76

เชียงใหม่

อบต.  ขี้เหล็ก 

Chingmai-sdo-46

Chingmai-sdo-46

77

เชียงใหม่

อบต.  แม่หอพระ 

Chingmai-sdo-47

Chingmai-sdo-47

78

เชียงใหม่

อบต.  สบเปิง 

Chingmai-sdo-48

Chingmai-sdo-48

79

เชียงใหม่

อบต.  บ้านเป้า 

Chingmai-sdo-49

Chingmai-sdo-49

80

เชียงใหม่

อบต.  สันป่ายาง 

Chingmai-sdo-50

Chingmai-sdo-50

81

เชียงใหม่

อบต.  ป่าแป๋ 

Chingmai-sdo-51

Chingmai-sdo-51

82

เชียงใหม่

อบต.  เมืองก๋าย 

Chingmai-sdo-52

Chingmai-sdo-52

83

เชียงใหม่

อบต.  บ้านช้าง 

Chingmai-sdo-53

Chingmai-sdo-53

84

เชียงใหม่

อบต.  กื้ดช้าง 

Chingmai-sdo-54

Chingmai-sdo-54

85

เชียงใหม่

อบต.  อินทขิล 

Chingmai-sdo-55

Chingmai-sdo-55

86

เชียงใหม่

อบต.  ริมเหนือ 

Chingmai-sdo-56

Chingmai-sdo-56

87

เชียงใหม่

อบต.  สันโป่ง 

Chingmai-sdo-57

Chingmai-sdo-57

88

เชียงใหม่

อบต.  ขี้เหล็ก 

Chingmai-sdo-58

Chingmai-sdo-58

89

เชียงใหม่

อบต.  สะลวง 

Chingmai-sdo-59

Chingmai-sdo-59

90

เชียงใหม่

อบต.  ห้วยทราย 

Chingmai-sdo-60

Chingmai-sdo-60

91

เชียงใหม่

อบต.  แม่แรม 

Chingmai-sdo-61

Chingmai-sdo-61

92

เชียงใหม่

อบต.  โป่งแยง 

Chingmai-sdo-62

Chingmai-sdo-62

93

เชียงใหม่

อบต.  แม่สา 

Chingmai-sdo-63

Chingmai-sdo-63

94

เชียงใหม่

อบต.  ดอนแก้ว 

Chingmai-sdo-64

Chingmai-sdo-64

95

เชียงใหม่

อบต.  เหมืองแก้ว 

Chingmai-sdo-65

Chingmai-sdo-65

96

เชียงใหม่

อบต.  สะเมิงใต้ 

Chingmai-sdo-66

Chingmai-sdo-66

97

เชียงใหม่

อบต.  สะเมิงเหนือ 

Chingmai-sdo-67

Chingmai-sdo-67

98

เชียงใหม่

อบต.  แม่สาบ 

Chingmai-sdo-68

Chingmai-sdo-68

99

เชียงใหม่

อบต.  บ่อแก้ว 

Chingmai-sdo-69

Chingmai-sdo-69

100

เชียงใหม่

อบต.  ยั้งเมิน 

Chingmai-sdo-70

Chingmai-sdo-70

101

เชียงใหม่

อบต.  เวียง 

Chingmai-sdo-71

Chingmai-sdo-71

102

เชียงใหม่

อบต.  ม่อนปิ่น 

Chingmai-sdo-72

Chingmai-sdo-72

103

เชียงใหม่

อบต.  แม่งอน 

Chingmai-sdo-73

Chingmai-sdo-73

104

เชียงใหม่

อบต.  แม่สูน 

Chingmai-sdo-74

Chingmai-sdo-74

105

เชียงใหม่

อบต.  สันทราย 

Chingmai-sdo-75

Chingmai-sdo-75

106

เชียงใหม่

อบต.  แม่คะ 

Chingmai-sdo-76

Chingmai-sdo-76

107

เชียงใหม่

อบต.  แม่ข่า 

Chingmai-sdo-77

Chingmai-sdo-77

108

เชียงใหม่

อบต.  โป่งน้ำร้อน 

Chingmai-sdo-78

Chingmai-sdo-78

109

เชียงใหม่

อบต.  แม่อาย 

Chingmai-sdo-79

Chingmai-sdo-79

110

เชียงใหม่

อบต.  แม่สาว 

Chingmai-sdo-80

Chingmai-sdo-80

111

เชียงใหม่

อบต.  สันต้นหมื้อ 

Chingmai-sdo-81

Chingmai-sdo-81

112

เชียงใหม่

อบต.  แม่นาวาง 

Chingmai-sdo-82

Chingmai-sdo-82

113

เชียงใหม่

อบต.  ท่าตอน 

Chingmai-sdo-83

Chingmai-sdo-83

114

เชียงใหม่

อบต.  บ้านหลวง 

Chingmai-sdo-84

Chingmai-sdo-84

115

เชียงใหม่

อบต.  เวียง 

Chingmai-sdo-85

Chingmai-sdo-85

116

เชียงใหม่

อบต.  ทุ่งหลวง 

Chingmai-sdo-86

Chingmai-sdo-86

117

เชียงใหม่

อบต.  ป่าตุ้ม 

Chingmai-sdo-87

Chingmai-sdo-87

118

เชียงใหม่

อบต.  ป่าไหน่ 

Chingmai-sdo-88

Chingmai-sdo-88

119

เชียงใหม่

อบต.  สันทราย 

Chingmai-sdo-89

Chingmai-sdo-89

120

เชียงใหม่

อบต.  บ้านโป่ง 

Chingmai-sdo-90

Chingmai-sdo-90

121

เชียงใหม่

อบต.  น้ำแพร่ 

Chingmai-sdo-91

Chingmai-sdo-91

122

เชียงใหม่

อบต.  เขื่อนผาก 

Chingmai-sdo-92

Chingmai-sdo-92

123

เชียงใหม่

อบต.  แม่แวน 

Chingmai-sdo-93

Chingmai-sdo-93

124

เชียงใหม่

อบต.  แม่ปั๋ง 

Chingmai-sdo-94

Chingmai-sdo-94

125

เชียงใหม่

อบต.  โหล่งขอด 

Chingmai-sdo-95

Chingmai-sdo-95

126

เชียงใหม่

อบต.  ยุหว่า 

Chingmai-sdo-96

Chingmai-sdo-96

127

เชียงใหม่

อบต.  สันกลาง 

Chingmai-sdo-97

Chingmai-sdo-97

128

เชียงใหม่

อบต.  ท่าวังพร้าว 

Chingmai-sdo-98

Chingmai-sdo-98

129

เชียงใหม่

อบต.  มะขามหลวง 

Chingmai-sdo-99

Chingmai-sdo-99

130

เชียงใหม่

อบต.  แม่ก๊า 

Chingmai-sdo-100

Chingmai-sdo-100

131

เชียงใหม่

อบต.  บ้านแม 

Chingmai-sdo-101

Chingmai-sdo-101

132

เชียงใหม่

อบต.  บ้านกลาง 

Chingmai-sdo-102

Chingmai-sdo-102

133

เชียงใหม่

อบต.  ทุ่งสะโตก 

Chingmai-sdo-103

Chingmai-sdo-103

134

เชียงใหม่

อบต.  ทุ่งต้อม 

Chingmai-sdo-104

Chingmai-sdo-104

135

เชียงใหม่

อบต.  น้ำบ่อหลวง 

Chingmai-sdo-105

Chingmai-sdo-105

136

เชียงใหม่

อบต.  มะขุนหวาน 

Chingmai-sdo-106

Chingmai-sdo-106

137

เชียงใหม่

อบต.  สันกำแพง 

Chingmai-sdo-107

Chingmai-sdo-107

138

เชียงใหม่

อบต.  ร้องวัวแดง 

Chingmai-sdo-108

Chingmai-sdo-108

139

เชียงใหม่

อบต.  บวกค้าง 

Chingmai-sdo-109

Chingmai-sdo-109

140

เชียงใหม่

อบต.  แช่ช้าง 

Chingmai-sdo-110

Chingmai-sdo-110

141

เชียงใหม่

อบต.  ออนใต้ 

Chingmai-sdo-111

Chingmai-sdo-111

142

เชียงใหม่

อบต.  แม่ปูคา 

Chingmai-sdo-112

Chingmai-sdo-112

143

เชียงใหม่

อบต.  ห้วยทราย 

Chingmai-sdo-113

Chingmai-sdo-113

144

เชียงใหม่

อบต.  สันกลาง 

Chingmai-sdo-114

Chingmai-sdo-114

145

เชียงใหม่

อบต.  สันพระเนตร 

Chingmai-sdo-115

Chingmai-sdo-115

146

เชียงใหม่

อบต.  สันนาเม็ง 

Chingmai-sdo-116

Chingmai-sdo-116

147

เชียงใหม่

อบต.  สันป่าเปา 

Chingmai-sdo-117

Chingmai-sdo-117

148

เชียงใหม่

อบต.  หนองแหย่ง 

Chingmai-sdo-118

Chingmai-sdo-118

149

เชียงใหม่

อบต.  หนองจ๊อม 

Chingmai-sdo-119

Chingmai-sdo-119

150

เชียงใหม่

อบต.  หนองหาร 

Chingmai-sdo-120

Chingmai-sdo-120

151

เชียงใหม่

อบต.  แม่แฝก 

Chingmai-sdo-121

Chingmai-sdo-121

152

เชียงใหม่

อบต.  แม่แฝกใหม่ 

Chingmai-sdo-122

Chingmai-sdo-122

153

เชียงใหม่

อบต.  เมืองเล็น 

Chingmai-sdo-123

Chingmai-sdo-123

154

เชียงใหม่

อบต.  ป่าไผ่ 

Chingmai-sdo-124

Chingmai-sdo-124

155

เชียงใหม่

อบต.  หางดง 

Chingmai-sdo-125

Chingmai-sdo-125

156

เชียงใหม่

อบต.  หนองแก๋ว 

Chingmai-sdo-126

Chingmai-sdo-126

157

เชียงใหม่

อบต.  หารแก้ว 

Chingmai-sdo-127

Chingmai-sdo-127

158

เชียงใหม่

อบต.  ขุนคง 

Chingmai-sdo-128

Chingmai-sdo-128

159

เชียงใหม่

อบต.  สบแม่ข่า 

Chingmai-sdo-129

Chingmai-sdo-129

160

เชียงใหม่

อบต.  บ้านแหวน 

Chingmai-sdo-130

Chingmai-sdo-130

161

เชียงใหม่

อบต.  สันผักหวาน 

Chingmai-sdo-131

Chingmai-sdo-131

162

เชียงใหม่

อบต.  หนองควาย 

Chingmai-sdo-132

Chingmai-sdo-132

163

เชียงใหม่

อบต.  บ้านปง 

Chingmai-sdo-133

Chingmai-sdo-133

164

เชียงใหม่

อบต.  น้ำแพร่ 

Chingmai-sdo-134

Chingmai-sdo-134

165

เชียงใหม่

อบต.  หางดง 

Chingmai-sdo-135

Chingmai-sdo-135

166

เชียงใหม่

อบต.  ฮอด 

Chingmai-sdo-136

Chingmai-sdo-136

167

เชียงใหม่

อบต.  บ้านตาล 

Chingmai-sdo-137

Chingmai-sdo-137

168

เชียงใหม่

อบต.  บ่อหลวง 

Chingmai-sdo-138

Chingmai-sdo-138

169

เชียงใหม่

อบต.  บ่อสลี 

Chingmai-sdo-139

Chingmai-sdo-139

170

เชียงใหม่

อบต.  นาคอเรือ 

Chingmai-sdo-140

Chingmai-sdo-140

171

เชียงใหม่

อบต.  ดอยเต่า 

Chingmai-sdo-141

Chingmai-sdo-141

172

เชียงใหม่

อบต.  ท่าเดื่อ 

Chingmai-sdo-142

Chingmai-sdo-142

173

เชียงใหม่

อบต.  บ้านแอ่น 

Chingmai-sdo-143

Chingmai-sdo-143

174

เชียงใหม่

อบต.  บงตัน 

Chingmai-sdo-144

Chingmai-sdo-144

175

เชียงใหม่

อบต.  โปงทุ่ง 

Chingmai-sdo-145

Chingmai-sdo-145

176

เชียงใหม่

อบต.  อมก๋อย 

Chingmai-sdo-146

Chingmai-sdo-146

177

เชียงใหม่

อบต.  ยางเปียง 

Chingmai-sdo-147

Chingmai-sdo-147

178

เชียงใหม่

อบต.  แม่ตื่น 

Chingmai-sdo-148

Chingmai-sdo-148

179

เชียงใหม่

อบต.  ม่อนจอง 

Chingmai-sdo-149

Chingmai-sdo-149

180

เชียงใหม่

อบต.  สบโขง 

Chingmai-sdo-150

Chingmai-sdo-150

181

เชียงใหม่

อบต.  นาเกียน 

Chingmai-sdo-151

Chingmai-sdo-151

182

เชียงใหม่

อบต.  สารภี 

Chingmai-sdo-152

Chingmai-sdo-152

183

เชียงใหม่

อบต.  ชมภู 

Chingmai-sdo-153

Chingmai-sdo-153

184

เชียงใหม่

อบต.  ไชยสถาน 

Chingmai-sdo-154

Chingmai-sdo-154

185

เชียงใหม่

อบต.  ขัวมุง 

Chingmai-sdo-155

Chingmai-sdo-155

186

เชียงใหม่

อบต.  หนองแฝก 

Chingmai-sdo-156

Chingmai-sdo-156

187

เชียงใหม่

อบต.  หนองผึ้ง 

Chingmai-sdo-157

Chingmai-sdo-157

188

เชียงใหม่

อบต.  ท่ากว้าง 

Chingmai-sdo-158

Chingmai-sdo-158

189

เชียงใหม่

อบต.  ดอนแก้ว 

Chingmai-sdo-159

Chingmai-sdo-159

190

เชียงใหม่

อบต.  ท่าวังตาล 

Chingmai-sdo-160

Chingmai-sdo-160

191

เชียงใหม่

อบต.  สันทราย 

Chingmai-sdo-161

Chingmai-sdo-161

192

เชียงใหม่

อบต.  ป่าบง 

Chingmai-sdo-162

Chingmai-sdo-162

193

เชียงใหม่

อบต.  เมืองแหง เวียงแหง 

Chingmai-sdo-163

Chingmai-sdo-163

194

เชียงใหม่

อบต.  เปียงหลวง เวียงแหง 

Chingmai-sdo-164

Chingmai-sdo-164

195

เชียงใหม่

อบต.  แสนไห เวียงแหง 

Chingmai-sdo-165

Chingmai-sdo-165

196

เชียงใหม่

อบต.  ปงตำ 

Chingmai-sdo-166

Chingmai-sdo-166

197

เชียงใหม่

อบต.  ศรีดงเย็น 

Chingmai-sdo-167

Chingmai-sdo-167

198

เชียงใหม่

อบต.  แม่ทะลบ 

Chingmai-sdo-168

Chingmai-sdo-168

199

เชียงใหม่

อบต.  หนองบัว 

Chingmai-sdo-169

Chingmai-sdo-169

200

เชียงใหม่

อบต.  บ้านกาด 

Chingmai-sdo-170

Chingmai-sdo-170

201

เชียงใหม่

อบต.  ทุ่งปี้ 

Chingmai-sdo-171

Chingmai-sdo-171

202

เชียงใหม่

อบต.  ทุ่งรวงทอง 

Chingmai-sdo-172

Chingmai-sdo-172

203

เชียงใหม่

อบต.  แม่วิน 

Chingmai-sdo-173

Chingmai-sdo-173

204

เชียงใหม่

อบต.  ดอนเปา 

Chingmai-sdo-174

Chingmai-sdo-174

205

เชียงใหม่

อบต.  ออนเหนือ กิ่ง 

Chingmai-sdo-175

Chingmai-sdo-175

206

เชียงใหม่

อบต.  ออนกลาง กิ่ง 

Chingmai-sdo-176

Chingmai-sdo-176

207

เชียงใหม่

อบต.  บ้านสหกรณ์ กิ่ง 

Chingmai-sdo-177

Chingmai-sdo-177

208

เชียงใหม่

อบต.  ห้วยแก้ว กิ่ง 

Chingmai-sdo-178

Chingmai-sdo-178

209

เชียงใหม่

อบต.  แม่ทา กิ่ง 

Chingmai-sdo-179

Chingmai-sdo-179

210

เชียงใหม่

อบต.  ทาเหนือ กิ่ง 

Chingmai-sdo-180

Chingmai-sdo-180

211

เชียงใหม่

อบต.  ดอยหล่อ กิ่ง 

Chingmai-sdo-181

Chingmai-sdo-181

212

เชียงใหม่

อบต.  สองแคว กิ่ง 

Chingmai-sdo-182

Chingmai-sdo-182

213

เชียงใหม่

อบต.  ยางคราม กิ่ง 

Chingmai-sdo-183

Chingmai-sdo-183

214

เชียงใหม่

อบต.  สันติสุข กิ่ง 

Chingmai-sdo-184

Chingmai-sdo-184