ลำดับที่

จังหวัด

หน่วยงาน

รหัสสมาชิก

รหัสผ่าน

1

เชียงใหม่

เทศบาลนครเชียงใหม่

Chingmai-c

Chingmai-c

2

เชียงใหม่

อบจ. เชียงใหม่

Chingmai-po

Chingmai-po

3

เชียงใหม่

เทศบาลตำบลช้างเผือก

Chingmai-sd-1

Chingmai-sd-1

4

เชียงใหม่

เทศบาลเมืองต้นเปา

Chingmai-sd-11

Chingmai-sd-11

5

เชียงใหม่

เทศบาลตำบลบ้านกลาง

Chingmai-sd-13

Chingmai-sd-13

6

เชียงใหม่

เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา

Chingmai-sd-15

Chingmai-sd-15

7

เชียงใหม่

เทศบาลเมืองแม่โจ้

Chingmai-sd-17

Chingmai-sd-17

8

เชียงใหม่

เทศบาลตำบลแม่ริม

Chingmai-sd-19

Chingmai-sd-19

9

เชียงใหม่

เทศบาลตำบลแม่อาย

Chingmai-sd-20

Chingmai-sd-20

10

เชียงใหม่

เทศบาลตำบลยางเนิ้ง

Chingmai-sd-21

Chingmai-sd-21

11

เชียงใหม่

เทศบาลตำบลสันกำแพง

Chingmai-sd-22

Chingmai-sd-22

12

เชียงใหม่

เทศบาลตำบลสันทรายหลวง

Chingmai-sd-23

Chingmai-sd-23

13

เชียงใหม่

เทศบาลตำบลสันป่าตอง

Chingmai-sd-24

0910691233

14

เชียงใหม่

เทศบาลตำบลสันมหาพน

Chingmai-sd-25

Chingmai-sd-25

15

เชียงใหม่

เทศบาลตำบลหนองตองพัฒนา

Chingmai-sd-26

Chingmai-sd-26

16

เชียงใหม่

เทศบาลตำบลหางดง

Chingmai-sd-27

Chingmai-sd-27

17

เชียงใหม่

เทศบาลตำบลดอยสะเก็ด

Chingmai-sd-28

Chingmai-sd-28

18

เชียงใหม่

เทศบาลตำบลท่าข้าม

Chingmai-sd-29

Chingmai-sd-29

19

เชียงใหม่

เทศบาลตำบลเวียงฝาง

Chingmai-sd-3

Chingmai-sd-3

20

เชียงใหม่

เทศบาลตำบลท่าเดื่อ-มืดกา

Chingmai-sd-30

Chingmai-sd-30

21

เชียงใหม่

เทศบาลตำบลแม่วาง

Chingmai-sd-31

Chingmai-sd-31

22

เชียงใหม่

เทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า

Chingmai-sd-32

230199

23

เชียงใหม่

เทศบาลตำบลเมืองงาย

Chingmai-sd-33

Chingmai-sd-33

24

เชียงใหม่

เทศบาลตำบลแม่แจ่ม

Chingmai-sd-34

Chingmai-sd-34

25

เชียงใหม่

เทศบาลตำบลเวียงพร้าว

Chingmai-sd-35

wphrao053

26

เชียงใหม่

เทศบาลตำบลสะเมิงใต้

Chingmai-sd-36

Chingmai-sd-36

27

เชียงใหม่

เทศบาลตำบลอมก๋อย

Chingmai-sd-37

053467058

28

เชียงใหม่

เทศบาลตำบลจอมทอง

Chingmai-sd-5

Chingmai-sd-5

29

เชียงใหม่

เทศบาลตำบลเชียงดาว

Chingmai-sd-7

Chingmai-sd-7

30

เชียงใหม่

เทศบาลตำบลไชยปราการ

Chingmai-sd-9

Chingmai-sd-9

31

เชียงใหม่

เทศบาลตำบลสุเทพ

Chingmai-sdo-1

Chingmai-sdo-1

32

เชียงใหม่

อบต.  ข่วงเปา

Chingmai-sdo-10

Chingmai-sdo-10

33

เชียงใหม่

อบต.  แม่ก๊า

Chingmai-sdo-100

Chingmai-sdo-100

34

เชียงใหม่

เทศบาลตำบลบ้านแม

Chingmai-sdo-101

Chingmai-sdo-101

35

เชียงใหม่

อบต.  บ้านกลาง

Chingmai-sdo-102

Chingmai-sdo-102

36

เชียงใหม่

เทศบาลตำบลทุ่งสะโตก

Chingmai-sdo-103

Chingmai-sdo-103

37

เชียงใหม่

เทศบาลตำบลทุ่งต้อม

Chingmai-sdo-104

Chingmai-sdo-104

38

เชียงใหม่

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง

Chingmai-sdo-105

Chingmai-sdo-105

39

เชียงใหม่

อบต.  มะขุนหวาน

Chingmai-sdo-106

makhun

40

เชียงใหม่

อบต.  สันกำแพง

Chingmai-sdo-107

Chingmai-sdo-107

41

เชียงใหม่

อบต.  ร้องวัวแดง

Chingmai-sdo-108

Chingmai-sdo-108

42

เชียงใหม่

เทศบาลตำบลบวกค้าง

Chingmai-sdo-109

053446548

43

เชียงใหม่

เทศบาลตำบลสบเตี๊ยะ

Chingmai-sdo-11

Chingmai-sdo-11

44

เชียงใหม่

อบต.แช่ช้าง

Chingmai-sdo-110

chaechang

45

เชียงใหม่

เทศบาลตำบลออนใต้

Chingmai-sdo-111

Chingmai-sdo-111

46

เชียงใหม่

เทศบาลตำบลแม่ปูคา

Chingmai-sdo-112

Chingmai-sdo-112

47

เชียงใหม่

เทศบาลตำบลห้วยทราย

Chingmai-sdo-113

Chingmai-sdo-113

48

เชียงใหม่

เทศบาลตำบลสันกลาง

Chingmai-sdo-114

Chingmai-sdo-114

49

เชียงใหม่

เทศบาลตำบลสันพระเนตร

Chingmai-sdo-115

Chingmai-sdo-115

50

เชียงใหม่

เทศบาลตำบลสันนาเม็ง

Chingmai-sdo-116

Chingmai-sdo-116

51

เชียงใหม่

เทศบาลตำบลสันป่าเปา

Chingmai-sdo-117

Chingmai-sdo-117

52

เชียงใหม่

เทศบาลตำบลหนองแหย่ง

Chingmai-sdo-118

Chingmai-sdo-118

53

เชียงใหม่

เทศบาลตำบลหนองจ๊อม

Chingmai-sdo-119

Chingmai-sdo-119

54

เชียงใหม่

เทศบาลตำบลบ้านแปะ

Chingmai-sdo-12

Chingmai-sdo-12

55

เชียงใหม่

เทศบาลตำบลหนองหาร

Chingmai-sdo-120

Chingmai-sdo-120

56

เชียงใหม่

เทศบาลตำบลแม่แฝก

Chingmai-sdo-121

Chingmai-sdo-121

57

เชียงใหม่

เทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว

Chingmai-sdo-122

Chingmai-sdo-122

58

เชียงใหม่

เทศบาลตำบลเมืองเล็น

Chingmai-sdo-123

Chingmai-sdo-123

59

เชียงใหม่

เทศบาลตำบลป่าไผ่

Chingmai-sdo-124

Chingmai-sdo-124

60

เชียงใหม่

เทศบาลตำบลแม่ท่าช้าง

Chingmai-sdo-125

Chingmai-sdo-125

61

เชียงใหม่

เทศบาลตำบลหนองแก๋ว

Chingmai-sdo-126

Chingmai-sdo-126

62

เชียงใหม่

เทศบาลตำบลหารแก้ว

Chingmai-sdo-127

Chingmai-sdo-127

63

เชียงใหม่

อบต.  ขุนคง

Chingmai-sdo-128

Chingmai-sdo-128

64

เชียงใหม่

อบต.  สบแม่ข่า

Chingmai-sdo-129

Chingmai-sdo-129

65

เชียงใหม่

เทศบาลตำบลดอยแก้ว

Chingmai-sdo-13

053267263

66

เชียงใหม่

เทศบาลตำบลบ้านแหวน

Chingmai-sdo-130

Chingmai-sdo-130

67

เชียงใหม่

เทศบาลตำบลสันผักหวาน

Chingmai-sdo-131

Chingmai-sdo-131

68

เชียงใหม่

เทศบาลตำบลหนองควาย

Chingmai-sdo-132

Chingmai-sdo-132

69

เชียงใหม่

เทศบาลตำบลบ้านปง

Chingmai-sdo-133

Chingmai-sdo-133

70

เชียงใหม่

เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา

Chingmai-sdo-134

Chingmai-sdo-134

71

เชียงใหม่

อบต.  หางดง

Chingmai-sdo-135

Chingmai-sdo-135

72

เชียงใหม่

อบต.  ฮอด

Chingmai-sdo-136

Chingmai-sdo-136

73

เชียงใหม่

เทศบาลตำบลบ้านตาล

Chingmai-sdo-137

Chingmai-sdo-137

74

เชียงใหม่

เทศบาลตำบลบ่อหลวง

Chingmai-sdo-138

Chingmai-sdo-138

75

เชียงใหม่

อบต.  บ่อสลี

Chingmai-sdo-139

Chingmai-sdo-139

76

เชียงใหม่

เทศบาลตำบลแม่สอย

Chingmai-sdo-14

Chingmai-sdo-14

77

เชียงใหม่

อบต.  นาคอเรือ

Chingmai-sdo-140

Chingmai-sdo-140

78

เชียงใหม่

อบต.  ดอยเต่า

Chingmai-sdo-141

Chingmai-sdo-141

79

เชียงใหม่

อบต.  ท่าเดื่อ

Chingmai-sdo-142

Chingmai-sdo-142

80

เชียงใหม่

อบต.  บ้านแอ่น

Chingmai-sdo-143

Chingmai-sdo-143

81

เชียงใหม่

อบต.  บงตัน

Chingmai-sdo-144

Chingmai-sdo-144

82

เชียงใหม่

อบต.  โปงทุ่ง

Chingmai-sdo-145

Chingmai-sdo-145

83

เชียงใหม่

อบต.  อมก๋อย

Chingmai-sdo-146

Chingmai-sdo-146

84

เชียงใหม่

อบต.  ยางเปียง

Chingmai-sdo-147

Chingmai-sdo-147

85

เชียงใหม่

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ตื่น

Chingmai-sdo-148

Chingmai-sdo-148

86

เชียงใหม่

อบต.  ช่างเคิ่ง

Chingmai-sdo-15

Chingmai-sdo-15

87

เชียงใหม่

องค์การบริหารส่วนตำบลสบโขง

Chingmai-sdo-150

Chingmai-sdo-150

88

เชียงใหม่

อบต.  นาเกียน

Chingmai-sdo-151

Chingmai-sdo-151

89

เชียงใหม่

เทศบาลตำบลสารภี

Chingmai-sdo-152

Chingmai-sdo-152

90

เชียงใหม่

เทศบาลตำบลชมภู

Chingmai-sdo-153

Chingmai-sdo-153

91

เชียงใหม่

เทศบาลตำบลไชยสถาน

Chingmai-sdo-154

Chingmai-sdo-154

92

เชียงใหม่

เทศบาลตำบลขัวมุง

Chingmai-sdo-155

Chingmai-sdo-155

93

เชียงใหม่

เทศบาลตำบลหนองแฝก

Chingmai-sdo-156

Chingmai-sdo-156

94

เชียงใหม่

เทศบาลตำบลหนองผึ้ง

Chingmai-sdo-157

Chingmai-sdo-157

95

เชียงใหม่

เทศบาลตำบลท่ากว้าง

Chingmai-sdo-158

Chingmai-sdo-158

96

เชียงใหม่

เทศบาลตำบลดอนแก้ว

Chingmai-sdo-159

Chingmai-sdo-159

97

เชียงใหม่

เทศบาลตำบลท่าผา

Chingmai-sdo-16

6500307

98

เชียงใหม่

เทศบาลตำบลท่าวังตาล

Chingmai-sdo-160

Chingmai-sdo-160

99

เชียงใหม่

เทศบาลตำบลสันทรายมหาวงศ์

Chingmai-sdo-161

Chingmai-sdo-161

100

เชียงใหม่

เทศบาลตำบลป่าบง

Chingmai-sdo-162

Chingmai-sdo-162

101

เชียงใหม่

อบต.เมืองแหง

Chingmai-sdo-163

053477034

102

เชียงใหม่

อบต.เปียงหลวง

Chingmai-sdo-164

Chingmai-sdo-164

103

เชียงใหม่

เทศบาลตำบลแสนไห

Chingmai-sdo-165

Chingmai-sdo-165

104

เชียงใหม่

อบต.  ศรีดงเย็น

Chingmai-sdo-167

Chingmai-sdo-167

105

เชียงใหม่

อบต.  แม่ทะลบ

Chingmai-sdo-168

Chingmai-sdo-168

106

เชียงใหม่

เทศบาลตำบลหนองบัว

Chingmai-sdo-169

Chingmai-sdo-169

107

เชียงใหม่

อบต.  บ้านทับ

Chingmai-sdo-17

Chingmai-sdo-17

108

เชียงใหม่

อบต.  บ้านกาด

Chingmai-sdo-170

7654321

109

เชียงใหม่

อบต.ทุ่งปี้

Chingmai-sdo-171

Chingmai-sdo-171

110

เชียงใหม่

อบต.  ทุ่งรวงทอง

Chingmai-sdo-172

Chingmai-sdo-172

111

เชียงใหม่

อบต.  แม่วิน

Chingmai-sdo-173

Chingmai-sdo-173

112

เชียงใหม่

อบต.  ดอนเปา

Chingmai-sdo-174

Chingmai-sdo-174

113

เชียงใหม่

องค์การบริหารส่วนตำบลออนเหนือ

Chingmai-sdo-175

Chingmai-sdo-175

114

เชียงใหม่

อบต.ออนกลาง

Chingmai-sdo-176

Chingmai-sdo-176

115

เชียงใหม่

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสหกรณ์

Chingmai-sdo-177

053929044

116

เชียงใหม่

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้ว

Chingmai-sdo-178

Chingmai-sdo-178

117

เชียงใหม่

อบต.แม่ทา

Chingmai-sdo-179

Chingmai-sdo-179

118

เชียงใหม่

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ศึก

Chingmai-sdo-18

Chingmai-sdo-18

119

เชียงใหม่

อบต.  ทาเหนือ

Chingmai-sdo-180

Chingmai-sdo-180

120

เชียงใหม่

อบต.ดอยหล่อ

Chingmai-sdo-181

Chingmai-sdo-181

121

เชียงใหม่

เทศบาลตำบลสองแคว

Chingmai-sdo-182

Chingmai-sdo-182

122

เชียงใหม่

เทศบาลตำบลยางคราม

Chingmai-sdo-183

Chingmai-sdo-183

123

เชียงใหม่

เทศบาลตำบลสันติสุข

Chingmai-sdo-184

Chingmai-sdo-184

124

เชียงใหม่

อบต.ช้างเผือก

Chingmai-sdo-185

Chingmai-sdo-185

125

เชียงใหม่

อบต.ม่อนจอง

Chingmai-sdo-186

Chingmai-sdo-186

126

เชียงใหม่

อบต.  แม่นาจร

Chingmai-sdo-19

Chingmai-sdo-19

127

เชียงใหม่

เทศบาลเมืองแม่เหียะ

Chingmai-sdo-2

Chingmai-sdo-2

128

เชียงใหม่

อบต.  บ้านจันทร์

Chingmai-sdo-20

Chingmai-sdo-20

129

เชียงใหม่

อบต.ปางหินฝน

Chingmai-sdo-21

Chingmai-sdo-21

130

เชียงใหม่

อบต.  กองแขก

Chingmai-sdo-22

053268610

131

เชียงใหม่

อบต.  แม่แดด

Chingmai-sdo-23

6500305

132

เชียงใหม่

อบต.  แจ่มหลวง

Chingmai-sdo-24

Chingmai-sdo-24

133

เชียงใหม่

อบต.  เชียงดาว

Chingmai-sdo-25

Chingmai-sdo-25

134

เชียงใหม่

เทศบาลตำบลเมืองนะ

Chingmai-sdo-26

Chingmai-sdo-26

135

เชียงใหม่

เทศบาลตำบลพระธาตุปู่ก่ำ

Chingmai-sdo-27

Chingmai-sdo-27

136

เชียงใหม่

เทศบาลตำบลแม่นะ

Chingmai-sdo-28

Chingmai-sdo-28

137

เชียงใหม่

อบต.  เมืองคอง

Chingmai-sdo-29

Chingmai-sdo-29

138

เชียงใหม่

เทศบาลตำบลป่าแดด

Chingmai-sdo-3

Chingmai-sdo-3

139

เชียงใหม่

เทศบาลตำบลปิงโค้ง

Chingmai-sdo-30

Chingmai-sdo-30

140

เชียงใหม่

เทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง

Chingmai-sdo-31

Chingmai-sdo-31

141

เชียงใหม่

เทศบาลตำบลเชิงดอย

Chingmai-sdo-32

Chingmai-sdo-32

142

เชียงใหม่

เทศบาลตำบลสันปูเลย

Chingmai-sdo-33

Chingmai-sdo-33

143

เชียงใหม่

เทศบาลตำบลลวงเหนือ

Chingmai-sdo-34

Chingmai-sdo-34

144

เชียงใหม่

เทศบาลตำบลป่าป้อง

Chingmai-sdo-35

Chingmai-sdo-35

145

เชียงใหม่

เทศบาลตำบลสง่าบ้าน

Chingmai-sdo-36

Chingmai-sdo-36

146

เชียงใหม่

เทศบาลตำบลตลาดขวัญ

Chingmai-sdo-37

Chingmai-sdo-37

147

เชียงใหม่

เทศบาลตำบลสำราญราษฎร์

Chingmai-sdo-38

Chingmai-sdo-38

148

เชียงใหม่

เทศบาลตำบลแม่คือ

Chingmai-sdo-39

Chingmai-sdo-39

149

เชียงใหม่

เทศบาลตำบลหนองหอย

Chingmai-sdo-4

Chingmai-sdo-4

150

เชียงใหม่

เทศบาลตำบลตลาดใหญ่

Chingmai-sdo-40

Chingmai-sdo-40

151

เชียงใหม่

เทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน

Chingmai-sdo-41

Chingmai-sdo-41

152

เชียงใหม่

เทศบาลตำบลแม่โป่ง

Chingmai-sdo-42

Chingmai-sdo-42

153

เชียงใหม่

เทศบาลตำบลป่าเมี่ยง

Chingmai-sdo-43

Chingmai-sdo-43

154

เชียงใหม่

อบต.  เทพเสด็จ

Chingmai-sdo-44

Chingmai-sdo-44

155

เชียงใหม่

เทศบาลตำบลแม่แตง

Chingmai-sdo-45

Chingmai-sdo-45

156

เชียงใหม่

เทศบาลตำบลขี้เหล็ก

Chingmai-sdo-46

Chingmai-sdo-46

157

เชียงใหม่

เทศบาลตำบลแม่หอพระ

Chingmai-sdo-47

Chingmai-sdo-47

158

เชียงใหม่

องค์การบริหารส่วนตำบลสบเปิง

Chingmai-sdo-48

Chingmai-sdo-48

159

เชียงใหม่

อบต.  บ้านเป้า

Chingmai-sdo-49

Chingmai-sdo-49

160

เชียงใหม่

เทศบาลตำบลท่าศาลา

Chingmai-sdo-5

Chingmai-sdo-5

161

เชียงใหม่

อบต.  สันป่ายาง

Chingmai-sdo-50

Chingmai-sdo-50

162

เชียงใหม่

อบต.  ป่าแป๋

Chingmai-sdo-51

admin9131

163

เชียงใหม่

อบต.  เมืองก๋าย

Chingmai-sdo-52

Chingmai-sdo-52

164

เชียงใหม่

อบต.  บ้านช้าง

Chingmai-sdo-53

Chingmai-sdo-53

165

เชียงใหม่

อบต.กื๊ดช้าง

Chingmai-sdo-54

Chingmai-sdo-54

166

เชียงใหม่

เทศบาลตำบลอินทขิล

Chingmai-sdo-55

Chingmai-sdo-55

167

เชียงใหม่

เทศบาลตำบลริมเหนือ

Chingmai-sdo-56

Chingmai-sdo-56

168

เชียงใหม่

เทศบาลตำบลสันโป่ง

Chingmai-sdo-57

Chingmai-sdo-57

169

เชียงใหม่

เทศบาลตำบลขี้เหล็ก

Chingmai-sdo-58

Chingmai-sdo-58

170

เชียงใหม่

อบต.  สะลวง

Chingmai-sdo-59

Chingmai-sdo-59

171

เชียงใหม่

เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง

Chingmai-sdo-6

Chingmai-sdo-6

172

เชียงใหม่

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย

Chingmai-sdo-60

Chingmai-sdo-60

173

เชียงใหม่

เทศบาลตำบลแม่แรม

Chingmai-sdo-61

298693

174

เชียงใหม่

องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแยง

Chingmai-sdo-62

Chingmai-sdo-62

175

เชียงใหม่

อบต.  แม่สา

Chingmai-sdo-63

Chingmai-sdo-63

176

เชียงใหม่

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว

Chingmai-sdo-64

Chingmai-sdo-64

177

เชียงใหม่

เทศบาลตำบลเหมืองแก้ว

Chingmai-sdo-65

Chingmai-sdo-65

178

เชียงใหม่

อบต.  สะเมิงเหนือ

Chingmai-sdo-67

Chingmai-sdo-67

179

เชียงใหม่

อบต.  แม่สาบ

Chingmai-sdo-68

Chingmai-sdo-68

180

เชียงใหม่

อบต.  บ่อแก้ว

Chingmai-sdo-69

Chingmai-sdo-69

181

เชียงใหม่

เทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม

Chingmai-sdo-7

Chingmai-sdo-7

182

เชียงใหม่

อบต.  ยั้งเมิน

Chingmai-sdo-70

Chingmai-sdo-70

183

เชียงใหม่

อบต.  ม่อนปิ่น

Chingmai-sdo-72

Chingmai-sdo-72

184

เชียงใหม่

อบต.  แม่งอน

Chingmai-sdo-73

Chingmai-sdo-73

185

เชียงใหม่

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สูน

Chingmai-sdo-74

400150110

186

เชียงใหม่

เทศบาลตำบลสันทราย

Chingmai-sdo-75

Chingmai-sdo-75

187

เชียงใหม่

อบต.  แม่คะ

Chingmai-sdo-76

Chingmai-sdo-76

188

เชียงใหม่

เทศบาลตำบลแม่ข่า

Chingmai-sdo-77

Chingmai-sdo-77

189

เชียงใหม่

องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งน้ำร้อน

Chingmai-sdo-78

Chingmai-sdo-78

190

เชียงใหม่

อบต.ดอยลาง

Chingmai-sdo-79

Chingmai-sdo-79

191

เชียงใหม่

เทศบาลตำบลสันผีเสื้อ

Chingmai-sdo-8

Chingmai-sdo-8

192

เชียงใหม่

อบต.  แม่สาว

Chingmai-sdo-80

Chingmai-sdo-80

193

เชียงใหม่

อบต.  สันต้นหมื้อ

Chingmai-sdo-81

Chingmai-sdo-81

194

เชียงใหม่

อบต.  แม่นาวาง

Chingmai-sdo-82

05347300021

195

เชียงใหม่

อบต.  ท่าตอน

Chingmai-sdo-83

Chingmai-sdo-83

196

เชียงใหม่

อบต.  บ้านหลวง

Chingmai-sdo-84

053106050

197

เชียงใหม่

อบต.เวียง

Chingmai-sdo-85

Chingmai-sdo-85

198

เชียงใหม่

เทศบาลตำบลป่าตุ้ม

Chingmai-sdo-87

Chingmai-sdo-87

199

เชียงใหม่

เทศบาลตำบลป่าไหน่

Chingmai-sdo-88

Chingmai-sdo-88

200

เชียงใหม่

อบต.  สันทราย

Chingmai-sdo-89

Chingmai-sdo-89

201

เชียงใหม่

เทศบาลตำบลบ้านหลวง

Chingmai-sdo-9

Chingmai-sdo-9

202

เชียงใหม่

เทศบาลตำบลบ้านโป่ง

Chingmai-sdo-90

Chingmai-sdo-90

203

เชียงใหม่

เทศบาลตำบลน้ำแพร่

Chingmai-sdo-91

Chingmai-sdo-91

204

เชียงใหม่

อบต.  เขื่อนผาก

Chingmai-sdo-92

Chingmai-sdo-92

205

เชียงใหม่

อบต.  แม่แวน

Chingmai-sdo-93

Chingmai-sdo-93

206

เชียงใหม่

เทศบาลตำบลแม่ปั๋ง

Chingmai-sdo-94

Chingmai-sdo-94

207

เชียงใหม่

อบต.  โหล่งขอด

Chingmai-sdo-95

Chingmai-sdo-95

208

เชียงใหม่

เทศบาลตำบลยุหว่า

Chingmai-sdo-96

yuwha96

209

เชียงใหม่

อบต.  สันกลาง

Chingmai-sdo-97

Chingmai-sdo-97

210

เชียงใหม่

อบต.  ท่าวังพร้าว

Chingmai-sdo-98

Chingmai-sdo-98

211

เชียงใหม่

อบต.  มะขามหลวง

Chingmai-sdo-99

Chingmai-sdo-99