ลำดับที่

จังหวัด

หน่วยงาน

รหัสสมาชิก

รหัสผ่าน

1

กาฬสินธุ์

อบจ.กาฬสินธุ์

Kalasin-po

Kalasin-po

2

กาฬสินธุ์

เทศบาลตำบลกมลาไสย

Kalasin-sd-2

Kalasin-sd-2

3

กาฬสินธุ์

เทศบาลตำบลดงลิง

Kalasin-sdo-25

Kalasin-sdo-25

4

กาฬสินธุ์

เทศบาลตำบลธัญญา

Kalasin-sd-9

Kalasin-sd-9

5

กาฬสินธุ์

เทศบาลตำบลหนองแปน

Kalasin-sd-19

Kalasin-sd-19

6

กาฬสินธุ์

เทศบาลตำบลหลักเมือง

Kalasin-sdo-23

Kalasin-sdo-23

7

กาฬสินธุ์

อบต.กมลาไสย

Kalasin-sdo-22

Kalasin-sdo-22

8

กาฬสินธุ์

อบต.โคกสมบูรณ์

Kalasin-sdo-28

Kalasin-sdo-28

9

กาฬสินธุ์

อบต.เจ้าท่า

Kalasin-sdo-27

Kalasin-sdo-27

10

กาฬสินธุ์

อบต.ธัญญา

Kalasin-sdo-26

Kalasin-sdo-26

11

กาฬสินธุ์

อบต.โพนงาม

Kalasin-sdo-24

Kalasin-sdo-24

12

กาฬสินธุ์

เทศบาลตำบลกุดหว้า

Kalasin-sd-4

Kalasin-sd-4

13

กาฬสินธุ์

เทศบาลตำบลจุมจัง

Kalasin-sdo-34

Kalasin-sdo-34

14

กาฬสินธุ์

เทศบาลตำบลนาขาม

Kalasin-sdo-38

Kalasin-sdo-38

15

กาฬสินธุ์

เทศบาลตำบลเหล่าใหญ่

Kalasin-sdo-33

Kalasin-sdo-33

16

กาฬสินธุ์

เทศบาลเมืองบัวขาว

Kalasin-sd-14

Kalasin-sd-14

17

กาฬสินธุ์

อบต.กุดค้าว

Kalasin-sdo-42

Kalasin-sdo-42

18

กาฬสินธุ์

อบต.กุดหว้า

Kalasin-sdo-36

Kalasin-sdo-36

19

กาฬสินธุ์

อบต.แจนแลน

Kalasin-sdo-32

Kalasin-sdo-32

20

กาฬสินธุ์

อบต.นาโก

Kalasin-sdo-40

Kalasin-sdo-40

21

กาฬสินธุ์

อบต.บัวขาว

Kalasin-sdo-31

Kalasin-sdo-31

22

กาฬสินธุ์

อบต.สมสะอาด

Kalasin-sdo-41

Kalasin-sdo-41

23

กาฬสินธุ์

อบต.สามขา

Kalasin-sdo-37

Kalasin-sdo-37

24

กาฬสินธุ์

อบต.หนองห้าง

Kalasin-sdo-39

Kalasin-sdo-39

25

กาฬสินธุ์

อบต.เหล่าไฮงาม

Kalasin-sdo-35

Kalasin-sdo-35

26

กาฬสินธุ์

เทศบาลตำบลกุดสิม

Kalasin-sd-3

Kalasin-sd-3

27

กาฬสินธุ์

เทศบาลตำบลกุดสิมคุ้มใหม่

Kalasin-sdo-46

Kalasin-sdo-46

28

กาฬสินธุ์

เทศบาลตำบลสงเปลือย

Kalasin-sdo-19

Kalasin-sdo-19

29

กาฬสินธุ์

เทศบาลตำบลสระพังทอง

Kalasin-sdo-47

Kalasin-sdo-47

30

กาฬสินธุ์

อบต.คุ้มเก่า

Kalasin-sdo-43

Kalasin-sdo-43

31

กาฬสินธุ์

อบต.หนองผือ

Kalasin-sdo-45

Kalasin-sdo-45

32

กาฬสินธุ์

เทศบาลตำบลคำม่วง

Kalasin-sd-5

Kalasin-sd-5

33

กาฬสินธุ์

เทศบาลตำบลนาทัน

Kalasin-sdo-83

Kalasin-sdo-83

34

กาฬสินธุ์

เทศบาลตำบลโพน

Kalasin-sd-15

Kalasin-sd-15

35

กาฬสินธุ์

อบต.ดินจี่

Kalasin-sdo-81

Kalasin-sdo-81

36

กาฬสินธุ์

อบต.ทุ่งคลอง

Kalasin-sdo-79

Kalasin-sdo-79

37

กาฬสินธุ์

อบต.นาบอน

Kalasin-sdo-82

Kalasin-sdo-82

38

กาฬสินธุ์

อบต.เนินยาง

Kalasin-sdo-84

Kalasin-sdo-84

39

กาฬสินธุ์

อบต.โพน

Kalasin-sdo-80

Kalasin-sdo-80

40

กาฬสินธุ์

เทศบาลตำบลฆ้องชัยพัฒนา

Kalasin-sdo-125

Kalasin-sdo-125

41

กาฬสินธุ์

อบต.โคกสะอาด

Kalasin-sdo-127

Kalasin-sdo-127

42

กาฬสินธุ์

อบต.โนนศิลาเลิง

Kalasin-sdo-129

Kalasin-sdo-129

43

กาฬสินธุ์

อบต.ลำชี

Kalasin-sdo-128

Kalasin-sdo-128

44

กาฬสินธุ์

อบต.เหล่ากลาง

Kalasin-sdo-126

Kalasin-sdo-126

45

กาฬสินธุ์

เทศบาลตำบลดอนจาน

Kalasin-sdo-120

Kalasin-sdo-120

46

กาฬสินธุ์

เทศบาลตำบลม่วงนา

Kalasin-sdo-123

Kalasin-sdo-123

47

กาฬสินธุ์

อบต.ดงพยุง

Kalasin-sdo-122

Kalasin-sdo-122

48

กาฬสินธุ์

อบต.นาจำปา

Kalasin-sdo-124

Kalasin-sdo-124

49

กาฬสินธุ์

อบต.สะอาดไชยศรี

Kalasin-sdo-121

789456

50

กาฬสินธุ์

เทศบาลตำบลกุงเก่า

Kalasin-sdo-85

Kalasin-sdo-85

51

กาฬสินธุ์

เทศบาลตำบลกุดจิก

Kalasin-sdo-87

Kalasin-sdo-87

52

กาฬสินธุ์

เทศบาลตำบลดงสมบูรณ์

Kalasin-sdo-89

Kalasin-sdo-89

53

กาฬสินธุ์

เทศบาลตำบลท่าคันโท

Kalasin-sd-8

Kalasin-sd-8

54

กาฬสินธุ์

เทศบาลตำบลนาตาล

Kalasin-sdo-88

Kalasin-sdo-88

55

กาฬสินธุ์

อบต.ยางอู้ม

Kalasin-sdo-86

Kalasin-sdo-86

56

กาฬสินธุ์

เทศบาลตำบลนาคู

Kalasin-sd-10

Kalasin-sd-10

57

กาฬสินธุ์

เทศบาลตำบลภูแล่นช้าง

Kalasin-sdo-119

Kalasin-sdo-119

58

กาฬสินธุ์

อบต.นาคู

Kalasin-sdo-115

Kalasin-sdo-115

59

กาฬสินธุ์

อบต.โนนนาจาน

Kalasin-sdo-117

Kalasin-sdo-117

60

กาฬสินธุ์

อบต.บ่อแก้ว

Kalasin-sdo-118

Kalasin-sdo-118

61

กาฬสินธุ์

อบต.สายนาวัง

Kalasin-sdo-116

Kalasin-sdo-116

62

กาฬสินธุ์

เทศบาลตำบลนามน

Kalasin-sd-12

Kalasin-sd-12

63

กาฬสินธุ์

เทศบาลตำบลสงเปลือย

Kalasin-sdo-44

Kalasin-sdo-44

64

กาฬสินธุ์

อบต.นามน

Kalasin-sdo-17

Kalasin-sdo-17

65

กาฬสินธุ์

อบต.ยอดแกง

Kalasin-sdo-18

Kalasin-sdo-18

66

กาฬสินธุ์

อบต.หนองบัว

Kalasin-sdo-21

Kalasin-sdo-21

67

กาฬสินธุ์

อบต.หลักเหลี่ยม

Kalasin-sdo-20

Kalasin-sdo-20

68

กาฬสินธุ์

เทศบาลตำบลลำคลอง

Kalasin-sdo-16

Kalasin-sdo-16

69

กาฬสินธุ์

เทศบาลตำบลกลางหมื่น

Kalasin-sdo-12

Kalasin-sdo-12

70

กาฬสินธุ์

เทศบาลตำบลขมิ้น

Kalasin-sdo-13

Kalasin-sdo-13

71

กาฬสินธุ์

เทศบาลตำบลเชียงเครือ

Kalasin-sdo-6

Kalasin-sdo-6

72

กาฬสินธุ์

เทศบาลตำบลนาจารย์

Kalasin-sdo-15

Kalasin-sdo-15

73

กาฬสินธุ์

เทศบาลตำบลบึงวิชัย

Kalasin-sdo-7

Kalasin-sdo-7

74

กาฬสินธุ์

เทศบาลตำบลไผ่

Kalasin-sdo-3

10-9

75

กาฬสินธุ์

เทศบาลตำบลโพนทอง

Kalasin-sdo-14

Kalasin-sdo-14

76

กาฬสินธุ์

เทศบาลตำบลภูดิน

Kalasin-sdo-10

Kalasin-sdo-10

77

กาฬสินธุ์

เทศบาลตำบลภูปอ

Kalasin-sdo-9

Kalasin-sdo-9

78

กาฬสินธุ์

เทศบาลตำบลลำพาน

Kalasin-sdo-5

Kalasin-sdo-5

79

กาฬสินธุ์

เทศบาลตำบลหนองสอ

Kalasin-sd-20

Kalasin-sd-20

80

กาฬสินธุ์

เทศบาลตำบลหลุบ

Kalasin-sdo-2

Kalasin-sdo-2

81

กาฬสินธุ์

เทศบาลตำบลห้วยโพธิ์

Kalasin-sdo-8

Kalasin-sdo-8

82

กาฬสินธุ์

เทศบาลตำบลเหนือ

Kalasin-sdo-1

Kalasin-sdo-1

83

กาฬสินธุ์

เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์

Kalasin-c

Kalasin-c

84

กาฬสินธุ์

อบต.หนองกุง

Kalasin-sdo-11

Kalasin-sdo-11

85

กาฬสินธุ์

เทศบาลตำบลเขาพระนอน

Kalasin-sdo-59

Kalasin-sdo-59

86

กาฬสินธุ์

เทศบาลตำบลโคกศรี

Kalasin-sd-7

Kalasin-sd-7

87

กาฬสินธุ์

เทศบาลตำบลโนนสูง

Kalasin-sdo-61

Kalasin-sdo-61

88

กาฬสินธุ์

เทศบาลตำบลบัวบาน

Kalasin-sdo-51

Kalasin-sdo-51

89

กาฬสินธุ์

เทศบาลตำบลยางตลาด

Kalasin-sd-16

Kalasin-sd-16

90

กาฬสินธุ์

เทศบาลตำบลหัวนาคำ

Kalasin-sdo-54

Kalasin-sdo-54

91

กาฬสินธุ์

เทศบาลตำบลอิตื้อ

Kalasin-sdo-53

Kalasin-sdo-53

92

กาฬสินธุ์

เทศบาลตำบลอุ่มเม่า

Kalasin-sdo-50

Kalasin-sdo-50

93

กาฬสินธุ์

อบต.คลองขาม

Kalasin-sdo-58

Kalasin-sdo-58

94

กาฬสินธุ์

อบต.ดอนสมบูรณ์

Kalasin-sdo-56

Kalasin-sdo-56

95

กาฬสินธุ์

อบต.นาเชือก

Kalasin-sdo-57

Kalasin-sdo-57

96

กาฬสินธุ์

อบต.นาดี

Kalasin-sdo-60

Kalasin-sdo-60

97

กาฬสินธุ์

อบต.ยางตลาด

Kalasin-sdo-48

Kalasin-sdo-48

98

กาฬสินธุ์

อบต.เว่อ

Kalasin-sdo-52

Kalasin-sdo-52

99

กาฬสินธุ์

อบต.หนองตอกแป้น

Kalasin-sdo-62

Kalasin-sdo-62

100

กาฬสินธุ์

อบต.หนองอิเฒ่า

Kalasin-sdo-55

Kalasin-sdo-55

101

กาฬสินธุ์

อบต.หัวงัว

Kalasin-sdo-49

Kalasin-sdo-49

102

กาฬสินธุ์

เทศบาลตำบลร่องคำ

Kalasin-sd-17

Kalasin-sd-17

103

กาฬสินธุ์

อบต.สามัคคี

Kalasin-sdo-29

Kalasin-sdo-29

104

กาฬสินธุ์

อบต.เหล่าอ้อย

Kalasin-sdo-30

Kalasin-sdo-30

105

กาฬสินธุ์

เทศบาลตำบลแซงบาดาล

Kalasin-sdo-101

Kalasin-sdo-101

106

กาฬสินธุ์

เทศบาลตำบลผาเสวย

Kalasin-sdo-104

Kalasin-sdo-104

107

กาฬสินธุ์

เทศบาลตำบลมหาไชย

Kalasin-sdo-102

Kalasin-sdo-102

108

กาฬสินธุ์

เทศบาลตำบลลำห้วยหลัว

Kalasin-sdo-106

6461304

109

กาฬสินธุ์

เทศบาลตำบลสมเด็จ

Kalasin-sd-1

Kalasin-sd-1

110

กาฬสินธุ์

อบต.ศรีสมเด็จ

Kalasin-sdo-105

Kalasin-sdo-105

111

กาฬสินธุ์

อบต.สมเด็จ

Kalasin-sdo-99

Kalasin-sdo-99

112

กาฬสินธุ์

อบต.หนองแวง

Kalasin-sdo-100

Kalasin-sdo-100

113

กาฬสินธุ์

อบต.หมูม่น

Kalasin-sdo-103

Kalasin-sdo-103

114

กาฬสินธุ์

เทศบาลตำบลนามะเขือ

Kalasin-sdo-74

Kalasin-sdo-74

115

กาฬสินธุ์

เทศบาลตำบลนิคม

Kalasin-sdo-76

Kalasin-sdo-76

116

กาฬสินธุ์

เทศบาลตำบลโนนน้ำเกลี้ยง

Kalasin-sdo-78

Kalasin-sdo-78

117

กาฬสินธุ์

เทศบาลตำบลโนนบุรี

Kalasin-sd-13

Kalasin-sd-13

118

กาฬสินธุ์

เทศบาลตำบลโนนศิลา

Kalasin-sdo-75

Kalasin-sdo-75

119

กาฬสินธุ์

เทศบาลตำบลภูสิงห์

Kalasin-sdo-72

0902

120

กาฬสินธุ์

อบต.โนนแหลมทอง

Kalasin-sdo-77

Kalasin-sdo-77

121

กาฬสินธุ์

อบต.สหัสขันธ์

Kalasin-sdo-73

Kalasin-sdo-73

122

กาฬสินธุ์

อบต.คำสร้างเที่ยง

Kalasin-sdo-113

Kalasin-sdo-113

123

กาฬสินธุ์

อบต.สำราญ

Kalasin-sdo-111

Kalasin-sdo-111

124

กาฬสินธุ์

อบต.สำราญใต้

Kalasin-sdo-112

Kalasin-sdo-112

125

กาฬสินธุ์

อบต.หนองช้าง

Kalasin-sdo-114

Kalasin-sdo-114

126

กาฬสินธุ์

เทศบาลตำบลคำก้าว

Kalasin-sdo-90

Kalasin-sdo-90

127

กาฬสินธุ์

เทศบาลตำบลดงมูล

Kalasin-sdo-96

Kalasin-sdo-96

128

กาฬสินธุ์

เทศบาลตำบลหนองกุงศรี

Kalasin-sd-18

Kalasin-sd-18

129

กาฬสินธุ์

เทศบาลตำบลหนองบัว

Kalasin-sdo-91

Kalasin-sdo-91

130

กาฬสินธุ์

เทศบาลตำบลหนองสรวง

Kalasin-sdo-93

Kalasin-sdo-93

131

กาฬสินธุ์

เทศบาลตำบลหนองหิน

Kalasin-sd-21

40127018

132

กาฬสินธุ์

เทศบาลตำบลหนองใหญ่

Kalasin-sdo-95

Kalasin-sdo-95

133

กาฬสินธุ์

อบต.โคกเครือ

Kalasin-sdo-92

Kalasin-sdo-92

134

กาฬสินธุ์

อบต.เสาเล้า

Kalasin-sdo-94

Kalasin-sdo-94

135

กาฬสินธุ์

อบต.หนองหิน

Kalasin-sdo-98

Kalasin-sdo-98

136

กาฬสินธุ์

เทศบาลตำบลคำบง

Kalasin-sdo-107

Kalasin-sdo-107

137

กาฬสินธุ์

เทศบาลตำบลหนองอีบุตร

Kalasin-sdo-110

Kalasin-sdo-110

138

กาฬสินธุ์

เทศบาลตำบลห้วยผึ้ง

Kalasin-sd-22

Kalasin-sd-22

139

กาฬสินธุ์

อบต.ไค้นุ่น

Kalasin-sdo-108

Kalasin-sdo-108

140

กาฬสินธุ์

อบต.นิคมห้วยผึ้ง

Kalasin-sdo-109

Kalasin-sdo-109

141

กาฬสินธุ์

เทศบาลตำบลคำเหมือดแก้ว

Kalasin-sdo-69

Kalasin-sdo-69

142

กาฬสินธุ์

เทศบาลตำบลคำใหญ่

Kalasin-sd-6

Kalasin-sd-6

143

กาฬสินธุ์

เทศบาลตำบลท่าลาดดงยาง

Kalasin-sdo-63

Kalasin-sdo-63

144

กาฬสินธุ์

เทศบาลตำบลห้วยเม็ก

Kalasin-sd-23

Kalasin-sd-23

145

กาฬสินธุ์

อบต.กุดโดน

Kalasin-sdo-65

Kalasin-sdo-65

146

กาฬสินธุ์

อบต.คำใหญ่

Kalasin-sdo-64

Kalasin-sdo-64

147

กาฬสินธุ์

อบต.ทรายทอง

Kalasin-sdo-71

Kalasin-sdo-71

148

กาฬสินธุ์

อบต.โนนสะอาด

Kalasin-sdo-70

Kalasin-sdo-70

149

กาฬสินธุ์

อบต.บึงนาเรียง

Kalasin-sdo-66

Kalasin-sdo-66

150

กาฬสินธุ์

อบต.พิมูล

Kalasin-sdo-68

Kalasin-sdo-68

151

กาฬสินธุ์

อบต.หัวหิน

Kalasin-sdo-67

Kalasin-sdo-67