ลำดับที่

จังหวัด

หน่วยงาน

รหัสสมาชิก

รหัสสมาชิก

1

ลำปาง

เทศบาลนครลำปาง 

Lampang-c

Lampang-c

2

ลำปาง

เทศบาลตำบลชมพู 

Lampang-sd-1

Lampang-sd-1

3

ลำปาง

เทศบาลตำบลเกาะคา 

Lampang-sd-2

Lampang-sd-2

4

ลำปาง

เทศบาลตำบลพิชัย 

Lampang-sd-3

Lampang-sd-3

5

ลำปาง

เทศบาลตำบลล้อมแรด 

Lampang-sd-4

Lampang-sd-4

6

ลำปาง

เทศบาลตำบลเสริมงาม 

Lampang-sd-5

Lampang-sd-5

7

ลำปาง

เทศบาลตำบลแจ้ห่ม 

Lampang-sd-6

Lampang-sd-6

8

ลำปาง

เทศบาลตำบลดอนไชย 

Lampang-sd-7

Lampang-sd-7

9

ลำปาง

เทศบาลตำบลบ่อแฮ้ว 

Lampang-sd-8

Lampang-sd-8

10

ลำปาง

เทศบาลตำบลบ้านใหม่ 

Lampang-sd-9

Lampang-sd-9

11

ลำปาง

เทศบาลตำบลป่าตันนาครัว 

Lampang-sd-10

Lampang-sd-10

12

ลำปาง

เทศบาลตำบลแม่ปุ 

Lampang-sd-11

Lampang-sd-11

13

ลำปาง

เทศบาลตำบลแม่พริก 

Lampang-sd-12

Lampang-sd-12

14

ลำปาง

เทศบาลตำบลวังเหนือ 

Lampang-sd-13

Lampang-sd-13

15

ลำปาง

เทศบาลตำบลสบปราบ 

Lampang-sd-14

Lampang-sd-14

16

ลำปาง

เทศบาลตำบลห้างฉัตร 

Lampang-sd-15

Lampang-sd-15

17

ลำปาง

อบจ. ลำปาง

Lampang-po

Lampang-po

18

ลำปาง

อบต. ขมิ้น 

Lampang-sdo-1

Lampang-sdo-1

19

ลำปาง

อบต. บ้านเสด็จ 

Lampang-sdo-2

Lampang-sdo-2

20

ลำปาง

อบต. พิชัย 

Lampang-sdo-3

Lampang-sdo-3

21

ลำปาง

อบต. ทุ่งฝาย 

Lampang-sdo-4

Lampang-sdo-4

22

ลำปาง

อบต. บ้านเอื้อม 

Lampang-sdo-5

Lampang-sdo-5

23

ลำปาง

อบต. บ้านเป้า 

Lampang-sdo-6

Lampang-sdo-6

24

ลำปาง

อบต. บ้านค่า 

Lampang-sdo-7

Lampang-sdo-7

25

ลำปาง

อบต. บ่อแฮ้ว 

Lampang-sdo-8

Lampang-sdo-8

26

ลำปาง

อบต. ต้นธงชัย 

Lampang-sdo-9

Lampang-sdo-9

27

ลำปาง

อบต. นิคมพัฒนา 

Lampang-sdo-10

Lampang-sdo-10

28

ลำปาง

อบต. บุญนาคพัฒนา 

Lampang-sdo-11

Lampang-sdo-11

29

ลำปาง

อบต. บ้านดง 

Lampang-sdo-12

Lampang-sdo-12

30

ลำปาง

อบต. นาสัก 

Lampang-sdo-13

Lampang-sdo-13

31

ลำปาง

อบต. จางเหนือ 

Lampang-sdo-14

Lampang-sdo-14

32

ลำปาง

อบต. แม่เมาะ 

Lampang-sdo-15

Lampang-sdo-15

33

ลำปาง

อบต. สบป้าด 

Lampang-sdo-16

Lampang-sdo-16

34

ลำปาง

อบต. ลำปางหลวง 

Lampang-sdo-17

Lampang-sdo-17

35

ลำปาง

อบต. นาแก้ว 

Lampang-sdo-18

Lampang-sdo-18

36

ลำปาง

อบต. ไหล่หิน 

Lampang-sdo-19

Lampang-sdo-19

37

ลำปาง

อบต. วังพร้าว 

Lampang-sdo-20

Lampang-sdo-20

38

ลำปาง

อบต. ศาลา 

Lampang-sdo-21

Lampang-sdo-21

39

ลำปาง

อบต. เกาะคา 

Lampang-sdo-22

Lampang-sdo-22

40

ลำปาง

อบต. นาแส่ง 

Lampang-sdo-23

Lampang-sdo-23

41

ลำปาง

อบต. ท่าผา 

Lampang-sdo-24

Lampang-sdo-24

42

ลำปาง

อบต. ใหม่พัฒนา 

Lampang-sdo-25

Lampang-sdo-25

43

ลำปาง

อบต. ทุ่งงาม 

Lampang-sdo-26

Lampang-sdo-26

44

ลำปาง

อบต. เสริมขวา 

Lampang-sdo-27

Lampang-sdo-27

45

ลำปาง

อบต. เสริมซ้าย 

Lampang-sdo-28

Lampang-sdo-28

46

ลำปาง

อบต. เสริมกลาง 

Lampang-sdo-29

Lampang-sdo-29

47

ลำปาง

อบต. หลวงเหนือ 

Lampang-sdo-30

Lampang-sdo-30

48

ลำปาง

อบต. หลวงใต้ 

Lampang-sdo-31

Lampang-sdo-31

49

ลำปาง

อบต. บ้านโป่ง 

Lampang-sdo-32

Lampang-sdo-32

50

ลำปาง

อบต. บ้านร้อง 

Lampang-sdo-33

Lampang-sdo-33

51

ลำปาง

อบต. ปงเตา 

Lampang-sdo-34

Lampang-sdo-34

52

ลำปาง

อบต. นาแก 

Lampang-sdo-35

Lampang-sdo-35

53

ลำปาง

อบต. บ้านอ้อน 

Lampang-sdo-36

Lampang-sdo-36

54

ลำปาง

อบต. บ้านแหง 

Lampang-sdo-37

Lampang-sdo-37

55

ลำปาง

อบต. บ้านหวด 

Lampang-sdo-38

Lampang-sdo-38

56

ลำปาง

อบต. แม่ตีบ 

Lampang-sdo-39

Lampang-sdo-39

57

ลำปาง

อบต. แจ้ห่ม 

Lampang-sdo-40

Lampang-sdo-40

58

ลำปาง

อบต. บ้านสา 

Lampang-sdo-41

Lampang-sdo-41

59

ลำปาง

อบต. ปงดอน 

Lampang-sdo-42

Lampang-sdo-42

60

ลำปาง

อบต. แม่สุก 

Lampang-sdo-43

Lampang-sdo-43

61

ลำปาง

อบต. เมืองมาย 

Lampang-sdo-44

Lampang-sdo-44

62

ลำปาง

อบต. ทุ่งผึ้ง 

Lampang-sdo-45

Lampang-sdo-45

63

ลำปาง

อบต. วิเชตนคร 

Lampang-sdo-46

Lampang-sdo-46

64

ลำปาง

อบต. ทุ่งฮั้ว 

Lampang-sdo-47

Lampang-sdo-47

65

ลำปาง

อบต. วังเหนือ 

Lampang-sdo-48

Lampang-sdo-48

66

ลำปาง

อบต. วังใต้ 

Lampang-sdo-49

Lampang-sdo-49

67

ลำปาง

อบต. ร่องเคาะ 

Lampang-sdo-50

Lampang-sdo-50

68

ลำปาง

อบต. วังทอง 

Lampang-sdo-51

Lampang-sdo-51

69

ลำปาง

อบต. วังซ้าย 

Lampang-sdo-52

Lampang-sdo-52

70

ลำปาง

อบต. วังแก้ว 

Lampang-sdo-53

Lampang-sdo-53

71

ลำปาง

อบต. วังทรายคำ 

Lampang-sdo-54

Lampang-sdo-54

72

ลำปาง

อบต. แม่วะ 

Lampang-sdo-55

Lampang-sdo-55

73

ลำปาง

อบต. แม่ปะ 

Lampang-sdo-56

Lampang-sdo-56

74

ลำปาง

อบต. แม่มอก 

Lampang-sdo-57

Lampang-sdo-57

75

ลำปาง

อบต. เวียงมอก 

Lampang-sdo-58

Lampang-sdo-58

76

ลำปาง

อบต. นาโป่ง 

Lampang-sdo-59

Lampang-sdo-59

77

ลำปาง

อบต. แม่ถอด 

Lampang-sdo-60

Lampang-sdo-60

78

ลำปาง

อบต. เถินบุรี 

Lampang-sdo-61

Lampang-sdo-61

79

ลำปาง

อบต. แม่พริก 

Lampang-sdo-62

Lampang-sdo-62

80

ลำปาง

อบต. พระบาทวังตวง 

Lampang-sdo-63

Lampang-sdo-63

81

ลำปาง

อบต. แม่ทะ 

Lampang-sdo-64

Lampang-sdo-64

82

ลำปาง

อบต. นาครัว 

Lampang-sdo-65

Lampang-sdo-65

83

ลำปาง

อบต. ป่าตัน 

Lampang-sdo-66

Lampang-sdo-66

84

ลำปาง

อบต. บ้านกิ่ว 

Lampang-sdo-67

Lampang-sdo-67

85

ลำปาง

อบต. บ้านบอม 

Lampang-sdo-68

Lampang-sdo-68

86

ลำปาง

อบต. น้ำโจ้ 

Lampang-sdo-69

Lampang-sdo-69

87

ลำปาง

อบต. ดอนไฟ 

Lampang-sdo-70

Lampang-sdo-70

88

ลำปาง

อบต. หัวเสือ 

Lampang-sdo-71

Lampang-sdo-71

89

ลำปาง

อบต. วังเงิน 

Lampang-sdo-72

Lampang-sdo-72

90

ลำปาง

อบต. สันดอนแก้ว 

Lampang-sdo-73

Lampang-sdo-73

91

ลำปาง

อบต. สบปราบ 

Lampang-sdo-74

Lampang-sdo-74

92

ลำปาง

อบต. สมัย 

Lampang-sdo-75

Lampang-sdo-75

93

ลำปาง

อบต. แม่กัวะ 

Lampang-sdo-76

Lampang-sdo-76

94

ลำปาง

อบต. นายาง 

Lampang-sdo-77

Lampang-sdo-77

95

ลำปาง

อบต. ห้างฉัตร 

Lampang-sdo-78

Lampang-sdo-78

96

ลำปาง

อบต. หนองหล่ม 

Lampang-sdo-79

Lampang-sdo-79

97

ลำปาง

อบต. เมืองยาว 

Lampang-sdo-80

Lampang-sdo-80

98

ลำปาง

อบต. ปงยางคก 

Lampang-sdo-81

Lampang-sdo-81

99

ลำปาง

อบต. เวียงตาล 

Lampang-sdo-82

Lampang-sdo-82

100

ลำปาง

อบต. แม่สัน 

Lampang-sdo-83

Lampang-sdo-83

101

ลำปาง

อบต. วอแก้ว 

Lampang-sdo-84

Lampang-sdo-84

102

ลำปาง

อบต. เมืองปาน 

Lampang-sdo-85

Lampang-sdo-85

103

ลำปาง

อบต. บ้านขอ 

Lampang-sdo-86

Lampang-sdo-86

104

ลำปาง

อบต. ทุ่งกว๋าว 

Lampang-sdo-87

Lampang-sdo-87

105

ลำปาง

อบต. แจ้ซ้อน 

Lampang-sdo-88

Lampang-sdo-88

106

ลำปาง

อบต. หัวเมือง 

Lampang-sdo-89

Lampang-sdo-89