ลำดับที่

จังหวัด

หน่วยงาน

รหัสสมาชิก

รหัสผ่าน

1

เลย

อบจ.เลย

Loei-po

Loei-po

2

เลย

เทศบาลตำบลเขาแก้ว

Loei-sdo-21

Loei-sdo-21

3

เลย

เทศบาลตำบลเชียงคาน

Loei-sd-2

Loei-sd-2

4

เลย

เทศบาลตำบลธาตุ

Loei-sdo-19

Loei-sdo-19

5

เลย

อบต.จอมศรี

Loei-sdo-24

Loei-sdo-24

6

เลย

อบต.เชียงคาน

Loei-sdo-18

Loei-sdo-18

7

เลย

อบต.นาซ่าว

Loei-sdo-20

Loei-sdo-20

8

เลย

อบต.บุฮม

Loei-sdo-23

Loei-sdo-23

9

เลย

อบต.ปากตม

Loei-sdo-22

Loei-sdo-22

10

เลย

อบต.หาดทรายขาว

Loei-sdo-25

Loei-sdo-25

11

เลย

เทศบาลตำบลด่านซ้าย

Loei-sd-4

Loei-sd-4

12

เลย

เทศบาลตำบลศรีสองรัก

Loei-sdo-85

Loei-sdo-85

13

เลย

อบต.กกสะทอน

Loei-sdo-38

Loei-sdo-38

14

เลย

อบต.โคกงาม

Loei-sdo-35

Loei-sdo-35

15

เลย

อบต.นาดี

Loei-sdo-34

Loei-sdo-34

16

เลย

อบต.นาหอ

Loei-sdo-41

Loei-sdo-41

17

เลย

อบต.ปากหมัน

Loei-sdo-33

Loei-sdo-33

18

เลย

อบต.โป่ง

Loei-sdo-39

Loei-sdo-39

19

เลย

อบต.โพนสูง

Loei-sdo-36

Loei-sdo-36

20

เลย

อบต.วังยาว

Loei-sdo-40

Loei-sdo-40

21

เลย

อบต.อิปุ่ม

Loei-sdo-37

Loei-sdo-37

22

เลย

เทศบาลตำบลท่าลี่

Loei-sd-5

Loei-sd-5

23

เลย

อบต.โคกใหญ่

Loei-sdo-52

Loei-sdo-52

24

เลย

อบต.ท่าลี่

Loei-sdo-48

Loei-sdo-48

25

เลย

อบต.น้ำแคม

Loei-sdo-51

Loei-sdo-51

26

เลย

อบต.หนองผือ

Loei-sdo-49

Loei-sdo-49

27

เลย

อบต.อาฮี

Loei-sdo-50

Loei-sdo-50

28

เลย

เทศบาลตำบลนาด้วง

Loei-sd-6

Loei-sd-6

29

เลย

เทศบาลตำบลนาดอกคำ

Loei-sdo-15

Loei-sdo-15

30

เลย

อบต.ท่าสวรรค์

Loei-sdo-17

Loei-sdo-17

31

เลย

อบต.ท่าสะอาด

Loei-sdo-16

Loei-sdo-16

32

เลย

อบต.นาด้วง

Loei-sdo-14

16072521

33

เลย

เทศบาลตำบลนาแห้ว

Loei-sd-7

Loei-sd-7

34

เลย

อบต.นาพึง

Loei-sdo-42

Loei-sdo-42

35

เลย

อบต.นามาลา

Loei-sdo-43

NAMALA2559

36

เลย

อบต.แสงภา

Loei-sdo-87

Loei-sdo-87

37

เลย

อบต.เหล่ากอหก

Loei-sdo-44

Loei-sdo-44

38

เลย

เทศบาลตำบลคอนสา

Loei-sdo-27

Loei-sdo-27

39

เลย

เทศบาลตำบลเชียงกลม

Loei-sd-3

Loei-sd-3

40

เลย

เทศบาลตำบลปากชม

Loei-sd-10

Loei-sd-10

41

เลย

อบต.ชมเจริญ

Loei-sdo-31

Loei-sdo-31

42

เลย

อบต.ปากชม

Loei-sdo-26

Loei-sdo-26

43

เลย

อบต.ห้วยบ่อซืน

Loei-sdo-29

Loei-sdo-29

44

เลย

อบต.ห้วยพิชัย

Loei-sdo-30

042810977

45

เลย

อบต.หาดคัมภีร์

Loei-sdo-28

0828868621

46

เลย

เทศบาลตำบลท่าช้างคล้อง

Loei-sdo-73

042801118

47

เลย

เทศบาลตำบลโนนปอแดง

Loei-sdo-74

Loei-sdo-74

48

เลย

อบต.โนนป่าซาง

Loei-sdo-75

Loei-sdo-75

49

เลย

อบต.บ้านเพิ่ม

Loei-sdo-76

Loei-sdo-76

50

เลย

อบต.ผาขาว

Loei-sdo-72

Loei-sdo-72

51

เลย

เทศบาลตำบลภูกระดึง

Loei-sd-11

Loei-sd-11

52

เลย

เทศบาลตำบลหนองหิน

Loei-sd-13

Loei-sd-13

53

เลย

อบต.ผานกเค้า

Loei-sdo-64

Loei-sdo-64

54

เลย

อบต.ภูกระดึง

Loei-sdo-65

Loei-sdo-65

55

เลย

อบต.ศรีฐาน

Loei-sdo-63

Loei-sdo-63

56

เลย

อบต.ห้วยส้ม

Loei-sdo-66

Loei-sdo-66

57

เลย

เทศบาลตำบลภูเรือ

Loei-sd-12

Loei-sd-12

58

เลย

เทศบาลตำบลร่องจิก

Loei-sdo-46

Loei-sdo-46

59

เลย

อบต.ท่าศาลา

Loei-sdo-45

Loei-sdo-45

60

เลย

อบต.ปลาบ่า

Loei-sdo-47

Loei-sdo-47

61

เลย

อบต.ลาดค่าง

Loei-sd-14

Loei-sd-14

62

เลย

อบต.สานตม

Loei-sdo-86

Loei-sdo-86

63

เลย

อบต.หนองบัว

Loei-sdo-88

Loei-sdo-88

64

เลย

อบต.แก่งศรีภูมิ

Loei-sdo-71

Loei-sdo-71

65

เลย

อบต.ภูหอ

Loei-sdo-67

Loei-sdo-67

66

เลย

อบต.เลยวังไสย์

Loei-sdo-70

Loei-sdo-70

67

เลย

อบต.หนองคัน

Loei-sdo-68

Loei-sdo-68

68

เลย

อบต.ห้วยสีเสียด

Loei-sdo-69

123456789

69

เลย

เทศบาลตำบลนาดินดำ

Loei-sdo-8

Loei-sdo-8

70

เลย

เทศบาลตำบลนาโป่ง

Loei-sdo-7

Loei-sdo-7

71

เลย

เทศบาลตำบลนาอ้อ

Loei-sd-8

Loei-sd-8

72

เลย

เทศบาลตำบลนาอาน

Loei-sdo-6

Loei-sdo-6

73

เลย

เทศบาลตำบลน้ำสวย

Loei-sd-9

Loei-sd-9

74

เลย

เทศบาลเมืองเลย

Loei-c

Loei-c

75

เลย

อบต.กกดู่

Loei-sdo-3

Loei-sdo-3

76

เลย

อบต.กกทอง

Loei-sdo-13

Loei-sdo-13

77

เลย

อบต.ชัยพฤกษ์

Loei-sdo-10

Loei-sdo-10

78

เลย

อบต.นาแขม

Loei-sdo-11

Loei-sdo-11

79

เลย

อบต.น้ำสวย

Loei-sdo-9

Loei-sdo-9

80

เลย

อบต.น้ำหมาน

Loei-sdo-84

Loei-sdo-84

81

เลย

อบต.เมือง

Loei-sdo-1

Loei-sdo-1

82

เลย

อบต.ศรีสองรักษ์

Loei-sdo-12

Loei-sdo-12

83

เลย

อบต.เสี้ยว

Loei-sdo-5

Loei-sdo-5

84

เลย

เทศบาลตำบลปากปวน

Loei-sdo-57

Loei-sdo-57

85

เลย

เทศบาลตำบลศรีสงคราม

Loei-sdo-62

Loei-sdo-62

86

เลย

เทศบาลเมืองวังสะพุง

Loei-sd-1

Loei-sd-1

87

เลย

อบต.เขาหลวง

Loei-sdo-60

Loei-sdo-60

88

เลย

อบต.โคกขมิ้น

Loei-sdo-61

Loei-sdo-61

89

เลย

อบต.ทรายขาว

Loei-sdo-54

Loei-sdo-54

90

เลย

อบต.ผาน้อย

Loei-sdo-58

Loei-sdo-58

91

เลย

อบต.ผาบิ้ง

Loei-sdo-59

Loei-sdo-59

92

เลย

อบต.วังสะพุง

Loei-sdo-53

Loei-sdo-53

93

เลย

อบต.หนองงิ้ว

Loei-sdo-56

Loei-sdo-56

94

เลย

อบต.หนองหญ้าปล้อง

Loei-sdo-55

Loei-sdo-55

95

เลย

อบต.ตาดข่า

Loei-sdo-82

Loei-sdo-82

96

เลย

อบต.ปวนพุ

Loei-sdo-83

Loei-sdo-83

97

เลย

อบต.หนองหิน

Loei-sdo-81

Loei-sdo-81

98

เลย

เทศบาลตำบลผาอินทร์แปลง

Loei-sdo-78

Loei-sdo-78

99

เลย

เทศบาลตำบลเอราวัณ

Loei-sdo-77

Loei-sdo-77

100

เลย

อบต.ทรัพย์ไพวัลย์

Loei-sdo-80

Loei-sdo-80

101

เลย

อบต.ผาสามยอด

Loei-sdo-79

Loei-sdo-79