ลำดับที่

จังหวัด

หน่วยงาน

รหัสสมาชิก

รหัสผ่าน

1

แม่ฮ่องสอน

อบจ.แม่ฮ่องสอน

Mhs-po

Mhs-po

2

แม่ฮ่องสอน

เทศบาลตำบลขุนยวม

Mhs-sd-1

Mhs-sd-1

3

แม่ฮ่องสอน

อบต.ขุนยวม

Mhs-sdo-44

Mhs-sdo-44

4

แม่ฮ่องสอน

อบต.เมืองปอน

Mhs-sdo-8

Mhs-sdo-8

5

แม่ฮ่องสอน

อบต.แม่กิ๊

Mhs-sdo-43

Mhs-sdo-43

6

แม่ฮ่องสอน

อบต.แม่เงา

Mhs-sdo-7

Mhs-sdo-7

7

แม่ฮ่องสอน

อบต.แม่ยวมน้อย

Mhs-sdo-9

Mhs-sdo-9

8

แม่ฮ่องสอน

อบต.แม่อูคอ

Mhs-sdo-45

Mhs-sdo-45

9

แม่ฮ่องสอน

อบต.ถ้ำลอด

Mhs-sdo-41

Mhs-sdo-41

10

แม่ฮ่องสอน

อบต.นาปู่ป้อม

Mhs-sdo-42

Mhs-sdo-42

11

แม่ฮ่องสอน

อบต.ปางมะผ้า

Mhs-sdo-40

Mhs-sdo-40

12

แม่ฮ่องสอน

อบต.สบป่อง

Mhs-sdo-39

Mhs-sdo-39

13

แม่ฮ่องสอน

เทศบาลตำบลปาย

Mhs-sd-2

Mhs-sd-2

14

แม่ฮ่องสอน

อบต.ทุ่งยาว

Mhs-sdo-15

Mhs-sdo-15

15

แม่ฮ่องสอน

อบต.โป่งสา

Mhs-sdo-17

Mhs-sdo-17

16

แม่ฮ่องสอน

อบต.เมืองแปง

Mhs-sdo-16

Mhs-sdo-16

17

แม่ฮ่องสอน

อบต.แม่นาเติง

Mhs-sdo-13

Mhs-sdo-13

18

แม่ฮ่องสอน

อบต.แม่ฮี้

Mhs-sdo-14

Mhs-sdo-14

19

แม่ฮ่องสอน

อบต.เวียงใต้

Mhs-sdo-11

Mhs-sdo-11

20

แม่ฮ่องสอน

อบต.เวียงเหนือ

Mhs-sdo-12

Mhs-sdo-12

21

แม่ฮ่องสอน

เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน

Mhs-c

Mhs-c

22

แม่ฮ่องสอน

อบต.ปางหมู

Mhs-sdo-3

Mhs-sdo-3

23

แม่ฮ่องสอน

อบต.ผาบ่อง

Mhs-sdo-2

Mhs-sdo-2

24

แม่ฮ่องสอน

อบต.หมอกจำแป่

Mhs-sdo-4

Mhs-sdo-4

25

แม่ฮ่องสอน

อบต.ห้วยปูลิง

Mhs-sdo-6

Mhs-sdo-6

26

แม่ฮ่องสอน

อบต.ห้วยโป่ง

Mhs-sdo-1

Mhs-sdo-1

27

แม่ฮ่องสอน

อบต.ห้วยผา

Mhs-sdo-5

Mhs-sdo-5

28

แม่ฮ่องสอน

เทศบาลตำบลแม่ลาน้อย

Mhs-sd-3

Mhs-sd-3

29

แม่ฮ่องสอน

อบต.ขุนแม่ลาน้อย

Mhs-sdo-32

Mhs-sdo-32

30

แม่ฮ่องสอน

อบต.ท่าผาปุ้ม

Mhs-sdo-27

Mhs-sdo-27

31

แม่ฮ่องสอน

อบต.แม่โถ

Mhs-sdo-28

Mhs-sdo-28

32

แม่ฮ่องสอน

อบต.แม่นาจาง

Mhs-sdo-30

Mhs-sdo-30

33

แม่ฮ่องสอน

อบต.แม่ลาน้อย

Mhs-sdo-25

Mhs-sdo-25

34

แม่ฮ่องสอน

อบต.แม่ลาหลวง

Mhs-sdo-26

Mhs-sdo-26

35

แม่ฮ่องสอน

อบต.สันติคีรี

Mhs-sdo-31

Mhs-sdo-31

36

แม่ฮ่องสอน

อบต.ห้วยห้อม

Mhs-sdo-29

Mhs-sdo-29

37

แม่ฮ่องสอน

เทศบาลตำบลเมืองยวมใต้

Mhs-sdo-19

Mhs-sdo-19

38

แม่ฮ่องสอน

เทศบาลตำบลแม่ยวม

Mhs-sdo-22

Mhs-sdo-22

39

แม่ฮ่องสอน

เทศบาลตำบลแม่สะเรียง

Mhs-sd-4

Mhs-sd-4

40

แม่ฮ่องสอน

อบต.บ้านกาศ

Mhs-sdo-18

Mhs-sdo-18

41

แม่ฮ่องสอน

อบต.ป่าแป๋

Mhs-sdo-24

Mhs-sdo-24

42

แม่ฮ่องสอน

อบต.แม่คง

Mhs-sdo-20

Mhs-sdo-20

43

แม่ฮ่องสอน

อบต.แม่เหาะ

Mhs-sdo-21

Mhs-sdo-21

44

แม่ฮ่องสอน

อบต.เสาหิน

Mhs-sdo-23

Mhs-sdo-23

45

แม่ฮ่องสอน

อบต.กองก๋อย

Mhs-sdo-35

Mhs-sdo-35

46

แม่ฮ่องสอน

อบต.ป่าโปง

Mhs-sdo-37

Mhs-sdo-37

47

แม่ฮ่องสอน

อบต.แม่คะตวน

Mhs-sdo-34

Mhs-sdo-34

48

แม่ฮ่องสอน

อบต.แม่สวด

Mhs-sdo-36

Mhs-sdo-36

49

แม่ฮ่องสอน

อบต.แม่สามแลบ

Mhs-sdo-38

Mhs-sdo-38

50

แม่ฮ่องสอน

อบต.สบเมย

Mhs-sdo-33

Mhs-sdo-33