ลำดับที่

จังหวัด

หน่วยงาน

รหัสสมาชิก

รหัสผ่าน

1

แม่ฮ่องสอน

เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน 

Mhs-c

Mhs-c

2

แม่ฮ่องสอน

เทศบาลตำบลขุนยวม 

Mhs-sd-1

Mhs-sd-1

3

แม่ฮ่องสอน

เทศบาลตำบลปาย 

Mhs-sd-2

Mhs-sd-2

4

แม่ฮ่องสอน

เทศบาลตำบลแม่ลาน้อย 

Mhs-sd-3

Mhs-sd-3

5

แม่ฮ่องสอน

อบจ.แม่ฮ่องสอน 

Mhs-po

Mhs-po

6

แม่ฮ่องสอน

อบต. ห้วยโป่ง 

Mhs-sdo-1

Mhs-sdo-1

7

แม่ฮ่องสอน

อบต. ผาบ่อง 

Mhs-sdo-2

Mhs-sdo-2

8

แม่ฮ่องสอน

อบต. ปางหมู 

Mhs-sdo-3

Mhs-sdo-3

9

แม่ฮ่องสอน

อบต. หมอกจำแป่ 

Mhs-sdo-4

Mhs-sdo-4

10

แม่ฮ่องสอน

อบต. ห้วยผา 

Mhs-sdo-5

Mhs-sdo-5

11

แม่ฮ่องสอน

อบต. ห้วยปูลิง 

Mhs-sdo-6

Mhs-sdo-6

12

แม่ฮ่องสอน

อบต. แม่เงา 

Mhs-sdo-7

Mhs-sdo-7

13

แม่ฮ่องสอน

อบต. เมืองปอน 

Mhs-sdo-8

Mhs-sdo-8

14

แม่ฮ่องสอน

อบต. แม่ยวมน้อย 

Mhs-sdo-9

Mhs-sdo-9

15

แม่ฮ่องสอน

อบต. มุกดาหาร 

Mhs-sdo-10

Mhs-sdo-10

16

แม่ฮ่องสอน

อบต. เวียงใต้ 

Mhs-sdo-11

Mhs-sdo-11

17

แม่ฮ่องสอน

อบต. เวียงเหนือ 

Mhs-sdo-12

Mhs-sdo-12

18

แม่ฮ่องสอน

อบต. แม่นาเติง 

Mhs-sdo-13

Mhs-sdo-13

19

แม่ฮ่องสอน

อบต. แม่ฮี้ 

Mhs-sdo-14

Mhs-sdo-14

20

แม่ฮ่องสอน

อบต. ทุ่งยาว 

Mhs-sdo-15

Mhs-sdo-15

21

แม่ฮ่องสอน

อบต. เมืองแปง 

Mhs-sdo-16

Mhs-sdo-16

22

แม่ฮ่องสอน

อบต. โป่งสา 

Mhs-sdo-17

Mhs-sdo-17

23

แม่ฮ่องสอน

อบต. บ้านกาศ 

Mhs-sdo-18

Mhs-sdo-18

24

แม่ฮ่องสอน

อบต. แม่สะเรียง 

Mhs-sdo-19

Mhs-sdo-19

25

แม่ฮ่องสอน

อบต. แม่คง 

Mhs-sdo-20

Mhs-sdo-20

26

แม่ฮ่องสอน

อบต. แม่เหาะ 

Mhs-sdo-21

Mhs-sdo-21

27

แม่ฮ่องสอน

อบต. แม่ยวม 

Mhs-sdo-22

Mhs-sdo-22

28

แม่ฮ่องสอน

อบต. เสาหิน 

Mhs-sdo-23

Mhs-sdo-23

29

แม่ฮ่องสอน

อบต. ป่าแป๋ 

Mhs-sdo-24

Mhs-sdo-24

30

แม่ฮ่องสอน

อบต. แม่ลาน้อย 

Mhs-sdo-25

Mhs-sdo-25

31

แม่ฮ่องสอน

อบต. แม่ลาหลวง 

Mhs-sdo-26

Mhs-sdo-26

32

แม่ฮ่องสอน

อบต. ท่าผาปุ้ม 

Mhs-sdo-27

Mhs-sdo-27

33

แม่ฮ่องสอน

อบต. แม่โถ 

Mhs-sdo-28

Mhs-sdo-28

34

แม่ฮ่องสอน

อบต. ห้วยห้อม 

Mhs-sdo-29

Mhs-sdo-29

35

แม่ฮ่องสอน

อบต. แม่นาจาง 

Mhs-sdo-30

Mhs-sdo-30

36

แม่ฮ่องสอน

อบต. สันติคีรี 

Mhs-sdo-31

Mhs-sdo-31

37

แม่ฮ่องสอน

อบต. ขุนแม่ลาน้อย 

Mhs-sdo-32

Mhs-sdo-32

38

แม่ฮ่องสอน

อบต. สบเมย 

Mhs-sdo-33

Mhs-sdo-33

39

แม่ฮ่องสอน

อบต. แม่คะตวน 

Mhs-sdo-34

Mhs-sdo-34

40

แม่ฮ่องสอน

อบต. กองก๋อย 

Mhs-sdo-35

Mhs-sdo-35

41

แม่ฮ่องสอน

อบต. แม่สวด 

Mhs-sdo-36

Mhs-sdo-36

42

แม่ฮ่องสอน

อบต. ป่าโปง 

Mhs-sdo-37

Mhs-sdo-37

43

แม่ฮ่องสอน

อบต. แม่สามแลบ 

Mhs-sdo-38

Mhs-sdo-38

44

แม่ฮ่องสอน

อบต. สบป่อง 

Mhs-sdo-39

Mhs-sdo-39

45

แม่ฮ่องสอน

อบต. ปางมะผ้า 

Mhs-sdo-40

Mhs-sdo-40

46

แม่ฮ่องสอน

อบต. ถ้ำลอด 

Mhs-sdo-41

Mhs-sdo-41

47

แม่ฮ่องสอน

อบต. นาปู่ป้อม 

Mhs-sdo-42

Mhs-sdo-42