ลำดับที่

จังหวัด

หน่วยงาน

รหัสสมาชิก

รหัสผ่าน

1

มหาสารคาม

เทศบาลเมืองมหาสารคาม 

sarakham-c

sarakham-c

2

มหาสารคาม

อบจ.มหาสารคาม 

sarakham-po

sarakham-po

3

มหาสารคาม

อบต. เขวา 

sarakham-sdo-1

sarakham-sdo-1

4

มหาสารคาม

อบต. ท่าตูม 

sarakham-sdo-2

sarakham-sdo-2

5

มหาสารคาม

อบต. แวงน่าง 

sarakham-sdo-3

sarakham-sdo-3

6

มหาสารคาม

อบต. โคกก่อ 

sarakham-sdo-4

sarakham-sdo-4

7

มหาสารคาม

อบต. ดอนหว่าน 

sarakham-sdo-5

sarakham-sdo-5

8

มหาสารคาม

อบต. เกิ้ง 

sarakham-sdo-6

sarakham-sdo-6

9

มหาสารคาม

อบต. แก่งเลิงจาน 

sarakham-sdo-7

sarakham-sdo-7

10

มหาสารคาม

อบต. ท่าสองคอน 

sarakham-sdo-8

sarakham-sdo-8

11

มหาสารคาม

อบต. ลาดพัฒนา 

sarakham-sdo-9

sarakham-sdo-9

12

มหาสารคาม

อบต. หนองปลิง 

sarakham-sdo-10

sarakham-sdo-10

13

มหาสารคาม

อบต. ห้วยแอ่ง 

sarakham-sdo-11

sarakham-sdo-11

14

มหาสารคาม

อบต. หนองโน 

sarakham-sdo-12

sarakham-sdo-12

15

มหาสารคาม

อบต. บัวค้อ 

sarakham-sdo-13

sarakham-sdo-13

16

มหาสารคาม

อบต. แกดำ 

sarakham-sdo-14

sarakham-sdo-14

17

มหาสารคาม

อบต. วังแสง 

sarakham-sdo-15

sarakham-sdo-15

18

มหาสารคาม

อบต. มิตรภาพ 

sarakham-sdo-16

sarakham-sdo-16

19

มหาสารคาม

อบต. หนองกุง 

sarakham-sdo-17

sarakham-sdo-17

20

มหาสารคาม

อบต. โนนภิบาล 

sarakham-sdo-18

sarakham-sdo-18

21

มหาสารคาม

อบต. หัวขวาง 

sarakham-sdo-19

sarakham-sdo-19

22

มหาสารคาม

อบต. ยางน้อย 

sarakham-sdo-20

sarakham-sdo-20

23

มหาสารคาม

อบต. วังยาว 

sarakham-sdo-21

sarakham-sdo-21

24

มหาสารคาม

อบต. เขวาไร่ 

sarakham-sdo-22

sarakham-sdo-22

25

มหาสารคาม

อบต. แพง 

sarakham-sdo-23

sarakham-sdo-23

26

มหาสารคาม

อบต. แก้งแก 

sarakham-sdo-24

sarakham-sdo-24

27

มหาสารคาม

อบต. หนองเหล็ก 

sarakham-sdo-25

sarakham-sdo-25

28

มหาสารคาม

อบต. หนองบัว 

sarakham-sdo-26

sarakham-sdo-26

29

มหาสารคาม

อบต. เหล่า 

sarakham-sdo-27

sarakham-sdo-27

30

มหาสารคาม

อบต. เขื่อน 

sarakham-sdo-28

sarakham-sdo-28

31

มหาสารคาม

อบต. หนองบอน 

sarakham-sdo-29

sarakham-sdo-29

32

มหาสารคาม

อบต. โพนงาม 

sarakham-sdo-30

sarakham-sdo-30

33

มหาสารคาม

อบต. ยางท่าแจ้ง 

sarakham-sdo-31

sarakham-sdo-31

34

มหาสารคาม

อบต. แห่ใต้  

sarakham-sdo-32

sarakham-sdo-32

35

มหาสารคาม

อบต. หนองกุงสวรรค์ 

sarakham-sdo-33

sarakham-sdo-33

36

มหาสารคาม

อบต. เลิงใต้ 

sarakham-sdo-34

sarakham-sdo-34

37

มหาสารคาม

อบต. ดอนกลาง 

sarakham-sdo-35

sarakham-sdo-35

38

มหาสารคาม

อบต. โคกพระ 

sarakham-sdo-36

sarakham-sdo-36

39

มหาสารคาม

อบต. คันธารราษฎร์ 

sarakham-sdo-37

sarakham-sdo-37

40

มหาสารคาม

อบต. มะค่า 

sarakham-sdo-38

sarakham-sdo-38

41

มหาสารคาม

อบต. ท่าขอนยาง 

sarakham-sdo-39

sarakham-sdo-39

42

มหาสารคาม

อบต. นาสีนวน 

sarakham-sdo-40

sarakham-sdo-40

43

มหาสารคาม

อบต. ขามเรียง 

sarakham-sdo-41

sarakham-sdo-41

44

มหาสารคาม

อบต. เขวาใหญ่ 

sarakham-sdo-42

sarakham-sdo-42

45

มหาสารคาม

อบต. ศรีสุข 

sarakham-sdo-43

sarakham-sdo-43

46

มหาสารคาม

อบต. กุดใส้จ่อ 

sarakham-sdo-44

sarakham-sdo-44

47

มหาสารคาม

อบต. ขามเฒ่าพัฒนา 

sarakham-sdo-45

sarakham-sdo-45

48

มหาสารคาม

อบต. เชียงยืน 

sarakham-sdo-46

sarakham-sdo-46

49

มหาสารคาม

อบต. หนองซอน 

sarakham-sdo-47

sarakham-sdo-47

50

มหาสารคาม

อบต. ดอนเงิน 

sarakham-sdo-48

sarakham-sdo-48

51

มหาสารคาม

อบต. กู่ทอง 

sarakham-sdo-49

sarakham-sdo-49

52

มหาสารคาม

อบต. นาทอง 

sarakham-sdo-50

sarakham-sdo-50

53

มหาสารคาม

อบต. เสือเฒ่า 

sarakham-sdo-51

sarakham-sdo-51

54

มหาสารคาม

อบต. โพนทอง 

sarakham-sdo-52

sarakham-sdo-52

55

มหาสารคาม

อบต. เหล่าบัวบาน 

sarakham-sdo-53

sarakham-sdo-53

56

มหาสารคาม

อบต. บรบือ 

sarakham-sdo-54

sarakham-sdo-54

57

มหาสารคาม

อบต. บ่อใหญ่ 

sarakham-sdo-55

sarakham-sdo-55

58

มหาสารคาม

อบต. วังไชย 

sarakham-sdo-56

sarakham-sdo-56

59

มหาสารคาม

อบต. หนองม่วง 

sarakham-sdo-57

sarakham-sdo-57

60

มหาสารคาม

อบต. กำพี้ 

sarakham-sdo-58

sarakham-sdo-58

61

มหาสารคาม

อบต. โนนราษี 

sarakham-sdo-59

sarakham-sdo-59

62

มหาสารคาม

อบต. โนนแดง 

sarakham-sdo-60

sarakham-sdo-60

63

มหาสารคาม

อบต. หนองจิก 

sarakham-sdo-61

sarakham-sdo-61

64

มหาสารคาม

อบต. บัวมาศ 

sarakham-sdo-62

sarakham-sdo-62

65

มหาสารคาม

อบต. หนองคูขาด 

sarakham-sdo-63

sarakham-sdo-63

66

มหาสารคาม

อบต. วังใหม่ 

sarakham-sdo-64

sarakham-sdo-64

67

มหาสารคาม

อบต. ยาง 

sarakham-sdo-65

sarakham-sdo-65

68

มหาสารคาม

อบต. หนองสิม 

sarakham-sdo-66

sarakham-sdo-66

69

มหาสารคาม

อบต. หนองโก 

sarakham-sdo-67

sarakham-sdo-67

70

มหาสารคาม

อบต. ดอนงัว 

sarakham-sdo-68

sarakham-sdo-68

71

มหาสารคาม

อบต. นาเชือก 

sarakham-sdo-69

sarakham-sdo-69

72

มหาสารคาม

อบต. สำโรง 

sarakham-sdo-70

sarakham-sdo-70

73

มหาสารคาม

อบต. หนองแดง 

sarakham-sdo-71

sarakham-sdo-71

74

มหาสารคาม

อบต. เขวาไร่ 

sarakham-sdo-72

sarakham-sdo-72

75

มหาสารคาม

อบต. หนองโพธิ์ 

sarakham-sdo-73

sarakham-sdo-73

76

มหาสารคาม

อบต. ปอพาน 

sarakham-sdo-74

sarakham-sdo-74

77

มหาสารคาม

อบต. หนองเม็ก 

sarakham-sdo-75

sarakham-sdo-75

78

มหาสารคาม

อบต. หนองเรือ 

sarakham-sdo-76

sarakham-sdo-76

79

มหาสารคาม

อบต. หนองกุง 

sarakham-sdo-77

sarakham-sdo-77

80

มหาสารคาม

อบต. สันป่าตอง 

sarakham-sdo-78

sarakham-sdo-78

81

มหาสารคาม

อบต. ปะหลาน 

sarakham-sdo-79

sarakham-sdo-79

82

มหาสารคาม

อบต. ก้ามปู 

sarakham-sdo-80

sarakham-sdo-80

83

มหาสารคาม

อบต. เวียงสะอาด 

sarakham-sdo-81

sarakham-sdo-81

84

มหาสารคาม

อบต. เม็กดำ 

sarakham-sdo-82

sarakham-sdo-82

85

มหาสารคาม

อบต. นาสีนวล 

sarakham-sdo-83

sarakham-sdo-83

86

มหาสารคาม

อบต. ราษฎร์เจริญ 

sarakham-sdo-84

sarakham-sdo-84

87

มหาสารคาม

อบต. หนองบัวแก้ว 

sarakham-sdo-85

sarakham-sdo-85

88

มหาสารคาม

อบต. เมืองเตา 

sarakham-sdo-86

sarakham-sdo-86

89

มหาสารคาม

อบต. ลานสะแก 

sarakham-sdo-87

sarakham-sdo-87

90

มหาสารคาม

อบต. เวียงชัย 

sarakham-sdo-88

sarakham-sdo-88

91

มหาสารคาม

อบต. ราษฎร์พัฒนา 

sarakham-sdo-89

sarakham-sdo-89

92

มหาสารคาม

อบต. เมืองเสือ 

sarakham-sdo-90

sarakham-sdo-90

93

มหาสารคาม

อบต. ภารแอ่น 

sarakham-sdo-91

sarakham-sdo-91

94

มหาสารคาม

อบต. หนองบัว 

sarakham-sdo-92

sarakham-sdo-92

95

มหาสารคาม

อบต. หนองแสง 

sarakham-sdo-93

sarakham-sdo-93

96

มหาสารคาม

อบต. ขามป้อม 

sarakham-sdo-94

sarakham-sdo-94

97

มหาสารคาม

อบต. เสือโก้ก 

sarakham-sdo-95

sarakham-sdo-95

98

มหาสารคาม

อบต. ดงใหญ่ 

sarakham-sdo-96

sarakham-sdo-96

99

มหาสารคาม

อบต. โพธิ์ชัย 

sarakham-sdo-97

sarakham-sdo-97

100

มหาสารคาม

อบต. หัวเรือ 

sarakham-sdo-98

sarakham-sdo-98

101

มหาสารคาม

อบต. แคน 

sarakham-sdo-99

sarakham-sdo-99

102

มหาสารคาม

อบต. งัวบา 

sarakham-sdo-100

sarakham-sdo-100

103

มหาสารคาม

อบต. นาข่า 

sarakham-sdo-101

sarakham-sdo-101

104

มหาสารคาม

อบต. บ้านหวาย 

sarakham-sdo-102

sarakham-sdo-102

105

มหาสารคาม

อบต. หนองไฮ 

sarakham-sdo-103

sarakham-sdo-103

106

มหาสารคาม

อบต. ประชาพัฒนา 

sarakham-sdo-104

sarakham-sdo-104

107

มหาสารคาม

อบต. หนองทุ่ม 

sarakham-sdo-105

sarakham-sdo-105

108

มหาสารคาม

อบต. หนองแสน 

sarakham-sdo-106

sarakham-sdo-106

109

มหาสารคาม

อบต. โคกสีทองหลาง 

sarakham-sdo-107

sarakham-sdo-107

110

มหาสารคาม

อบต. หนองไผ่ 

sarakham-sdo-108

sarakham-sdo-108

111

มหาสารคาม

อบต. หนองคู 

sarakham-sdo-109

sarakham-sdo-109

112

มหาสารคาม

อบต. ดงบัง 

sarakham-sdo-110

sarakham-sdo-110

113

มหาสารคาม

อบต. ดงดวน 

sarakham-sdo-111

sarakham-sdo-111

114

มหาสารคาม

อบต. หัวดง 

sarakham-sdo-112

sarakham-sdo-112

115

มหาสารคาม

อบต. ดงยาง 

sarakham-sdo-113

sarakham-sdo-113

116

มหาสารคาม

อบต. กู่สันตรัตน์ 

sarakham-sdo-114

sarakham-sdo-114

117

มหาสารคาม

อบต. พระธาตุ 

sarakham-sdo-115

sarakham-sdo-115

118

มหาสารคาม

อบต. ยางสีสุราช 

sarakham-sdo-116

sarakham-sdo-116

119

มหาสารคาม

อบต. นาภู 

sarakham-sdo-117

sarakham-sdo-117

120

มหาสารคาม

อบต. แวงดง 

sarakham-sdo-118

sarakham-sdo-118

121

มหาสารคาม

อบต. บ้านกู่ 

sarakham-sdo-119

sarakham-sdo-119

122

มหาสารคาม

อบต. ดงเมือง 

sarakham-sdo-120

sarakham-sdo-120

123

มหาสารคาม

อบต. ขามเรียน 

sarakham-sdo-121

sarakham-sdo-121

124

มหาสารคาม

อบต. หนองบัวสันตุ 

sarakham-sdo-122

sarakham-sdo-122

125

มหาสารคาม

อบต. กุดรัง 

sarakham-sdo-123

sarakham-sdo-123

126

มหาสารคาม

อบต. นาโพธิ์ 

sarakham-sdo-124

sarakham-sdo-124

127

มหาสารคาม

อบต. เลิงแฝก 

sarakham-sdo-125

sarakham-sdo-125

128

มหาสารคาม

อบต. หนองแวง 

sarakham-sdo-126

sarakham-sdo-126

129

มหาสารคาม

อบต. ห้วยเตย 

sarakham-sdo-127

sarakham-sdo-127

130

มหาสารคาม

อบต. ชื่นชม กิ่ง 

sarakham-sdo-128

sarakham-sdo-128

131

มหาสารคาม

อบต. กุดปลาดุก กิ่ง 

sarakham-sdo-129

sarakham-sdo-129

132

มหาสารคาม

อบต. เหล่าดอกไม้ กิ่ง 

sarakham-sdo-130

sarakham-sdo-130

133

มหาสารคาม

อบต. หนองกุง กิ่ง 

sarakham-sdo-131

sarakham-sdo-131