ลำดับที่

จังหวัด

หน่วยงาน

รหัสสมาชิก

รหัสผ่าน

1

นครศรีธรรมราช

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช 

Nakhon-c-1

Nakhon-c-1

2

นครศรีธรรมราช

เทศบาลเมืองปากพนัง 

Nakhon-c-2

Nakhon-c-2

3

นครศรีธรรมราช

เทศบาลตำบลปากแพรก 

Nakhon-sd-1

Nakhon-sd-1

4

นครศรีธรรมราช

เทศบาลตำบลจันดี 

Nakhon-sd-2

Nakhon-sd-2

5

นครศรีธรรมราช

เทศบาลตำบลชะอวด 

Nakhon-sd-3

Nakhon-sd-3

6

นครศรีธรรมราช

เทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ 

Nakhon-sd-4

Nakhon-sd-4

7

นครศรีธรรมราช

เทศบาลตำบลสิชล 

Nakhon-sd-5

Nakhon-sd-5

8

นครศรีธรรมราช

เทศบาลตำบลหัวไทร 

Nakhon-sd-6

Nakhon-sd-6

9

นครศรีธรรมราช

เทศบาลตำบลขนอม 

Nakhon-sd-7

Nakhon-sd-7

10

นครศรีธรรมราช

เทศบาลตำบลเขาชุมทอง 

Nakhon-sd-8

Nakhon-sd-8

11

นครศรีธรรมราช

เทศบาลตำบลฉวาง 

Nakhon-sd-9

Nakhon-sd-9

12

นครศรีธรรมราช

เทศบาลตำบลเชียรใหญ่ 

Nakhon-sd-10

Nakhon-sd-10

13

นครศรีธรรมราช

เทศบาลตำบลทอนหงส์ 

Nakhon-sd-11

Nakhon-sd-11

14

นครศรีธรรมราช

เทศบาลตำบลท่าแพ 

Nakhon-sd-12

Nakhon-sd-12

15

นครศรีธรรมราช

เทศบาลตำบลท่ายาง 

Nakhon-sd-13

Nakhon-sd-13

16

นครศรีธรรมราช

เทศบาลตำบลท่าศาลา 

Nakhon-sd-14

Nakhon-sd-14

17

นครศรีธรรมราช

เทศบาลตำบลนาบอน 

Nakhon-sd-15

Nakhon-sd-15

18

นครศรีธรรมราช

เทศบาลตำบลบางจาก 

Nakhon-sd-16

Nakhon-sd-16

19

นครศรีธรรมราช

เทศบาลตำบลปากนคร 

Nakhon-sd-17

Nakhon-sd-17

20

นครศรีธรรมราช

เทศบาลตำบลพรหมโลก 

Nakhon-sd-18

Nakhon-sd-18

21

นครศรีธรรมราช

เทศบาลตำบลพิปูน 

Nakhon-sd-19

Nakhon-sd-19

22

นครศรีธรรมราช

เทศบาลตำบลไม้เรียง 

Nakhon-sd-20

Nakhon-sd-20

23

นครศรีธรรมราช

เทศบาลตำบลลานสกา 

Nakhon-sd-21

Nakhon-sd-21

24

นครศรีธรรมราช

เทศบาลตำบลหินตก 

Nakhon-sd-22

Nakhon-sd-22

25

นครศรีธรรมราช

อบจ. นครศรีธรรมราช

Nakhon-po

Nakhon-po

26

นครศรีธรรมราช

อบต. ท่าไร่ 

Nakhon-sdo-1

Nakhon-sdo-1

27

นครศรีธรรมราช

อบต. ปากนคร 

Nakhon-sdo-2

Nakhon-sdo-2

28

นครศรีธรรมราช

อบต. นาทราย 

Nakhon-sdo-3

Nakhon-sdo-3

29

นครศรีธรรมราช

อบต. กำแพงเซา 

Nakhon-sdo-4

Nakhon-sdo-4

30

นครศรีธรรมราช

อบต. ไชยมนตรี 

Nakhon-sdo-5

Nakhon-sdo-5

31

นครศรีธรรมราช

อบต. มะม่วงสองต้น 

Nakhon-sdo-6

Nakhon-sdo-6

32

นครศรีธรรมราช

อบต. นาเคียน 

Nakhon-sdo-7

Nakhon-sdo-7

33

นครศรีธรรมราช

อบต. ท่างิ้ว 

Nakhon-sdo-8

Nakhon-sdo-8

34

นครศรีธรรมราช

อบต. โพธิ์เสด็จ 

Nakhon-sdo-9

Nakhon-sdo-9

35

นครศรีธรรมราช

อบต. บางจาก 

Nakhon-sdo-10

Nakhon-sdo-10

36

นครศรีธรรมราช

อบต. ปากพูน 

Nakhon-sdo-11

Nakhon-sdo-11

37

นครศรีธรรมราช

อบต. ท่าซัก 

Nakhon-sdo-12

Nakhon-sdo-12

38

นครศรีธรรมราช

อบต. ท่าเรือ 

Nakhon-sdo-13

Nakhon-sdo-13

39

นครศรีธรรมราช

อบต. พรหมโลก 

Nakhon-sdo-14

Nakhon-sdo-14

40

นครศรีธรรมราช

อบต. บ้านเกาะ 

Nakhon-sdo-15

Nakhon-sdo-15

41

นครศรีธรรมราช

อบต. อินคีรี 

Nakhon-sdo-16

Nakhon-sdo-16

42

นครศรีธรรมราช

อบต. ทอนหงส์ 

Nakhon-sdo-17

Nakhon-sdo-17

43

นครศรีธรรมราช

อบต. นาเรียง 

Nakhon-sdo-18

Nakhon-sdo-18

44

นครศรีธรรมราช

อบต. เขาแก้ว 

Nakhon-sdo-19

Nakhon-sdo-19

45

นครศรีธรรมราช

อบต. ลานสกา 

Nakhon-sdo-20

Nakhon-sdo-20

46

นครศรีธรรมราช

อบต. ท่าดี 

Nakhon-sdo-21

Nakhon-sdo-21

47

นครศรีธรรมราช

อบต. กำโลน 

Nakhon-sdo-22

Nakhon-sdo-22

48

นครศรีธรรมราช

อบต. ขุนทะเล 

Nakhon-sdo-23

Nakhon-sdo-23

49

นครศรีธรรมราช

อบต. ฉวาง 

Nakhon-sdo-24

Nakhon-sdo-24

50

นครศรีธรรมราช

อบต. ละอาย 

Nakhon-sdo-25

Nakhon-sdo-25

51

นครศรีธรรมราช

อบต. นาแว 

Nakhon-sdo-26

Nakhon-sdo-26

52

นครศรีธรรมราช

อบต. ไม้เรียง 

Nakhon-sdo-27

Nakhon-sdo-27

53

นครศรีธรรมราช

อบต. กะเบียด 

Nakhon-sdo-28

Nakhon-sdo-28

54

นครศรีธรรมราช

อบต. นากะชะ 

Nakhon-sdo-29

Nakhon-sdo-29

55

นครศรีธรรมราช

อบต. ห้วยปริก 

Nakhon-sdo-30

Nakhon-sdo-30

56

นครศรีธรรมราช

อบต. ไสหร้า 

Nakhon-sdo-31

Nakhon-sdo-31

57

นครศรีธรรมราช

อบต. นาเขลียง 

Nakhon-sdo-32

Nakhon-sdo-32

58

นครศรีธรรมราช

อบต. จันดี 

Nakhon-sdo-33

Nakhon-sdo-33

59

นครศรีธรรมราช

อบต. พิปูน 

Nakhon-sdo-34

Nakhon-sdo-34

60

นครศรีธรรมราช

อบต. กะทูน 

Nakhon-sdo-35

Nakhon-sdo-35

61

นครศรีธรรมราช

อบต. เขาพระ 

Nakhon-sdo-36

Nakhon-sdo-36

62

นครศรีธรรมราช

อบต. ยางค้อม 

Nakhon-sdo-37

Nakhon-sdo-37

63

นครศรีธรรมราช

อบต. ควนกลาง 

Nakhon-sdo-38

Nakhon-sdo-38

64

นครศรีธรรมราช

อบต. เชียรใหญ่ 

Nakhon-sdo-39

Nakhon-sdo-39

65

นครศรีธรรมราช

อบต. ท่าขนาน 

Nakhon-sdo-40

Nakhon-sdo-40

66

นครศรีธรรมราช

อบต. บ้านกลาง 

Nakhon-sdo-41

Nakhon-sdo-41

67

นครศรีธรรมราช

อบต. บ้านเนิน 

Nakhon-sdo-42

Nakhon-sdo-42

68

นครศรีธรรมราช

อบต. ไสหมาก 

Nakhon-sdo-43

Nakhon-sdo-43

69

นครศรีธรรมราช

อบต. ท้องลำเจียก 

Nakhon-sdo-44

Nakhon-sdo-44

70

นครศรีธรรมราช

อบต. เสือหึง 

Nakhon-sdo-45

Nakhon-sdo-45

71

นครศรีธรรมราช

อบต. การะเกด 

Nakhon-sdo-46

Nakhon-sdo-46

72

นครศรีธรรมราช

อบต. เขาพระบาท 

Nakhon-sdo-47

Nakhon-sdo-47

73

นครศรีธรรมราช

อบต. แม่เจ้าอยู่หัว 

Nakhon-sdo-48

Nakhon-sdo-48

74

นครศรีธรรมราช

อบต. ชะอวด 

Nakhon-sdo-49

Nakhon-sdo-49

75

นครศรีธรรมราช

อบต. ท่าเสม็ด 

Nakhon-sdo-50

Nakhon-sdo-50

76

นครศรีธรรมราช

อบต. ท่าประจะ 

Nakhon-sdo-51

Nakhon-sdo-51

77

นครศรีธรรมราช

อบต. เคร็ง 

Nakhon-sdo-52

Nakhon-sdo-52

78

นครศรีธรรมราช

อบต. วังอ่าง 

Nakhon-sdo-53

Nakhon-sdo-53

79

นครศรีธรรมราช

อบต. บ้านตูล 

Nakhon-sdo-54

Nakhon-sdo-54

80

นครศรีธรรมราช

อบต. ขอนหาด 

Nakhon-sdo-55

Nakhon-sdo-55

81

นครศรีธรรมราช

อบต. เกาะขันธ์ 

Nakhon-sdo-56

Nakhon-sdo-56

82

นครศรีธรรมราช

อบต. ควนหนองหงษ์ 

Nakhon-sdo-57

Nakhon-sdo-57

83

นครศรีธรรมราช

อบต. เขาพระทอง 

Nakhon-sdo-58

Nakhon-sdo-58

84

นครศรีธรรมราช

อบต. นางหลง 

Nakhon-sdo-59

Nakhon-sdo-59

85

นครศรีธรรมราช

อบต. ท่าศาลา 

Nakhon-sdo-60

Nakhon-sdo-60

86

นครศรีธรรมราช

อบต. กลาย 

Nakhon-sdo-61

Nakhon-sdo-61

87

นครศรีธรรมราช

อบต. ท่าขึ้น 

Nakhon-sdo-62

Nakhon-sdo-62

88

นครศรีธรรมราช

อบต. หัวตะพาน 

Nakhon-sdo-63

Nakhon-sdo-63

89

นครศรีธรรมราช

อบต. สระแก้ว 

Nakhon-sdo-64

Nakhon-sdo-64

90

นครศรีธรรมราช

อบต. โมคลาน 

Nakhon-sdo-65

Nakhon-sdo-65

91

นครศรีธรรมราช

อบต. ไทยบุรี 

Nakhon-sdo-66

Nakhon-sdo-66

92

นครศรีธรรมราช

อบต. ดอนตะโก 

Nakhon-sdo-67

Nakhon-sdo-67

93

นครศรีธรรมราช

อบต. ตลิ่งชัน 

Nakhon-sdo-68

Nakhon-sdo-68

94

นครศรีธรรมราช

อบต. โพธิ์ทอง 

Nakhon-sdo-69

Nakhon-sdo-69

95

นครศรีธรรมราช

อบต. ชะมาย 

Nakhon-sdo-70

Nakhon-sdo-70

96

นครศรีธรรมราช

อบต. หนองหงส์ 

Nakhon-sdo-71

Nakhon-sdo-71

97

นครศรีธรรมราช

อบต. ควนกรด 

Nakhon-sdo-72

Nakhon-sdo-72

98

นครศรีธรรมราช

อบต. นาไม้ไผ่ 

Nakhon-sdo-73

Nakhon-sdo-73

99

นครศรีธรรมราช

อบต. นาหลวงเสน 

Nakhon-sdo-74

Nakhon-sdo-74

100

นครศรีธรรมราช

อบต. เขาโร 

Nakhon-sdo-75

Nakhon-sdo-75

101

นครศรีธรรมราช

อบต. กะปาง 

Nakhon-sdo-76

Nakhon-sdo-76

102

นครศรีธรรมราช

อบต. ที่วัง 

Nakhon-sdo-77

Nakhon-sdo-77

103

นครศรีธรรมราช

อบต. น้ำตก 

Nakhon-sdo-78

Nakhon-sdo-78

104

นครศรีธรรมราช

อบต. ถ้ำใหญ่ 

Nakhon-sdo-79

Nakhon-sdo-79

105

นครศรีธรรมราช

อบต. นาโพธิ์ 

Nakhon-sdo-80

Nakhon-sdo-80

106

นครศรีธรรมราช

อบต. เขาขาว 

Nakhon-sdo-81

Nakhon-sdo-81

107

นครศรีธรรมราช

อบต. นาบอน 

Nakhon-sdo-82

Nakhon-sdo-82

108

นครศรีธรรมราช

อบต. ทุ่งสง 

Nakhon-sdo-83

Nakhon-sdo-83

109

นครศรีธรรมราช

อบต. แก้วแสน 

Nakhon-sdo-84

Nakhon-sdo-84

110

นครศรีธรรมราช

อบต. ท่ายาง 

Nakhon-sdo-85

Nakhon-sdo-85

111

นครศรีธรรมราช

อบต. ทุ่งสัง 

Nakhon-sdo-86

Nakhon-sdo-86

112

นครศรีธรรมราช

อบต. ทุ่งใหญ่ 

Nakhon-sdo-87

Nakhon-sdo-87

113

นครศรีธรรมราช

อบต. กุแหระ 

Nakhon-sdo-88

Nakhon-sdo-88

114

นครศรีธรรมราช

อบต. ปริก 

Nakhon-sdo-89

Nakhon-sdo-89

115

นครศรีธรรมราช

อบต. บางรูป 

Nakhon-sdo-90

Nakhon-sdo-90

116

นครศรีธรรมราช

อบต. กรุงหยัน 

Nakhon-sdo-91

Nakhon-sdo-91

117

นครศรีธรรมราช

อบต. คลองน้อย 

Nakhon-sdo-92

Nakhon-sdo-92

118

นครศรีธรรมราช

อบต. ป่าระกำ 

Nakhon-sdo-93

Nakhon-sdo-93

119

นครศรีธรรมราช

อบต. ชะเมา 

Nakhon-sdo-94

Nakhon-sdo-94

120

นครศรีธรรมราช

อบต. คลองกระบือ 

Nakhon-sdo-95

Nakhon-sdo-95

121

นครศรีธรรมราช

อบต. เกาะทวด 

Nakhon-sdo-96

Nakhon-sdo-96

122

นครศรีธรรมราช

อบต. บ้านใหม่ 

Nakhon-sdo-97

Nakhon-sdo-97

123

นครศรีธรรมราช

อบต. หูล่อง 

Nakhon-sdo-98

Nakhon-sdo-98

124

นครศรีธรรมราช

อบต. แหลมตะลุมพุก 

Nakhon-sdo-99

Nakhon-sdo-99

125

นครศรีธรรมราช

อบต. ปากพนังฝั่งตะวันตก 

Nakhon-sdo-100

Nakhon-sdo-100

126

นครศรีธรรมราช

อบต. บางศาลา 

Nakhon-sdo-101

Nakhon-sdo-101

127

นครศรีธรรมราช

อบต. บางพระ 

Nakhon-sdo-102

Nakhon-sdo-102

128

นครศรีธรรมราช

อบต. บางตะพง 

Nakhon-sdo-103

Nakhon-sdo-103

129

นครศรีธรรมราช

อบต. ปากพนังฝั่งตะวันออก 

Nakhon-sdo-104

Nakhon-sdo-104

130

นครศรีธรรมราช

อบต. บ้านเพิง 

Nakhon-sdo-105

Nakhon-sdo-105

131

นครศรีธรรมราช

อบต. ท่าพญา 

Nakhon-sdo-106

Nakhon-sdo-106

132

นครศรีธรรมราช

อบต. ปากแพรก 

Nakhon-sdo-107

Nakhon-sdo-107

133

นครศรีธรรมราช

อบต. ขนาบนาก 

Nakhon-sdo-108

Nakhon-sdo-108

134

นครศรีธรรมราช

อบต. ร่อนพิบูลย์ 

Nakhon-sdo-109

Nakhon-sdo-109

135

นครศรีธรรมราช

อบต. เสาธง 

Nakhon-sdo-110

Nakhon-sdo-110

136

นครศรีธรรมราช

อบต. ควนเกย 

Nakhon-sdo-111

Nakhon-sdo-111

137

นครศรีธรรมราช

อบต. ควนพัง 

Nakhon-sdo-112

Nakhon-sdo-112

138

นครศรีธรรมราช

อบต. ควนชุม 

Nakhon-sdo-113

Nakhon-sdo-113

139

นครศรีธรรมราช

อบต. หินตก 

Nakhon-sdo-114

Nakhon-sdo-114

140

นครศรีธรรมราช

อบต. สิชล 

Nakhon-sdo-115

Nakhon-sdo-115

141

นครศรีธรรมราช

อบต. ทุ่งปรัง 

Nakhon-sdo-116

Nakhon-sdo-116

142

นครศรีธรรมราช

อบต. ฉลอง 

Nakhon-sdo-117

Nakhon-sdo-117

143

นครศรีธรรมราช

อบต. เสาเภา 

Nakhon-sdo-118

Nakhon-sdo-118

144

นครศรีธรรมราช

อบต. เปลี่ยน 

Nakhon-sdo-119

Nakhon-sdo-119

145

นครศรีธรรมราช

อบต. สี่ขีด 

Nakhon-sdo-120

Nakhon-sdo-120

146

นครศรีธรรมราช

อบต. เทพราช 

Nakhon-sdo-121

Nakhon-sdo-121

147

นครศรีธรรมราช

อบต. เขาน้อย 

Nakhon-sdo-122

Nakhon-sdo-122

148

นครศรีธรรมราช

อบต. ทุ่งใส 

Nakhon-sdo-123

Nakhon-sdo-123

149

นครศรีธรรมราช

อบต. ขนอม 

Nakhon-sdo-124

Nakhon-sdo-124

150

นครศรีธรรมราช

อบต. ควนทอง 

Nakhon-sdo-125

Nakhon-sdo-125

151

นครศรีธรรมราช

อบต. ท้องเนียน 

Nakhon-sdo-126

Nakhon-sdo-126

152

นครศรีธรรมราช

อบต. หัวไทร 

Nakhon-sdo-127

Nakhon-sdo-127

153

นครศรีธรรมราช

อบต. หน้าสตน 

Nakhon-sdo-128

Nakhon-sdo-128

154

นครศรีธรรมราช

อบต. ทรายขาว  

Nakhon-sdo-129

Nakhon-sdo-129

155

นครศรีธรรมราช

อบต. แหลม 

Nakhon-sdo-130

Nakhon-sdo-130

156

นครศรีธรรมราช

อบต. เขาพังไกร 

Nakhon-sdo-131

Nakhon-sdo-131

157

นครศรีธรรมราช

อบต. บ้านราม 

Nakhon-sdo-132

Nakhon-sdo-132

158

นครศรีธรรมราช

อบต. บางนบ 

Nakhon-sdo-133

Nakhon-sdo-133

159

นครศรีธรรมราช

อบต. ท่าซอม 

Nakhon-sdo-134

Nakhon-sdo-134

160

นครศรีธรรมราช

อบต. ควนชะลิก 

Nakhon-sdo-135

Nakhon-sdo-135

161

นครศรีธรรมราช

อบต. รามแก้ว 

Nakhon-sdo-136

Nakhon-sdo-136

162

นครศรีธรรมราช

อบต. เกาะเพชร 

Nakhon-sdo-137

Nakhon-sdo-137

163

นครศรีธรรมราช

อบต. บางขัน 

Nakhon-sdo-138

Nakhon-sdo-138

164

นครศรีธรรมราช

อบต. บ้านลำนาว 

Nakhon-sdo-139

Nakhon-sdo-139

165

นครศรีธรรมราช

อบต. วังหิน 

Nakhon-sdo-140

Nakhon-sdo-140

166

นครศรีธรรมราช

อบต. บ้านนิคม 

Nakhon-sdo-141

Nakhon-sdo-141

167

นครศรีธรรมราช

อบต. ถ้ำพรรณรา 

Nakhon-sdo-142

Nakhon-sdo-142

168

นครศรีธรรมราช

อบต. คลองเส 

Nakhon-sdo-143

Nakhon-sdo-143

169

นครศรีธรรมราช

อบต. ดุสิต 

Nakhon-sdo-144

Nakhon-sdo-144

170

นครศรีธรรมราช

อบต. บ้านควนมุด 

Nakhon-sdo-145

Nakhon-sdo-145

171

นครศรีธรรมราช

อบต. บ้านชะอวด 

Nakhon-sdo-146

Nakhon-sdo-146

172

นครศรีธรรมราช

อบต. ควนหนองคว้า 

Nakhon-sdo-147

Nakhon-sdo-147

173

นครศรีธรรมราช

อบต. ทุ่งโพธิ์ 

Nakhon-sdo-148

Nakhon-sdo-148

174

นครศรีธรรมราช

อบต. นาหมอบุญ 

Nakhon-sdo-149

Nakhon-sdo-149

175

นครศรีธรรมราช

อบต. สามตำบล 

Nakhon-sdo-150

Nakhon-sdo-150

176

นครศรีธรรมราช

อบต. นาพรุ 

Nakhon-sdo-151

Nakhon-sdo-151

177

นครศรีธรรมราช

อบต. นาสาร 

Nakhon-sdo-152

Nakhon-sdo-152

178

นครศรีธรรมราช

อบต. ท้ายสำเภา 

Nakhon-sdo-153

Nakhon-sdo-153

179

นครศรีธรรมราช

อบต. ช้างซ้าย 

Nakhon-sdo-154

Nakhon-sdo-154

180

นครศรีธรรมราช

อบต. นบพิตำ กิ่ง 

Nakhon-sdo-155

Nakhon-sdo-155

181

นครศรีธรรมราช

อบต. กรุงชิง กิ่ง 

Nakhon-sdo-156

Nakhon-sdo-156

182

นครศรีธรรมราช

อบต. กะหรอ กิ่ง 

Nakhon-sdo-157

Nakhon-sdo-157

183

นครศรีธรรมราช

อบต. นาเหรง กิ่ง 

Nakhon-sdo-158

Nakhon-sdo-158

184

นครศรีธรรมราช

อบต. ช้างกลาง กิ่ง 

Nakhon-sdo-159

Nakhon-sdo-159

185

นครศรีธรรมราช

อบต. หลักช้าง กิ่ง 

Nakhon-sdo-160

Nakhon-sdo-160

186

นครศรีธรรมราช

อบต. สวนขัน กิ่ง 

Nakhon-sdo-161

Nakhon-sdo-161

187

นครศรีธรรมราช

อบต. เชียรเขา 

Nakhon-sdo-162

Nakhon-sdo-162

188

นครศรีธรรมราช

อบต. ดอนตรอ 

Nakhon-sdo-163

Nakhon-sdo-163

189

นครศรีธรรมราช

อบต. สวนหลวง 

Nakhon-sdo-164

Nakhon-sdo-164

190

นครศรีธรรมราช

อบต. ทางพูน 

Nakhon-sdo-165

Nakhon-sdo-165