ลำดับที่

จังหวัด

หน่วยงาน

รหัสสมาชิก

รหัสผ่าน

1

นราธิวาส

เทศบาลเมืองนราธิวาส 

Nara-c

Nara-c

2

นราธิวาส

เทศบาลตำบลสุไหงโก-ลก 

Nara-sd-1

Nara-sd-1

3

นราธิวาส

เทศบาลตำบลตันหยงมัส 

Nara-sd-2

Nara-sd-2

4

นราธิวาส

เทศบาลตำบลปะลุรู 

Nara-sd-3

Nara-sd-3

5

นราธิวาส

เทศบาลตำบลรือเสาะ 

Nara-sd-4

Nara-sd-4

6

นราธิวาส

เทศบาลตำบลตากใบ 

Nara-sd-5

Nara-sd-5

7

นราธิวาส

เทศบาลตำบลต้นไทร 

Nara-sd-6

Nara-sd-6

8

นราธิวาส

เทศบาลตำบลบาเจาะ 

Nara-sd-7

Nara-sd-7

9

นราธิวาส

เทศบาลตำบลบูเก๊ะตา 

Nara-sd-8

Nara-sd-8

10

นราธิวาส

เทศบาลตำบลมะรือโบตก 

Nara-sd-9

Nara-sd-9

11

นราธิวาส

เทศบาลตำบลยี่งอ 

Nara-sd-10

Nara-sd-10

12

นราธิวาส

เทศบาลตำบลแว้ง 

Nara-sd-11

Nara-sd-11

13

นราธิวาส

เทศบาลตำบลศรีสาคร 

Nara-sd-12

Nara-sd-12

14

นราธิวาส

เทศบาลตำบลสุคิริน 

Nara-sd-13

Nara-sd-13

15

นราธิวาส

อบจ. นราธิวาส

Nara-po

Nara-po

16

นราธิวาส

อบต. ลำภู 

Nara-sdo-1

Nara-sdo-1

17

นราธิวาส

อบต. มะนังตายอ 

Nara-sdo-2

Nara-sdo-2

18

นราธิวาส

อบต. บางปอ 

Nara-sdo-3

Nara-sdo-3

19

นราธิวาส

อบต. กะลุวอ 

Nara-sdo-4

Nara-sdo-4

20

นราธิวาส

อบต. กะลุวอเหนือ 

Nara-sdo-5

Nara-sdo-5

21

นราธิวาส

อบต. โคกเคียน 

Nara-sdo-6

Nara-sdo-6

22

นราธิวาส

อบต. เจ๊ะเห 

Nara-sdo-7

Nara-sdo-7

23

นราธิวาส

อบต. ไพรวัน 

Nara-sdo-8

Nara-sdo-8

24

นราธิวาส

อบต. พร่อน 

Nara-sdo-9

Nara-sdo-9

25

นราธิวาส

อบต. ศาลาใหม่ 

Nara-sdo-10

Nara-sdo-10

26

นราธิวาส

อบต. บางขุนทอง 

Nara-sdo-11

Nara-sdo-11

27

นราธิวาส

อบต. เกาะสะท้อน 

Nara-sdo-12

Nara-sdo-12

28

นราธิวาส

อบต. นานาค 

Nara-sdo-13

Nara-sdo-13

29

นราธิวาส

อบต. โฆษิต 

Nara-sdo-14

Nara-sdo-14

30

นราธิวาส

อบต. บาเจาะ 

Nara-sdo-15

Nara-sdo-15

31

นราธิวาส

อบต. ลุโบะสาวอ 

Nara-sdo-16

Nara-sdo-16

32

นราธิวาส

อบต. กาเยาะมาตี 

Nara-sdo-17

Nara-sdo-17

33

นราธิวาส

อบต. ปะลุกาสาเมาะ 

Nara-sdo-18

Nara-sdo-18

34

นราธิวาส

อบต. บาเระเหนือ 

Nara-sdo-19

Nara-sdo-19

35

นราธิวาส

อบต. บาเระใต้ 

Nara-sdo-20

Nara-sdo-20

36

นราธิวาส

อบต. ยี่งอ 

Nara-sdo-21

Nara-sdo-21

37

นราธิวาส

อบต. ละหาร 

Nara-sdo-22

Nara-sdo-22

38

นราธิวาส

อบต. จอเบาะ 

Nara-sdo-23

Nara-sdo-23

39

นราธิวาส

อบต. ลุโบะบายะ 

Nara-sdo-24

Nara-sdo-24

40

นราธิวาส

อบต. ลุโบะบือซา 

Nara-sdo-25

Nara-sdo-25

41

นราธิวาส

อบต. ตะปอเยาะ 

Nara-sdo-26

Nara-sdo-26

42

นราธิวาส

อบต. ตันหยงมัส 

Nara-sdo-27

Nara-sdo-27

43

นราธิวาส

อบต. ตันหยงลิมอ 

Nara-sdo-28

Nara-sdo-28

44

นราธิวาส

อบต. บองอ 

Nara-sdo-29

Nara-sdo-29

45

นราธิวาส

อบต. กาลิชา 

Nara-sdo-30

Nara-sdo-30

46

นราธิวาส

อบต. ปาโงสะโต 

Nara-sdo-31

Nara-sdo-31

47

นราธิวาส

อบต. เฉลิม 

Nara-sdo-32

Nara-sdo-32

48

นราธิวาส

อบต. มะรือโบตก 

Nara-sdo-33

Nara-sdo-33

49

นราธิวาส

อบต. รือเสาะ 

Nara-sdo-34

Nara-sdo-34

50

นราธิวาส

อบต. สาวอ 

Nara-sdo-35

Nara-sdo-35

51

นราธิวาส

อบต. เรียง 

Nara-sdo-36

Nara-sdo-36

52

นราธิวาส

อบต. สามัคคี 

Nara-sdo-37

Nara-sdo-37

53

นราธิวาส

อบต. บาตง 

Nara-sdo-38

Nara-sdo-38

54

นราธิวาส

อบต. ลาโละ 

Nara-sdo-39

Nara-sdo-39

55

นราธิวาส

อบต. รือเสาะออก 

Nara-sdo-40

Nara-sdo-40

56

นราธิวาส

อบต. โคกสะตอ 

Nara-sdo-41

Nara-sdo-41

57

นราธิวาส

อบต. สุวารี 

Nara-sdo-42

Nara-sdo-42

58

นราธิวาส

อบต. ซากอ 

Nara-sdo-43

Nara-sdo-43

59

นราธิวาส

อบต. ตะมะยูง 

Nara-sdo-44

Nara-sdo-44

60

นราธิวาส

อบต. ศรีสาคร 

Nara-sdo-45

Nara-sdo-45

61

นราธิวาส

อบต. เชิงคีรี 

Nara-sdo-46

Nara-sdo-46

62

นราธิวาส

อบต. กาหลง 

Nara-sdo-47

Nara-sdo-47

63

นราธิวาส

อบต. ศรีบรรพต 

Nara-sdo-48

Nara-sdo-48

64

นราธิวาส

อบต. แว้ง 

Nara-sdo-49

Nara-sdo-49

65

นราธิวาส

อบต. กายูคละ 

Nara-sdo-50

Nara-sdo-50

66

นราธิวาส

อบต. ฆอเลาะ 

Nara-sdo-51

Nara-sdo-51

67

นราธิวาส

อบต. โละจูด 

Nara-sdo-52

Nara-sdo-52

68

นราธิวาส

อบต. แม่ดง 

Nara-sdo-53

Nara-sdo-53

69

นราธิวาส

อบต. เอราวัณ 

Nara-sdo-54

Nara-sdo-54

70

นราธิวาส

อบต. มาโมง 

Nara-sdo-55

Nara-sdo-55

71

นราธิวาส

อบต. สุคิริน 

Nara-sdo-56

Nara-sdo-56

72

นราธิวาส

อบต. เกียร์ 

Nara-sdo-57

Nara-sdo-57

73

นราธิวาส

อบต. ภูเขาทอง 

Nara-sdo-58

Nara-sdo-58

74

นราธิวาส

อบต. ร่มไทร 

Nara-sdo-59

Nara-sdo-59

75

นราธิวาส

อบต. ป่าเสมัส 

Nara-sdo-60

Nara-sdo-60

76

นราธิวาส

อบต. มูโนะ 

Nara-sdo-61

Nara-sdo-61

77

นราธิวาส

อบต. ปูโยะ 

Nara-sdo-62

Nara-sdo-62

78

นราธิวาส

อบต. ปะลุรู 

Nara-sdo-63

Nara-sdo-63

79

นราธิวาส

อบต. สุไหงปาดี 

Nara-sdo-64

Nara-sdo-64

80

นราธิวาส

อบต. โต๊ะเด็ง 

Nara-sdo-65

Nara-sdo-65

81

นราธิวาส

อบต. สากอ 

Nara-sdo-66

Nara-sdo-66

82

นราธิวาส

อบต. ริโก๋ 

Nara-sdo-67

Nara-sdo-67

83

นราธิวาส

อบต. กาวะ 

Nara-sdo-68

Nara-sdo-68

84

นราธิวาส

อบต. จะแนะ 

Nara-sdo-69

Nara-sdo-69

85

นราธิวาส

อบต. ดุซงญอ 

Nara-sdo-70

Nara-sdo-70

86

นราธิวาส

อบต. ผดุงมาตร 

Nara-sdo-71

Nara-sdo-71

87

นราธิวาส

อบต. ช้างเผือก 

Nara-sdo-72

Nara-sdo-72

88

นราธิวาส

อบต. จวบ 

Nara-sdo-73

Nara-sdo-73

89

นราธิวาส

อบต. บูกิต 

Nara-sdo-74

Nara-sdo-74

90

นราธิวาส

อบต. มะรือโบออก 

Nara-sdo-75

Nara-sdo-75