ลำดับที่

จังหวัด

หน่วยงาน

รหัสสมาชิก

รหัสผ่าน

1

นครปฐม

อบจ.นครปฐม

Nkpathom-po

Nkpathom-po

2

นครปฐม

เทศบาลตำบลกำแพงแสน

Nkpathom-sd-4

Nkpathom-sd-4

3

นครปฐม

อบต.กระตีบ

Nkpathom-sdo-26

Nkpathom-sdo-26

4

นครปฐม

อบต.กำแพงแสน

Nkpathom-sdo-36

Nkpathom-sdo-36

5

นครปฐม

อบต.ดอนข่อย

Nkpathom-sdo-32

Nkpathom-sdo-32

6

นครปฐม

อบต.ทุ่งกระพังโหม

Nkpathom-sdo-25

Nkpathom-sdo-25

7

นครปฐม

อบต.ทุ่งขวาง

Nkpathom-sdo-29

Nkpathom-sdo-29

8

นครปฐม

อบต.ทุ่งบัว

Nkpathom-sdo-31

Nkpathom-sdo-31

9

นครปฐม

อบต.ทุ่งลูกนก

Nkpathom-sdo-27

Nkpathom-sdo-27

10

นครปฐม

อบต.รางพิกุล

Nkpathom-sdo-37

Nkpathom-sdo-37

11

นครปฐม

อบต.วังน้ำเขียว

Nkpathom-sdo-39

Nkpathom-sdo-39

12

นครปฐม

อบต.สระพัฒนา

Nkpathom-sdo-33

Nkpathom-sdo-33

13

นครปฐม

อบต.สระสี่มุม

Nkpathom-sdo-30

Nkpathom-sdo-30

14

นครปฐม

อบต.หนองกระทุ่ม

Nkpathom-sdo-38

Nkpathom-sdo-38

15

นครปฐม

อบต.ห้วยขวาง

Nkpathom-sdo-28

Nkpathom-sdo-28

16

นครปฐม

อบต.ห้วยม่วง

Nkpathom-sdo-35

Nkpathom-sdo-35

17

นครปฐม

อบต.ห้วยหมอนทอง

Nkpathom-sdo-34

Nkpathom-sdo-34

18

นครปฐม

เทศบาลตำบลสามง่าม

Nkpathom-sd-13

Nkpathom-sd-13

19

นครปฐม

อบต.ดอนพุทรา

Nkpathom-sdo-66

Nkpathom-sdo-66

20

นครปฐม

อบต.ดอนรวก

Nkpathom-sdo-68

Nkpathom-sdo-68

21

นครปฐม

อบต.บ้านหลวง

Nkpathom-sdo-67

Nkpathom-sdo-67

22

นครปฐม

อบต.ลำเหย

Nkpathom-sdo-65

Nkpathom-sdo-65

23

นครปฐม

อบต.ห้วยด้วน

Nkpathom-sdo-69

Nkpathom-sdo-69

24

นครปฐม

อบต.ห้วยพระ

Nkpathom-sdo-64

HPdt371501

25

นครปฐม

เทศบาลตำบลขุนแก้ว

Nkpathom-sdo-46

Nkpathom-sdo-46

26

นครปฐม

เทศบาลตำบลนครชัยศรี

Nkpathom-sd-2

Nkpathom-sd-2

27

นครปฐม

เทศบาลตำบลห้วยพลู

Nkpathom-sd-14

Nkpathom-sd-14

28

นครปฐม

อบต.โคกพระเจดีย์

Nkpathom-sdo-50

Nkpathom-sdo-50

29

นครปฐม

อบต.งิ้วราย

Nkpathom-sdo-62

Nkpathom-sdo-62

30

นครปฐม

อบต.ดอนแฝก

Nkpathom-sdo-56

Nkpathom-sdo-56

31

นครปฐม

อบต.ท่ากระชับ

Nkpathom-sdo-45

Nkpathom-sdo-45

32

นครปฐม

อบต.ท่าตำหนัก

Nkpathom-sdo-43

Nkpathom-sdo-43

33

นครปฐม

อบต.ท่าพระยา

Nkpathom-sdo-47

Nkpathom-sdo-47

34

นครปฐม

อบต.ไทยยาวาส

Nkpathom-sdo-63

thaiyawas

35

นครปฐม

อบต.นครชัยศรี

Nkpathom-sdo-40

Nkpathom-sdo-40

36

นครปฐม

อบต.บางแก้ว

Nkpathom-sdo-44

Nkpathom-sdo-44

37

นครปฐม

อบต.บางแก้วฟ้า

Nkpathom-sdo-60

Nkpathom-sdo-60

38

นครปฐม

อบต.บางพระ

Nkpathom-sdo-59

Nkpathom-sdo-59

39

นครปฐม

อบต.บางระกำ

Nkpathom-sdo-49

Nkpathom-sdo-49

40

นครปฐม

อบต.พะเนียด

Nkpathom-sdo-48

Nkpathom-sdo-48

41

นครปฐม

อบต.ลานตากฟ้า

Nkpathom-sdo-61

Nkpathom-sdo-61

42

นครปฐม

อบต.วัดแค

Nkpathom-sdo-42

Nkpathom-sdo-42

43

นครปฐม

อบต.วัดละมุด

Nkpathom-sdo-58

Nkpathom-sdo-58

44

นครปฐม

อบต.วัดสำโรง

Nkpathom-sdo-55

Nkpathom-sdo-55

45

นครปฐม

อบต.ศรีมหาโพธิ์

Nkpathom-sdo-53

Nkpathom-sdo-53

46

นครปฐม

อบต.ศีรษะทอง

Nkpathom-sdo-51

Nkpathom-sdo-51

47

นครปฐม

อบต.สัมปทวน

Nkpathom-sdo-54

Nkpathom-sdo-54

48

นครปฐม

อบต.ห้วยพลู

Nkpathom-sdo-57

Nkpathom-sdo-57

49

นครปฐม

อบต.แหลมบัว

Nkpathom-sdo-52

Nkpathom-sdo-52

50

นครปฐม

เทศบาลตำบลบางเลน

Nkpathom-sd-7

Nkpathom-sd-7

51

นครปฐม

เทศบาลตำบลบางหลวง

Nkpathom-sd-8

Nkpathom-sd-8

52

นครปฐม

เทศบาลตำบลรางกระทุ่ม

Nkpathom-sd-10

Nkpathom-sd-10

53

นครปฐม

เทศบาลตำบลลำพญา

Nkpathom-sd-11

Nkpathom-sd-11

54

นครปฐม

อบต.คลองนกกระทุง

Nkpathom-sdo-81

Nkpathom-sdo-81

55

นครปฐม

อบต.ดอนตูม

Nkpathom-sdo-78

Nkpathom-sdo-78

56

นครปฐม

อบต.ไทรงาม

Nkpathom-sdo-77

Nkpathom-sdo-77

57

นครปฐม

อบต.นราภิรมย์

Nkpathom-sdo-82

Nkpathom-sdo-82

58

นครปฐม

อบต.นิลเพชร

Nkpathom-sdo-79

Nkpathom-sdo-79

59

นครปฐม

อบต.บัวปากท่า

Nkpathom-sdo-80

Nkpathom-sdo-80

60

นครปฐม

อบต.บางไทรป่า

Nkpathom-sdo-75

Nkpathom-sdo-75

61

นครปฐม

อบต.บางปลา

Nkpathom-sdo-71

Nkpathom-sdo-71

62

นครปฐม

อบต.บางภาษี

Nkpathom-sdo-73

Nkpathom-sdo-73

63

นครปฐม

อบต.บางระกำ

Nkpathom-sdo-74

Nkpathom-sdo-74

64

นครปฐม

อบต.บางเลน

Nkpathom-sdo-70

Nkpathom-sdo-70

65

นครปฐม

อบต.บางหลวง

Nkpathom-sdo-72

034399391

66

นครปฐม

อบต.ไผ่หูช้าง

Nkpathom-sdo-84

9999

67

นครปฐม

อบต.ลำพญา

Nkpathom-sdo-83

Nkpathom-sdo-83

68

นครปฐม

อบต.หินมูล

Nkpathom-sdo-76

Nkpathom-sdo-76

69

นครปฐม

เทศบาลตำบลคลองโยง

Nkpathom-sdo-101

Nkpathom-sdo-101

70

นครปฐม

เทศบาลตำบลศาลายา

Nkpathom-sd-12

Nkpathom-sd-12

71

นครปฐม

อบต.มหาสวัสดิ์

Nkpathom-sdo-102

Nkpathom-sdo-102

72

นครปฐม

อบต.ศาลายา

Nkpathom-sdo-100

Nkpathom-sdo-100

73

นครปฐม

เทศบาลตำบลดอนยายหอม

Nkpathom-sd-5

Nkpathom-sd-5

74

นครปฐม

เทศบาลตำบลธรรมศาลา

Nkpathom-sd-6

Nkpathom-sd-6

75

นครปฐม

เทศบาลตำบลบ่อพลับ

Nkpathom-sdo-9

Nkpathom-sdo-9

76

นครปฐม

เทศบาลตำบลโพรงมะเดื่อ

Nkpathom-sd-9

034387110

77

นครปฐม

เทศบาลตำบลมาบแค

Nkpathom-sdo-5

Nkpathom-sdo-5

78

นครปฐม

เทศบาลนครนครปฐม

Nkpathom-c

Nkpathom-c

79

นครปฐม

เทศบาลเมืองนครปฐม

Nkpathom-sdo-10

Nkpathom-sdo-10

80

นครปฐม

อบต.ดอนยายหอม

Nkpathom-sdo-7

Nkpathom-sdo-7

81

นครปฐม

อบต.ตาก้อง

Nkpathom-sdo-4

Nkpathom-sdo-4

82

นครปฐม

อบต.ถนนขาด

Nkpathom-sdo-8

Nkpathom-sdo-8

83

นครปฐม

อบต.ทัพหลวง

Nkpathom-sdo-22

Nkpathom-sdo-22

84

นครปฐม

อบต.ทุ่งน้อย

Nkpathom-sdo-14

Nkpathom-sdo-14

85

นครปฐม

อบต.ธรรมศาลา

Nkpathom-sdo-3

Nkpathom-sdo-3

86

นครปฐม

อบต.บางแขม

Nkpathom-sdo-1

Nkpathom-sdo-1

87

นครปฐม

อบต.บ้านยาง

Nkpathom-sdo-24

Nkpathom-sdo-24

88

นครปฐม

อบต.พระประโทน

Nkpathom-sdo-2

Nkpathom-sdo-2

89

นครปฐม

อบต.โพรงมะเดื่อ

Nkpathom-sdo-17

Nkpathom-sdo-17

90

นครปฐม

อบต.ลำพยา

Nkpathom-sdo-18

3523

91

นครปฐม

อบต.วังตะกู

Nkpathom-sdo-11

034290436

92

นครปฐม

อบต.วังเย็น

Nkpathom-sdo-16

Nkpathom-sdo-16

93

นครปฐม

อบต.สนามจันทร์

Nkpathom-sdo-6

Nkpathom-sdo-6

94

นครปฐม

อบต.สระกระเทียม

Nkpathom-sdo-19

Nkpathom-sdo-19

95

นครปฐม

อบต.สวนป่าน

Nkpathom-sdo-20

Nkpathom-sdo-20

96

นครปฐม

อบต.สามควายเผือก

Nkpathom-sdo-13

Nkpathom-sdo-13

97

นครปฐม

อบต.หนองงูเหลือม

Nkpathom-sdo-23

Nkpathom-sdo-23

98

นครปฐม

อบต.หนองดินแดง

Nkpathom-sdo-15

Nkpathom-sdo-15

99

นครปฐม

อบต.หนองปากโลง

Nkpathom-sdo-12

Nkpathom-sdo-12

100

นครปฐม

อบต.ห้วยจรเข้

Nkpathom-sdo-21

Nkpathom-sdo-21

101

นครปฐม

เทศบาลตำบลบางกระทึก

Nkpathom-sdo-88

Nkpathom-sdo-88

102

นครปฐม

เทศบาลตำบลอ้อมใหญ่

Nkpathom-sd-1

Nkpathom-sd-1

103

นครปฐม

เทศบาลเมืองกระทุ่มล้ม

Nkpathom-sdo-94

Nkpathom-sdo-94

104

นครปฐม

เทศบาลเมืองไร่ขิง

Nkpathom-sdo-92

raikhing2552

105

นครปฐม

เทศบาลเมืองสามพราน

Nkpathom-sd-3

Nkpathom-sd-3

106

นครปฐม

อบต.คลองจินดา

Nkpathom-sdo-97

Nkpathom-sdo-97

107

นครปฐม

อบต.คลองใหม่

Nkpathom-sdo-95

Nkpathom-sdo-95

108

นครปฐม

อบต.ตลาดจินดา

Nkpathom-sdo-96

Nkpathom-sdo-96

109

นครปฐม

อบต.ทรงคนอง

Nkpathom-sdo-86

chongkanong

110

นครปฐม

อบต.ท่าข้าม

Nkpathom-sdo-85

Nkpathom-sdo-85

111

นครปฐม

อบต.ท่าตลาด

Nkpathom-sdo-93

Nkpathom-sdo-93

112

นครปฐม

อบต.บางช้าง

Nkpathom-sdo-91

Nkpathom-sdo-91

113

นครปฐม

อบต.บางเตย

Nkpathom-sdo-89

Nkpathom-sdo-89

114

นครปฐม

อบต.บ้านใหม่

Nkpathom-sdo-99

Nkpathom-sdo-99

115

นครปฐม

อบต.ยายชา

Nkpathom-sdo-98

Nkpathom-sdo-98

116

นครปฐม

อบต.สามพราน

Nkpathom-sdo-90

Nkpathom-sdo-90

117

นครปฐม

อบต.หอมเกร็ด

Nkpathom-sdo-87

Nkpathom-sdo-87