ลำดับที่

จังหวัด

หน่วยงาน

รหัสสมาชิก

รหัสผ่าน

1

นครพนม

เทศบาลเมืองนครพนม

Nkphanom-c

c

2

นครพนม

อบจ. นครพนม

Nkphanom-po

Nkphanom-po

3

นครพนม

เทศบาลตำบลธาตุพนม

Nkphanom-sd-1

Nkphanom-sd-1

4

นครพนม

เทศบาลตำบลท่าอุเทน

Nkphanom-sd-2

Nkphanom-sd-2

5

นครพนม

เทศบาลตำบลนาแก

Nkphanom-sd-3

Nkphanom-sd-3

6

นครพนม

เทศบาลตำบลนาหว้า

Nkphanom-sd-4

Nkphanom-sd-4

7

นครพนม

เทศบาลตำบลบ้านแพง

Nkphanom-sd-5

Nkphanom-sd-5

8

นครพนม

เทศบาลตำบลปลาปาก

Nkphanom-sd-6

Nkphanom-sd-6

9

นครพนม

เทศบาลตำบลโพนสวรรค์

Nkphanom-sd-7

Nkphanom-sd-7

10

นครพนม

เทศบาลตำบลเรณูนคร

Nkphanom-sd-8

Nkphanom-sd-8

11

นครพนม

เทศบาลตำบลศรีสงคราม

Nkphanom-sd-9

Nkphanom-sd-9

12

นครพนม

อบต. นาทราย

Nkphanom-sdo-1

Nkphanom-sdo-1

13

นครพนม

เทศบาลตำบลหนองญาติ

Nkphanom-sdo-10

Nkphanom-sdo-10

14

นครพนม

อบต. ดงขวาง

Nkphanom-sdo-11

Nkphanom-sdo-11

15

นครพนม

อบต. วังตามัว

Nkphanom-sdo-12

Nkphanom-sdo-12

16

นครพนม

อบต. โพธิ์ตาก

Nkphanom-sdo-13

Nkphanom-sdo-13

17

นครพนม

อบต. ปลาปาก

Nkphanom-sdo-14

Nkphanom-sdo-14

18

นครพนม

อบต. หนองฮี

Nkphanom-sdo-15

48160

19

นครพนม

อบต. กุตาไก้

Nkphanom-sdo-16

Nkphanom-sdo-16

20

นครพนม

อบต. โคกสว่าง

Nkphanom-sdo-17

Nkphanom-sdo-17

21

นครพนม

อบต. โคกสูง

Nkphanom-sdo-18

Nkphanom-sdo-18

22

นครพนม

อบต. มหาชัย

Nkphanom-sdo-19

Nkphanom-sdo-19

23

นครพนม

อบต. นาราชควาย

Nkphanom-sdo-2

Nkphanom-sdo-2

24

นครพนม

อบต. นามะเขือ

Nkphanom-sdo-20

Nkphanom-sdo-20

25

นครพนม

อบต. หนองเทาใหญ่

Nkphanom-sdo-21

Nkphanom-sdo-21

26

นครพนม

อบต. โนนตาล

Nkphanom-sdo-23

Nkphanom-sdo-23

27

นครพนม

อบต. ท่าจำปา

Nkphanom-sdo-24

Nkphanom-sdo-24

28

นครพนม

อบต. ไชยบุรี

Nkphanom-sdo-25

Nkphanom-sdo-25

29

นครพนม

อบต. พนอม

Nkphanom-sdo-26

Nkphanom-sdo-26

30

นครพนม

อบต. พะทาย

Nkphanom-sdo-27

Nkphanom-sdo-27

31

นครพนม

เทศบาลตำบลเวินพระบาท

Nkphanom-sdo-28

Nkphanom-sdo-28

32

นครพนม

อบต. รามราช

Nkphanom-sdo-29

Nkphanom-sdo-29

33

นครพนม

อบต. กุรุคุ

Nkphanom-sdo-3

Nkphanom-sdo-3

34

นครพนม

อบต. หนองเทา

Nkphanom-sdo-30

Nkphanom-sdo-30

35

นครพนม

อบต. ไผ่ล้อม

Nkphanom-sdo-32

Nkphanom-sdo-32

36

นครพนม

อบต. โพนทอง

Nkphanom-sdo-33

asdf1234

37

นครพนม

อบต. หนองแวง

Nkphanom-sdo-34

Nkphanom-sdo-34

38

นครพนม

อบต. นางัว

Nkphanom-sdo-35

Nkphanom-sdo-35

39

นครพนม

อบต. นาเข

Nkphanom-sdo-36

Nkphanom-sdo-36

40

นครพนม

เทศบาลตำบลธาตุพนมใต้

Nkphanom-sdo-37

Nkphanom-sdo-37

41

นครพนม

เทศบาลตำบลฝั่งแดง

Nkphanom-sdo-38

042058250

42

นครพนม

อบต. โพนแพง

Nkphanom-sdo-39

Nkphanom-sdo-39

43

นครพนม

อบต. บ้านผึ้ง

Nkphanom-sdo-4

Nkphanom-sdo-4

44

นครพนม

อบต. พระกลางทุ่ง

Nkphanom-sdo-40

Nkphanom-sdo-40

45

นครพนม

อบต. นาถ่อน

Nkphanom-sdo-41

Nkphanom-sdo-41

46

นครพนม

อบต. แสนพัน

Nkphanom-sdo-42

Nkphanom-sdo-42

47

นครพนม

อบต. ดอนนางหงส์

Nkphanom-sdo-43

Nkphanom-sdo-43

48

นครพนม

เทศบาลตำบลน้ำก่ำ

Nkphanom-sdo-44

Nkphanom-sdo-44

49

นครพนม

อบต.อุ่มเหม้า

Nkphanom-sdo-45

Nkphanom-sdo-45

50

นครพนม

เทศบาลตำบลนาหนาด

Nkphanom-sdo-46

Nkphanom-sdo-46

51

นครพนม

อบต. กุดฉิม

Nkphanom-sdo-47

042053621

52

นครพนม

อบต. เรณู

Nkphanom-sdo-48

Nkphanom-sdo-48

53

นครพนม

องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง

Nkphanom-sdo-49

Nkphanom-sdo-49

54

นครพนม

อบต. อาจสามารถ

Nkphanom-sdo-5

Nkphanom-sdo-5

55

นครพนม

อบต. ท่าลาด

Nkphanom-sdo-50

Nkphanom-sdo-50

56

นครพนม

อบต. นางาม

Nkphanom-sdo-51

Nkphanom-sdo-51

57

นครพนม

อบต. โคกหินแฮ่

Nkphanom-sdo-52

Nkphanom-sdo-52

58

นครพนม

อบต. หนองย่างชิ้น

Nkphanom-sdo-53

Nkphanom-sdo-53

59

นครพนม

อบต. เรณูใต้

Nkphanom-sdo-54

Nkphanom-sdo-54

60

นครพนม

อบต. นาขาม

Nkphanom-sdo-55

Nkphanom-sdo-55

61

นครพนม

อบต. นาแก

Nkphanom-sdo-56

Nkphanom-sdo-56

62

นครพนม

เทศบาลตำบลพระซอง

Nkphanom-sdo-57

Nkphanom-sdo-57

63

นครพนม

อบต. หนองสังข์

Nkphanom-sdo-58

Nkphanom-sdo-58

64

นครพนม

อบต. นาคู่

Nkphanom-sdo-59

Nkphanom-sdo-59

65

นครพนม

อบต. ขามเฒ่า

Nkphanom-sdo-6

Nkphanom-sdo-6

66

นครพนม

อบต. พิมาน

Nkphanom-sdo-60

Nkphanom-sdo-60

67

นครพนม

อบต. พุ่มแก

Nkphanom-sdo-61

Nkphanom-sdo-61

68

นครพนม

อบต. ก้านเหลือง

Nkphanom-sdo-62

Nkphanom-sdo-62

69

นครพนม

อบต.หนองบ่อ

Nkphanom-sdo-63

Nkphanom-sdo-63

70

นครพนม

อบต. นาเลียง

Nkphanom-sdo-64

Nkphanom-sdo-64

71

นครพนม

อบต. บ้านแก้ง

Nkphanom-sdo-65

Nkphanom-sdo-65

72

นครพนม

องค์การบริหารส่วนตำบลคำพี้

Nkphanom-sdo-66

Nkphanom-sdo-66

73

นครพนม

อบต. สีชมพู

Nkphanom-sdo-67

Nkphanom-sdo-67

74

นครพนม

อบต. ศรีสงคราม

Nkphanom-sdo-68

Nkphanom-sdo-68

75

นครพนม

อบต. นาเดื่อ

Nkphanom-sdo-69

6480803

76

นครพนม

อบต. บ้านกลาง

Nkphanom-sdo-7

Nkphanom-sdo-7

77

นครพนม

อบต. บ้านเอื้อง

Nkphanom-sdo-70

Nkphanom-sdo-70

78

นครพนม

เทศบาลตำบลสามผง

Nkphanom-sdo-71

Nkphanom-sdo-71

79

นครพนม

อบต. ท่าบ่อสงคราม

Nkphanom-sdo-72

Nkphanom-sdo-72

80

นครพนม

เทศบาลตำบลบ้านข่า

Nkphanom-sdo-73

bankha

81

นครพนม

เทศบาลตำบลนาคำ

Nkphanom-sdo-74

Nkphanom-sdo-74

82

นครพนม

อบต. โพนสว่าง

Nkphanom-sdo-75

Nkphanom-sdo-75

83

นครพนม

เทศบาลตำบลหาดแพง

Nkphanom-sdo-76

Nkphanom-sdo-76

84

นครพนม

อบต. นาหว้า

Nkphanom-sdo-77

Nkphanom-sdo-77

85

นครพนม

อบต.นางัว

Nkphanom-sdo-78

energy6480404

86

นครพนม

อบต. บ้านเสียว

Nkphanom-sdo-79

Nkphanom-sdo-79

87

นครพนม

อบต. ท่าค้อ

Nkphanom-sdo-8

Nkphanom-sdo-8

88

นครพนม

อบต. นาคูณใหญ่

Nkphanom-sdo-80

Nkphanom-sdo-80

89

นครพนม

อบต. เหล่าพัฒนา

Nkphanom-sdo-81

Nkphanom-sdo-81

90

นครพนม

เทศบาลตำบลท่าเรือ

Nkphanom-sdo-82

Nkphanom-sdo-82

91

นครพนม

อบต. โพนสวรรค์

Nkphanom-sdo-83

6481001

92

นครพนม

อบต. นาหัวบ่อ

Nkphanom-sdo-84

Nkphanom-sdo-84

93

นครพนม

อบต. นาขมิ้น

Nkphanom-sdo-85

Nkphanom-sdo-85

94

นครพนม

อบต. โพนบก

Nkphanom-sdo-86

Nkphanom-sdo-86

95

นครพนม

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค้อ

Nkphanom-sdo-87

Nkphanom87

96

นครพนม

อบต. โพนจาน

Nkphanom-sdo-88

Nkphanom-sdo-88

97

นครพนม

อบต. นาใน

Nkphanom-sdo-89

Nkphanom-sdo-89

98

นครพนม

อบต. คำเตย

Nkphanom-sdo-9

Nkphanom-sdo-9

99

นครพนม

อบต. นาทม

Nkphanom-sdo-90

Nkphanom-sdo-90

100

นครพนม

อบต. หนองซน

Nkphanom-sdo-91

Nkphanom-sdo-91

101

นครพนม

อบต. ดอนเตย

Nkphanom-sdo-92

Nkphanom-sdo-92

102

นครพนม

อบต.วังยาง

Nkphanom-sdo-93

Nkphanom-sdo-93

103

นครพนม

อบต.โคกสี

Nkphanom-sdo-94

Nkphanom-sdo-94

104

นครพนม

องค์การบริหารส่วนตำบลยอดชาด

Nkphanom-sdo-95

Nkphanom-sdo-95