ลำดับที่

จังหวัด

หน่วยงาน

รหัสสมาชิก

รหัสผ่าน

1

นครพนม

เทศบาลเมืองนครพนม 

Nkphanom-c

Nkphanom-c

2

นครพนม

เทศบาลตำบลธาตุพนม 

Nkphanom-sd-1

Nkphanom-sd-1

3

นครพนม

เทศบาลตำบลท่าอุเทน 

Nkphanom-sd-2

Nkphanom-sd-2

4

นครพนม

เทศบาลตำบลนาแก 

Nkphanom-sd-3

Nkphanom-sd-3

5

นครพนม

เทศบาลตำบลนาหว้า 

Nkphanom-sd-4

Nkphanom-sd-4

6

นครพนม

เทศบาลตำบลบ้านแพง 

Nkphanom-sd-5

Nkphanom-sd-5

7

นครพนม

เทศบาลตำบลปลาปาก 

Nkphanom-sd-6

Nkphanom-sd-6

8

นครพนม

เทศบาลตำบลโพนสวรรค์ 

Nkphanom-sd-7

Nkphanom-sd-7

9

นครพนม

เทศบาลตำบลเรณูนคร 

Nkphanom-sd-8

Nkphanom-sd-8

10

นครพนม

เทศบาลตำบลศรีสงคราม 

Nkphanom-sd-9

Nkphanom-sd-9

11

นครพนม

อบจ. นครพนม 

Nkphanom-po

Nkphanom-po

12

นครพนม

อบต. นาทราย 

Nkphanom-sdo-1

Nkphanom-sdo-1

13

นครพนม

อบต. นาราชควาย 

Nkphanom-sdo-2

Nkphanom-sdo-2

14

นครพนม

อบต. กุรุคุ 

Nkphanom-sdo-3

Nkphanom-sdo-3

15

นครพนม

อบต. บ้านผึ้ง 

Nkphanom-sdo-4

Nkphanom-sdo-4

16

นครพนม

อบต. อาจสามารถ 

Nkphanom-sdo-5

Nkphanom-sdo-5

17

นครพนม

อบต. ขามเฒ่า 

Nkphanom-sdo-6

Nkphanom-sdo-6

18

นครพนม

อบต. บ้านกลาง 

Nkphanom-sdo-7

Nkphanom-sdo-7

19

นครพนม

อบต. ท่าค้อ 

Nkphanom-sdo-8

Nkphanom-sdo-8

20

นครพนม

อบต. คำเตย 

Nkphanom-sdo-9

Nkphanom-sdo-9

21

นครพนม

อบต. หนองญาติ 

Nkphanom-sdo-10

Nkphanom-sdo-10

22

นครพนม

อบต. ดงขวาง 

Nkphanom-sdo-11

Nkphanom-sdo-11

23

นครพนม

อบต. วังตามัว 

Nkphanom-sdo-12

Nkphanom-sdo-12

24

นครพนม

อบต. โพธิ์ตาก 

Nkphanom-sdo-13

Nkphanom-sdo-13

25

นครพนม

อบต. ปลาปาก 

Nkphanom-sdo-14

Nkphanom-sdo-14

26

นครพนม

อบต. หนองฮี 

Nkphanom-sdo-15

Nkphanom-sdo-15

27

นครพนม

อบต. กุตาไก้ 

Nkphanom-sdo-16

Nkphanom-sdo-16

28

นครพนม

อบต. โคกสว่าง 

Nkphanom-sdo-17

Nkphanom-sdo-17

29

นครพนม

อบต. โคกสูง 

Nkphanom-sdo-18

Nkphanom-sdo-18

30

นครพนม

อบต. มหาชัย 

Nkphanom-sdo-19

Nkphanom-sdo-19

31

นครพนม

อบต. นามะเขือ 

Nkphanom-sdo-20

Nkphanom-sdo-20

32

นครพนม

อบต. หนองเทาใหญ่ 

Nkphanom-sdo-21

Nkphanom-sdo-21

33

นครพนม

อบต. ท่าอุเทน 

Nkphanom-sdo-22

Nkphanom-sdo-22

34

นครพนม

อบต. โนนตาล 

Nkphanom-sdo-23

Nkphanom-sdo-23

35

นครพนม

อบต. ท่าจำปา 

Nkphanom-sdo-24

Nkphanom-sdo-24

36

นครพนม

อบต. ไชยบุรี 

Nkphanom-sdo-25

Nkphanom-sdo-25

37

นครพนม

อบต. พนอม 

Nkphanom-sdo-26

Nkphanom-sdo-26

38

นครพนม

อบต. พะทาย 

Nkphanom-sdo-27

Nkphanom-sdo-27

39

นครพนม

อบต. เวินพระบาท 

Nkphanom-sdo-28

Nkphanom-sdo-28

40

นครพนม

อบต. รามราช 

Nkphanom-sdo-29

Nkphanom-sdo-29

41

นครพนม

อบต. หนองเทา 

Nkphanom-sdo-30

Nkphanom-sdo-30

42

นครพนม

อบต. บ้านแพง 

Nkphanom-sdo-31

Nkphanom-sdo-31

43

นครพนม

อบต. ไผ่ล้อม 

Nkphanom-sdo-32

Nkphanom-sdo-32

44

นครพนม

อบต. โพนทอง 

Nkphanom-sdo-33

Nkphanom-sdo-33

45

นครพนม

อบต. หนองแวง 

Nkphanom-sdo-34

Nkphanom-sdo-34

46

นครพนม

อบต. นางัว 

Nkphanom-sdo-35

Nkphanom-sdo-35

47

นครพนม

อบต. นาเข 

Nkphanom-sdo-36

Nkphanom-sdo-36

48

นครพนม

อบต. ธาตุพนม 

Nkphanom-sdo-37

Nkphanom-sdo-37

49

นครพนม

อบต. ฝั่งแดง 

Nkphanom-sdo-38

Nkphanom-sdo-38

50

นครพนม

อบต. โพนแพง 

Nkphanom-sdo-39

Nkphanom-sdo-39

51

นครพนม

อบต. พระกลางทุ่ง 

Nkphanom-sdo-40

Nkphanom-sdo-40

52

นครพนม

อบต. นาถ่อน 

Nkphanom-sdo-41

Nkphanom-sdo-41

53

นครพนม

อบต. แสนพัน 

Nkphanom-sdo-42

Nkphanom-sdo-42

54

นครพนม

อบต. ดอนนางหงส์ 

Nkphanom-sdo-43

Nkphanom-sdo-43

55

นครพนม

อบต. น้ำก่ำ 

Nkphanom-sdo-44

Nkphanom-sdo-44

56

นครพนม

อบต. อุ้มเหม้า 

Nkphanom-sdo-45

Nkphanom-sdo-45

57

นครพนม

อบต. นาหนาด 

Nkphanom-sdo-46

Nkphanom-sdo-46

58

นครพนม

อบต. กุดฉิม 

Nkphanom-sdo-47

Nkphanom-sdo-47

59

นครพนม

อบต. เรณู 

Nkphanom-sdo-48

Nkphanom-sdo-48

60

นครพนม

อบต. โพนทอง 

Nkphanom-sdo-49

Nkphanom-sdo-49

61

นครพนม

อบต. ท่าลาด 

Nkphanom-sdo-50

Nkphanom-sdo-50

62

นครพนม

อบต. นางาม 

Nkphanom-sdo-51

Nkphanom-sdo-51

63

นครพนม

อบต. โคกหินแฮ่ 

Nkphanom-sdo-52

Nkphanom-sdo-52

64

นครพนม

อบต. หนองย่างชิ้น 

Nkphanom-sdo-53

Nkphanom-sdo-53

65

นครพนม

อบต. เรณูใต้ 

Nkphanom-sdo-54

Nkphanom-sdo-54

66

นครพนม

อบต. นาขาม 

Nkphanom-sdo-55

Nkphanom-sdo-55

67

นครพนม

อบต. นาแก 

Nkphanom-sdo-56

Nkphanom-sdo-56

68

นครพนม

อบต. พระซอง 

Nkphanom-sdo-57

Nkphanom-sdo-57

69

นครพนม

อบต. หนองสังข์ 

Nkphanom-sdo-58

Nkphanom-sdo-58

70

นครพนม

อบต. นาคู่ 

Nkphanom-sdo-59

Nkphanom-sdo-59

71

นครพนม

อบต. พิมาน 

Nkphanom-sdo-60

Nkphanom-sdo-60

72

นครพนม

อบต. พุ่มแก 

Nkphanom-sdo-61

Nkphanom-sdo-61

73

นครพนม

อบต. ก้านเหลือง 

Nkphanom-sdo-62

Nkphanom-sdo-62

74

นครพนม

อบต. หนองบ่อ 

Nkphanom-sdo-63

Nkphanom-sdo-63

75

นครพนม

อบต. นาเลียง 

Nkphanom-sdo-64

Nkphanom-sdo-64

76

นครพนม

อบต. บ้านแก้ง 

Nkphanom-sdo-65

Nkphanom-sdo-65

77

นครพนม

อบต. คำพี้ 

Nkphanom-sdo-66

Nkphanom-sdo-66

78

นครพนม

อบต. สีชมพู 

Nkphanom-sdo-67

Nkphanom-sdo-67

79

นครพนม

อบต. ศรีสงคราม 

Nkphanom-sdo-68

Nkphanom-sdo-68

80

นครพนม

อบต. นาเดื่อ 

Nkphanom-sdo-69

Nkphanom-sdo-69

81

นครพนม

อบต. บ้านเอื้อง 

Nkphanom-sdo-70

Nkphanom-sdo-70

82

นครพนม

อบต. สามผง 

Nkphanom-sdo-71

Nkphanom-sdo-71

83

นครพนม

อบต. ท่าบ่อสงคราม 

Nkphanom-sdo-72

Nkphanom-sdo-72

84

นครพนม

อบต. บ้านข่า 

Nkphanom-sdo-73

Nkphanom-sdo-73

85

นครพนม

อบต. นาคำ 

Nkphanom-sdo-74

Nkphanom-sdo-74

86

นครพนม

อบต. โพนสว่าง 

Nkphanom-sdo-75

Nkphanom-sdo-75

87

นครพนม

อบต. หาดแพง 

Nkphanom-sdo-76

Nkphanom-sdo-76

88

นครพนม

อบต. นาหว้า 

Nkphanom-sdo-77

Nkphanom-sdo-77

89

นครพนม

อบต. นางัว 

Nkphanom-sdo-78

Nkphanom-sdo-78

90

นครพนม

อบต. บ้านเสียว 

Nkphanom-sdo-79

Nkphanom-sdo-79

91

นครพนม

อบต. นาคูณใหญ่ 

Nkphanom-sdo-80

Nkphanom-sdo-80

92

นครพนม

อบต. เหล่าพัฒนา 

Nkphanom-sdo-81

Nkphanom-sdo-81

93

นครพนม

อบต. ท่าเรือ 

Nkphanom-sdo-82

Nkphanom-sdo-82

94

นครพนม

อบต. โพนสวรรค์ 

Nkphanom-sdo-83

Nkphanom-sdo-83

95

นครพนม

อบต. นาหัวบ่อ 

Nkphanom-sdo-84

Nkphanom-sdo-84

96

นครพนม

อบต. นาขมิ้น 

Nkphanom-sdo-85

Nkphanom-sdo-85

97

นครพนม

อบต. โพนบก 

Nkphanom-sdo-86

Nkphanom-sdo-86

98

นครพนม

อบต. บ้านค้อ 

Nkphanom-sdo-87

Nkphanom-sdo-87

99

นครพนม

อบต. โพนจาน 

Nkphanom-sdo-88

Nkphanom-sdo-88

100

นครพนม

อบต. นาใน 

Nkphanom-sdo-89

Nkphanom-sdo-89

101

นครพนม

อบต. นาทม 

Nkphanom-sdo-90

Nkphanom-sdo-90

102

นครพนม

อบต. หนองซน 

Nkphanom-sdo-91

Nkphanom-sdo-91

103

นครพนม

อบต. ดอนเตย 

Nkphanom-sdo-92

Nkphanom-sdo-92

104

นครพนม

อบต. วังยาง กิ่ง 

Nkphanom-sdo-93

Nkphanom-sdo-93

105

นครพนม

อบต. โคกสี กิ่ง 

Nkphanom-sdo-94

Nkphanom-sdo-94

106

นครพนม

อบต. ยอดชาด กิ่ง 

Nkphanom-sdo-95

Nkphanom-sdo-95