ลำดับที่

จังหวัด

หน่วยงาน

รหัสสมาชิก

รหัสผ่าน

1

นครสวรรค์

เทศบาลนครนครสวรรค์ 

Nksawan-c-1

Nksawan-c-1

2

นครสวรรค์

เทศบาลเมืองชุมแสง 

Nksawan-c-2

Nksawan-c-2

3

นครสวรรค์

เทศบาลตำบลตาคลี 

Nksawan-sd-1

Nksawan-sd-1

4

นครสวรรค์

เทศบาลตำบลท่าตะโก 

Nksawan-sd-2

Nksawan-sd-2

5

นครสวรรค์

เทศบาลตำบลโกรกพระ 

Nksawan-sd-3

Nksawan-sd-3

6

นครสวรรค์

เทศบาลตำบลช่องแค 

Nksawan-sd-4

Nksawan-sd-4

7

นครสวรรค์

เทศบาลตำบลบรรพตพิสัย 

Nksawan-sd-5

Nksawan-sd-5

8

นครสวรรค์

เทศบาลตำบลพยุหะ 

Nksawan-sd-6

Nksawan-sd-6

9

นครสวรรค์

เทศบาลตำบลไพศาลี 

Nksawan-sd-7

Nksawan-sd-7

10

นครสวรรค์

เทศบาลตำบลลาดยาว 

Nksawan-sd-8

Nksawan-sd-8

11

นครสวรรค์

เทศบาลตำบลหนองบัว 

Nksawan-sd-9

Nksawan-sd-9

12

นครสวรรค์

เทศบาลตำบลหนองเบน 

Nksawan-sd-10

Nksawan-sd-10

13

นครสวรรค์

เทศบาลตำบลเก้าเลี้ยว 

Nksawan-sd-11

Nksawan-sd-11

14

นครสวรรค์

เทศบาลตำบลตากฟ้า 

Nksawan-sd-12

Nksawan-sd-12

15

นครสวรรค์

เทศบาลตำบลทับกฤช 

Nksawan-sd-13

Nksawan-sd-13

16

นครสวรรค์

เทศบาลตำบลท่าน้ำอ้อย 

Nksawan-sd-14

Nksawan-sd-14

17

นครสวรรค์

เทศบาลตำบลบางประมุง 

Nksawan-sd-15

Nksawan-sd-15

18

นครสวรรค์

เทศบาลตำบลศาลเจ้าไก่ต่อ 

Nksawan-sd-16

Nksawan-sd-16

19

นครสวรรค์

อบจ. นครสวรรค์ 

Nksawan-po

Nksawan-po

20

นครสวรรค์

อบต. กลางแดด 

Nksawan-sdo-1

Nksawan-sdo-1

21

นครสวรรค์

อบต. เกรียงไกร 

Nksawan-sdo-2

Nksawan-sdo-2

22

นครสวรรค์

อบต. แควใหญ่ 

Nksawan-sdo-3

Nksawan-sdo-3

23

นครสวรรค์

อบต. ตะเคียนเลื่อน 

Nksawan-sdo-4

Nksawan-sdo-4

24

นครสวรรค์

อบต. นครสวรรค์ตก 

Nksawan-sdo-5

Nksawan-sdo-5

25

นครสวรรค์

อบต. นครสวรรค์ออก 

Nksawan-sdo-6

Nksawan-sdo-6

26

นครสวรรค์

อบต. บางพระหลวง 

Nksawan-sdo-7

Nksawan-sdo-7

27

นครสวรรค์

อบต. บางม่วง 

Nksawan-sdo-8

Nksawan-sdo-8

28

นครสวรรค์

อบต. บ้านมะเกลือ 

Nksawan-sdo-9

Nksawan-sdo-9

29

นครสวรรค์

อบต. บ้านแก่ง 

Nksawan-sdo-10

Nksawan-sdo-10

30

นครสวรรค์

อบต. พระนอน 

Nksawan-sdo-11

Nksawan-sdo-11

31

นครสวรรค์

อบต. วัดไทรย์ 

Nksawan-sdo-12

Nksawan-sdo-12

32

นครสวรรค์

อบต. หนองกรด 

Nksawan-sdo-13

Nksawan-sdo-13

33

นครสวรรค์

อบต. หนองกระโดน 

Nksawan-sdo-14

Nksawan-sdo-14

34

นครสวรรค์

อบต. หนองปลิง 

Nksawan-sdo-15

Nksawan-sdo-15

35

นครสวรรค์

อบต. บึงเสนาท 

Nksawan-sdo-16

Nksawan-sdo-16

36

นครสวรรค์

อบต. โกรกพระ 

Nksawan-sdo-17

Nksawan-sdo-17

37

นครสวรรค์

อบต. ยางตาล 

Nksawan-sdo-18

Nksawan-sdo-18

38

นครสวรรค์

อบต. บางมะฝ่อ 

Nksawan-sdo-19

Nksawan-sdo-19

39

นครสวรรค์

อบต. นากลาง 

Nksawan-sdo-20

Nksawan-sdo-20

40

นครสวรรค์

อบต. ศาลาแดง 

Nksawan-sdo-21

Nksawan-sdo-21

41

นครสวรรค์

อบต. เนินกว้าว 

Nksawan-sdo-22

Nksawan-sdo-22

42

นครสวรรค์

อบต. เนินศาลา 

Nksawan-sdo-23

Nksawan-sdo-23

43

นครสวรรค์

อบต. หาดสูง 

Nksawan-sdo-24

Nksawan-sdo-24

44

นครสวรรค์

อบต. ทับกฤช 

Nksawan-sdo-25

Nksawan-sdo-25

45

นครสวรรค์

อบต. พิกุล 

Nksawan-sdo-26

Nksawan-sdo-26

46

นครสวรรค์

อบต. เกยไชย 

Nksawan-sdo-27

Nksawan-sdo-27

47

นครสวรรค์

อบต. ท่าไม้ 

Nksawan-sdo-28

Nksawan-sdo-28

48

นครสวรรค์

อบต. บางเคียน 

Nksawan-sdo-29

Nksawan-sdo-29

49

นครสวรรค์

อบต. หนองกระเจา 

Nksawan-sdo-30

Nksawan-sdo-30

50

นครสวรรค์

อบต. พันลาน 

Nksawan-sdo-31

Nksawan-sdo-31

51

นครสวรรค์

อบต. โคกหม้อ 

Nksawan-sdo-32

Nksawan-sdo-32

52

นครสวรรค์

อบต. ไผ่สิงห์ 

Nksawan-sdo-33

Nksawan-sdo-33

53

นครสวรรค์

อบต. ฆะมัง 

Nksawan-sdo-34

Nksawan-sdo-34

54

นครสวรรค์

อบต. ทับกฤชใต้ 

Nksawan-sdo-35

Nksawan-sdo-35

55

นครสวรรค์

อบต. หนองบัว 

Nksawan-sdo-36

Nksawan-sdo-36

56

นครสวรรค์

อบต. หนองกลับ 

Nksawan-sdo-37

Nksawan-sdo-37

57

นครสวรรค์

อบต. ธารทหาร 

Nksawan-sdo-38

Nksawan-sdo-38

58

นครสวรรค์

อบต. ห้วยร่วม 

Nksawan-sdo-39

Nksawan-sdo-39

59

นครสวรรค์

อบต. ห้วยถั่วใต้ 

Nksawan-sdo-40

Nksawan-sdo-40

60

นครสวรรค์

อบต. ห้วยถั่วเหนือ 

Nksawan-sdo-41

Nksawan-sdo-41

61

นครสวรรค์

อบต. ห้วยใหญ่ 

Nksawan-sdo-42

Nksawan-sdo-42

62

นครสวรรค์

อบต. ทุ่งทอง 

Nksawan-sdo-43

Nksawan-sdo-43

63

นครสวรรค์

อบต. วังบ่อ 

Nksawan-sdo-44

Nksawan-sdo-44

64

นครสวรรค์

อบต. ท่างิ้ว 

Nksawan-sdo-45

Nksawan-sdo-45

65

นครสวรรค์

อบต. บางตาหงาย 

Nksawan-sdo-46

Nksawan-sdo-46

66

นครสวรรค์

อบต. หูกวาง 

Nksawan-sdo-47

Nksawan-sdo-47

67

นครสวรรค์

อบต. อ่างทอง 

Nksawan-sdo-48

Nksawan-sdo-48

68

นครสวรรค์

อบต. บ้านแดน 

Nksawan-sdo-49

Nksawan-sdo-49

69

นครสวรรค์

อบต. บางแก้ว 

Nksawan-sdo-50

Nksawan-sdo-50

70

นครสวรรค์

อบต. ตาขีด 

Nksawan-sdo-51

Nksawan-sdo-51

71

นครสวรรค์

อบต. ตาสัง 

Nksawan-sdo-52

Nksawan-sdo-52

72

นครสวรรค์

อบต. ด่านช้าง 

Nksawan-sdo-53

Nksawan-sdo-53

73

นครสวรรค์

อบต. หนองกรด 

Nksawan-sdo-54

Nksawan-sdo-54

74

นครสวรรค์

อบต. หนองตางู 

Nksawan-sdo-55

Nksawan-sdo-55

75

นครสวรรค์

อบต. บึงปลาทู 

Nksawan-sdo-56

Nksawan-sdo-56

76

นครสวรรค์

อบต. เจริญผล 

Nksawan-sdo-57

Nksawan-sdo-57

77

นครสวรรค์

อบต. มหาโพธิ 

Nksawan-sdo-58

Nksawan-sdo-58

78

นครสวรรค์

อบต. หนองเต่า 

Nksawan-sdo-59

Nksawan-sdo-59

79

นครสวรรค์

อบต. เขาดิน 

Nksawan-sdo-60

Nksawan-sdo-60

80

นครสวรรค์

อบต. หัวดง 

Nksawan-sdo-61

Nksawan-sdo-61

81

นครสวรรค์

อบต. ตาคลี 

Nksawan-sdo-62

Nksawan-sdo-62

82

นครสวรรค์

อบต. ช่องแค 

Nksawan-sdo-63

Nksawan-sdo-63

83

นครสวรรค์

อบต. จันเสน 

Nksawan-sdo-64

Nksawan-sdo-64

84

นครสวรรค์

อบต. ห้วยหอม 

Nksawan-sdo-65

Nksawan-sdo-65

85

นครสวรรค์

อบต. หัวหวาย 

Nksawan-sdo-66

Nksawan-sdo-66

86

นครสวรรค์

อบต. หนองโพ 

Nksawan-sdo-67

Nksawan-sdo-67

87

นครสวรรค์

อบต. หนองหม้อ 

Nksawan-sdo-68

Nksawan-sdo-68

88

นครสวรรค์

อบต. สร้อยทอง 

Nksawan-sdo-69

Nksawan-sdo-69

89

นครสวรรค์

อบต. ลาดทิพรส 

Nksawan-sdo-70

Nksawan-sdo-70

90

นครสวรรค์

อบต. พรหมนิมิต 

Nksawan-sdo-71

Nksawan-sdo-71

91

นครสวรรค์

อบต. ท่าตะโก 

Nksawan-sdo-72

Nksawan-sdo-72

92

นครสวรรค์

อบต. พนมรอก 

Nksawan-sdo-73

Nksawan-sdo-73

93

นครสวรรค์

อบต. หัวถนน 

Nksawan-sdo-74

Nksawan-sdo-74

94

นครสวรรค์

อบต. สายลำโพง  

Nksawan-sdo-75

Nksawan-sdo-75

95

นครสวรรค์

อบต. วังมหากร 

Nksawan-sdo-76

Nksawan-sdo-76

96

นครสวรรค์

อบต. ดอนคา 

Nksawan-sdo-77

Nksawan-sdo-77

97

นครสวรรค์

อบต. ทำนบ 

Nksawan-sdo-78

Nksawan-sdo-78

98

นครสวรรค์

อบต. วังใหญ่ 

Nksawan-sdo-79

Nksawan-sdo-79

99

นครสวรรค์

อบต. พนมเศษ 

Nksawan-sdo-80

Nksawan-sdo-80

100

นครสวรรค์

อบต. หนองหลวง 

Nksawan-sdo-81

Nksawan-sdo-81

101

นครสวรรค์

อบต. โคกเดื่อ 

Nksawan-sdo-82

Nksawan-sdo-82

102

นครสวรรค์

อบต. สำโรงชัย 

Nksawan-sdo-83

Nksawan-sdo-83

103

นครสวรรค์

อบต. วังน้ำลัด 

Nksawan-sdo-84

Nksawan-sdo-84

104

นครสวรรค์

อบต. ตะคร้อ 

Nksawan-sdo-85

Nksawan-sdo-85

105

นครสวรรค์

อบต. โพธิ์ประสาท 

Nksawan-sdo-86

Nksawan-sdo-86

106

นครสวรรค์

อบต. วังข่อย 

Nksawan-sdo-87

Nksawan-sdo-87

107

นครสวรรค์

อบต. นาขอม 

Nksawan-sdo-88

Nksawan-sdo-88

108

นครสวรรค์

อบต. ไพศาลี 

Nksawan-sdo-89

Nksawan-sdo-89

109

นครสวรรค์

อบต. พยุหะ 

Nksawan-sdo-90

Nksawan-sdo-90

110

นครสวรรค์

อบต. เนินมะกอก 

Nksawan-sdo-91

Nksawan-sdo-91

111

นครสวรรค์

อบต. นิคมเขาบ่อแก้ว 

Nksawan-sdo-92

Nksawan-sdo-92

112

นครสวรรค์

อบต. ม่วงหัก 

Nksawan-sdo-93

Nksawan-sdo-93

113

นครสวรรค์

อบต. ยางขาว 

Nksawan-sdo-94

Nksawan-sdo-94

114

นครสวรรค์

อบต. ย่านมัทรี 

Nksawan-sdo-95

Nksawan-sdo-95

115

นครสวรรค์

อบต. เขาทอง 

Nksawan-sdo-96

Nksawan-sdo-96

116

นครสวรรค์

อบต. ท่าน้ำอ้อย 

Nksawan-sdo-97

Nksawan-sdo-97

117

นครสวรรค์

อบต. น้ำทรง 

Nksawan-sdo-98

Nksawan-sdo-98

118

นครสวรรค์

อบต. เขากะลา 

Nksawan-sdo-99

Nksawan-sdo-99

119

นครสวรรค์

อบต. สระทะเล 

Nksawan-sdo-100

Nksawan-sdo-100

120

นครสวรรค์

อบต. ลาดยาว 

Nksawan-sdo-101

Nksawan-sdo-101

121

นครสวรรค์

อบต. ห้วยน้ำหอม 

Nksawan-sdo-102

Nksawan-sdo-102

122

นครสวรรค์

อบต. วังม้า 

Nksawan-sdo-103

Nksawan-sdo-103

123

นครสวรรค์

อบต. วังเมือง 

Nksawan-sdo-104

Nksawan-sdo-104

124

นครสวรรค์

อบต. สร้อยละคร 

Nksawan-sdo-105

Nksawan-sdo-105

125

นครสวรรค์

อบต. มาบแก 

Nksawan-sdo-106

Nksawan-sdo-106

126

นครสวรรค์

อบต. หนองยาว 

Nksawan-sdo-107

Nksawan-sdo-107

127

นครสวรรค์

อบต. หนองนมวัว 

Nksawan-sdo-108

Nksawan-sdo-108

128

นครสวรรค์

อบต. บ้านไร่ 

Nksawan-sdo-109

Nksawan-sdo-109

129

นครสวรรค์

อบต. เนินขี้เหล็ก 

Nksawan-sdo-110

Nksawan-sdo-110

130

นครสวรรค์

อบต. ศาลเจ้าไก่ต่อ 

Nksawan-sdo-111

Nksawan-sdo-111

131

นครสวรรค์

อบต. สระแก้ว 

Nksawan-sdo-112

Nksawan-sdo-112

132

นครสวรรค์

อบต. ตากฟ้า 

Nksawan-sdo-113

Nksawan-sdo-113

133

นครสวรรค์

อบต. ลำพยนต์ 

Nksawan-sdo-114

Nksawan-sdo-114

134

นครสวรรค์

อบต. สุขสำราญ 

Nksawan-sdo-115

Nksawan-sdo-115

135

นครสวรรค์

อบต. หนองพิกุล 

Nksawan-sdo-116

Nksawan-sdo-116

136

นครสวรรค์

อบต. พุนกยูง 

Nksawan-sdo-117

Nksawan-sdo-117

137

นครสวรรค์

อบต. อุดมธัญญา 

Nksawan-sdo-118

Nksawan-sdo-118

138

นครสวรรค์

อบต. เขาชายธง 

Nksawan-sdo-119

Nksawan-sdo-119

139

นครสวรรค์

อบต. แม่วงก์ 

Nksawan-sdo-120

Nksawan-sdo-120

140

นครสวรรค์

อบต. แม่เลย์ 

Nksawan-sdo-121

Nksawan-sdo-121

141

นครสวรรค์

อบต. วังซ่าน 

Nksawan-sdo-122

Nksawan-sdo-122

142

นครสวรรค์

อบต. เขาชนกัน 

Nksawan-sdo-123

Nksawan-sdo-123

143

นครสวรรค์

อบต. แม่เปิน กิ่ง 

Nksawan-sdo-124

Nksawan-sdo-124

144

นครสวรรค์

อบต. ชุมตาบง กิ่ง 

Nksawan-sdo-125

Nksawan-sdo-125

145

นครสวรรค์

อบต. ปางสวรรค์ กิ่ง 

Nksawan-sdo-126

Nksawan-sdo-126