ลำดับที่

จังหวัด

หน่วยงาน

รหัสสมาชิก

รหัสผ่าน

1

ปัตตานี

เทศบาลเมืองปัตตานี 

Pattani-c

Pattani-c

2

ปัตตานี

เทศบาลตำบลบางปู 

Pattani-sd-1

Pattani-sd-1

3

ปัตตานี

เทศบาลตำบลตะลุบัน 

Pattani-sd-2

Pattani-sd-2

4

ปัตตานี

เทศบาลตำบลนาประดู่ 

Pattani-sd-3

Pattani-sd-3

5

ปัตตานี

เทศบาลตำบลยะหริ่ง 

Pattani-sd-4

Pattani-sd-4

6

ปัตตานี

เทศบาลตำบลโคกโพธิ์ 

Pattani-sd-5

Pattani-sd-5

7

ปัตตานี

เทศบาลตำบลตันหยง 

Pattani-sd-6

Pattani-sd-6

8

ปัตตานี

เทศบาลตำบลบ่อทอง 

Pattani-sd-7

Pattani-sd-7

9

ปัตตานี

เทศบาลตำบลปะนาเระ 

Pattani-sd-8

Pattani-sd-8

10

ปัตตานี

เทศบาลตำบลมายอ 

Pattani-sd-9

Pattani-sd-9

11

ปัตตานี

เทศบาลตำบลยะรัง 

Pattani-sd-10

Pattani-sd-10

12

ปัตตานี

เทศบาลตำบลหนองจิก 

Pattani-sd-11

Pattani-sd-11

13

ปัตตานี

อบจ.ปัตตานี 

Pattani-po

Pattani-po

14

ปัตตานี

อบต. บานา 

Pattani-sdo-1

Pattani-sdo-1

15

ปัตตานี

อบต. ตันหยงลุโละ 

Pattani-sdo-2

Pattani-sdo-2

16

ปัตตานี

อบต. คลองมานิง 

Pattani-sdo-3

Pattani-sdo-3

17

ปัตตานี

อบต. กะมิยอ 

Pattani-sdo-4

Pattani-sdo-4

18

ปัตตานี

อบต. บาราโหม 

Pattani-sdo-5

Pattani-sdo-5

19

ปัตตานี

อบต. ปะกาฮะรัง 

Pattani-sdo-6

Pattani-sdo-6

20

ปัตตานี

อบต. รูสะมิแล 

Pattani-sdo-7

Pattani-sdo-7

21

ปัตตานี

อบต. ตะลุโบะ 

Pattani-sdo-8

Pattani-sdo-8

22

ปัตตานี

อบต. บาราเฮาะ 

Pattani-sdo-9

Pattani-sdo-9

23

ปัตตานี

อบต. ปูยุด 

Pattani-sdo-10

Pattani-sdo-10

24

ปัตตานี

อบต. โคกโพธิ์ 

Pattani-sdo-11

Pattani-sdo-11

25

ปัตตานี

อบต. มะกรูด 

Pattani-sdo-12

Pattani-sdo-12

26

ปัตตานี

อบต. บางโกระ 

Pattani-sdo-13

Pattani-sdo-13

27

ปัตตานี

อบต. ป่าบอน 

Pattani-sdo-14

Pattani-sdo-14

28

ปัตตานี

อบต. ทรายขาว 

Pattani-sdo-15

Pattani-sdo-15

29

ปัตตานี

อบต. นาประดู่ 

Pattani-sdo-16

Pattani-sdo-16

30

ปัตตานี

อบต. ปากล่อ 

Pattani-sdo-17

Pattani-sdo-17

31

ปัตตานี

อบต. ทุ่งพลา 

Pattani-sdo-18

Pattani-sdo-18

32

ปัตตานี

อบต. ท่าเรือ 

Pattani-sdo-19

Pattani-sdo-19

33

ปัตตานี

อบต. นาเกตุ 

Pattani-sdo-20

Pattani-sdo-20

34

ปัตตานี

อบต. ควนโนรี 

Pattani-sdo-21

Pattani-sdo-21

35

ปัตตานี

อบต. ช้างให้ตก 

Pattani-sdo-22

Pattani-sdo-22

36

ปัตตานี

อบต. เกาะเปาะ 

Pattani-sdo-23

Pattani-sdo-23

37

ปัตตานี

อบต. คอลอตันหยง 

Pattani-sdo-24

Pattani-sdo-24

38

ปัตตานี

อบต. ดอนรัก 

Pattani-sdo-25

Pattani-sdo-25

39

ปัตตานี

อบต. ดาโต๊ะ 

Pattani-sdo-26

Pattani-sdo-26

40

ปัตตานี

อบต. ตุยง 

Pattani-sdo-27

Pattani-sdo-27

41

ปัตตานี

อบต. ท่ากำชำ 

Pattani-sdo-28

Pattani-sdo-28

42

ปัตตานี

อบต. บางเขา 

Pattani-sdo-29

Pattani-sdo-29

43

ปัตตานี

อบต. บางตาวา 

Pattani-sdo-30

Pattani-sdo-30

44

ปัตตานี

อบต. ปุโละปุโย 

Pattani-sdo-31

Pattani-sdo-31

45

ปัตตานี

อบต. ยาบี 

Pattani-sdo-32

Pattani-sdo-32

46

ปัตตานี

อบต. ลิปะสะโง 

Pattani-sdo-33

Pattani-sdo-33

47

ปัตตานี

อบต. ท่าข้าม 

Pattani-sdo-34

Pattani-sdo-34

48

ปัตตานี

อบต. บ้านนอก 

Pattani-sdo-35

Pattani-sdo-35

49

ปัตตานี

อบต. ดอน 

Pattani-sdo-36

Pattani-sdo-36

50

ปัตตานี

อบต. ควน 

Pattani-sdo-37

Pattani-sdo-37

51

ปัตตานี

อบต. ท่าน้ำ 

Pattani-sdo-38

Pattani-sdo-38

52

ปัตตานี

อบต. คอกกระบือ 

Pattani-sdo-39

Pattani-sdo-39

53

ปัตตานี

อบต. พ่อมิ่ง 

Pattani-sdo-40

Pattani-sdo-40

54

ปัตตานี

อบต. บ้านกลาง 

Pattani-sdo-41

Pattani-sdo-41

55

ปัตตานี

อบต. บ้านน้ำบ่อ 

Pattani-sdo-42

Pattani-sdo-42

56

ปัตตานี

อบต. ถนน 

Pattani-sdo-43

Pattani-sdo-43

57

ปัตตานี

อบต. ตรัง 

Pattani-sdo-44

Pattani-sdo-44

58

ปัตตานี

อบต. กระหวะ 

Pattani-sdo-45

Pattani-sdo-45

59

ปัตตานี

อบต. ลุโบะยิไร 

Pattani-sdo-46

Pattani-sdo-46

60

ปัตตานี

อบต. ลางา 

Pattani-sdo-47

Pattani-sdo-47

61

ปัตตานี

อบต. กระเสาะ 

Pattani-sdo-48

Pattani-sdo-48

62

ปัตตานี

อบต. เกาะจัน 

Pattani-sdo-49

Pattani-sdo-49

63

ปัตตานี

อบต. ปะโด 

Pattani-sdo-50

Pattani-sdo-50

64

ปัตตานี

อบต. สาคอบน 

Pattani-sdo-51

Pattani-sdo-51

65

ปัตตานี

อบต. สะกำ 

Pattani-sdo-52

Pattani-sdo-52

66

ปัตตานี

อบต. ตะโละแมะนา 

Pattani-sdo-53

Pattani-sdo-53

67

ปัตตานี

อบต. พิเทน 

Pattani-sdo-54

Pattani-sdo-54

68

ปัตตานี

อบต. น้ำดำ 

Pattani-sdo-55

Pattani-sdo-55

69

ปัตตานี

อบต. ปากู 

Pattani-sdo-56

Pattani-sdo-56

70

ปัตตานี

อบต. ตะบิ้ง 

Pattani-sdo-57

Pattani-sdo-57

71

ปัตตานี

อบต. ปะเสยะวอ 

Pattani-sdo-58

Pattani-sdo-58

72

ปัตตานี

อบต. บางเก่า 

Pattani-sdo-59

Pattani-sdo-59

73

ปัตตานี

อบต. บือเระ 

Pattani-sdo-60

Pattani-sdo-60

74

ปัตตานี

อบต. เตราะบอน 

Pattani-sdo-61

Pattani-sdo-61

75

ปัตตานี

อบต. กะดุนง 

Pattani-sdo-62

Pattani-sdo-62

76

ปัตตานี

อบต. ละหาร 

Pattani-sdo-63

Pattani-sdo-63

77

ปัตตานี

อบต. มะนังดาลำ 

Pattani-sdo-64

Pattani-sdo-64

78

ปัตตานี

อบต. แป้น 

Pattani-sdo-65

Pattani-sdo-65

79

ปัตตานี

อบต. ไทรทอง 

Pattani-sdo-66

Pattani-sdo-66

80

ปัตตานี

อบต. ตะโละไกรทอง 

Pattani-sdo-67

Pattani-sdo-67

81

ปัตตานี

อบต. ดอนทราย 

Pattani-sdo-68

Pattani-sdo-68

82

ปัตตานี

อบต. ตะโละ 

Pattani-sdo-69

Pattani-sdo-69

83

ปัตตานี

อบต. ตะโละกาโปร์ 

Pattani-sdo-70

Pattani-sdo-70

84

ปัตตานี

อบต. ตันหยงดาลอ 

Pattani-sdo-71

Pattani-sdo-71

85

ปัตตานี

อบต. ตอหลัง 

Pattani-sdo-72

Pattani-sdo-72

86

ปัตตานี

อบต. ตาแกะ 

Pattani-sdo-73

Pattani-sdo-73

87

ปัตตานี

อบต. ตาลีอายร์ 

Pattani-sdo-74

Pattani-sdo-74

88

ปัตตานี

อบต. หนองแรต 

Pattani-sdo-75

Pattani-sdo-75

89

ปัตตานี

อบต. ปิยามุมัง 

Pattani-sdo-76

Pattani-sdo-76

90

ปัตตานี

อบต. บาโลย 

Pattani-sdo-77

Pattani-sdo-77

91

ปัตตานี

อบต. สาบัน 

Pattani-sdo-78

Pattani-sdo-78

92

ปัตตานี

อบต. ราตาบันยัง 

Pattani-sdo-79

Pattani-sdo-79

93

ปัตตานี

อบต. จะรัง 

Pattani-sdo-80

Pattani-sdo-80

94

ปัตตานี

อบต. แหลมโพธิ์ 

Pattani-sdo-81

Pattani-sdo-81

95

ปัตตานี

อบต. ยะรัง 

Pattani-sdo-82

Pattani-sdo-82

96

ปัตตานี

อบต. สะดาวา 

Pattani-sdo-83

Pattani-sdo-83

97

ปัตตานี

อบต. ประจัน 

Pattani-sdo-84

Pattani-sdo-84

98

ปัตตานี

อบต. สะนอ 

Pattani-sdo-85

Pattani-sdo-85

99

ปัตตานี

อบต. ระแว้ง 

Pattani-sdo-86

Pattani-sdo-86

100

ปัตตานี

อบต. ปิตูมุดี 

Pattani-sdo-87

Pattani-sdo-87

101

ปัตตานี

อบต. วัด 

Pattani-sdo-88

Pattani-sdo-88

102

ปัตตานี

อบต. กระโด 

Pattani-sdo-89

Pattani-sdo-89

103

ปัตตานี

อบต. คลองใหม่ 

Pattani-sdo-90

Pattani-sdo-90

104

ปัตตานี

อบต. เมาะมาวี 

Pattani-sdo-91

Pattani-sdo-91

105

ปัตตานี

อบต. กอลำ 

Pattani-sdo-92

Pattani-sdo-92

106

ปัตตานี

อบต. เขาตูม 

Pattani-sdo-93

Pattani-sdo-93

107

ปัตตานี

อบต. กะรุบี 

Pattani-sdo-94

Pattani-sdo-94

108

ปัตตานี

อบต. ตะโละดือรามัน 

Pattani-sdo-95

Pattani-sdo-95

109

ปัตตานี

อบต. ปล่องหอย 

Pattani-sdo-96

Pattani-sdo-96

110

ปัตตานี

อบต. แม่ลาน 

Pattani-sdo-97

Pattani-sdo-97

111

ปัตตานี

อบต. ม่วงเตี้ย 

Pattani-sdo-98

Pattani-sdo-98

112

ปัตตานี

อบต. ป่าไร่ 

Pattani-sdo-99

Pattani-sdo-99

113

ปัตตานี

อบต. มะนังยง

Pattani-sdo-100

Pattani-sdo-100

114

ปัตตานี

อบต. ยามู 

Pattani-sdo-101

Pattani-sdo-101