ลำดับที่

จังหวัด

หน่วยงาน

รหัสสมาชิก

รหัสผ่าน

1

 พะเยา  

เทศบาลเมืองพะเยา 

Phayao-c

Phayao-c

2

 พะเยา  

เทศบาลตำบลห้วยข้าวก่ำ 

Phayao-sd-1

Phayao-sd-1

3

 พะเยา  

เทศบาลตำบลเชียงคำ 

Phayao-sd-2

Phayao-sd-2

4

 พะเยา  

เทศบาลตำบลดอกคำใต้ 

Phayao-sd-3

Phayao-sd-3

5

 พะเยา  

เทศบาลตำบลแม่ใจ 

Phayao-sd-4

Phayao-sd-4

6

 พะเยา  

เทศบาลตำบลงิม 

Phayao-sd-5

Phayao-sd-5

7

 พะเยา  

เทศบาลตำบลเชียงม่วน 

Phayao-sd-6

Phayao-sd-6

8

 พะเยา  

เทศบาลตำบลดงเจน 

Phayao-sd-7

Phayao-sd-7

9

 พะเยา  

เทศบาลตำบลบ้านถ้ำ 

Phayao-sd-8

Phayao-sd-8

10

 พะเยา  

เทศบาลตำบลบ้านทราย 

Phayao-sd-9

Phayao-sd-9

11

 พะเยา  

เทศบาลตำบลปง 

Phayao-sd-10

Phayao-sd-10

12

 พะเยา  

เทศบาลตำบลสบบง 

Phayao-sd-11

Phayao-sd-11

13

 พะเยา  

อบต. แม่นาเรือ 

Phayao-sdo-2

Phayao-sdo-2

14

 พะเยา  

อบต. บ้านตุ่น  

Phayao-sdo-3

Phayao-sdo-3

15

 พะเยา  

อบต. บ้านต๊ำ 

Phayao-sdo-4

Phayao-sdo-4

16

 พะเยา  

อบต. บ้านต๋อม 

Phayao-sdo-5

Phayao-sdo-5

17

 พะเยา  

อบต. แม่ปีม 

Phayao-sdo-6

Phayao-sdo-6

18

 พะเยา  

อบต. แม่กา 

Phayao-sdo-7

Phayao-sdo-7

19

 พะเยา  

อบต. บ้านใหม่ 

Phayao-sdo-8

Phayao-sdo-8

20

 พะเยา  

อบต. จำป่าหวาย 

Phayao-sdo-9

Phayao-sdo-9

21

 พะเยา  

อบต. ท่าวังทอง 

Phayao-sdo-10

Phayao-sdo-10

22

 พะเยา  

อบต. แม่ใส 

Phayao-sdo-11

Phayao-sdo-11

23

 พะเยา  

อบต. บ้านสาง 

Phayao-sdo-12

Phayao-sdo-12

24

 พะเยา  

อบต. ท่าจำปี 

Phayao-sdo-13

Phayao-sdo-13

25

 พะเยา  

อบต. สันป่าม่วง 

Phayao-sdo-14

Phayao-sdo-14

26

 พะเยา  

อบต. จุน 

Phayao-sdo-15

Phayao-sdo-15

27

 พะเยา  

อบต. ลอ 

Phayao-sdo-16

Phayao-sdo-16

28

 พะเยา  

อบต. หงส์หิน 

Phayao-sdo-17

Phayao-sdo-17

29

 พะเยา  

อบต. ทุ่งรวงทอง 

Phayao-sdo-18

Phayao-sdo-18

30

 พะเยา  

อบต. ห้วยยางขาม 

Phayao-sdo-19

Phayao-sdo-19

31

 พะเยา  

อบต. พระธาตุขิงแกง 

Phayao-sdo-20

Phayao-sdo-20

32

 พะเยา  

อบต. หย่วน 

Phayao-sdo-21

Phayao-sdo-21

33

 พะเยา  

อบต. น้ำแวน 

Phayao-sdo-22

Phayao-sdo-22

34

 พะเยา  

อบต. ฝายกวาง 

Phayao-sdo-23

Phayao-sdo-23

35

 พะเยา  

อบต. เจดีย์คำ 

Phayao-sdo-24

Phayao-sdo-24

36

 พะเยา  

อบต. ร่มเย็น 

Phayao-sdo-25

Phayao-sdo-25

37

 พะเยา  

อบต. เชียงบาน 

Phayao-sdo-26

Phayao-sdo-26

38

 พะเยา  

อบต. แม่ลาว 

Phayao-sdo-27

Phayao-sdo-27

39

 พะเยา  

อบต. อ่างทอง 

Phayao-sdo-28

Phayao-sdo-28

40

 พะเยา  

อบต. ทุ่งผาสุข 

Phayao-sdo-29

Phayao-sdo-29

41

 พะเยา  

อบต. บ้านมาง 

Phayao-sdo-30

Phayao-sdo-30

42

 พะเยา  

อบต. สระ 

Phayao-sdo-31

Phayao-sdo-31

43

 พะเยา  

อบต. ดอกคำใต้ 

Phayao-sdo-32

Phayao-sdo-32

44

 พะเยา  

อบต. ดอนศรีชุม 

Phayao-sdo-33

Phayao-sdo-33

45

 พะเยา  

อบต. บ้านปิน 

Phayao-sdo-34

Phayao-sdo-34

46

 พะเยา  

อบต. ห้วยลาน 

Phayao-sdo-35

Phayao-sdo-35

47

 พะเยา  

อบต. สันโค้ง 

Phayao-sdo-36

Phayao-sdo-36

48

 พะเยา  

อบต. ป่าซาง 

Phayao-sdo-37

Phayao-sdo-37

49

 พะเยา  

อบต. หนองหล่ม 

Phayao-sdo-38

Phayao-sdo-38

50

 พะเยา  

อบต. ดงสุวรรณ 

Phayao-sdo-39

Phayao-sdo-39

51

 พะเยา  

อบต. คือเวียง 

Phayao-sdo-40

Phayao-sdo-40

52

 พะเยา  

อบต. ปง 

Phayao-sdo-41

Phayao-sdo-41

53

 พะเยา  

อบต. ควร 

Phayao-sdo-42

Phayao-sdo-42

54

 พะเยา  

อบต. ออย 

Phayao-sdo-43

Phayao-sdo-43

55

 พะเยา  

อบต. งิม 

Phayao-sdo-44

Phayao-sdo-44

56

 พะเยา  

อบต. ผาช้างน้อย 

Phayao-sdo-45

Phayao-sdo-45

57

 พะเยา  

อบต. นาปรัง 

Phayao-sdo-46

Phayao-sdo-46

58

 พะเยา  

อบต. ขุนควร 

Phayao-sdo-47

Phayao-sdo-47

59

 พะเยา  

อบต. แม่ใจ 

Phayao-sdo-48

Phayao-sdo-48

60

 พะเยา  

อบต. ศรีถ้อย 

Phayao-sdo-49

Phayao-sdo-49

61

 พะเยา  

อบต. แม่สุก 

Phayao-sdo-50

Phayao-sdo-50

62

 พะเยา  

อบต. ป่าแฝก 

Phayao-sdo-51

Phayao-sdo-51

63

 พะเยา  

อบต. บ้านเหล่า 

Phayao-sdo-52

Phayao-sdo-52

64

 พะเยา  

อบต. เจริญราษฎร์ 

Phayao-sdo-53

Phayao-sdo-53

65

 พะเยา  

อบต. ภูซาง กิ่ง 

Phayao-sdo-54

Phayao-sdo-54

66

 พะเยา  

อบต. ป่าสัก กิ่ง 

Phayao-sdo-55

Phayao-sdo-55

67

 พะเยา  

อบต. ทุ่งกล้วย กิ่ง 

Phayao-sdo-56

Phayao-sdo-56

68

 พะเยา  

อบต. เชียงแรง กิ่ง 

Phayao-sdo-57

Phayao-sdo-57

69

 พะเยา  

อบต. ห้วยแก้ว กิ่ง 

Phayao-sdo-58

Phayao-sdo-58

70

 พะเยา  

อบต. ดงเจน กิ่ง 

Phayao-sdo-59

Phayao-sdo-59

71

 พะเยา  

อบต. แม่อิง กิ่ง 

Phayao-sdo-60

Phayao-sdo-60