ลำดับที่

จังหวัด

หน่วยงาน

รหัสสมาชิก

รหัสผ่าน

1

พิษณุโลก

เทศบาลนครพิษณุโลก 

Phitloke-c

Phitloke-c

2

พิษณุโลก

เทศบาลตำบลนครไทย 

Phitloke-sd-1

Phitloke-sd-1

3

พิษณุโลก

เทศบาลตำบลเนินกุ่ม 

Phitloke-sd-2

Phitloke-sd-2

4

พิษณุโลก

เทศบาลตำบลบางระกำ 

Phitloke-sd-3

Phitloke-sd-3

5

พิษณุโลก

เทศบาลตำบลบ้านใหม่ 

Phitloke-sd-4

Phitloke-sd-4

6

พิษณุโลก

เทศบาลตำบลป่าแดง 

Phitloke-sd-5

Phitloke-sd-5

7

พิษณุโลก

เทศบาลตำบลวงฆ้อง 

Phitloke-sd-6

Phitloke-sd-6

8

พิษณุโลก

เทศบาลตำบลวังทอง 

Phitloke-sd-7

Phitloke-sd-7

9

พิษณุโลก

เทศบาลตำบลวัดโบสถ์ 

Phitloke-sd-8

Phitloke-sd-8

10

พิษณุโลก

เทศบาลตำบลเนินมะปราง 

Phitloke-sd-9

Phitloke-sd-9

11

พิษณุโลก

เทศบาลตำบลบางกระทุ่ม 

Phitloke-sd-10

Phitloke-sd-10

12

พิษณุโลก

เทศบาลตำบลปลักแรด 

Phitloke-sd-11

Phitloke-sd-11

13

พิษณุโลก

เทศบาลตำบลพรหมพิราม 

Phitloke-sd-12

Phitloke-sd-12

14

พิษณุโลก

อบจ. พิษณุโลก 

Phitloke-po

Phitloke-po

15

พิษณุโลก

อบต. วังน้ำคู้ 

Phitloke-sdo-1

Phitloke-sdo-1

16

พิษณุโลก

อบต. วัดจันทร์ 

Phitloke-sdo-2

Phitloke-sdo-2

17

พิษณุโลก

อบต. วัดพริก 

Phitloke-sdo-3

Phitloke-sdo-3

18

พิษณุโลก

อบต. ท่าทอง 

Phitloke-sdo-4

Phitloke-sdo-4

19

พิษณุโลก

อบต. ท่าโพธิ์ 

Phitloke-sdo-5

Phitloke-sdo-5

20

พิษณุโลก

อบต. สมอแข 

Phitloke-sdo-6

Phitloke-sdo-6

21

พิษณุโลก

อบต. ดอนทอง 

Phitloke-sdo-7

Phitloke-sdo-7

22

พิษณุโลก

อบต. บ้านป่า 

Phitloke-sdo-8

Phitloke-sdo-8

23

พิษณุโลก

อบต. ปากโทก 

Phitloke-sdo-9

Phitloke-sdo-9

24

พิษณุโลก

อบต. หัวรอ 

Phitloke-sdo-10

Phitloke-sdo-10

25

พิษณุโลก

อบต. จอมทอง 

Phitloke-sdo-11

Phitloke-sdo-11

26

พิษณุโลก

อบต. บ้านกร่าง 

Phitloke-sdo-12

Phitloke-sdo-12

27

พิษณุโลก

อบต. บ้านคลอง 

Phitloke-sdo-13

Phitloke-sdo-13

28

พิษณุโลก

อบต. พลายชุมพล 

Phitloke-sdo-14

Phitloke-sdo-14

29

พิษณุโลก

อบต. มะขามสูง 

Phitloke-sdo-15

Phitloke-sdo-15

30

พิษณุโลก

อบต. อรัญญิก 

Phitloke-sdo-16

Phitloke-sdo-16

31

พิษณุโลก

อบต. บึงพระ 

Phitloke-sdo-17

Phitloke-sdo-17

32

พิษณุโลก

อบต. ไผ่ขอดอน 

Phitloke-sdo-18

Phitloke-sdo-18

33

พิษณุโลก

อบต. งิ้วงาม 

Phitloke-sdo-19

Phitloke-sdo-19

34

พิษณุโลก

อบต. นครไทย 

Phitloke-sdo-20

Phitloke-sdo-20

35

พิษณุโลก

อบต. หนองกะท้าว 

Phitloke-sdo-21

Phitloke-sdo-21

36

พิษณุโลก

อบต. บ้านแยง 

Phitloke-sdo-22

Phitloke-sdo-22

37

พิษณุโลก

อบต. เนินเพิ่ม 

Phitloke-sdo-23

Phitloke-sdo-23

38

พิษณุโลก

อบต. นาบัว 

Phitloke-sdo-24

Phitloke-sdo-24

39

พิษณุโลก

อบต. นครชุม 

Phitloke-sdo-25

Phitloke-sdo-25

40

พิษณุโลก

อบต. น้ำกุ่ม 

Phitloke-sdo-26

Phitloke-sdo-26

41

พิษณุโลก

อบต. ยางโกลน 

Phitloke-sdo-27

Phitloke-sdo-27

42

พิษณุโลก

อบต. บ่อโพธิ์ 

Phitloke-sdo-28

Phitloke-sdo-28

43

พิษณุโลก

อบต. บ้านพร้าว 

Phitloke-sdo-29

Phitloke-sdo-29

44

พิษณุโลก

อบต. ห้วยเฮี้ย 

Phitloke-sdo-30

Phitloke-sdo-30

45

พิษณุโลก

อบต. ป่าแดง 

Phitloke-sdo-31

Phitloke-sdo-31

46

พิษณุโลก

อบต. ชาติตระการ 

Phitloke-sdo-32

Phitloke-sdo-32

47

พิษณุโลก

อบต. สวนเมี่ยง 

Phitloke-sdo-33

Phitloke-sdo-33

48

พิษณุโลก

อบต. บ้านดง 

Phitloke-sdo-34

Phitloke-sdo-34

49

พิษณุโลก

อบต. บ่อภาค 

Phitloke-sdo-35

Phitloke-sdo-35

50

พิษณุโลก

อบต. ท่าสะแก 

Phitloke-sdo-36

Phitloke-sdo-36

51

พิษณุโลก

อบต. บางระกำ 

Phitloke-sdo-37

Phitloke-sdo-37

52

พิษณุโลก

อบต. ปลักแรด 

Phitloke-sdo-38

Phitloke-sdo-38

53

พิษณุโลก

อบต. พันเสา 

Phitloke-sdo-39

Phitloke-sdo-39

54

พิษณุโลก

อบต. วังอิทก 

Phitloke-sdo-40

Phitloke-sdo-40

55

พิษณุโลก

อบต. บึงกอก 

Phitloke-sdo-41

Phitloke-sdo-41

56

พิษณุโลก

อบต. หนองกุลา 

Phitloke-sdo-42

Phitloke-sdo-42

57

พิษณุโลก

อบต. ชุมแสงสงคราม 

Phitloke-sdo-43

Phitloke-sdo-43

58

พิษณุโลก

อบต. นิคมพัฒนา 

Phitloke-sdo-44

Phitloke-sdo-44

59

พิษณุโลก

อบต. บ่อทอง 

Phitloke-sdo-45

Phitloke-sdo-45

60

พิษณุโลก

อบต. ท่านางงาม 

Phitloke-sdo-46

Phitloke-sdo-46

61

พิษณุโลก

อบต. คุยม่วง 

Phitloke-sdo-47

Phitloke-sdo-47

62

พิษณุโลก

อบต. บางกระทุ่ม 

Phitloke-sdo-48

Phitloke-sdo-48

63

พิษณุโลก

อบต. บ้านไร่ 

Phitloke-sdo-49

Phitloke-sdo-49

64

พิษณุโลก

อบต. โคกสลุด 

Phitloke-sdo-50

Phitloke-sdo-50

65

พิษณุโลก

อบต. สนามคลี 

Phitloke-sdo-51

Phitloke-sdo-51

66

พิษณุโลก

อบต. ท่าตาล 

Phitloke-sdo-52

Phitloke-sdo-52

67

พิษณุโลก

อบต. ไผ่ล้อม 

Phitloke-sdo-53

Phitloke-sdo-53

68

พิษณุโลก

อบต. นครป่าหมาก 

Phitloke-sdo-54

Phitloke-sdo-54

69

พิษณุโลก

อบต. พรหมพิราม 

Phitloke-sdo-55

Phitloke-sdo-55

70

พิษณุโลก

อบต. ท่าช้าง 

Phitloke-sdo-56

Phitloke-sdo-56

71

พิษณุโลก

อบต. วงฆ้อง 

Phitloke-sdo-57

Phitloke-sdo-57

72

พิษณุโลก

อบต. มะตูม 

Phitloke-sdo-58

Phitloke-sdo-58

73

พิษณุโลก

อบต. หอกลอง 

Phitloke-sdo-59

Phitloke-sdo-59

74

พิษณุโลก

อบต. ศรีภิรมย์ 

Phitloke-sdo-60

Phitloke-sdo-60

75

พิษณุโลก

อบต. ตลุกเทียม 

Phitloke-sdo-61

Phitloke-sdo-61

76

พิษณุโลก

อบต. วังวน 

Phitloke-sdo-62

Phitloke-sdo-62

77

พิษณุโลก

อบต. หนองแขม 

Phitloke-sdo-63

Phitloke-sdo-63

78

พิษณุโลก

อบต. มะต้อง 

Phitloke-sdo-64

Phitloke-sdo-64

79

พิษณุโลก

อบต. ทับยายเชียง 

Phitloke-sdo-65

Phitloke-sdo-65

80

พิษณุโลก

อบต. ดงประคำ 

Phitloke-sdo-66

Phitloke-sdo-66

81

พิษณุโลก

อบต. วัดโบสถ์ 

Phitloke-sdo-67

Phitloke-sdo-67

82

พิษณุโลก

อบต. ท่างาม 

Phitloke-sdo-68

Phitloke-sdo-68

83

พิษณุโลก

อบต. ท้อแท้ 

Phitloke-sdo-69

Phitloke-sdo-69

84

พิษณุโลก

อบต. บ้านยาง 

Phitloke-sdo-70

Phitloke-sdo-70

85

พิษณุโลก

อบต. หินลาด 

Phitloke-sdo-71

Phitloke-sdo-71

86

พิษณุโลก

อบต. คันโช้ง 

Phitloke-sdo-72

Phitloke-sdo-72

87

พิษณุโลก

อบต. วังทอง 

Phitloke-sdo-73

Phitloke-sdo-73

88

พิษณุโลก

อบต. พันชาลี 

Phitloke-sdo-74

Phitloke-sdo-74

89

พิษณุโลก

อบต. แม่ระกา 

Phitloke-sdo-75

Phitloke-sdo-75

90

พิษณุโลก

อบต. บ้านกลาง 

Phitloke-sdo-76

Phitloke-sdo-76

91

พิษณุโลก

อบต. วังพิกุล 

Phitloke-sdo-77

Phitloke-sdo-77

92

พิษณุโลก

อบต. แก่งโสภา 

Phitloke-sdo-78

Phitloke-sdo-78

93

พิษณุโลก

อบต. ท่าหมื่นราม 

Phitloke-sdo-79

Phitloke-sdo-79

94

พิษณุโลก

อบต. วังนกแอ่น 

Phitloke-sdo-80

Phitloke-sdo-80

95

พิษณุโลก

อบต. หนองพระ 

Phitloke-sdo-81

Phitloke-sdo-81

96

พิษณุโลก

อบต. ชัยนาม 

Phitloke-sdo-82

Phitloke-sdo-82

97

พิษณุโลก

อบต. ดินทอง 

Phitloke-sdo-83

Phitloke-sdo-83

98

พิษณุโลก

อบต. ชมพู 

Phitloke-sdo-84

Phitloke-sdo-84

99

พิษณุโลก

อบต. บ้านมุง 

Phitloke-sdo-85

Phitloke-sdo-85

100

พิษณุโลก

อบต. ไทรย้อย 

Phitloke-sdo-86

Phitloke-sdo-86

101

พิษณุโลก

อบต. วังโพรง 

Phitloke-sdo-87

Phitloke-sdo-87

102

พิษณุโลก

อบต. บ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก 

Phitloke-sdo-88

Phitloke-sdo-88

103

พิษณุโลก

อบต. เนินมะปราง 

Phitloke-sdo-89

Phitloke-sdo-89

104

พิษณุโลก

อบต. วังยาง 

Phitloke-sdo-90

Phitloke-sdo-90