ลำดับที่

จังหวัด

หน่วยงาน

รหัสสมาชิก

รหัสผ่าน

1

พิษณุโลก

เทศบาลนครพิษณุโลก

Phitloke-c

Phitloke-c

2

พิษณุโลก

อบจ.พิษณุโลก

Phitloke-po

Phitloke-po

3

พิษณุโลก

เทศบาลตำบลนครไทย

Phitloke-sd-1

Phitloke-sd-1

4

พิษณุโลก

เทศบาลตำบลบางกระทุ่ม

Phitloke-sd-10

Phitloke-sd-10

5

พิษณุโลก

เทศบาลตำบลปลักแรด

Phitloke-sd-11

Phitloke-sd-11

6

พิษณุโลก

เทศบาลตำบลพรหมพิราม

Phitloke-sd-12

Phitloke-sd-12

7

พิษณุโลก

เทศบาลตำบลเนินกุ่ม

Phitloke-sd-2

Phitloke-sd-2

8

พิษณุโลก

เทศบาลตำบลบางระกำ

Phitloke-sd-3

Phitloke-sd-3

9

พิษณุโลก

เทศบาลตำบลบ้านใหม่

Phitloke-sd-4

Phitloke-sd-4

10

พิษณุโลก

เทศบาลตำบลป่าแดง

Phitloke-sd-5

Phitloke-sd-5

11

พิษณุโลก

เทศบาลตำบลวงฆ้อง

Phitloke-sd-6

Phitloke-sd-6

12

พิษณุโลก

เทศบาลตำบลวังทอง

Phitloke-sd-7

Phitloke-sd-7

13

พิษณุโลก

เทศบาลตำบลวัดโบสถ์

Phitloke-sd-8

Phitloke-sd-8

14

พิษณุโลก

เทศบาลตำบลเนินมะปราง

Phitloke-sd-9

Phitloke-sd-9

15

พิษณุโลก

อบต. วังน้ำคู้

Phitloke-sdo-1

Phitloke-sdo-1

16

พิษณุโลก

เทศบาลตำบลหัวรอ

Phitloke-sdo-10

055322602

17

พิษณุโลก

อบต. จอมทอง

Phitloke-sdo-11

Phitloke-sdo-11

18

พิษณุโลก

อบต. บ้านกร่าง

Phitloke-sdo-12

Phitloke-sdo-12

19

พิษณุโลก

เทศบาลตำบลบ้านคลอง

Phitloke-sdo-13

Phitloke-sdo-13

20

พิษณุโลก

เทศบาลตำบลพลายชุมพล

Phitloke-sdo-14

Phitloke-sdo-14

21

พิษณุโลก

อบต. มะขามสูง

Phitloke-sdo-15

Phitloke-sdo-15

22

พิษณุโลก

เทศบาลเมืองอรัญญิก

Phitloke-sdo-16

Phitloke-sdo-16

23

พิษณุโลก

อบต. บึงพระ

Phitloke-sdo-17

Phitloke-sdo-17

24

พิษณุโลก

อบต. ไผ่ขอดอน

Phitloke-sdo-18

Phitloke-sdo-18

25

พิษณุโลก

อบต. งิ้วงาม

Phitloke-sdo-19

Phitloke-sdo-19

26

พิษณุโลก

อบต. วัดจันทร์

Phitloke-sdo-2

Phitloke-sdo-2

27

พิษณุโลก

อบต. หนองกะท้าว

Phitloke-sdo-21

Phitloke-sdo-21

28

พิษณุโลก

เทศบาลตำบลบ้านแยง

Phitloke-sdo-22

Phitloke-sdo-22

29

พิษณุโลก

อบต. เนินเพิ่ม

Phitloke-sdo-23

Phitloke-sdo-23

30

พิษณุโลก

อบต. นาบัว

Phitloke-sdo-24

Phitloke-sdo-24

31

พิษณุโลก

อบต. นครชุม

Phitloke-sdo-25

Phitloke-sdo-25

32

พิษณุโลก

อบต. น้ำกุ่ม

Phitloke-sdo-26

Phitloke-sdo-26

33

พิษณุโลก

อบต. ยางโกลน

Phitloke-sdo-27

Phitloke-sdo-27

34

พิษณุโลก

อบต. บ่อโพธิ์

Phitloke-sdo-28

Phitloke-sdo-28

35

พิษณุโลก

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพร้าว

Phitloke-sdo-29

Phitloke-sdo-29

36

พิษณุโลก

อบต. วัดพริก

Phitloke-sdo-3

Phitloke-sdo-3

37

พิษณุโลก

อบต. ห้วยเฮี้ย

Phitloke-sdo-30

Phitloke-sdo-30

38

พิษณุโลก

องค์การบริหารส่วนตำบลป่าแดง

Phitloke-sdo-31

Phitloke-sdo-31

39

พิษณุโลก

อบต. ชาติตระการ

Phitloke-sdo-32

Phitloke-sdo-32

40

พิษณุโลก

อบต. สวนเมี่ยง

Phitloke-sdo-33

Phitloke-sdo-33

41

พิษณุโลก

อบต. บ้านดง

Phitloke-sdo-34

Phitloke-sdo-34

42

พิษณุโลก

อบต. บ่อภาค

Phitloke-sdo-35

Phitloke-sdo-35

43

พิษณุโลก

อบต. ท่าสะแก

Phitloke-sdo-36

Phitloke-sdo-36

44

พิษณุโลก

เทศบาลตำบลบางระกำเมืองใหม่

Phitloke-sdo-37

Phitloke-sdo-37

45

พิษณุโลก

เทศบาลตำบลบึงระมาณ

Phitloke-sdo-38

Phitloke-sdo-38

46

พิษณุโลก

เทศบาลตำบลพันเสา

Phitloke-sdo-39

Phitloke-sdo-39

47

พิษณุโลก

เทศบาลตำบลท่าทอง

Phitloke-sdo-4

Phitloke-sdo-4

48

พิษณุโลก

อบต. วังอิทก

Phitloke-sdo-40

Phitloke-sdo-40

49

พิษณุโลก

อบต. บึงกอก

Phitloke-sdo-41

Phitloke-sdo-41

50

พิษณุโลก

อบต. หนองกุลา

Phitloke-sdo-42

Phitloke-sdo-42

51

พิษณุโลก

อบต. ชุมแสงสงคราม

Phitloke-sdo-43

Phitloke-sdo-43

52

พิษณุโลก

อบต. นิคมพัฒนา

Phitloke-sdo-44

Phitloke-sdo-44

53

พิษณุโลก

อบต. บ่อทอง

Phitloke-sdo-45

Phitloke-sdo-45

54

พิษณุโลก

อบต. ท่านางงาม

Phitloke-sdo-46

Phitloke-sdo-46

55

พิษณุโลก

องค์การบริหารส่วนตำบลคุยม่วง

Phitloke-sdo-47

Phitloke-sdo-47

56

พิษณุโลก

เทศบาลตำบลห้วยแก้ว

Phitloke-sdo-48

Phitloke-sdo-48

57

พิษณุโลก

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่

Phitloke-sdo-49

Phitloke-sdo-49

58

พิษณุโลก

อบต. ท่าโพธิ์

Phitloke-sdo-5

Phitloke-sdo-5

59

พิษณุโลก

อบต. โคกสลุด

Phitloke-sdo-50

Phitloke-sdo-50

60

พิษณุโลก

เทศบาลตำบลสนามคลี

Phitloke-sdo-51

Phitloke-sdo-51

61

พิษณุโลก

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตาล

Phitloke-sdo-52

Phitloke-sdo-52

62

พิษณุโลก

องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม

Phitloke-sdo-53

Phitloke-sdo-53

63

พิษณุโลก

อบต. นครป่าหมาก

Phitloke-sdo-54

0831629898

64

พิษณุโลก

องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมพิราม

Phitloke-sdo-55

Phitloke-sdo-55

65

พิษณุโลก

อบต. ท่าช้าง

Phitloke-sdo-56

Phitloke-sdo-56

66

พิษณุโลก

อบต. วงฆ้อง

Phitloke-sdo-57

Phitloke-sdo-57

67

พิษณุโลก

อบต. มะตูม

Phitloke-sdo-58

Phitloke-sdo-58

68

พิษณุโลก

อบต. หอกลอง

Phitloke-sdo-59

Phitloke-sdo-59

69

พิษณุโลก

อบต. สมอแข

Phitloke-sdo-6

Phitloke-sdo-6

70

พิษณุโลก

อบต. ศรีภิรมย์

Phitloke-sdo-60

Phitloke-sdo-60

71

พิษณุโลก

อบต. ตลุกเทียม

Phitloke-sdo-61

Phitloke-sdo-61

72

พิษณุโลก

อบต. วังวน

Phitloke-sdo-62

Phitloke-sdo-62

73

พิษณุโลก

อบต. หนองแขม

Phitloke-sdo-63

Phitloke-sdo-63

74

พิษณุโลก

อบต. มะต้อง

Phitloke-sdo-64

Phitloke-sdo-64

75

พิษณุโลก

อบต. ทับยายเชียง

Phitloke-sdo-65

Phitloke-sdo-65

76

พิษณุโลก

อบต. ดงประคำ

Phitloke-sdo-66

Phitloke-sdo-66

77

พิษณุโลก

อบต. ท่างาม

Phitloke-sdo-68

Phitloke-sdo-68

78

พิษณุโลก

อบต. ท้อแท้

Phitloke-sdo-69

Phitloke-sdo-69

79

พิษณุโลก

อบต. ดอนทอง

Phitloke-sdo-7

Phitloke-sdo-7

80

พิษณุโลก

อบต. บ้านยาง

Phitloke-sdo-70

Phitloke-sdo-70

81

พิษณุโลก

อบต. หินลาด

Phitloke-sdo-71

Phitloke-sdo-71

82

พิษณุโลก

อบต. คันโช้ง

Phitloke-sdo-72

2013

83

พิษณุโลก

อบต. วังทอง

Phitloke-sdo-73

Phitloke-sdo-73

84

พิษณุโลก

องค์การบริหารส่วนตำบลพันชาลี

Phitloke-sdo-74

Phitloke-sdo-74

85

พิษณุโลก

อบต. แม่ระกา

Phitloke-sdo-75

Phitloke-sdo-75

86

พิษณุโลก

อบต. บ้านกลาง

Phitloke-sdo-76

Phitloke-sdo-76

87

พิษณุโลก

อบต. วังพิกุล

Phitloke-sdo-77

Phitloke-sdo-77

88

พิษณุโลก

องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งโสภา

Phitloke-sdo-78

Phitloke-sdo-78

89

พิษณุโลก

อบต. ท่าหมื่นราม

Phitloke-sdo-79

Phitloke-sdo-79

90

พิษณุโลก

อบต. บ้านป่า

Phitloke-sdo-8

Phitloke-sdo-8

91

พิษณุโลก

อบต. วังนกแอ่น

Phitloke-sdo-80

Phitloke-sdo-80

92

พิษณุโลก

อบต. หนองพระ

Phitloke-sdo-81

Phitloke-sdo-81

93

พิษณุโลก

อบต. ชัยนาม

Phitloke-sdo-82

Phitloke-sdo-82

94

พิษณุโลก

อบต. ดินทอง

Phitloke-sdo-83

Phitloke-sdo-83

95

พิษณุโลก

อบต. ชมพู

Phitloke-sdo-84

Phitloke-sdo-84

96

พิษณุโลก

เทศบาลตำบลบ้านมุง

Phitloke-sdo-85

Phitloke-sdo-85

97

พิษณุโลก

เทศบาลตำบลไทรย้อย

Phitloke-sdo-86

1808

98

พิษณุโลก

อบต. วังโพรง

Phitloke-sdo-87

Phitloke-sdo-87

99

พิษณุโลก

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก

Phitloke-sdo-88

055992129

100

พิษณุโลก

อบต. เนินมะปราง

Phitloke-sdo-89

Phitloke-sdo-89

101

พิษณุโลก

อบต. ปากโทก

Phitloke-sdo-9

Phitloke-sdo-9

102

พิษณุโลก

อบต. วังยาง

Phitloke-sdo-90

Phitloke-sdo-90

103

พิษณุโลก

อบต.วัดโบสถ์

Phitloke-sdo-91

Phitloke-sdo-91