ลำดับที่

จังหวัด

หน่วยงาน

รหัสสมาชิก

รหัสผ่าน

1

สงขลา

เทศบาลนครสงขลา 

Songkhla-c-1

Songkhla-c-1

2

สงขลา

เทศบาลนครหาดใหญ่ 

Songkhla-c-2

Songkhla-c-2

3

สงขลา

เทศบาลเมืองบ้านพรุ 

Songkhla-sd-1

Songkhla-sd-1

4

สงขลา

เทศบาลตำบลสะเดา 

Songkhla-sd-2

Songkhla-sd-2

5

สงขลา

เทศบาลตำบลนาทวี 

Songkhla-sd-3

Songkhla-sd-3

6

สงขลา

เทศบาลตำบลปาดังเบซาร์ 

Songkhla-sd-4

Songkhla-sd-4

7

สงขลา

เทศบาลตำบลพะตง 

Songkhla-sd-5

Songkhla-sd-5

8

สงขลา

เทศบาลตำบลพังลา 

Songkhla-sd-6

Songkhla-sd-6

9

สงขลา

เทศบาลตำบลสิงหนคร 

Songkhla-sd-7

Songkhla-sd-7

10

สงขลา

เทศบาลตำบลกำแพงเพชร 

Songkhla-sd-8

Songkhla-sd-8

11

สงขลา

เทศบาลตำบลควนเนียง 

Songkhla-sd-9

Songkhla-sd-9

12

สงขลา

เทศบาลตำบลจะนะ 

Songkhla-sd-10

Songkhla-sd-10

13

สงขลา

เทศบาลตำบลเทพา 

Songkhla-sd-11

Songkhla-sd-11

14

สงขลา

เทศบาลตำบลบ่อตรุ 

Songkhla-sd-12

Songkhla-sd-12

15

สงขลา

เทศบาลตำบลปริก 

Songkhla-sd-13

Songkhla-sd-13

16

สงขลา

เทศบาลตำบลระโนด 

Songkhla-sd-14

Songkhla-sd-14

17

สงขลา

เทศบาลตำบลสะบ้าย้อย 

Songkhla-sd-15

Songkhla-sd-15

18

สงขลา

เทศบาลตำบลนาสีทอง 

Songkhla-sd-16

Songkhla-sd-16

19

สงขลา

เทศบาลตำบลควนลัง 

Songkhla-sd-17

Songkhla-sd-17

20

สงขลา

เทศบาลตำบลคอหงส์ 

Songkhla-sd-18

Songkhla-sd-18

21

สงขลา

เทศบาลตำบลคลองแห 

Songkhla-sd-19

Songkhla-sd-19

22

สงขลา

เทศบาลตำบลสทิงพระ

Songkhla-sd-20

Songkhla-sd-20

23

สงขลา

อบจ. สงขลา

Songkhla-po

Songkhla-po

24

สงขลา

อบต. เขารูปช้าง 

Songkhla-sdo-2

Songkhla-sdo-2

25

สงขลา

อบต. เกาะแต้ว 

Songkhla-sdo-3

Songkhla-sdo-3

26

สงขลา

อบต. พะวง 

Songkhla-sdo-4

Songkhla-sdo-4

27

สงขลา

อบต. ทุ่งหวัง 

Songkhla-sdo-5

Songkhla-sdo-5

28

สงขลา

อบต. เกาะยอ 

Songkhla-sdo-6

Songkhla-sdo-6

29

สงขลา

อบต. จะทิ้งพระ 

Songkhla-sdo-7

Songkhla-sdo-7

30

สงขลา

อบต. กระดังงา 

Songkhla-sdo-8

Songkhla-sdo-8

31

สงขลา

อบต. สนามชัย 

Songkhla-sdo-9

Songkhla-sdo-9

32

สงขลา

อบต. ดีหลวง 

Songkhla-sdo-10

Songkhla-sdo-10

33

สงขลา

อบต. ชุมพล 

Songkhla-sdo-11

Songkhla-sdo-11

34

สงขลา

อบต. คลองรี 

Songkhla-sdo-12

Songkhla-sdo-12

35

สงขลา

อบต. คูขุด 

Songkhla-sdo-13

Songkhla-sdo-13

36

สงขลา

อบต. ท่าหิน 

Songkhla-sdo-14

Songkhla-sdo-14

37

สงขลา

อบต. วัดจันทร์ 

Songkhla-sdo-15

Songkhla-sdo-15

38

สงขลา

อบต. บ่อแดง 

Songkhla-sdo-16

Songkhla-sdo-16

39

สงขลา

อบต. บ่อดาน 

Songkhla-sdo-17

Songkhla-sdo-17

40

สงขลา

อบต. บ้านนา 

Songkhla-sdo-18

Songkhla-sdo-18

41

สงขลา

อบต. ป่าชิง 

Songkhla-sdo-19

Songkhla-sdo-19

42

สงขลา

อบต. สะพานไม้แก่น 

Songkhla-sdo-20

Songkhla-sdo-20

43

สงขลา

อบต. สะกอม 

Songkhla-sdo-21

Songkhla-sdo-21

44

สงขลา

อบต. นาหว้า 

Songkhla-sdo-22

Songkhla-sdo-22

45

สงขลา

อบต. นาทับ 

Songkhla-sdo-23

Songkhla-sdo-23

46

สงขลา

อบต. น้ำข้าว 

Songkhla-sdo-24

Songkhla-sdo-24

47

สงขลา

อบต. ขุนตัดหวาย 

Songkhla-sdo-25

Songkhla-sdo-25

48

สงขลา

อบต. ท่าหมอไทร 

Songkhla-sdo-26

Songkhla-sdo-26

49

สงขลา

อบต. จะโหนง 

Songkhla-sdo-27

Songkhla-sdo-27

50

สงขลา

อบต. คู 

Songkhla-sdo-28

Songkhla-sdo-28

51

สงขลา

อบต. แค 

Songkhla-sdo-29

Songkhla-sdo-29

52

สงขลา

อบต. คลองเปียะ 

Songkhla-sdo-30

Songkhla-sdo-30

53

สงขลา

อบต. ตลิ่งชัน 

Songkhla-sdo-31

Songkhla-sdo-31

54

สงขลา

อบต. นาทวี 

Songkhla-sdo-32

Songkhla-sdo-32

55

สงขลา

อบต. ฉาง 

Songkhla-sdo-33

Songkhla-sdo-33

56

สงขลา

อบต. นาหมอศรี 

Songkhla-sdo-34

Songkhla-sdo-34

57

สงขลา

อบต. คลองทราย 

Songkhla-sdo-35

Songkhla-sdo-35

58

สงขลา

อบต. ปลักหนู 

Songkhla-sdo-36

Songkhla-sdo-36

59

สงขลา

อบต. ท่าประดู่ 

Songkhla-sdo-37

Songkhla-sdo-37

60

สงขลา

อบต. สะท้อน 

Songkhla-sdo-38

Songkhla-sdo-38

61

สงขลา

อบต. ทับช้าง 

Songkhla-sdo-39

Songkhla-sdo-39

62

สงขลา

อบต. ประกอบ 

Songkhla-sdo-40

Songkhla-sdo-40

63

สงขลา

อบต. คลองกวาง 

Songkhla-sdo-41

Songkhla-sdo-41

64

สงขลา

อบต. เทพา 

Songkhla-sdo-42

Songkhla-sdo-42

65

สงขลา

อบต. ปากบาง 

Songkhla-sdo-43

Songkhla-sdo-43

66

สงขลา

อบต. เกาะสะบ้า 

Songkhla-sdo-44

Songkhla-sdo-44

67

สงขลา

อบต. ลำไพล 

Songkhla-sdo-45

Songkhla-sdo-45

68

สงขลา

อบต. ท่าม่วง 

Songkhla-sdo-46

Songkhla-sdo-46

69

สงขลา

อบต. วังใหญ่ 

Songkhla-sdo-47

Songkhla-sdo-47

70

สงขลา

อบต. สะกอม 

Songkhla-sdo-48

Songkhla-sdo-48

71

สงขลา

อบต. สะบ้าย้อย 

Songkhla-sdo-49

Songkhla-sdo-49

72

สงขลา

อบต. ทุ่งพอ 

Songkhla-sdo-50

Songkhla-sdo-50

73

สงขลา

อบต. เปียน 

Songkhla-sdo-51

Songkhla-sdo-51

74

สงขลา

อบต. บ้านโหนด 

Songkhla-sdo-52

Songkhla-sdo-52

75

สงขลา

อบต. จะแหน 

Songkhla-sdo-53

Songkhla-sdo-53

76

สงขลา

อบต. คูหา 

Songkhla-sdo-54

Songkhla-sdo-54

77

สงขลา

อบต. เขาแดง 

Songkhla-sdo-55

Songkhla-sdo-55

78

สงขลา

อบต. บาโหย 

Songkhla-sdo-56

Songkhla-sdo-56

79

สงขลา

อบต. ธารคีรี 

Songkhla-sdo-57

Songkhla-sdo-57

80

สงขลา

อบต. ระโนด 

Songkhla-sdo-58

Songkhla-sdo-58

81

สงขลา

อบต. คลองแดน 

Songkhla-sdo-59

Songkhla-sdo-59

82

สงขลา

อบต. ตะเครียะ 

Songkhla-sdo-60

Songkhla-sdo-60

83

สงขลา

อบต. ท่าบอน 

Songkhla-sdo-61

Songkhla-sdo-61

84

สงขลา

อบต. บ้านใหม่ 

Songkhla-sdo-62

Songkhla-sdo-62

85

สงขลา

อบต. ปากแตระ 

Songkhla-sdo-63

Songkhla-sdo-63

86

สงขลา

อบต. พังยาง 

Songkhla-sdo-64

Songkhla-sdo-64

87

สงขลา

อบต. ระวะ 

Songkhla-sdo-65

Songkhla-sdo-65

88

สงขลา

อบต. วัดสน 

Songkhla-sdo-66

Songkhla-sdo-66

89

สงขลา

อบต. บ้านขาว 

Songkhla-sdo-67

Songkhla-sdo-67

90

สงขลา

อบต. แดนสงวน 

Songkhla-sdo-68

Songkhla-sdo-68

91

สงขลา

อบต. เกาะใหญ่ 

Songkhla-sdo-69

Songkhla-sdo-69

92

สงขลา

อบต. โรง 

Songkhla-sdo-70

Songkhla-sdo-70

93

สงขลา

อบต. เชิงแส 

Songkhla-sdo-71

Songkhla-sdo-71

94

สงขลา

อบต. กระแสสินธุ์ 

Songkhla-sdo-72

Songkhla-sdo-72

95

สงขลา

อบต. กำแพงเพชร 

Songkhla-sdo-73

Songkhla-sdo-73

96

สงขลา

อบต. ท่าชะมวง 

Songkhla-sdo-74

Songkhla-sdo-74

97

สงขลา

อบต. คูหาใต้ 

Songkhla-sdo-75

Songkhla-sdo-75

98

สงขลา

อบต. ควนรู 

Songkhla-sdo-76

Songkhla-sdo-76

99

สงขลา

อบต. เขาพระ 

Songkhla-sdo-77

Songkhla-sdo-77

100

สงขลา

อบต. ปริก 

Songkhla-sdo-78

Songkhla-sdo-78

101

สงขลา

อบต. พังลา 

Songkhla-sdo-79

Songkhla-sdo-79

102

สงขลา

อบต. สำนักแต้ว 

Songkhla-sdo-80

Songkhla-sdo-80

103

สงขลา

อบต. ทุ่งหมอ 

Songkhla-sdo-81

Songkhla-sdo-81

104

สงขลา

อบต. ท่าโพธิ์ 

Songkhla-sdo-82

Songkhla-sdo-82

105

สงขลา

อบต. ปาดังเบซาร์ 

Songkhla-sdo-83

Songkhla-sdo-83

106

สงขลา

อบต. สำนักขาม 

Songkhla-sdo-84

Songkhla-sdo-84

107

สงขลา

อบต. เขามีเกียรติ 

Songkhla-sdo-85

Songkhla-sdo-85

108

สงขลา

อบต. คูเต่า 

Songkhla-sdo-87

Songkhla-sdo-87

109

สงขลา

อบต. คลองอู่ตะเภา 

Songkhla-sdo-90

Songkhla-sdo-90

110

สงขลา

อบต. ฉลุง 

Songkhla-sdo-91

Songkhla-sdo-91

111

สงขลา

อบต. ทุ่งใหญ่ 

Songkhla-sdo-92

Songkhla-sdo-92

112

สงขลา

อบต. ทุ่งตำเสา 

Songkhla-sdo-93

Songkhla-sdo-93

113

สงขลา

อบต. ท่าข้าม 

Songkhla-sdo-94

Songkhla-sdo-94

114

สงขลา

อบต. น้ำน้อย 

Songkhla-sdo-95

Songkhla-sdo-95

115

สงขลา

อบต. บ้านพรุ 

Songkhla-sdo-96

Songkhla-sdo-96

116

สงขลา

อบต. พะตง 

Songkhla-sdo-97

Songkhla-sdo-97

117

สงขลา

อบต. นาหม่อม 

Songkhla-sdo-98

Songkhla-sdo-98

118

สงขลา

อบต. พิจิตร 

Songkhla-sdo-99

Songkhla-sdo-99

119

สงขลา

อบต. ทุ่งขมิ้น 

Songkhla-sdo-100

Songkhla-sdo-100

120

สงขลา

อบต. คลองหรัง 

Songkhla-sdo-101

Songkhla-sdo-101

121

สงขลา

อบต. รัตภูมิ 

Songkhla-sdo-102

Songkhla-sdo-102

122

สงขลา

อบต. ควนโส 

Songkhla-sdo-103

Songkhla-sdo-103

123

สงขลา

อบต. ห้วยลึก 

Songkhla-sdo-104

Songkhla-sdo-104

124

สงขลา

อบต. บางเหรียง 

Songkhla-sdo-105

Songkhla-sdo-105

125

สงขลา

อบต. บางกล่ำ 

Songkhla-sdo-106

Songkhla-sdo-106

126

สงขลา

อบต. ท่าช้าง 

Songkhla-sdo-107

Songkhla-sdo-107

127

สงขลา

อบต. แม่ทอม 

Songkhla-sdo-108

Songkhla-sdo-108

128

สงขลา

อบต. บ้านหาร 

Songkhla-sdo-109

Songkhla-sdo-109

129

สงขลา

อบต. ชิงโค 

Songkhla-sdo-110

Songkhla-sdo-110

130

สงขลา

อบต. ทำนบ 

Songkhla-sdo-111

Songkhla-sdo-111

131

สงขลา

อบต. รำแดง 

Songkhla-sdo-112

Songkhla-sdo-112

132

สงขลา

อบต. วัดขนุน 

Songkhla-sdo-113

Songkhla-sdo-113

133

สงขลา

อบต. ชะแล้ 

Songkhla-sdo-114

Songkhla-sdo-114

134

สงขลา

อบต. ปากรอ 

Songkhla-sdo-115

Songkhla-sdo-115

135

สงขลา

อบต. ป่าขาด 

Songkhla-sdo-116

Songkhla-sdo-116

136

สงขลา

อบต. บางเขียด 

Songkhla-sdo-117

Songkhla-sdo-117

137

สงขลา

อบต. ม่วงงาม 

Songkhla-sdo-118

Songkhla-sdo-118

138

สงขลา

อบต. คลองหอยโข่ง 

Songkhla-sdo-119

Songkhla-sdo-119

139

สงขลา

อบต. ทุ่งลาน 

Songkhla-sdo-120

Songkhla-sdo-120

140

สงขลา

อบต. โคกม่วง 

Songkhla-sdo-121

Songkhla-sdo-121

141

สงขลา

อบต. คลองหลา 

Songkhla-sdo-122

Songkhla-sdo-122