ลำดับที่

จังหวัด

หน่วยงาน

รหัสสมาชิก

รหัสผ่าน

1

ตาก

เทศบาลเมืองตาก

Tak-c

Tak-c

2

ตาก

เทศบาลนครแม่สอด

Tak-ms

maesot123456

4

ตาก

องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก

Tak-po

Pao99999

5

ตาก

เทศบาลตำบลสามเงา

Tak-sd-1

Tak-sd-1

6

ตาก

เทศบาลตำบลวังเจ้า

Tak-sd-10

Tak-sd-10

7

ตาก

เทศบาลตำบลอุ้มผาง

Tak-sd-11

Tak-sd-11

8

ตาก

เทศบาลตำบลท่าสายลวด

Tak-sd-2

Tak-sd-2

9

ตาก

เทศบาลตำบลทุ่งกระเชาะ

Tak-sd-3

Tak-sd-3

10

ตาก

เทศบาลตำบลบ้านตาก

Tak-sd-4

Tak-sd-4

11

ตาก

เทศบาลตำบลพบพระ

Tak-sd-5

Tak-sd-5

12

ตาก

เทศบาลตำบลแม่กุ

Tak-sd-6

Tak-sd-6

13

ตาก

เทศบาลตำบลแม่จะเรา

Tak-sd-7

Tak-sd-7

14

ตาก

เทศบาลตำบลแม่ต้าน

Tak-sd-8

Tak-sd-8

15

ตาก

เทศบาลตำบลแม่ระมาด

Tak-sd-9

Tak-sd-9

17

ตาก

อบต.หนองบัวเหนือ

Tak-sdo-1

Tak-sdo-1

18

ตาก

อบต. ตลุกกลางทุ่ง

Tak-sdo-10

Tak-sdo-10

19

ตาก

อบต. ตากออก

Tak-sdo-11

Tak-sdo-11

20

ตาก

อบต. สมอโคน

Tak-sdo-12

Tak-sdo-12

21

ตาก

อบต. แม่สลิด

Tak-sdo-13

Tak-sdo-13

22

ตาก

องค์การบริหารส่วนตำบลตากตก

Tak-sdo-14

Tak-sdo-14

23

ตาก

อบต. เกาะตะเภา

Tak-sdo-15

Tak-sdo-15

24

ตาก

องค์การบริหารส่วนตำบลท้องฟ้า

Tak-sdo-17

Tak-sdo-17

25

ตาก

อบต. สามเงา

Tak-sdo-18

Tak-sdo-18

26

ตาก

อบต. วังหมัน

Tak-sdo-19

Tak-sdo-19

27

ตาก

เทศบาลตำบลไม้งาม

Tak-sdo-2

Tak-sdo-2

28

ตาก

องค์การบริหารส่วนตำบลยกกระบัตร

Tak-sdo-20

Tak-sdo-20

29

ตาก

อบต. ย่านรี

Tak-sdo-21

Tak-sdo-21

30

ตาก

อบต. บ้านนา

Tak-sdo-22

599162

31

ตาก

องค์การบริหารส่วนตำบลวังจันทร์

Tak-sdo-23

Tak-sdo-23

32

ตาก

อบต. แม่ระมาด

Tak-sdo-24

Tak-sdo-24

33

ตาก

เทศบาลตำบลทุ่งหลวง

Tak-sdo-25

Tak-sdo-25

34

ตาก

อบต. ขะเนจื้อ

Tak-sdo-26

Tak-sdo-26

35

ตาก

อบต. แม่ตื่น

Tak-sdo-27

Tak-sdo-27

36

ตาก

อบต. สามหมื่น

Tak-sdo-28

Tak-sdo-28

37

ตาก

อบต. พระธาตุ

Tak-sdo-29

Tak-sdo-29

38

ตาก

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแดง

Tak-sdo-3

Tak-sdo-3

39

ตาก

อบต.ท่าสองยาง

Tak-sdo-30

Tak-sdo-30

40

ตาก

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต้าน

Tak-sdo-31

Tak-sdo-31

41

ตาก

อบต. แม่สอง

Tak-sdo-32

Tak-sdo-32

42

ตาก

อบต. แม่หละ

Tak-sdo-33

Tak-sdo-33

43

ตาก

อบต. แม่วะหลวง

Tak-sdo-34

Tak-sdo-34

44

ตาก

อบต. แม่อุสุ

Tak-sdo-35

Tak-sdo-35

45

ตาก

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กุ

Tak-sdo-36

Tak-sdo-36

46

ตาก

อบต. พะวอ

Tak-sdo-37

Tak-sdo-37

47

ตาก

เทศบาลตำบลแม่ตาว

Tak-sdo-38

Tak-sdo-38

48

ตาก

อบต. แม่กาษา

Tak-sdo-39

Tak-sdo-39

49

ตาก

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำรึม

Tak-sdo-4

Tak-sdo-4

50

ตาก

อบต. ท่าสายลวด

Tak-sdo-40

Tak-sdo-40

51

ตาก

อบต. แม่ปะ

Tak-sdo-41

Tak-sdo-41

52

ตาก

อบต. มหาวัน

Tak-sdo-42

Tak-sdo-42

53

ตาก

อบต. ด่านแม่ละเมา

Tak-sdo-43

Tak-sdo-43

54

ตาก

อบต. พระธาตุผาแดง

Tak-sdo-44

Tak-sdo-44

55

ตาก

อบต. พบพระ

Tak-sdo-45

Tak-sdo-45

56

ตาก

อบต.ช่องแคบ

Tak-sdo-46

Tak-sdo-46

57

ตาก

อบต. คีรีราษฎร์

Tak-sdo-47

Tak-sdo-47

58

ตาก

อบต. วาเล่ย์

Tak-sdo-48

Tak-sdo-48

59

ตาก

อบต. รวมไทยพัฒนา

Tak-sdo-49

Tak-sdo-49

60

ตาก

อบต. วังหิน

Tak-sdo-5

Tak-sdo-5

61

ตาก

อบต. อุ้มผาง

Tak-sdo-50

Tak-sdo-50

62

ตาก

อบต. โมโกร

Tak-sdo-51

Tak-sdo-51

63

ตาก

เทศบาลตำบลแม่จัน

Tak-sdo-52

Tak-sdo-52

64

ตาก

เทศบาลตำบลแม่กลอง

Tak-sdo-54

Tak-sdo-54

65

ตาก

อบต. เชียงทอง

Tak-sdo-55

Tak-sdo-55

66

ตาก

องค์การบริหารส่วนตำบลนาโบสถ์

Tak-sdo-56

Tak-sdo-56

67

ตาก

อบต.ประดาง

Tak-sdo-57

Tak-sdo-57

68

ตาก

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ท้อ

Tak-sdo-6

Tak-sdo-6

69

ตาก

อบต. ป่ามะม่วง

Tak-sdo-7

Tak-sdo-7

70

ตาก

เทศบาลตำบลหนองบัวใต้

Tak-sdo-8

Tak-sdo-8

71

ตาก

องค์การบริหารส่วนตำบลวังประจบ

Tak-sdo-9

Tak-sdo-9