ลำดับที่

จังหวัด

หน่วยงาน

รหัสสมาชิก

รหัสผ่าน

1

ตาก

เทศบาลเมืองตาก

Tak-c

Tak-c

2

ตาก

เทศบาลเมืองแม่สอด

Tak-ms

Tak-ms

4

ตาก

เทศบาลตำบลสามเงา

Tak-sd-1

Tak-sd-1

5

ตาก

เทศบาลตำบลท่าสายลวด

Tak-sd-2

Tak-sd-2

6

ตาก

เทศบาลตำบลทุ่งกระเชาะ

Tak-sd-3

Tak-sd-3

7

ตาก

เทศบาลตำบลบ้านตาก

Tak-sd-4

Tak-sd-4

8

ตาก

เทศบาลตำบลพบพระ

Tak-sd-5

Tak-sd-5

9

ตาก

เทศบาลตำบลแม่กุ

Tak-sd-6

Tak-sd-6

10

ตาก

เทศบาลตำบลแม่จะเรา

Tak-sd-7

Tak-sd-7

11

ตาก

เทศบาลตำบลแม่ต้าน

Tak-sd-8

Tak-sd-8

12

ตาก

เทศบาลตำบลแม่ระมาด

Tak-sd-9

Tak-sd-9

13

ตาก

เทศบาลตำบลวังเจ้า

Tak-sd-10

Tak-sd-10

14

ตาก

เทศบาลตำบลอุ้มผาง

Tak-sd-11

Tak-sd-11

15

ตาก

อบจ. ตาก

Tak-po

Tak-po

17

ตาก

อบต. ตำบลหนองบัวเหนือ

Tak-sdo-1

Tak-sdo-1

18

ตาก

อบต. ไม้งาม

Tak-sdo-2

Tak-sdo-2

19

ตาก

อบต. โป่งแดง

Tak-sdo-3

Tak-sdo-3

20

ตาก

อบต. น้ำรึม

Tak-sdo-4

Tak-sdo-4

21

ตาก

อบต. วังหิน

Tak-sdo-5

Tak-sdo-5

22

ตาก

อบต. แม่ท้อ

Tak-sdo-6

Tak-sdo-6

23

ตาก

อบต. ป่ามะม่วง

Tak-sdo-7

Tak-sdo-7

24

ตาก

อบต. หนองบัวใต้

Tak-sdo-8

Tak-sdo-8

25

ตาก

อบต. วังประจบ

Tak-sdo-9

Tak-sdo-9

26

ตาก

อบต. ตลุกกลางทุ่ง

Tak-sdo-10

Tak-sdo-10

27

ตาก

อบต. ตากออก

Tak-sdo-11

Tak-sdo-11

28

ตาก

อบต. สมอโคน

Tak-sdo-12

Tak-sdo-12

29

ตาก

อบต. แม่สลิด

Tak-sdo-13

Tak-sdo-13

30

ตาก

อบต. ตากตก

Tak-sdo-14

Tak-sdo-14

31

ตาก

อบต. เกาะตะเภา

Tak-sdo-15

Tak-sdo-15

32

ตาก

อบต. ทุ่งกระเซาะ

Tak-sdo-16

Tak-sdo-16

33

ตาก

อบต. ท้องฟ้า

Tak-sdo-17

Tak-sdo-17

34

ตาก

อบต. สามเงา

Tak-sdo-18

Tak-sdo-18

35

ตาก

อบต. วังหมัน

Tak-sdo-19

Tak-sdo-19

36

ตาก

อบต. ยกกระบัตร

Tak-sdo-20

Tak-sdo-20

37

ตาก

อบต. ย่านรี

Tak-sdo-21

Tak-sdo-21

38

ตาก

อบต. บ้านนา

Tak-sdo-22

Tak-sdo-22

39

ตาก

อบต. วังจันทร์

Tak-sdo-23

Tak-sdo-23

40

ตาก

อบต. แม่ระมาด

Tak-sdo-24

Tak-sdo-24

41

ตาก

อบต. แม่จะเรา

Tak-sdo-25

Tak-sdo-25

42

ตาก

อบต. ขะเนจื้อ

Tak-sdo-26

Tak-sdo-26

43

ตาก

อบต. แม่ตื่น

Tak-sdo-27

Tak-sdo-27

44

ตาก

อบต. สามหมื่น

Tak-sdo-28

Tak-sdo-28

45

ตาก

อบต. พระธาตุ

Tak-sdo-29

Tak-sdo-29

46

ตาก

อบต. ท่าสองยาง

Tak-sdo-30

Tak-sdo-30

47

ตาก

อบต. แม่ต้าน

Tak-sdo-31

Tak-sdo-31

48

ตาก

อบต. แม่สอง

Tak-sdo-32

Tak-sdo-32

49

ตาก

อบต. แม่หละ

Tak-sdo-33

Tak-sdo-33

50

ตาก

อบต. แม่วะหลวง

Tak-sdo-34

Tak-sdo-34

51

ตาก

อบต. แม่อุสุ

Tak-sdo-35

Tak-sdo-35

52

ตาก

อบต. แม่กุ

Tak-sdo-36

Tak-sdo-36

53

ตาก

อบต. พะวอ

Tak-sdo-37

Tak-sdo-37

54

ตาก

อบต. แม่ตาว

Tak-sdo-38

Tak-sdo-38

55

ตาก

อบต. แม่กาษา

Tak-sdo-39

Tak-sdo-39

56

ตาก

อบต. ท่าสายลวด

Tak-sdo-40

Tak-sdo-40

57

ตาก

อบต. แม่ปะ

Tak-sdo-41

Tak-sdo-41

58

ตาก

อบต. มหาวัน

Tak-sdo-42

Tak-sdo-42

59

ตาก

อบต. ด่านแม่ละเมา

Tak-sdo-43

Tak-sdo-43

60

ตาก

อบต. พระธาตุผาแดง

Tak-sdo-44

Tak-sdo-44

61

ตาก

อบต. พบพระ

Tak-sdo-45

Tak-sdo-45

62

ตาก

อบต. ช่องแคบ

Tak-sdo-46

Tak-sdo-46

63

ตาก

อบต. คีรีราษฎร์

Tak-sdo-47

Tak-sdo-47

64

ตาก

อบต. วาเล่ย์

Tak-sdo-48

Tak-sdo-48

65

ตาก

อบต. รวมไทยพัฒนา

Tak-sdo-49

Tak-sdo-49

66

ตาก

อบต. อุ้มผาง

Tak-sdo-50

Tak-sdo-50

67

ตาก

อบต. โมโกร

Tak-sdo-51

Tak-sdo-51

68

ตาก

อบต. แม่จัน

Tak-sdo-52

Tak-sdo-52

69

ตาก

อบต. แม่ละมุ้ง

Tak-sdo-53

Tak-sdo-53

70

ตาก

อบต. แม่กลอง

Tak-sdo-54

Tak-sdo-54

71

ตาก

อบต. เชียงทอง กิ่ง

Tak-sdo-55

Tak-sdo-55

72

ตาก

อบต. นาโบสถ์ กิ่ง

Tak-sdo-56

Tak-sdo-56

73

ตาก

อบต. ประดาง กิ่ง

Tak-sdo-57

Tak-sdo-57