ลำดับที่

จังหวัด

หน่วยงาน

รหัสสมาชิก

รหัสผ่าน

1

อุบลราชธานี

เทศบาลนครอุบลราชธานี

Ubon-c

Ubon-c

2

อุบลราชธานี

อบจ.อุบลราชธานี

Ubon-po

Ubon-po

3

อุบลราชธานี

เทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร

Ubon-sd-1

Ubon-sd-1

4

อุบลราชธานี

เทศบาลตำบลนาจะหลวย

Ubon-sd-10

Ubon-sd-10

5

อุบลราชธานี

เทศบาลตำบลนาเยีย

Ubon-sd-11

Ubon-sd-11

6

อุบลราชธานี

เทศบาลตำบลนาส่วง

Ubon-sd-12

Ubon-sd-12

7

อุบลราชธานี

เทศบาลตำบลน้ำยืน

Ubon-sd-13

Ubon-sd-13

8

อุบลราชธานี

เทศบาลตำบลบัวงาม

Ubon-sd-14

Ubon-sd-14

9

อุบลราชธานี

เทศบาลตำบลบ้านด่านโขงเจียม

Ubon-sd-15

Ubon-sd-15

10

อุบลราชธานี

เทศบาลตำบลบุณฑริก

Ubon-sd-16

Ubon-sd-16

11

อุบลราชธานี

เทศบาลตำบลโพธิ์ไทร

Ubon-sd-17

Ubon-sd-17

12

อุบลราชธานี

เทศบาลตำบลม่วงสามสิบ

Ubon-sd-18

Ubon-sd-18

13

อุบลราชธานี

เทศบาลตำบลศรีเมืองใหม่

Ubon-sd-19

Ubon-sd-19

14

อุบลราชธานี

เทศบาลเมืองเดชอุดม

Ubon-sd-2

Ubon-sd-2

15

อุบลราชธานี

เทศบาลตำบลห้วยขะยุง

Ubon-sd-20

Ubon-sd-20

16

อุบลราชธานี

เทศบาลตำบลอ่างศิลา

Ubon-sd-21

Ubon-sd-21

17

อุบลราชธานี

เทศบาลตำบลเขมราฐ

Ubon-sd-3

Ubon-sd-3

18

อุบลราชธานี

เทศบาลตำบลตระการพืชผล

Ubon-sd-4

Ubon-sd-4

19

อุบลราชธานี

เทศบาลตำบลอุบล

Ubon-sd-5

Ubon-sd-5

20

อุบลราชธานี

เทศบาลตำบลกุดข้าวปุ้น

Ubon-sd-6

Ubon-sd-6

21

อุบลราชธานี

เทศบาลตำบลเขื่องใน

Ubon-sd-7

Ubon-sd-7

22

อุบลราชธานี

เทศบาลตำบลช่องเม็ก

Ubon-sd-8

Ubon-sd-8

23

อุบลราชธานี

เทศบาลตำบลตาลสุม

Ubon-sd-9

Ubon-sd-9

24

อุบลราชธานี

อบต. หัวเรือ

Ubon-sdo-1

Ubon-sdo-1

25

อุบลราชธานี

อบต. ขี้เหล็ก

Ubon-sdo-10

Ubon-sdo-10

26

อุบลราชธานี

อบต. นาสะไม

Ubon-sdo-100

Ubon-sdo-100

27

อุบลราชธานี

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนกุง

Ubon-sdo-101

Ubon-sdo-101

28

อุบลราชธานี

อบต. ตระการ

Ubon-sdo-102

Ubon-sdo-102

29

อุบลราชธานี

อบต. ตากแดด

Ubon-sdo-103

Ubon-sdo-103

30

อุบลราชธานี

อบต. ไหล่ทุ่ง

Ubon-sdo-104

Ubon-sdo-104

31

อุบลราชธานี

อบต. เป้า

Ubon-sdo-105

Ubon-sdo-105

32

อุบลราชธานี

อบต. เซเป็ด

Ubon-sdo-106

Ubon-sdo-106

33

อุบลราชธานี

อบต. สะพือ

Ubon-sdo-107

Ubon-sdo-107

34

อุบลราชธานี

อบต. หนองเต่า

Ubon-sdo-108

Ubon-sdo-108

35

อุบลราชธานี

อบต. ถ้ำแข้

Ubon-sdo-109

Ubon-sdo-109

36

อุบลราชธานี

อบต. ปะอาว

Ubon-sdo-11

Ubon-sdo-11

37

อุบลราชธานี

อบต. ท่าหลวง

Ubon-sdo-110

Ubon-sdo-110

38

อุบลราชธานี

อบต. ห้วยฝ้ายพัฒนา

Ubon-sdo-111

Ubon-sdo-111

39

อุบลราชธานี

อบต. กุดยาลวน

Ubon-sdo-112

Ubon-sdo-112

40

อุบลราชธานี

อบต. บ้านแดง

Ubon-sdo-113

Ubon-sdo-113

41

อุบลราชธานี

อบต. คำเจริญ

Ubon-sdo-114

Ubon-sdo-114

42

อุบลราชธานี

อบต.ข้าวปุ้น

Ubon-sdo-115

Ubon-sdo-115

43

อุบลราชธานี

อบต. โนนสวาง

Ubon-sdo-116

Ubon-sdo-116

44

อุบลราชธานี

อบต. แก่งเค็ง

Ubon-sdo-117

Ubon-sdo-117

45

อุบลราชธานี

อบต. กาบิน

Ubon-sdo-118

Ubon-sdo-118

46

อุบลราชธานี

อบต. หนองทันน้ำ

Ubon-sdo-119

Ubon-sdo-119

47

อุบลราชธานี

อบต. นาคำ

Ubon-sdo-12

Ubon-sdo-12

48

อุบลราชธานี

อบต. ม่วงสามสิบ

Ubon-sdo-120

Ubon-sdo-120

49

อุบลราชธานี

อบต. เหล่าบก

Ubon-sdo-121

Ubon-sdo-121

50

อุบลราชธานี

อบต. ดุมใหญ่

Ubon-sdo-122

Ubon-sdo-122

51

อุบลราชธานี

อบต. หนองช้างใหญ่

Ubon-sdo-123

Ubon-sdo-123

52

อุบลราชธานี

อบต. หนองเมือง

Ubon-sdo-124

Ubon-sdo-124

53

อุบลราชธานี

อบต. เตย

Ubon-sdo-125

Ubon-sdo-125

54

อุบลราชธานี

อบต. ยางสักกระโพหลุ่ม

Ubon-sdo-126

Ubon-sdo-126

55

อุบลราชธานี

อบต. หนองไข่นก

Ubon-sdo-127

Ubon-sdo-127

56

อุบลราชธานี

อบต. หนองเหล่า

Ubon-sdo-128

Ubon-sdo-128

57

อุบลราชธานี

อบต. หนองฮาง

Ubon-sdo-129

Ubon-sdo-129

58

อุบลราชธานี

องค์การบริหารส่วนตำบลแก้งกอก

Ubon-sdo-13

Ubon-sdo-13

59

อุบลราชธานี

องค์การบริหารส่วนตำบลยางโยภาพ

Ubon-sdo-130

Ubon-sdo-130

60

อุบลราชธานี

อบต. ไผ่ใหญ่

Ubon-sdo-131

Ubon-sdo-131

61

อุบลราชธานี

อบต. นาเลิง

Ubon-sdo-132

Ubon-sdo-132

62

อุบลราชธานี

อบต. โพนแพง

Ubon-sdo-133

Ubon-sdo-133

63

อุบลราชธานี

เทศบาลตำบลธาตุ

Ubon-sdo-134

Ubon-sdo-134

64

อุบลราชธานี

อบต. ท่าลาด

Ubon-sdo-135

Ubon-sdo-135

65

อุบลราชธานี

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนโหนน

Ubon-sdo-136

Ubon-sdo-136

66

อุบลราชธานี

อบต. คูเมือง

Ubon-sdo-137

Ubon-sdo-137

67

อุบลราชธานี

อบต. สระสมิง

Ubon-sdo-138

Ubon-sdo-138

68

อุบลราชธานี

เทศบาลตำบลคำน้ำแซบ

Ubon-sdo-139

Ubon-sdo-139

69

อุบลราชธานี

อบต. เอือดใหญ่

Ubon-sdo-14

Ubon-sdo-14

70

อุบลราชธานี

องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งหวาย

Ubon-sdo-140

Ubon-sdo-140

71

อุบลราชธานี

เทศบาลตำบลคำขวาง

Ubon-sdo-141

Ubon-sdo-141

72

อุบลราชธานี

อบต. โพธิ์ใหญ่

Ubon-sdo-142

Ubon-sdo-142

73

อุบลราชธานี

เทศบาลตำบลแสนสุข

Ubon-sdo-143

Ubon-sdo-143

74

อุบลราชธานี

อบต. หนองกินเพล

Ubon-sdo-144

Ubon-sdo-144

75

อุบลราชธานี

อบต. โนนผึ้ง

Ubon-sdo-145

Ubon-sdo-145

76

อุบลราชธานี

เทศบาลตำบลเมืองศรีไค

Ubon-sdo-146

Ubon-sdo-146

77

อุบลราชธานี

อบต. ห้วยขะยุง

Ubon-sdo-147

Ubon-sdo-147

78

อุบลราชธานี

เทศบาลตำบลบุ่งไหม

Ubon-sdo-148

Ubon-sdo-148

79

อุบลราชธานี

เทศบาลตำบลกุดชมภู

Ubon-sdo-149

Ubon-sdo-149

80

อุบลราชธานี

อบต. วาริน

Ubon-sdo-15

Ubon-sdo-15

81

อุบลราชธานี

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนจิก

Ubon-sdo-150

Ubon-sdo-150

82

อุบลราชธานี

องค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล

Ubon-sdo-151

Ubon-sdo-151

83

อุบลราชธานี

องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์

Ubon-sdo-152

Ubon-sdo-152

84

อุบลราชธานี

อบต.โนนกลาง

Ubon-sdo-153

Ubon-sdo-153

85

อุบลราชธานี

เทศบาลตำบลโพธิ์ไทร

Ubon-sdo-154

Ubon-sdo-154

86

อุบลราชธานี

เทศบาลตำบลโพธิ์ศรี

Ubon-sdo-155

121212

87

อุบลราชธานี

อบต. ระเว

Ubon-sdo-156

Ubon-sdo-156

88

อุบลราชธานี

อบต. ไร่ใต้

Ubon-sdo-157

Ubon-sdo-157

89

อุบลราชธานี

อบต. หนองบัวฮี

Ubon-sdo-158

Ubon-sdo-158

90

อุบลราชธานี

อบต. อ่างศิลา

Ubon-sdo-159

Ubon-sdo-159

91

อุบลราชธานี

อบต. ลาดควาย

Ubon-sdo-16

Ubon-sdo-16

92

อุบลราชธานี

อบต. โนนกาหลง

Ubon-sdo-160

Ubon-sdo-160

93

อุบลราชธานี

อบต. บ้านแขม

Ubon-sdo-161

6341911

94

อุบลราชธานี

อบต. ตาลสุม

Ubon-sdo-162

Ubon-sdo-162

95

อุบลราชธานี

องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง

Ubon-sdo-163

Ubon-sdo-163

96

อุบลราชธานี

อบต. จิกเทิง

Ubon-sdo-164

Ubon-sdo-164

97

อุบลราชธานี

อบต. หนองกุง

Ubon-sdo-165

Ubon-sdo-165

98

อุบลราชธานี

อบต. นาคาย

Ubon-sdo-166

Ubon-sdo-166

99

อุบลราชธานี

อบต. คำหว้า

Ubon-sdo-167

Ubon-sdo-167

100

อุบลราชธานี

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ไทร

Ubon-sdo-168

Ubon-sdo-168

101

อุบลราชธานี

อบต. ม่วงใหญ่

Ubon-sdo-169

Ubon-sdo-169

102

อุบลราชธานี

อบต. สงยาง

Ubon-sdo-17

Ubon-sdo-17

103

อุบลราชธานี

อบต. สำโรง

Ubon-sdo-170

Ubon-sdo-170

104

อุบลราชธานี

อบต. สองคอน

Ubon-sdo-171

Ubon-sdo-171

105

อุบลราชธานี

อบต. สารภี

Ubon-sdo-172

Ubon-sdo-172

106

อุบลราชธานี

อบต. เหล่างาม

Ubon-sdo-173

Ubon-sdo-173

107

อุบลราชธานี

เทศบาลตำบลสำโรง

Ubon-sdo-174

Ubon-sdo-174

108

อุบลราชธานี

อบต. โคกก่อง

Ubon-sdo-175

Ubon-sdo-175

109

อุบลราชธานี

อบต. หนองไฮ

Ubon-sdo-176

Ubon-sdo-176

110

อุบลราชธานี

อบต. ค้อน้อย

Ubon-sdo-177

Ubon-sdo-177

111

อุบลราชธานี

อบต. โนนกาเล็น

Ubon-sdo-178

12345678

112

อุบลราชธานี

อบต. โคกสว่าง

Ubon-sdo-179

Ubon-sdo-179

113

อุบลราชธานี

อบต. ตะบ่าย

Ubon-sdo-18

Ubon-sdo-18

114

อุบลราชธานี

อบต. โนนกลาง

Ubon-sdo-180

0991701157

115

อุบลราชธานี

อบต. บอน

Ubon-sdo-181

Ubon-sdo-181

116

อุบลราชธานี

เทศบาลตำบลขามป้อม

Ubon-sdo-182

Ubon-sdo-182

117

อุบลราชธานี

อบต. ดอนมดแดง

Ubon-sdo-183

Ubon-sdo-183

118

อุบลราชธานี

อบต. เหล่าแดง

Ubon-sdo-184

Ubon-sdo-184

119

อุบลราชธานี

อบต. ท่าเมือง

Ubon-sdo-185

Ubon-sdo-185

120

อุบลราชธานี

อบต. คำไฮใหญ่

Ubon-sdo-186

Ubon-sdo-186

121

อุบลราชธานี

องค์การบริหารส่วนตำบลคันไร่

Ubon-sdo-187

Ubon-sdo-187

122

อุบลราชธานี

อบต. ช่องเม็ก

Ubon-sdo-188

3578

123

อุบลราชธานี

อบต. โนนก่อ

Ubon-sdo-189

Ubon-sdo-189

124

อุบลราชธานี

อบต. คำไหล

Ubon-sdo-19

Ubon-sdo-19

125

อุบลราชธานี

เทศบาลตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย

Ubon-sdo-190

Ubon-sdo-190

126

อุบลราชธานี

อบต. ฝางคำ

Ubon-sdo-191

Ubon-sdo-191

127

อุบลราชธานี

อบต. คำเขื่อนแก้ว

Ubon-sdo-192

Ubon-sdo-192

128

อุบลราชธานี

อบต. หนองอ้ม

Ubon-sdo-193

Ubon-sdo-193

129

อุบลราชธานี

อบต. นาเกษม

Ubon-sdo-194

Ubon-sdo-194

130

อุบลราชธานี

อบต. กุดเรือ

Ubon-sdo-195

Ubon-sdo-195

131

อุบลราชธานี

อบต. โคกชำแระ

Ubon-sdo-196

Ubon-sdo-196

132

อุบลราชธานี

อบต. นาห่อม

Ubon-sdo-197

Ubon-sdo-197

133

อุบลราชธานี

องค์การบริหารส่วนตำบลนาดี

Ubon-sdo-199

Ubon-sdo-199

134

อุบลราชธานี

อบต. หนองขอน

Ubon-sdo-2

Ubon-sdo-2

135

อุบลราชธานี

องค์การบริหารส่วนตำบลหนามแท่ง

Ubon-sdo-20

045210936

136

อุบลราชธานี

เทศบาลตำบลนาเรือง

Ubon-sdo-200

Ubon-sdo-200

137

อุบลราชธานี

อบต.นาตาล

Ubon-sdo-201

2520

138

อุบลราชธานี

อบต.พะลาน

Ubon-sdo-202

Ubon-sdo-202

139

อุบลราชธานี

อบต. กองโพน

Ubon-sdo-203

Ubon-sdo-203

140

อุบลราชธานี

อบต.พังเคน

Ubon-sdo-204

Ubon-sdo-204

141

อุบลราชธานี

เทศบาลตำบลเหล่าเสือโก้ก

Ubon-sdo-205

Ubon-sdo-205

142

อุบลราชธานี

อบต. โพนเมือง

Ubon-sdo-206

Ubon-sdo-206

143

อุบลราชธานี

อบต.แพงใหญ่

Ubon-sdo-207

Ubon-sdo-207

144

อุบลราชธานี

อบต. หนองบก

Ubon-sdo-208

Ubon-sdo-208

145

อุบลราชธานี

อบต.แก่งโดม

Ubon-sdo-209

Ubon-sdo-209

146

อุบลราชธานี

อบต. นาเลิน

Ubon-sdo-21

Ubon-sdo-21

147

อุบลราชธานี

เทศบาลตำบลท่าช้าง

Ubon-sdo-210

Ubon-sdo-210

148

อุบลราชธานี

เทศบาลตำบลบุ่งมะแลง

Ubon-sdo-211

Ubon-sdo-211

149

อุบลราชธานี

เทศบาลตำบลสว่าง

Ubon-sdo-212

0879569505

150

อุบลราชธานี

เทศบาลตำบลตาเกา

Ubon-sdo-213

Ubon-sdo-213

151

อุบลราชธานี

อบต.ไพบูลย์

Ubon-sdo-214

Ubon-sdo-214

152

อุบลราชธานี

เทศบาลตำบลขี้เหล็ก

Ubon-sdo-215

Ubon-sdo-215

153

อุบลราชธานี

อบต.โคกสะอาด

Ubon-sdo-216

Ubon-sdo-216

154

อุบลราชธานี

เทศบาลตำบลเทพวงศา

Ubon-sdo-217

Ubon-sdo-217

155

อุบลราชธานี

เทศบาลตำบลนาจาน

Ubon-sdo-218

Ubon-sdo-218

156

อุบลราชธานี

เทศบาลตำบลห้วยเรือ

Ubon-sdo-219

Ubon-sdo-219

157

อุบลราชธานี

อบต. ดอนใหญ่

Ubon-sdo-22

Ubon-sdo-22

158

อุบลราชธานี

อบต. โขงเจียม

Ubon-sdo-23

Ubon-sdo-23

159

อุบลราชธานี

อบต. ห้วยยาง

Ubon-sdo-24

Ubon-sdo-24

160

อุบลราชธานี

อบต. นาโพธิ์กลาง

Ubon-sdo-25

Ubon-sdo-25

161

อุบลราชธานี

อบต. หนองแสงใหญ่

Ubon-sdo-26

Ubon-sdo-26

162

อุบลราชธานี

อบต. ห้วยไผ่

Ubon-sdo-27

Ubon-sdo-27

163

อุบลราชธานี

องค์การบริหารส่วนตำบลสร้างถ่อ

Ubon-sdo-29

Ubon-sdo-29

164

อุบลราชธานี

เทศบาลตำบลปทุม

Ubon-sdo-3

Ubon-sdo-3

165

อุบลราชธานี

อบต. ค้อทอง

Ubon-sdo-30

Ubon-sdo-30

166

อุบลราชธานี

อบต. ก่อเอ้

Ubon-sdo-31

Ubon-sdo-31

167

อุบลราชธานี

อบต.หัวดอน

Ubon-sdo-32

Ubon-sdo-32

168

อุบลราชธานี

อบต. ชีทวน

Ubon-sdo-33

Ubon-sdo-33

169

อุบลราชธานี

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าไห

Ubon-sdo-34

Ubon-sdo-34

170

อุบลราชธานี

อบต. นาคำใหญ่

Ubon-sdo-35

Ubon-sdo-35

171

อุบลราชธานี

อบต. แดงหม้อ

Ubon-sdo-36

Ubon-sdo-36

172

อุบลราชธานี

อบต. ธาตุน้อย

Ubon-sdo-37

Ubon-sdo-37

173

อุบลราชธานี

อบต. บ้านไทย

Ubon-sdo-38

Ubon-sdo-38

174

อุบลราชธานี

เทศบาลตำบลบ้านกอก

Ubon-sdo-39

Ubon-sdo-39

175

อุบลราชธานี

เทศบาลตำบลขามใหญ่

Ubon-sdo-4

Ubon-sdo-4

176

อุบลราชธานี

องค์การบริหารส่วนตำบลกลางใหญ่

Ubon-sdo-40

Ubon-sdo-40

177

อุบลราชธานี

อบต. โนนรัง

Ubon-sdo-41

Ubon-sdo-41

178

อุบลราชธานี

อบต. ยางขี้นก

Ubon-sdo-42

Ubon-sdo-42

179

อุบลราชธานี

อบต. ศรีสุข

Ubon-sdo-43

Ubon-sdo-43

180

อุบลราชธานี

อบต. สหธาตุ

Ubon-sdo-44

 Ubon-sdo-44

181

อุบลราชธานี

อบต.หนองเหล่า

Ubon-sdo-45

Ubon-sdo-45

182

อุบลราชธานี

อบต. ขามป้อม

Ubon-sdo-47

Ubon-sdo-47

183

อุบลราชธานี

อบต. เจียด

Ubon-sdo-48

Ubon-sdo-48

184

อุบลราชธานี

เทศบาลตำบลหนองผือ

Ubon-sdo-49

Ubon-sdo-49

185

อุบลราชธานี

เทศบาลเมืองแจระแม

Ubon-sdo-5

Ubon-sdo-5

186

อุบลราชธานี

อบต. นาแวง

Ubon-sdo-50

Ubon-sdo-50

187

อุบลราชธานี

อบต. แก้งเหนือ

Ubon-sdo-51

Ubon-sdo-51

188

อุบลราชธานี

เทศบาลตำบลหนองนกทา

Ubon-sdo-52

Ubon-sdo-52

189

อุบลราชธานี

อบต. หนองสิม

Ubon-sdo-53

Ubon-sdo-53

190

อุบลราชธานี

เทศบาลตำบลหัวนา

Ubon-sdo-54

Ubon-sdo-54

191

อุบลราชธานี

อบต. เมืองเดช

Ubon-sdo-55

Ubon-sdo-55

192

อุบลราชธานี

อบต. นาส่วง

Ubon-sdo-56

Ubon-sdo-56

193

อุบลราชธานี

อบต. นาเจริญ

Ubon-sdo-57

Ubon-sdo-57

194

อุบลราชธานี

อบต. ทุ่งเทิง

Ubon-sdo-58

Ubon-sdo-58

195

อุบลราชธานี

อบต. สมสะอาด

Ubon-sdo-59

Ubon-sdo-59

196

อุบลราชธานี

อบต. หนองบ่อ

Ubon-sdo-6

Ubon-sdo-6

197

อุบลราชธานี

เทศบาลตำบลกุดประทาย

Ubon-sdo-60

Ubon-sdo-60

198

อุบลราชธานี

อบต. ตบหู

Ubon-sdo-61

Ubon-sdo-61

199

อุบลราชธานี

องค์การบริหารส่วนตำบลกลาง

Ubon-sdo-62

045866655

200

อุบลราชธานี

อบต. แก้ง

Ubon-sdo-63

Ubon-sdo-63

201

อุบลราชธานี

อบต. ท่าโพธิ์ศรี

Ubon-sdo-64

Ubon-sdo-64

202

อุบลราชธานี

อบต. บัวงาม

Ubon-sdo-65

Ubon-sdo-65

203

อุบลราชธานี

องค์การบริหารส่วนตำบลคำครั่ง

Ubon-sdo-66

Ubon-sdo-66

204

อุบลราชธานี

อบต. นากระแซง

Ubon-sdo-67

6339548

205

อุบลราชธานี

องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม

Ubon-sdo-68

045409306

206

อุบลราชธานี

องค์การบริหารส่วนตำบลป่าโมง

Ubon-sdo-69

Ubon-sdo-69

207

อุบลราชธานี

องค์การบริหารส่วนตำบลไร่น้อย

Ubon-sdo-7

Ubon-sdo-7

208

อุบลราชธานี

อบต. โนนสมบูรณ์

Ubon-sdo-70

nonsomboon

209

อุบลราชธานี

เทศบาลตำบลภูจองนายอย

Ubon-sdo-71

Ubon-sdo-71

210

อุบลราชธานี

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์

Ubon-sdo-72

Ubon-sdo-72

211

อุบลราชธานี

อบต. พรสวรรค์

Ubon-sdo-73

999999999

212

อุบลราชธานี

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตูม

Ubon-sdo-74

Ubon-sdo-74

213

อุบลราชธานี

อบต. โสกแสง

Ubon-sdo-75

Ubon-sdo-75

214

อุบลราชธานี

อบต. โนนสวรรค์

Ubon-sdo-76

Ubon-sdo-76

215

อุบลราชธานี

เทศบาลตำบลโซง

Ubon-sdo-77

Ubon-sdo-77

216

อุบลราชธานี

อบต. ยาง

Ubon-sdo-78

Ubon-sdo-78

217

อุบลราชธานี

อบต. โดมประดิษฐ์

Ubon-sdo-79

Ubon-sdo-79

218

อุบลราชธานี

อบต. กระโสบ

Ubon-sdo-8

Ubon-sdo-8

219

อุบลราชธานี

องค์การบริหารส่วนตำบลบุเปือย

Ubon-sdo-80

Ubon-sdo-80

220

อุบลราชธานี

เทศบาลตำบลสีวิเชียร

Ubon-sdo-81

Ubon-sdo-81

221

อุบลราชธานี

อบต. ยางใหญ่

Ubon-sdo-82

Ubon-sdo-82

222

อุบลราชธานี

อบต. เก่าขาม

Ubon-sdo-83

Ubon-sdo-83

223

อุบลราชธานี

เทศบาลตำบลโพนงาม

Ubon-sdo-84

Ubon-sdo-84

224

อุบลราชธานี

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยข่า

Ubon-sdo-85

Ubon-sdo-85

225

อุบลราชธานี

เทศบาลตำบลคอแลน

Ubon-sdo-86

Ubon-sdo-86

226

อุบลราชธานี

เทศบาลตำบลนาโพธิ์

Ubon-sdo-87

045870227

227

อุบลราชธานี

อบต. หนองสะโน

Ubon-sdo-88

Ubon-sdo-88

228

อุบลราชธานี

อบต. โนนค้อ

Ubon-sdo-89

Ubon-sdo-89

229

อุบลราชธานี

องค์การบริหารส่วนตำบลกุดลาด

Ubon-sdo-9

Ubon-sdo-9

230

อุบลราชธานี

องค์การบริหารส่วนตำบลบัวงาม

Ubon-sdo-90

Ubon-sdo-90

231

อุบลราชธานี

อบต. บ้านแมด

Ubon-sdo-91

Ubon-sdo-91

232

อุบลราชธานี

อบต. กระเดียน

Ubon-sdo-93

Ubon-sdo-93

233

อุบลราชธานี

อบต. เกษม

Ubon-sdo-94

045210839

234

อุบลราชธานี

อบต. กุศกร

Ubon-sdo-95

Ubon-sdo-95

235

อุบลราชธานี

อบต. ขามเปี้ย

Ubon-sdo-96

Ubon-sdo-96

236

อุบลราชธานี

อบต. คอนสาย

Ubon-sdo-97

Ubon-sdo-97

237

อุบลราชธานี

อบต. โคกจาน

Ubon-sdo-98

Ubon-sdo-98

238

อุบลราชธานี

อบต. นาพิน

Ubon-sdo-99

Ubon-sdo-99

239

อุบลราชธานี

เทศบาลเมืองวารินชำราบ

Ubon-vr

Ubon-vr