ลำดับที่

จังหวัด

หน่วยงาน

รหัสสมาชิก

รหัสผ่าน

1

อุบลราชธานี

เทศบาลนครอุบลราชธานี 

Ubon-c

Ubon-c

2

อุบลราชธานี

เทศบาลเมืองวารินชำราบ

Ubon-vr

Ubon-vr

3

อุบลราชธานี

เทศบาลตำบลพิบูลมังสาหาร 

Ubon-sd-1

Ubon-sd-1

4

อุบลราชธานี

เทศบาลตำบลเมืองเดช 

Ubon-sd-2

Ubon-sd-2

5

อุบลราชธานี

เทศบาลตำบลเขมราฐ 

Ubon-sd-3

Ubon-sd-3

6

อุบลราชธานี

เทศบาลตำบลตระการพืชผล 

Ubon-sd-4

Ubon-sd-4

7

อุบลราชธานี

เทศบาลตำบลอุบล 

Ubon-sd-5

Ubon-sd-5

8

อุบลราชธานี

เทศบาลตำบลกุดข้าวปุ้น 

Ubon-sd-6

Ubon-sd-6

9

อุบลราชธานี

เทศบาลตำบลเขื่องใน 

Ubon-sd-7

Ubon-sd-7

10

อุบลราชธานี

เทศบาลตำบลช่องเม็ก 

Ubon-sd-8

Ubon-sd-8

11

อุบลราชธานี

เทศบาลตำบลตาลสุม 

Ubon-sd-9

Ubon-sd-9

12

อุบลราชธานี

เทศบาลตำบลนาจะหลวย 

Ubon-sd-10

Ubon-sd-10

13

อุบลราชธานี

เทศบาลตำบลนาเยีย 

Ubon-sd-11

Ubon-sd-11

14

อุบลราชธานี

เทศบาลตำบลนาส่วง 

Ubon-sd-12

Ubon-sd-12

15

อุบลราชธานี

เทศบาลตำบลน้ำยืน 

Ubon-sd-13

Ubon-sd-13

16

อุบลราชธานี

เทศบาลตำบลบัวงาม 

Ubon-sd-14

Ubon-sd-14

17

อุบลราชธานี

เทศบาลตำบลบ้านด่าน 

Ubon-sd-15

Ubon-sd-15

18

อุบลราชธานี

เทศบาลตำบลบุณฑริก 

Ubon-sd-16

Ubon-sd-16

19

อุบลราชธานี

เทศบาลตำบลโพธิ์ไทร 

Ubon-sd-17

Ubon-sd-17

20

อุบลราชธานี

เทศบาลตำบลม่วงสามสิบ 

Ubon-sd-18

Ubon-sd-18

21

อุบลราชธานี

เทศบาลตำบลศรีเมืองใหม่ 

Ubon-sd-19

Ubon-sd-19

22

อุบลราชธานี

เทศบาลตำบลห้วยขะยุง 

Ubon-sd-20

Ubon-sd-20

23

อุบลราชธานี

เทศบาลตำบลอ่างศิลา 

Ubon-sd-21

Ubon-sd-21

24

อุบลราชธานี

อบจ.อุบลราชธานี 

Ubon-po

Ubon-po

25

อุบลราชธานี

อบต. หัวเรือ 

Ubon-sdo-1

Ubon-sdo-1

26

อุบลราชธานี

อบต. หนองขอน 

Ubon-sdo-2

Ubon-sdo-2

27

อุบลราชธานี

อบต. ปทุม 

Ubon-sdo-3

Ubon-sdo-3

28

อุบลราชธานี

อบต. ขามใหญ่ 

Ubon-sdo-4

Ubon-sdo-4

29

อุบลราชธานี

อบต. แจระแม 

Ubon-sdo-5

Ubon-sdo-5

30

อุบลราชธานี

อบต. หนองบ่อ 

Ubon-sdo-6

Ubon-sdo-6

31

อุบลราชธานี

อบต. ไร่น้อย 

Ubon-sdo-7

Ubon-sdo-7

32

อุบลราชธานี

อบต. กระโสบ 

Ubon-sdo-8

Ubon-sdo-8

33

อุบลราชธานี

อบต. กุดลาด 

Ubon-sdo-9

Ubon-sdo-9

34

อุบลราชธานี

อบต. ขี้เหล็ก 

Ubon-sdo-10

Ubon-sdo-10

35

อุบลราชธานี

อบต. ปะอาว 

Ubon-sdo-11

Ubon-sdo-11

36

อุบลราชธานี

อบต. นาคำ 

Ubon-sdo-12

Ubon-sdo-12

37

อุบลราชธานี

อบต. แก้งกอก 

Ubon-sdo-13

Ubon-sdo-13

38

อุบลราชธานี

อบต. เอือดใหญ่ 

Ubon-sdo-14

Ubon-sdo-14

39

อุบลราชธานี

อบต. วาริน 

Ubon-sdo-15

Ubon-sdo-15

40

อุบลราชธานี

อบต. ลาดควาย 

Ubon-sdo-16

Ubon-sdo-16

41

อุบลราชธานี

อบต. สงยาง 

Ubon-sdo-17

Ubon-sdo-17

42

อุบลราชธานี

อบต. ตะบ่าย 

Ubon-sdo-18

Ubon-sdo-18

43

อุบลราชธานี

อบต. คำไหล 

Ubon-sdo-19

Ubon-sdo-19

44

อุบลราชธานี

อบต. หนามแท่ง 

Ubon-sdo-20

Ubon-sdo-20

45

อุบลราชธานี

อบต. นาเลิน 

Ubon-sdo-21

Ubon-sdo-21

46

อุบลราชธานี

อบต. ดอนใหญ่ 

Ubon-sdo-22

Ubon-sdo-22

47

อุบลราชธานี

อบต. โขงเจียม 

Ubon-sdo-23

Ubon-sdo-23

48

อุบลราชธานี

อบต. ห้วยยาง 

Ubon-sdo-24

Ubon-sdo-24

49

อุบลราชธานี

อบต. นาโพธิ์กลาง 

Ubon-sdo-25

Ubon-sdo-25

50

อุบลราชธานี

อบต. หนองแสงใหญ่ 

Ubon-sdo-26

Ubon-sdo-26

51

อุบลราชธานี

อบต. ห้วยไผ่ 

Ubon-sdo-27

Ubon-sdo-27

52

อุบลราชธานี

อบต. เขื่องใน 

Ubon-sdo-28

Ubon-sdo-28

53

อุบลราชธานี

อบต. สร้างถ่อ 

Ubon-sdo-29

Ubon-sdo-29

54

อุบลราชธานี

อบต. ค้อทอง 

Ubon-sdo-30

Ubon-sdo-30

55

อุบลราชธานี

อบต. ก่อเอ้ 

Ubon-sdo-31

Ubon-sdo-31

56

อุบลราชธานี

อบต. หัวดอน 

Ubon-sdo-32

Ubon-sdo-32

57

อุบลราชธานี

อบต. ชีทวน 

Ubon-sdo-33

Ubon-sdo-33

58

อุบลราชธานี

อบต. ท่าไห 

Ubon-sdo-34

Ubon-sdo-34

59

อุบลราชธานี

อบต. นาคำใหญ่ 

Ubon-sdo-35

Ubon-sdo-35

60

อุบลราชธานี

อบต. แดงหม้อ 

Ubon-sdo-36

Ubon-sdo-36

61

อุบลราชธานี

อบต. ธาตุน้อย 

Ubon-sdo-37

Ubon-sdo-37

62

อุบลราชธานี

อบต. บ้านไทย 

Ubon-sdo-38

Ubon-sdo-38

63

อุบลราชธานี

อบต. บ้านกอก 

Ubon-sdo-39

Ubon-sdo-39

64

อุบลราชธานี

อบต. กลางใหญ่ 

Ubon-sdo-40

Ubon-sdo-40

65

อุบลราชธานี

อบต. โนนรัง 

Ubon-sdo-41

Ubon-sdo-41

66

อุบลราชธานี

อบต. ยางขี้นก 

Ubon-sdo-42

Ubon-sdo-42

67

อุบลราชธานี

อบต. ศรีสุข 

Ubon-sdo-43

Ubon-sdo-43

68

อุบลราชธานี

อบต. สหธาตุ 

Ubon-sdo-44

Ubon-sdo-44

69

อุบลราชธานี

อบต. หนองเหล่า 

Ubon-sdo-45

Ubon-sdo-45

70

อุบลราชธานี

อบต. เขมราฐ 

Ubon-sdo-46

Ubon-sdo-46

71

อุบลราชธานี

อบต. ขามป้อม 

Ubon-sdo-47

Ubon-sdo-47

72

อุบลราชธานี

อบต. เจียด 

Ubon-sdo-48

Ubon-sdo-48

73

อุบลราชธานี

อบต. หนองผือ 

Ubon-sdo-49

Ubon-sdo-49

74

อุบลราชธานี

อบต. นาแวง 

Ubon-sdo-50

Ubon-sdo-50

75

อุบลราชธานี

อบต. แก้งเหนือ 

Ubon-sdo-51

Ubon-sdo-51

76

อุบลราชธานี

อบต. หนองนกทา 

Ubon-sdo-52

Ubon-sdo-52

77

อุบลราชธานี

อบต. หนองสิม 

Ubon-sdo-53

Ubon-sdo-53

78

อุบลราชธานี

อบต. หัวนา 

Ubon-sdo-54

Ubon-sdo-54

79

อุบลราชธานี

อบต. เมืองเดช 

Ubon-sdo-55

Ubon-sdo-55

80

อุบลราชธานี

อบต. นาส่วง 

Ubon-sdo-56

Ubon-sdo-56

81

อุบลราชธานี

อบต. นาเจริญ 

Ubon-sdo-57

Ubon-sdo-57

82

อุบลราชธานี

อบต. ทุ่งเทิง 

Ubon-sdo-58

Ubon-sdo-58

83

อุบลราชธานี

อบต. สมสะอาด 

Ubon-sdo-59

Ubon-sdo-59

84

อุบลราชธานี

อบต. กุดประทาย 

Ubon-sdo-60

Ubon-sdo-60

85

อุบลราชธานี

อบต. ตบหู 

Ubon-sdo-61

Ubon-sdo-61

86

อุบลราชธานี

อบต. กลาง 

Ubon-sdo-62

Ubon-sdo-62

87

อุบลราชธานี

อบต. แก้ง 

Ubon-sdo-63

Ubon-sdo-63

88

อุบลราชธานี

อบต. ท่าโพธิ์ศรี 

Ubon-sdo-64

Ubon-sdo-64

89

อุบลราชธานี

อบต. บัวงาม 

Ubon-sdo-65

Ubon-sdo-65

90

อุบลราชธานี

อบต. คำครั่ง 

Ubon-sdo-66

Ubon-sdo-66

91

อุบลราชธานี

อบต. นากระแซง 

Ubon-sdo-67

Ubon-sdo-67

92

อุบลราชธานี

อบต. โพนงาม 

Ubon-sdo-68

Ubon-sdo-68

93

อุบลราชธานี

อบต. ป่าโมง 

Ubon-sdo-69

Ubon-sdo-69

94

อุบลราชธานี

อบต. โนนสมบูรณ์ 

Ubon-sdo-70

Ubon-sdo-70

95

อุบลราชธานี

อบต. นาจะหลวย 

Ubon-sdo-71

Ubon-sdo-71

96

อุบลราชธานี

อบต. โนนสมบูรณ์ 

Ubon-sdo-72

Ubon-sdo-72

97

อุบลราชธานี

อบต. พรสวรรค์ 

Ubon-sdo-73

Ubon-sdo-73

98

อุบลราชธานี

อบต. บ้านตูม 

Ubon-sdo-74

Ubon-sdo-74

99

อุบลราชธานี

อบต. โสกแสง 

Ubon-sdo-75

Ubon-sdo-75

100

อุบลราชธานี

อบต. โนนสวรรค์ 

Ubon-sdo-76

Ubon-sdo-76

101

อุบลราชธานี

อบต. โซง 

Ubon-sdo-77

Ubon-sdo-77

102

อุบลราชธานี

อบต. ยาง 

Ubon-sdo-78

Ubon-sdo-78

103

อุบลราชธานี

อบต. โดมประดิษฐ์ 

Ubon-sdo-79

Ubon-sdo-79

104

อุบลราชธานี

อบต. บุเปือย 

Ubon-sdo-80

Ubon-sdo-80

105

อุบลราชธานี

อบต. สีวิเชียร 

Ubon-sdo-81

Ubon-sdo-81

106

อุบลราชธานี

อบต. ยางใหญ่ 

Ubon-sdo-82

Ubon-sdo-82

107

อุบลราชธานี

อบต. เก่าขาม 

Ubon-sdo-83

Ubon-sdo-83

108

อุบลราชธานี

อบต. โพนงาม 

Ubon-sdo-84

Ubon-sdo-84

109

อุบลราชธานี

อบต. ห้วยข่า 

Ubon-sdo-85

Ubon-sdo-85

110

อุบลราชธานี

อบต. คอแลน 

Ubon-sdo-86

Ubon-sdo-86

111

อุบลราชธานี

อบต. นาโพธิ์ 

Ubon-sdo-87

Ubon-sdo-87

112

อุบลราชธานี

อบต. หนองสะโน 

Ubon-sdo-88

Ubon-sdo-88

113

อุบลราชธานี

อบต. โนนค้อ 

Ubon-sdo-89

Ubon-sdo-89

114

อุบลราชธานี

อบต. บัวงาม 

Ubon-sdo-90

Ubon-sdo-90

115

อุบลราชธานี

อบต. บ้านแมด 

Ubon-sdo-91

Ubon-sdo-91

116

อุบลราชธานี

อบต. ขุหลุ 

Ubon-sdo-92

Ubon-sdo-92

117

อุบลราชธานี

อบต. กระเดียน 

Ubon-sdo-93

Ubon-sdo-93

118

อุบลราชธานี

อบต. เกษม 

Ubon-sdo-94

Ubon-sdo-94

119

อุบลราชธานี

อบต. กุศกร 

Ubon-sdo-95

Ubon-sdo-95

120

อุบลราชธานี

อบต. ขามเปี้ย 

Ubon-sdo-96

Ubon-sdo-96

121

อุบลราชธานี

อบต. คอนสาย 

Ubon-sdo-97

Ubon-sdo-97

122

อุบลราชธานี

อบต. โคกจาน 

Ubon-sdo-98

Ubon-sdo-98

123

อุบลราชธานี

อบต. นาพิน 

Ubon-sdo-99

Ubon-sdo-99

124

อุบลราชธานี

อบต. นาสะไม 

Ubon-sdo-100

Ubon-sdo-100

125

อุบลราชธานี

อบต. โนนกุง 

Ubon-sdo-101

Ubon-sdo-101

126

อุบลราชธานี

อบต. ตระการ 

Ubon-sdo-102

Ubon-sdo-102

127

อุบลราชธานี

อบต. ตากแดด 

Ubon-sdo-103

Ubon-sdo-103

128

อุบลราชธานี

อบต. ไหล่ทุ่ง 

Ubon-sdo-104

Ubon-sdo-104

129

อุบลราชธานี

อบต. เป้า 

Ubon-sdo-105

Ubon-sdo-105

130

อุบลราชธานี

อบต. เซเป็ด 

Ubon-sdo-106

Ubon-sdo-106

131

อุบลราชธานี

อบต. สะพือ 

Ubon-sdo-107

Ubon-sdo-107

132

อุบลราชธานี

อบต. หนองเต่า 

Ubon-sdo-108

Ubon-sdo-108

133

อุบลราชธานี

อบต. ถ้ำแข้ 

Ubon-sdo-109

Ubon-sdo-109

134

อุบลราชธานี

อบต. ท่าหลวง 

Ubon-sdo-110

Ubon-sdo-110

135

อุบลราชธานี

อบต. ห้วยฝ้ายพัฒนา 

Ubon-sdo-111

Ubon-sdo-111

136

อุบลราชธานี

อบต. กุดยาลวน 

Ubon-sdo-112

Ubon-sdo-112

137

อุบลราชธานี

อบต. บ้านแดง 

Ubon-sdo-113

Ubon-sdo-113

138

อุบลราชธานี

อบต. คำเจริญ 

Ubon-sdo-114

Ubon-sdo-114

139

อุบลราชธานี

อบต. กุดข้าวปุ้น 

Ubon-sdo-115

Ubon-sdo-115

140

อุบลราชธานี

อบต. โนนสวาง 

Ubon-sdo-116

Ubon-sdo-116

141

อุบลราชธานี

อบต. แก่งเค็ง 

Ubon-sdo-117

Ubon-sdo-117

142

อุบลราชธานี

อบต. กาบิน 

Ubon-sdo-118

Ubon-sdo-118

143

อุบลราชธานี

อบต. หนองทันน้ำ 

Ubon-sdo-119

Ubon-sdo-119

144

อุบลราชธานี

อบต. ม่วงสามสิบ 

Ubon-sdo-120

Ubon-sdo-120

145

อุบลราชธานี

อบต. เหล่าบก 

Ubon-sdo-121

Ubon-sdo-121

146

อุบลราชธานี

อบต. ดุมใหญ่ 

Ubon-sdo-122

Ubon-sdo-122

147

อุบลราชธานี

อบต. หนองช้างใหญ่ 

Ubon-sdo-123

Ubon-sdo-123

148

อุบลราชธานี

อบต. หนองเมือง 

Ubon-sdo-124

Ubon-sdo-124

149

อุบลราชธานี

อบต. เตย 

Ubon-sdo-125

Ubon-sdo-125

150

อุบลราชธานี

อบต. ยางสักกระโพหลุ่ม 

Ubon-sdo-126

Ubon-sdo-126

151

อุบลราชธานี

อบต. หนองไข่นก 

Ubon-sdo-127

Ubon-sdo-127

152

อุบลราชธานี

อบต. หนองเหล่า 

Ubon-sdo-128

Ubon-sdo-128

153

อุบลราชธานี

อบต. หนองฮาง 

Ubon-sdo-129

Ubon-sdo-129

154

อุบลราชธานี

อบต. ยางโยภาพ 

Ubon-sdo-130

Ubon-sdo-130

155

อุบลราชธานี

อบต. ไผ่ใหญ่ 

Ubon-sdo-131

Ubon-sdo-131

156

อุบลราชธานี

อบต. นาเลิง 

Ubon-sdo-132

Ubon-sdo-132

157

อุบลราชธานี

อบต. โพนแพง 

Ubon-sdo-133

Ubon-sdo-133

158

อุบลราชธานี

อบต. ธาตุ 

Ubon-sdo-134

Ubon-sdo-134

159

อุบลราชธานี

อบต. ท่าลาด 

Ubon-sdo-135

Ubon-sdo-135

160

อุบลราชธานี

อบต. โนนโหนน 

Ubon-sdo-136

Ubon-sdo-136

161

อุบลราชธานี

อบต. คูเมือง 

Ubon-sdo-137

Ubon-sdo-137

162

อุบลราชธานี

อบต. สระสมิง 

Ubon-sdo-138

Ubon-sdo-138

163

อุบลราชธานี

อบต. คำน้ำแซบ 

Ubon-sdo-139

Ubon-sdo-139

164

อุบลราชธานี

อบต. บุ่งหวาย 

Ubon-sdo-140

Ubon-sdo-140

165

อุบลราชธานี

อบต. คำขวาง 

Ubon-sdo-141

Ubon-sdo-141

166

อุบลราชธานี

อบต. โพธิ์ใหญ่ 

Ubon-sdo-142

Ubon-sdo-142

167

อุบลราชธานี

อบต. แสนสุข 

Ubon-sdo-143

Ubon-sdo-143

168

อุบลราชธานี

อบต. หนองกินเพล 

Ubon-sdo-144

Ubon-sdo-144

169

อุบลราชธานี

อบต. โนนผึ้ง 

Ubon-sdo-145

Ubon-sdo-145

170

อุบลราชธานี

อบต. เมืองศรีไค 

Ubon-sdo-146

Ubon-sdo-146

171

อุบลราชธานี

อบต. ห้วยขะยุง 

Ubon-sdo-147

Ubon-sdo-147

172

อุบลราชธานี

อบต. บุ่งไหม 

Ubon-sdo-148

Ubon-sdo-148

173

อุบลราชธานี

อบต. กุดชมภู 

Ubon-sdo-149

Ubon-sdo-149

174

อุบลราชธานี

อบต. ดอนจิก 

Ubon-sdo-150

Ubon-sdo-150

175

อุบลราชธานี

อบต. ทรายมูล 

Ubon-sdo-151

Ubon-sdo-151

176

อุบลราชธานี

อบต. นาโพธิ์ 

Ubon-sdo-152

Ubon-sdo-152

177

อุบลราชธานี

อบต. โนนกลาง 

Ubon-sdo-153

Ubon-sdo-153

178

อุบลราชธานี

อบต. โพธิ์ไทร 

Ubon-sdo-154

Ubon-sdo-154

179

อุบลราชธานี

อบต. โพธิ์ศรี 

Ubon-sdo-155

Ubon-sdo-155

180

อุบลราชธานี

อบต. ระเว 

Ubon-sdo-156

Ubon-sdo-156

181

อุบลราชธานี

อบต. ไร่ใต้ 

Ubon-sdo-157

Ubon-sdo-157

182

อุบลราชธานี

อบต. หนองบัวฮี 

Ubon-sdo-158

Ubon-sdo-158

183

อุบลราชธานี

อบต. อ่างศิลา 

Ubon-sdo-159

Ubon-sdo-159

184

อุบลราชธานี

อบต. โนนกาหลง 

Ubon-sdo-160

Ubon-sdo-160

185

อุบลราชธานี

อบต. บ้านแขม 

Ubon-sdo-161

Ubon-sdo-161

186

อุบลราชธานี

อบต. ตาลสุม 

Ubon-sdo-162

Ubon-sdo-162

187

อุบลราชธานี

อบต. สำโรง 

Ubon-sdo-163

Ubon-sdo-163

188

อุบลราชธานี

อบต. จิกเทิง 

Ubon-sdo-164

Ubon-sdo-164

189

อุบลราชธานี

อบต. หนองกุง 

Ubon-sdo-165

Ubon-sdo-165

190

อุบลราชธานี

อบต. นาคาย 

Ubon-sdo-166

Ubon-sdo-166

191

อุบลราชธานี

อบต. คำหว้า 

Ubon-sdo-167

Ubon-sdo-167

192

อุบลราชธานี

อบต. โพธิ์ไทร 

Ubon-sdo-168

Ubon-sdo-168

193

อุบลราชธานี

อบต. ม่วงใหญ่ 

Ubon-sdo-169

Ubon-sdo-169

194

อุบลราชธานี

อบต. สำโรง 

Ubon-sdo-170

Ubon-sdo-170

195

อุบลราชธานี

อบต. สองคอน 

Ubon-sdo-171

Ubon-sdo-171

196

อุบลราชธานี

อบต. สารภี 

Ubon-sdo-172

Ubon-sdo-172

197

อุบลราชธานี

อบต. เหล่างาม 

Ubon-sdo-173

Ubon-sdo-173

198

อุบลราชธานี

อบต. สำโรง 

Ubon-sdo-174

Ubon-sdo-174

199

อุบลราชธานี

อบต. โคกก่อง 

Ubon-sdo-175

Ubon-sdo-175

200

อุบลราชธานี

อบต. หนองไฮ 

Ubon-sdo-176

Ubon-sdo-176

201

อุบลราชธานี

อบต. ค้อน้อย 

Ubon-sdo-177

Ubon-sdo-177

202

อุบลราชธานี

อบต. โนนกาเล็น 

Ubon-sdo-178

Ubon-sdo-178

203

อุบลราชธานี

อบต. โคกสว่าง 

Ubon-sdo-179

Ubon-sdo-179

204

อุบลราชธานี

อบต. โนนกลาง 

Ubon-sdo-180

Ubon-sdo-180

205

อุบลราชธานี

อบต. บอน 

Ubon-sdo-181

Ubon-sdo-181

206

อุบลราชธานี

อบต. ขามป้อม 

Ubon-sdo-182

Ubon-sdo-182

207

อุบลราชธานี

อบต. ดอนมดแดง 

Ubon-sdo-183

Ubon-sdo-183

208

อุบลราชธานี

อบต. เหล่าแดง 

Ubon-sdo-184

Ubon-sdo-184

209

อุบลราชธานี

อบต. ท่าเมือง 

Ubon-sdo-185

Ubon-sdo-185

210

อุบลราชธานี

อบต. คำไฮใหญ่ 

Ubon-sdo-186

Ubon-sdo-186

211

อุบลราชธานี

อบต. คันไร่ 

Ubon-sdo-187

Ubon-sdo-187

212

อุบลราชธานี

อบต. ช่องเม็ก 

Ubon-sdo-188

Ubon-sdo-188

213

อุบลราชธานี

อบต. โนนก่อ 

Ubon-sdo-189

Ubon-sdo-189

214

อุบลราชธานี

อบต. ลำโดมน้อย 

Ubon-sdo-190

Ubon-sdo-190

215

อุบลราชธานี

อบต. ฝางคำ 

Ubon-sdo-191

Ubon-sdo-191

216

อุบลราชธานี

อบต. คำเขื่อนแก้ว 

Ubon-sdo-192

Ubon-sdo-192

217

อุบลราชธานี

อบต. หนองอ้ม 

Ubon-sdo-193

Ubon-sdo-193

218

อุบลราชธานี

อบต. นาเกษม 

Ubon-sdo-194

Ubon-sdo-194

219

อุบลราชธานี

อบต. กุดเรือ 

Ubon-sdo-195

Ubon-sdo-195

220

อุบลราชธานี

อบต. โคกชำแระ 

Ubon-sdo-196

Ubon-sdo-196

221

อุบลราชธานี

อบต. นาห่อม 

Ubon-sdo-197

Ubon-sdo-197

222

อุบลราชธานี

อบต. นาเยีย กิ่ง 

Ubon-sdo-198

Ubon-sdo-198

223

อุบลราชธานี

อบต. นาดี กิ่ง 

Ubon-sdo-199

Ubon-sdo-199

224

อุบลราชธานี

อบต. นาเรือง กิ่ง 

Ubon-sdo-200

Ubon-sdo-200

225

อุบลราชธานี

อบต. นาตาล กิ่ง 

Ubon-sdo-201

Ubon-sdo-201

226

อุบลราชธานี

อบต. พะลาน กิ่ง 

Ubon-sdo-202

Ubon-sdo-202

227

อุบลราชธานี

อบต. กองโพน กิ่ง 

Ubon-sdo-203

Ubon-sdo-203

228

อุบลราชธานี

อบต. พังเคน กิ่ง 

Ubon-sdo-204

Ubon-sdo-204

229

อุบลราชธานี

อบต. เหล่าเสือโก้ก กิ่ง 

Ubon-sdo-205

Ubon-sdo-205

230

อุบลราชธานี

อบต. โพนเมือง กิ่ง 

Ubon-sdo-206

Ubon-sdo-206

231

อุบลราชธานี

อบต. แพงใหญ่ กิ่ง 

Ubon-sdo-207

Ubon-sdo-207

232

อุบลราชธานี

อบต. หนองบก กิ่ง 

Ubon-sdo-208

Ubon-sdo-208

233

อุบลราชธานี

อบต. แก่งโดม กิ่ง 

Ubon-sdo-209

Ubon-sdo-209

234

อุบลราชธานี

อบต. ท่าช้าง กิ่ง 

Ubon-sdo-210

Ubon-sdo-210

235

อุบลราชธานี

อบต. บุ่งมะแลง กิ่ง 

Ubon-sdo-211

Ubon-sdo-211

236

อุบลราชธานี

อบต. สว่าง กิ่ง 

Ubon-sdo-212

Ubon-sdo-212

237

อุบลราชธานี

อบต. ตาเกา กิ่ง 

Ubon-sdo-213

Ubon-sdo-213

238

อุบลราชธานี

อบต. ไพบูลย์ กิ่ง 

Ubon-sdo-214

Ubon-sdo-214

239

อุบลราชธานี

อบต. ขี้เหล็ก กิ่ง 

Ubon-sdo-215

Ubon-sdo-215

240

อุบลราชธานี

อบต. โคกสะอาด กิ่ง 

Ubon-sdo-216

Ubon-sdo-216