ลำดับที่

จังหวัด

หน่วยงาน

รหัสสมาชิก

รหัสผ่าน

1

อุดรธานี

เทศบาลนครอุดรธานี 

Udon-c

Udon-c

2

อุดรธานี

เทศบาลตำบลกุมภวาปี 

Udon-sd-1

Udon-sd-1

3

อุดรธานี

เทศบาลตำบลโนนสะอาด 

Udon-sd-2

Udon-sd-2

4

อุดรธานี

เทศบาลตำบลบ้านดุง 

Udon-sd-3

Udon-sd-3

5

อุดรธานี

เทศบาลตำบลหนองวัวซอ 

Udon-sd-4

Udon-sd-4

6

อุดรธานี

เทศบาลตำบลกุดจับ 

Udon-sd-5

Udon-sd-5

7

อุดรธานี

เทศบาลตำบลนางัว 

Udon-sd-6

Udon-sd-6

8

อุดรธานี

เทศบาลตำบลโนนสูง-น้ำคำ 

Udon-sd-7

Udon-sd-7

9

อุดรธานี

เทศบาลตำบลบ้านผือ 

Udon-sd-8

Udon-sd-8

10

อุดรธานี

เทศบาลตำบลพันดอน 

Udon-sd-9

Udon-sd-9

11

อุดรธานี

เทศบาลตำบลโพธิสว่าง 

Udon-sd-10

Udon-sd-10

12

อุดรธานี

เทศบาลตำบลศรีธาตุ 

Udon-sd-11

Udon-sd-11

13

อุดรธานี

เทศบาลตำบลหนองบัว 

Udon-sd-12

Udon-sd-12

14

อุดรธานี

เทศบาลตำบลหนองหาน 

Udon-sd-13

Udon-sd-13

15

อุดรธานี

เทศบาลตำบลห้วยเกิ้ง 

Udon-sd-14

Udon-sd-14

16

อุดรธานี

เทศบาลตำบลเชียงเพ็ง 

Udon-sd-15

Udon-sd-15

17

อุดรธานี

เทศบาลตำบลไชยวาน 

Udon-sd-16

Udon-sd-16

18

อุดรธานี

เทศบาลตำบลตาลเลียน 

Udon-sd-17

Udon-sd-17

19

อุดรธานี

เทศบาลตำบลทุ่งฝน 

Udon-sd-18

Udon-sd-18

20

อุดรธานี

เทศบาลตำบลนาข่า 

Udon-sd-19

Udon-sd-19

21

อุดรธานี

เทศบาลตำบลน้ำโสม 

Udon-sd-20

Udon-sd-20

22

อุดรธานี

เทศบาลตำบลนิคมสงเคราะห์ 

Udon-sd-21

Udon-sd-21

23

อุดรธานี

เทศบาลตำบลบ้านจั่น 

Udon-sd-22

Udon-sd-22

24

อุดรธานี

เทศบาลตำบลบ้านเชียง 

Udon-sd-23

Udon-sd-23

25

อุดรธานี

เทศบาลตำบลเพ็ญ 

Udon-sd-24

Udon-sd-24

26

อุดรธานี

เทศบาลตำบลวังสามหมอ 

Udon-sd-25

Udon-sd-25

27

อุดรธานี

เทศบาลตำบลสร้างก่อ 

Udon-sd-26

Udon-sd-26

28

อุดรธานี

เทศบาลตำบลแสงสว่าง 

Udon-sd-27

Udon-sd-27

29

อุดรธานี

เทศบาลตำบลหนองเม็ก 

Udon-sd-28

Udon-sd-28

30

อุดรธานี

เทศบาลตำบลหนองอ้อ-โนนหวาย 

Udon-sd-29

Udon-sd-29

31

อุดรธานี

อบจ. อุดรธานี

Udon-po

Udon-po

32

อุดรธานี

อบต. กลางใหญ่ 

Udon-sdo-1

Udon-sdo-1

33

อุดรธานี

อบต. กุดจับ 

Udon-sdo-2

Udon-sdo-2

34

อุดรธานี

อบต. กุดสระ 

Udon-sdo-3

Udon-sdo-3

35

อุดรธานี

อบต. กุดหมากไฟ 

Udon-sdo-4

Udon-sdo-4

36

อุดรธานี

อบต. กุมภวาปี 

Udon-sdo-5

Udon-sdo-5

37

อุดรธานี

อบต. ขอนยูง 

Udon-sdo-6

Udon-sdo-6

38

อุดรธานี

อบต. ข้าวสาร 

Udon-sdo-7

Udon-sdo-7

39

อุดรธานี

อบต. เขือน้ำ 

Udon-sdo-8

Udon-sdo-8

40

อุดรธานี

อบต. คอนสาย กิ่ง 

Udon-sdo-9

Udon-sdo-9

41

อุดรธานี

อบต. ค้อใหญ่ กิ่ง 

Udon-sdo-10

Udon-sdo-10

42

อุดรธานี

อบต. คำโคกสูง 

Udon-sdo-11

Udon-sdo-11

43

อุดรธานี

อบต. คำด้วง 

Udon-sdo-12

Udon-sdo-12

44

อุดรธานี

อบต. คำบง 

Udon-sdo-13

Udon-sdo-13

45

อุดรธานี

อบต. คำเลาะ 

Udon-sdo-14

Udon-sdo-14

46

อุดรธานี

อบต. โคกกลาง 

Udon-sdo-15

Udon-sdo-15

47

อุดรธานี

อบต. โคกกลาง 

Udon-sdo-16

Udon-sdo-16

48

อุดรธานี

อบต. โคกสะอาด 

Udon-sdo-17

Udon-sdo-17

49

อุดรธานี

อบต. จอมศรี 

Udon-sdo-18

Udon-sdo-18

50

อุดรธานี

อบต. จำปาโมง 

Udon-sdo-19

Udon-sdo-19

51

อุดรธานี

อบต. จำปี 

Udon-sdo-20

Udon-sdo-20

52

อุดรธานี

อบต. เชียงดา 

Udon-sdo-21

Udon-sdo-21

53

อุดรธานี

อบต. เชียงพิณ 

Udon-sdo-22

Udon-sdo-22

54

อุดรธานี

อบต. เชียงเพ็ง 

Udon-sdo-23

Udon-sdo-23

55

อุดรธานี

อบต. เชียงยืน 

Udon-sdo-24

Udon-sdo-24

56

อุดรธานี

อบต. เชียงหวาง 

Udon-sdo-25

Udon-sdo-25

57

อุดรธานี

อบต. เชียงแหว 

Udon-sdo-26

Udon-sdo-26

58

อุดรธานี

อบต. แชแล 

Udon-sdo-27

Udon-sdo-27

59

อุดรธานี

อบต. ไชยวาน 

Udon-sdo-28

Udon-sdo-28

60

อุดรธานี

อบต. ดงเย็น 

Udon-sdo-29

Udon-sdo-29

61

อุดรธานี

อบต. ดอนกลอย 

Udon-sdo-30

Udon-sdo-30

62

อุดรธานี

อบต. ดอนหายโศก 

Udon-sdo-31

Udon-sdo-31

63

อุดรธานี

อบต. ตาดทอง 

Udon-sdo-32

Udon-sdo-32

64

อุดรธานี

อบต. ตาลเลียน 

Udon-sdo-33

Udon-sdo-33

65

อุดรธานี

อบต. ตูมใต้ 

Udon-sdo-34

Udon-sdo-34

66

อุดรธานี

อบต. เตาไห 

Udon-sdo-35

Udon-sdo-35

67

อุดรธานี

อบต. ถ่อนนาลับ 

Udon-sdo-36

Udon-sdo-36

68

อุดรธานี

อบต. ทมนางาม 

Udon-sdo-37

Udon-sdo-37

69

อุดรธานี

อบต. ทับกุง 

Udon-sdo-38

Udon-sdo-38

70

อุดรธานี

อบต. ท่าลี่ 

Udon-sdo-39

Udon-sdo-39

71

อุดรธานี

อบต. ทุ่งฝน 

Udon-sdo-40

Udon-sdo-40

72

อุดรธานี

อบต. ทุ่งใหญ่ 

Udon-sdo-41

Udon-sdo-41

73

อุดรธานี

อบต. นากว้าง 

Udon-sdo-42

Udon-sdo-42

74

อุดรธานี

อบต. นาข่า 

Udon-sdo-43

Udon-sdo-43

75

อุดรธานี

อบต. นาคำ 

Udon-sdo-44

Udon-sdo-44

76

อุดรธานี

อบต. นาแค 

Udon-sdo-45

Udon-sdo-45

77

อุดรธานี

อบต. นางัว 

Udon-sdo-46

Udon-sdo-46

78

อุดรธานี

อบต. นาชุมแสง 

Udon-sdo-47

Udon-sdo-47

79

อุดรธานี

อบต. นาดี 

Udon-sdo-48

Udon-sdo-48

80

อุดรธานี

อบต. นาดี 

Udon-sdo-49

Udon-sdo-49

81

อุดรธานี

อบต. นาทม 

Udon-sdo-50

Udon-sdo-50

82

อุดรธานี

อบต. นาทราย 

Udon-sdo-51

Udon-sdo-51

83

อุดรธานี

อบต. นาบัว 

Udon-sdo-52

Udon-sdo-52

84

อุดรธานี

อบต. นาพู่ 

Udon-sdo-53

Udon-sdo-53

85

อุดรธานี

อบต. นาม่วง กิ่ง 

Udon-sdo-54

Udon-sdo-54

86

อุดรธานี

อบต. นายูง 

Udon-sdo-55

Udon-sdo-55

87

อุดรธานี

อบต. นายูง 

Udon-sdo-56

Udon-sdo-56

88

อุดรธานี

อบต. นาสะอาด 

Udon-sdo-57

Udon-sdo-57

89

อุดรธานี

อบต. นาไหม 

Udon-sdo-58

Udon-sdo-58

90

อุดรธานี

อบต. น้ำพ่น 

Udon-sdo-59

Udon-sdo-59

91

อุดรธานี

อบต. น้ำโสม 

Udon-sdo-60

Udon-sdo-60

92

อุดรธานี

อบต. นิคมสงเคราะห์ 

Udon-sdo-61

Udon-sdo-61

93

อุดรธานี

อบต. โนนทอง 

Udon-sdo-62

Udon-sdo-62

94

อุดรธานี

อบต. โนนทอง 

Udon-sdo-63

Udon-sdo-63

95

อุดรธานี

อบต. โนนทองอินทร์ กิ่ง 

Udon-sdo-64

Udon-sdo-64

96

อุดรธานี

อบต. โนนสะอาด 

Udon-sdo-65

Udon-sdo-65

97

อุดรธานี

อบต. โนนสูง 

Udon-sdo-66

Udon-sdo-66

98

อุดรธานี

อบต. โนนหวาย 

Udon-sdo-67

Udon-sdo-67

99

อุดรธานี

อบต. บะยาว 

Udon-sdo-68

Udon-sdo-68

100

อุดรธานี

อบต. บ้านก้อง 

Udon-sdo-69

Udon-sdo-69

101

อุดรธานี

อบต. บ้านขาว 

Udon-sdo-70

Udon-sdo-70

102

อุดรธานี

อบต. บ้านค้อ 

Udon-sdo-71

Udon-sdo-71

103

อุดรธานี

อบต. บ้านโคก 

Udon-sdo-72

Udon-sdo-72

104

อุดรธานี

อบต. บ้านจั่น 

Udon-sdo-73

Udon-sdo-73

105

อุดรธานี

อบต. บ้านจันทน์ 

Udon-sdo-74

Udon-sdo-74

106

อุดรธานี

อบต. บ้านจีต กิ่ง 

Udon-sdo-75

Udon-sdo-75

107

อุดรธานี

อบต. บ้านชัย 

Udon-sdo-76

Udon-sdo-76

108

อุดรธานี

อบต. บ้านเชียง 

Udon-sdo-77

Udon-sdo-77

109

อุดรธานี

อบต. บ้านดุง 

Udon-sdo-78

Udon-sdo-78

110

อุดรธานี

อบต. บ้านแดง 

Udon-sdo-79

Udon-sdo-79

111

อุดรธานี

อบต. บ้านตาด 

Udon-sdo-80

Udon-sdo-80

112

อุดรธานี

อบต. บ้านตาด 

Udon-sdo-81

Udon-sdo-81

113

อุดรธานี

อบต. บ้านธาตุ 

Udon-sdo-82

Udon-sdo-82

114

อุดรธานี

อบต. บ้านโปร่ง 

Udon-sdo-83

Udon-sdo-83

115

อุดรธานี

อบต. บ้านผือ 

Udon-sdo-84

Udon-sdo-84

116

อุดรธานี

อบต. บ้านม่วง 

Udon-sdo-85

Udon-sdo-85

117

อุดรธานี

อบต. บ้านยวด 

Udon-sdo-86

Udon-sdo-86

118

อุดรธานี

อบต. บ้านยา 

Udon-sdo-87

Udon-sdo-87

119

อุดรธานี

อบต. บ้านเลื่อม 

Udon-sdo-88

Udon-sdo-88

120

อุดรธานี

อบต. บ้านหยวก 

Udon-sdo-89

Udon-sdo-89

121

อุดรธานี

อบต. บ้านหินโงม 

Udon-sdo-90

Udon-sdo-90

122

อุดรธานี

อบต. บ้านเหล่า 

Udon-sdo-91

Udon-sdo-91

123

อุดรธานี

อบต. บุ่งแก้ว 

Udon-sdo-92

Udon-sdo-92

124

อุดรธานี

อบต. ปะโค 

Udon-sdo-93

Udon-sdo-93

125

อุดรธานี

อบต. ปะโค 

Udon-sdo-94

Udon-sdo-94

126

อุดรธานี

อบต. ผักตบ 

Udon-sdo-95

Udon-sdo-95

127

อุดรธานี

อบต. ผาสุก 

Udon-sdo-96

Udon-sdo-96

128

อุดรธานี

อบต. ผาสุก 

Udon-sdo-97

Udon-sdo-97

129

อุดรธานี

อบต. พังงู 

Udon-sdo-98

Udon-sdo-98

130

อุดรธานี

อบต. พันดอน 

Udon-sdo-99

Udon-sdo-99

131

อุดรธานี

อบต. เพ็ญ 

Udon-sdo-100

Udon-sdo-100

132

อุดรธานี

อบต. โพธิ์ศรีสำราญ 

Udon-sdo-101

Udon-sdo-101

133

อุดรธานี

อบต. โพนงาม 

Udon-sdo-102

Udon-sdo-102

134

อุดรธานี

อบต. โพนสูง 

Udon-sdo-103

Udon-sdo-103

135

อุดรธานี

อบต. โพนสูง 

Udon-sdo-104

Udon-sdo-104

136

อุดรธานี

อบต. เมืองพาน 

Udon-sdo-105

Udon-sdo-105

137

อุดรธานี

อบต. เมืองเพีย 

Udon-sdo-106

Udon-sdo-106

138

อุดรธานี

อบต. วังทอง 

Udon-sdo-107

Udon-sdo-107

139

อุดรธานี

อบต. วังสามหมอ 

Udon-sdo-108

Udon-sdo-108

140

อุดรธานี

อบต. เวียงคำ 

Udon-sdo-109

Udon-sdo-109

141

อุดรธานี

อบต. ศรีธาตุ 

Udon-sdo-110

Udon-sdo-110

142

อุดรธานี

อบต. ศรีสำราญ 

Udon-sdo-111

Udon-sdo-111

143

อุดรธานี

อบต. สร้อยพร้าว 

Udon-sdo-112

Udon-sdo-112

144

อุดรธานี

อบต. สร้างก่อ 

Udon-sdo-113

Udon-sdo-113

145

อุดรธานี

อบต. สร้างคอม 

Udon-sdo-114

Udon-sdo-114

146

อุดรธานี

อบต. สร้างแป้น 

Udon-sdo-115

Udon-sdo-115

147

อุดรธานี

อบต. สะแบง 

Udon-sdo-116

Udon-sdo-116

148

อุดรธานี

อบต. สามพร้าว 

Udon-sdo-117

Udon-sdo-117

149

อุดรธานี

อบต. สามัคคี 

Udon-sdo-118

Udon-sdo-118

150

อุดรธานี

อบต. สีออ 

Udon-sdo-119

Udon-sdo-119

151

อุดรธานี

อบต. สุมเส้า 

Udon-sdo-120

Udon-sdo-120

152

อุดรธานี

อบต. เสอเพลอ 

Udon-sdo-121

Udon-sdo-121

153

อุดรธานี

อบต. แสงสว่าง 

Udon-sdo-122

Udon-sdo-122

154

อุดรธานี

อบต. โสมเยี่ยม 

Udon-sdo-123

Udon-sdo-123

155

อุดรธานี

อบต. หนองกุงทับม้า 

Udon-sdo-124

Udon-sdo-124

156

อุดรธานี

อบต. หนองกุงศรี 

Udon-sdo-125

Udon-sdo-125

157

อุดรธานี

อบต. หนองขอนกว้าง 

Udon-sdo-126

Udon-sdo-126

158

อุดรธานี

อบต. หนองนกเขียน 

Udon-sdo-127

Udon-sdo-127

159

อุดรธานี

อบต. หนองนาคำ 

Udon-sdo-128

Udon-sdo-128

160

อุดรธานี

อบต. หนองบัวบาน 

Udon-sdo-129

Udon-sdo-129

161

อุดรธานี

อบต. หนองไผ่ 

Udon-sdo-130

Udon-sdo-130

162

อุดรธานี

อบต. หนองไผ่ 

Udon-sdo-131

Udon-sdo-131

163

อุดรธานี

อบต. หนองเม็ก 

Udon-sdo-132

Udon-sdo-132

164

อุดรธานี

อบต. หนองแวง 

Udon-sdo-133

Udon-sdo-133

165

อุดรธานี

อบต. หนองแวง 

Udon-sdo-134

Udon-sdo-134

166

อุดรธานี

อบต. หนองสระปลา 

Udon-sdo-135

Udon-sdo-135

167

อุดรธานี

อบต. หนองแสง 

Udon-sdo-136

Udon-sdo-136

168

อุดรธานี

อบต. หนองหญ้าไซ 

Udon-sdo-137

Udon-sdo-137

169

อุดรธานี

อบต. หนองหลัก 

Udon-sdo-138

Udon-sdo-138

170

อุดรธานี

อบต. หนองหว้า 

Udon-sdo-139

Udon-sdo-139

171

อุดรธานี

อบต. หนองหัวคู 

Udon-sdo-140

Udon-sdo-140

172

อุดรธานี

อบต. หนองหาน 

Udon-sdo-141

Udon-sdo-141

173

อุดรธานี

อบต. หนองอ้อ 

Udon-sdo-142

Udon-sdo-142

174

อุดรธานี

อบต. หนองไฮ 

Udon-sdo-143

Udon-sdo-143

175

อุดรธานี

อบต. หมากหญ้า 

Udon-sdo-144

Udon-sdo-144

176

อุดรธานี

อบต. หมูม่น 

Udon-sdo-145

Udon-sdo-145

177

อุดรธานี

อบต. ห้วยสามพาด กิ่ง 

Udon-sdo-146

Udon-sdo-146

178

อุดรธานี

อบต. หัวนาคำ 

Udon-sdo-147

Udon-sdo-147

179

อุดรธานี

อบต. หายโศก 

Udon-sdo-148

Udon-sdo-148

180

อุดรธานี

อบต. อ้อมกอ 

Udon-sdo-149

Udon-sdo-149

181

อุดรธานี

อบต. อุ่มจาน กิ่ง 

Udon-sdo-150

Udon-sdo-150

182

อุดรธานี

อบต. อุบมุง 

Udon-sdo-151

Udon-sdo-151