ลำดับที่

จังหวัด

หน่วยงาน

รหัสสมาชิก

รหัสผ่าน

1

อุดรธานี

เทศบาลนครอุดรธานี

Udon-c

Udon-c

2

อุดรธานี

อบจ. อุดรธานี

Udon-po

Udon-po

3

อุดรธานี

เทศบาลตำบลกุมภวาปี

Udon-sd-1

Udon-sd-1

4

อุดรธานี

เทศบาลเมืองหนองสำโรง

Udon-sd-10

Udon-sd-10

5

อุดรธานี

เทศบาลตำบลศรีธาตุ

Udon-sd-11

Udon-sd-11

6

อุดรธานี

เทศบาลตำบลหนองบัว

Udon-sd-12

Udon-sd-12

7

อุดรธานี

เทศบาลตำบลหนองหาน

Udon-sd-13

Udon-sd-13

8

อุดรธานี

เทศบาลตำบลห้วยเกิ้ง

Udon-sd-14

Udon-sd-14

9

อุดรธานี

เทศบาลตำบลเชียงเพ็ง

Udon-sd-15

Udon-sd-15

10

อุดรธานี

เทศบาลตำบลไชยวาน

Udon-sd-16

Udon-sd-16

11

อุดรธานี

เทศบาลตำบลตาลเลียน

Udon-sd-17

Udon-sd-17

12

อุดรธานี

เทศบาลตำบลทุ่งฝน

Udon-sd-18

Udon-sd-18

13

อุดรธานี

เทศบาลตำบลนาข่า

Udon-sd-19

Udon-sd-19

14

อุดรธานี

เทศบาลตำบลโนนสะอาด

Udon-sd-2

Udon-sd-2

15

อุดรธานี

เทศบาลตำบลน้ำโสม

Udon-sd-20

Udon-sd-20

16

อุดรธานี

เทศบาลตำบลนิคมสงเคราะห์

Udon-sd-21

Udon-sd-21

17

อุดรธานี

เทศบาลตำบลบ้านจั่น

Udon-sd-22

Udon-sd-22

18

อุดรธานี

เทศบาลตำบลบ้านเชียง

Udon-sd-23

Udon-sd-23

19

อุดรธานี

เทศบาลตำบลเพ็ญ

Udon-sd-24

Udon-sd-24

20

อุดรธานี

เทศบาลตำบลวังสามหมอ

Udon-sd-25

Udon-sd-25

21

อุดรธานี

เทศบาลตำบลสร้างก่อ

Udon-sd-26

Udon-sd-26

22

อุดรธานี

เทศบาลตำบลแสงสว่าง

Udon-sd-27

Udon-sd-27

23

อุดรธานี

เทศบาลตำบลหนองเม็ก

Udon-sd-28

Udon-sd-28

24

อุดรธานี

เทศบาลเมืองบ้านดุง

Udon-sd-3

Udon-sd-3

25

อุดรธานี

เทศบาลตำบลหนองวัวซอ

Udon-sd-4

Udon-sd-4

26

อุดรธานี

เทศบาลตำบลกุดจับ

Udon-sd-5

Udon-sd-5

27

อุดรธานี

เทศบาลตำบลนางัว

Udon-sd-6

Udon-sd-6

28

อุดรธานี

เทศบาลเมืองโนนสูง-น้ำคำ

Udon-sd-7

Udon-sd-7

29

อุดรธานี

เทศบาลตำบลบ้านผือ

Udon-sd-8

Udon-sd-8

30

อุดรธานี

เทศบาลตำบลพันดอน

Udon-sd-9

Udon-sd-9

31

อุดรธานี

เทศบาลตำบลกลางใหญ่

Udon-sdo-1

5411707

32

อุดรธานี

องค์การบริหารส่วนตำบลค้อใหญ่

Udon-sdo-10

Udon-sdo-10

33

อุดรธานี

องค์การบริหารส่วนตำบลเพ็ญ

Udon-sdo-100

Udon-sdo-100

34

อุดรธานี

อบต. โพธิ์ศรีสำราญ

Udon-sdo-101

Udon-sdo-101

35

อุดรธานี

อบต. โพนงาม

Udon-sdo-102

Udon-sdo-102

36

อุดรธานี

องค์การบริหารส่วนตำบลโพนสูง

Udon-sdo-103

Udon-sdo-103

37

อุดรธานี

เทศบาลตำบลโพนสูง

Udon-sdo-104

Udon-sdo-104

38

อุดรธานี

อบต. เมืองพาน

Udon-sdo-105

Udon-sdo-105

39

อุดรธานี

เทศบาลตำบลเมืองเพีย

Udon-sdo-106

Udon-sdo-106

40

อุดรธานี

อบต. วังทอง

Udon-sdo-107

Udon-sdo-107

41

อุดรธานี

เทศบาลตำบลเวียงคำ

Udon-sdo-109

Udon-sdo-109

42

อุดรธานี

อบต. คำโคกสูง

Udon-sdo-11

Udon-sdo-11

43

อุดรธานี

อบต. ศรีธาตุ

Udon-sdo-110

Udon-sdo-110

44

อุดรธานี

อบต. ศรีสำราญ

Udon-sdo-111

Udon-sdo-111

45

อุดรธานี

องค์การบริหารส่วนตำบลสร้อยพร้าว

Udon-sdo-112

Udon-sdo-112

46

อุดรธานี

องค์การบริหารส่วนตำบลสร้างก่อ

Udon-sdo-113

Udon-sdo-113

47

อุดรธานี

เทศบาลตำบลสร้างคอม

Udon-sdo-114

Udon-sdo-114

48

อุดรธานี

อบต. สร้างแป้น

Udon-sdo-115

Udon-sdo-115

49

อุดรธานี

อบต. สะแบง

Udon-sdo-116

Udon-sdo-116

50

อุดรธานี

อบต. สามพร้าว

Udon-sdo-117

Udon-sdo-117

51

อุดรธานี

อบต. สามัคคี

Udon-sdo-118

Udon-sdo-118

52

อุดรธานี

อบต. สีออ

Udon-sdo-119

Udon-sdo-119

53

อุดรธานี

อบต. คำด้วง

Udon-sdo-12

Udon-sdo-12

54

อุดรธานี

อบต. สุมเส้า

Udon-sdo-120

Udon-sdo-120

55

อุดรธานี

อบต. เสอเพลอ

Udon-sdo-121

Udon-sdo-121

56

อุดรธานี

อบต. แสงสว่าง

Udon-sdo-122

Udon-sdo-122

57

อุดรธานี

อบต. โสมเยี่ยม

Udon-sdo-123

Udon-sdo-123

58

อุดรธานี

อบต. หนองกุงทับม้า

Udon-sdo-124

Udon-sdo-124

59

อุดรธานี

อบต. หนองกุงศรี

Udon-sdo-125

Udon-sdo-125

60

อุดรธานี

เทศบาลตำบลหนองขอนกว้าง

Udon-sdo-126

Udon-sdo-126

61

อุดรธานี

อบต. หนองนกเขียน

Udon-sdo-127

Udon-sdo-127

62

อุดรธานี

อบต. หนองนาคำ

Udon-sdo-128

Udon-sdo-128

63

อุดรธานี

เทศบาลตำบลหนองบัวบาน

Udon-sdo-129

Udon-sdo-129

64

อุดรธานี

เทศบาลตำบลคำบง

Udon-sdo-13

Udon-sdo-13

65

อุดรธานี

เทศบาลตำบลหนองไผ่

Udon-sdo-130

Udon-sdo-130

66

อุดรธานี

เทศบาลตำบลหนองไผ่

Udon-sdo-131

Udon-sdo-131

67

อุดรธานี

เทศบาลตำบลโคกสูง

Udon-sdo-132

Udon-sdo-132

68

อุดรธานี

อบต. หนองแวง

Udon-sdo-133

Udon-sdo-133

69

อุดรธานี

อบต.หนองแวง

Udon-sdo-134

Udon-sdo-134

70

อุดรธานี

อบต. หนองสระปลา

Udon-sdo-135

Udon-sdo-135

71

อุดรธานี

อบต. หนองแสง

Udon-sdo-136

Udon-sdo-136

72

อุดรธานี

เทศบาลตำบลหนองหญ้าไซ

Udon-sdo-137

Udon-sdo-137

73

อุดรธานี

อบต. หนองหลัก

Udon-sdo-138

Udon-sdo-138

74

อุดรธานี

เทศบาลตำบลหนองหว้า

Udon-sdo-139

Udon-sdo-139

75

อุดรธานี

อบต. คำเลาะ

Udon-sdo-14

Udon-sdo-14

76

อุดรธานี

อบต. หนองหัวคู

Udon-sdo-140

Udon-sdo-140

77

อุดรธานี

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน

Udon-sdo-141

Udon-sdo-141

78

อุดรธานี

อบต. หนองอ้อ

Udon-sdo-142

Udon-sdo-142

79

อุดรธานี

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ

Udon-sdo-143

Udon-sdo-143

80

อุดรธานี

อบต.หมากหญ้า

Udon-sdo-144

Udon-sdo-144

81

อุดรธานี

องค์การบริหารส่วนตำบลหมูม่น

Udon-sdo-145

moomon

82

อุดรธานี

อบต.ห้วยสามพาด

Udon-sdo-146

Udon-sdo-146

83

อุดรธานี

เทศบาลตำบลหัวนาคำ

Udon-sdo-147

Udon-sdo-147

84

อุดรธานี

อบต. หายโศก

Udon-sdo-148

Udon-sdo-148

85

อุดรธานี

อบต. อ้อมกอ

Udon-sdo-149

Udon-sdo-149

86

อุดรธานี

อบต. โคกกลาง

Udon-sdo-15

Udon-sdo-15

87

อุดรธานี

อบต.อุ่มจาน

Udon-sdo-150

Udon-sdo-150

88

อุดรธานี

เทศบาลตำบลอูบมุง

Udon-sdo-151

Udon-sdo-151

89

อุดรธานี

เทศบาลตำบลภูผาแดง

Udon-sdo-152

Udon-sdo-152

90

อุดรธานี

เทศบาลตำบลลำพันชาด

Udon-sdo-153

Udon-sdo-153

91

อุดรธานี

อบต.กุดค้า

Udon-sdo-154

Udon-sdo-154

92

อุดรธานี

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง

Udon-sdo-16

Udon-sdo-16

93

อุดรธานี

อบต. โคกสะอาด

Udon-sdo-17

Udon-sdo-17

94

อุดรธานี

อบต. จอมศรี

Udon-sdo-18

Udon-sdo-18

95

อุดรธานี

อบต. จำปาโมง

Udon-sdo-19

Udon-sdo-19

96

อุดรธานี

อบต. กุดจับ

Udon-sdo-2

Udon-sdo-2

97

อุดรธานี

เทศบาลตำบลจำปี

Udon-sdo-20

Udon-sdo-20

98

อุดรธานี

อบต. เชียงดา

Udon-sdo-21

Udon-sdo-21

99

อุดรธานี

องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงพิณ

Udon-sdo-22

Udon-sdo-22

100

อุดรธานี

เทศบาลตำบลยางชุม

Udon-sdo-23

Udon-sdo-23

101

อุดรธานี

องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงยืน

Udon-sdo-24

Udon-sdo-24

102

อุดรธานี

อบต. เชียงหวาง

Udon-sdo-25

Udon-sdo-25

103

อุดรธานี

เทศบาลตำบลเชียงแหว

Udon-sdo-26

Udon-sdo-26

104

อุดรธานี

เทศบาลตำบลแชแล

Udon-sdo-27

Udon-sdo-27

105

อุดรธานี

เทศบาลตำบลหนองแวงแก้มหอม

Udon-sdo-28

Udon-sdo-28

106

อุดรธานี

อบต. ดงเย็น

Udon-sdo-29

Udon-sdo-29

107

อุดรธานี

อบต. กุดสระ

Udon-sdo-3

Udon-sdo-3

108

อุดรธานี

อบต. ดอนกลอย

Udon-sdo-30

6412302

109

อุดรธานี

อบต. ดอนหายโศก

Udon-sdo-31

Udon-sdo-31

110

อุดรธานี

อบต. ตาดทอง

Udon-sdo-32

Udon-sdo-32

111

อุดรธานี

อบต.ตาลเลียน

Udon-sdo-33

Udon-sdo-33

112

อุดรธานี

อบต. ตูมใต้

Udon-sdo-34

Udon-sdo-34

113

อุดรธานี

อบต. เตาไห

Udon-sdo-35

taohai

114

อุดรธานี

อบต. ถ่อนนาลับ

Udon-sdo-36

Udon-sdo-36

115

อุดรธานี

อบต. ทมนางาม

Udon-sdo-37

Udon-37

116

อุดรธานี

อบต. ทับกุง

Udon-sdo-38

2549

117

อุดรธานี

อบต. ท่าลี่

Udon-sdo-39

Udon-sdo-39

118

อุดรธานี

เทศบาลตำบลกุดหมากไฟ

Udon-sdo-4

Udon-sdo-4

119

อุดรธานี

เทศบาลตำบลทุ่งใหญ่

Udon-sdo-41

Udon-sdo-41

120

อุดรธานี

องค์การบริหารส่วนตำบลนากว้าง

Udon-sdo-42

Udon-sdo-42

121

อุดรธานี

องค์การบริหารส่วนตำบลนาข่า

Udon-sdo-43

Udon-sdo-43

122

อุดรธานี

อบต. นาคำ

Udon-sdo-44

Udon-sdo-44

123

อุดรธานี

อบต. นาแค

Udon-sdo-45

Udon-sdo-45

124

อุดรธานี

อบต. นางัว

Udon-sdo-46

Udon-sdo-46

125

อุดรธานี

อบต. นาชุมแสง

Udon-sdo-47

Udon-sdo-47

126

อุดรธานี

องค์การบริหารส่วนตำบลนาดี

Udon-sdo-48

Udon-sdo-48

127

อุดรธานี

เทศบาลตำบลนาดี

Udon-sdo-49

Udon-sdo-49

128

อุดรธานี

อบต. กุมภวาปี

Udon-sdo-5

Udon-sdo-5

129

อุดรธานี

องค์การบริหารส่วนตำบลนาทม

Udon-sdo-50

Udon-sdo-50

130

อุดรธานี

อบต. นาทราย

Udon-sdo-51

Udon-sdo-51

131

อุดรธานี

อบต. นาบัว

Udon-sdo-52

Udon-sdo-52

132

อุดรธานี

อบต. นาพู่

Udon-sdo-53

2527

133

อุดรธานี

อบต.นาม่วง

Udon-sdo-54

Udon-sdo-54

134

อุดรธานี

องค์การบริหารส่วนตำบลนายูง

Udon-sdo-55

Udon-sdo-55

135

อุดรธานี

เทศบาลตำบลนายูง

Udon-sdo-56

Udon-sdo-56

136

อุดรธานี

อบต. นาสะอาด

Udon-sdo-57

Udon-sdo-57

137

อุดรธานี

อบต. นาไหม

Udon-sdo-58

Udon-sdo-58

138

อุดรธานี

อบต. น้ำพ่น

Udon-sdo-59

Udon-sdo-59

139

อุดรธานี

องค์การบริหารส่วนตำบลขอนยูง

Udon-sdo-6

Udon-sdo-6

140

อุดรธานี

อบต. น้ำโสม

Udon-sdo-60

Udon-sdo-60

141

อุดรธานี

อบต. นิคมสงเคราะห์

Udon-sdo-61

Nikom-Ud-50

142

อุดรธานี

อบต. โนนทอง

Udon-sdo-62

Udon-sdo-62

143

อุดรธานี

เทศบาลตำบลโนนทอง

Udon-sdo-63

042219836

144

อุดรธานี

อบต.โนนทองอินทร์

Udon-sdo-64

Udon-sdo-64

145

อุดรธานี

เทศบาลตำบลหนองแวงโนนสะอาด

Udon-sdo-65

Udon-sdo-65

146

อุดรธานี

อบต. โนนสูง

Udon-sdo-66

Udon-sdo-66

147

อุดรธานี

เทศบาลตำบลโนนหวาย

Udon-sdo-67

Udon-sdo-67

148

อุดรธานี

เทศบาลตำบลบะยาว

Udon-sdo-68

Udon-sdo-68

149

อุดรธานี

อบต. บ้านก้อง

Udon-sdo-69

Udon-sdo-69

150

อุดรธานี

อบต. ข้าวสาร

Udon-sdo-7

Udon-sdo-7

151

อุดรธานี

อบต. บ้านขาว

Udon-sdo-70

Udon-sdo-70

152

อุดรธานี

อบต. บ้านค้อ

Udon-sdo-71

Udon-sdo-71

153

อุดรธานี

เทศบาลตำบลบ้านโคก

Udon-sdo-72

Udon-sdo-72

154

อุดรธานี

อบต. บ้านจั่น

Udon-sdo-73

292237

155

อุดรธานี

อบต. บ้านจันทน์

Udon-sdo-74

Udon-sdo-74

156

อุดรธานี

เทศบาลตำบลกู่แก้ว

Udon-sdo-75

Udon-sdo-75

157

อุดรธานี

อบต. บ้านชัย

Udon-sdo-76

Udon-sdo-76

158

อุดรธานี

อบต. บ้านเชียง

Udon-sdo-77

Udon-sdo-77

159

อุดรธานี

อบต. บ้านดุง

Udon-sdo-78

Udon-sdo-78

160

อุดรธานี

อบต.บ้านแดง

Udon-sdo-79

6412301

161

อุดรธานี

องค์การบริหารส่วนตำบลเขือน้ำ

Udon-sdo-8

Udon-sdo-8

162

อุดรธานี

อบต.บ้านตาด

Udon-sdo-80

Udon-sdo-80

163

อุดรธานี

เทศบาลตำบลบ้านตาด

Udon-sdo-81

Udon-sdo-81

164

อุดรธานี

เทศบาลตำบลบ้านธาตุ

Udon-sdo-82

banthat1234

165

อุดรธานี

เทศบาลตำบลบ้านโปร่ง

Udon-sdo-83

Udon-sdo-83

166

อุดรธานี

อบต. บ้านผือ

Udon-sdo-84

Udon-sdo-84

167

อุดรธานี

อบต. บ้านม่วง

Udon-sdo-85

Udon-sdo-85

168

อุดรธานี

เทศบาลตำบลบ้านยวด

Udon-sdo-86

Udon-sdo-86

169

อุดรธานี

อบต. บ้านยา

Udon-sdo-87

Udon-sdo-87

170

อุดรธานี

อบต. บ้านหยวก

Udon-sdo-89

2021991rat

171

อุดรธานี

เทศบาลตำบลคอนสาย

Udon-sdo-9

Udon-sdo-9

172

อุดรธานี

อบต. บ้านหินโงม

Udon-sdo-90

Udon-sdo-90

173

อุดรธานี

อบต. บ้านเหล่า

Udon-sdo-91

Udon-sdo-91

174

อุดรธานี

อบต. บุ่งแก้ว

Udon-sdo-92

Udon-sdo-92

175

อุดรธานี

เทศบาลตำบลปะโค

Udon-sdo-93

042291360

176

อุดรธานี

เทศบาลตำบลปะโค

Udon-sdo-94

Udon-sdo-94

177

อุดรธานี

เทศบาลตำบลผักตบ

Udon-sdo-95

Udon-sdo-95

178

อุดรธานี

อบต.ผาสุก

Udon-sdo-96

Udon-sdo-96

179

อุดรธานี

เทศบาลตำบลผาสุก

Udon-sdo-97

Udon-sdo-97

180

อุดรธานี

องค์การบริหารส่วนตำบลพังงู

Udon-sdo-98

Udon-sdo-98

181

อุดรธานี

เทศบาลตำบลกงพานพันดอน

Udon-sdo-99

Udon-sdo-99