ลำดับที่

จังหวัด

หน่วยงาน

รหัสสมาชิก

รหัสสมาชิก

1

 อุตรดิตถ์

เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ 

Uttaradit-c

Uttaradit-c

2

 อุตรดิตถ์

เทศบาลตำบลศรีพนมมาศ 

Uttaradit-sd-1

Uttaradit-sd-1

3

 อุตรดิตถ์

เทศบาลตำบลหัวดง 

Uttaradit-sd-2

Uttaradit-sd-2

4

 อุตรดิตถ์

เทศบาลตำบลด่านนาขาม 

Uttaradit-sd-3

Uttaradit-sd-3

5

 อุตรดิตถ์

เทศบาลตำบลตรอน 

Uttaradit-sd-4

Uttaradit-sd-4

6

 อุตรดิตถ์

เทศบาลตำบลทองแสนขัน 

Uttaradit-sd-5

Uttaradit-sd-5

7

 อุตรดิตถ์

เทศบาลตำบลท่าปลา 

Uttaradit-sd-6

Uttaradit-sd-6

8

 อุตรดิตถ์

เทศบาลตำบลท่าสัก 

Uttaradit-sd-7

Uttaradit-sd-7

9

 อุตรดิตถ์

เทศบาลตำบลทุ่งยั้ง 

Uttaradit-sd-8

Uttaradit-sd-8

10

 อุตรดิตถ์

เทศบาลตำบลน้ำปาด 

Uttaradit-sd-9

Uttaradit-sd-9

11

 อุตรดิตถ์

เทศบาลตำบลในเมือง 

Uttaradit-sd-10

Uttaradit-sd-10

12

 อุตรดิตถ์

เทศบาลตำบลบ้านแก่ง 

Uttaradit-sd-11

Uttaradit-sd-11

13

 อุตรดิตถ์

เทศบาลตำบลบ้านโคก 

Uttaradit-sd-12

Uttaradit-sd-12

14

 อุตรดิตถ์

เทศบาลตำบลฟากท่า 

Uttaradit-sd-13

Uttaradit-sd-13

15

 อุตรดิตถ์

เทศบาลตำบลร่วมจิต 

Uttaradit-sd-14

Uttaradit-sd-14

16

 อุตรดิตถ์

เทศบาลตำบลวังกระพี้ 

Uttaradit-sd-15

Uttaradit-sd-15

17

 อุตรดิตถ์

อบจ. อุตรดิตถ์

Uttaradit-po

Uttaradit-po

18

 อุตรดิตถ์

อบต. ท่าเสา 

Uttaradit-sdo-1

Uttaradit-sdo-1

19

 อุตรดิตถ์

อบต. บ้านเกาะ 

Uttaradit-sdo-2

Uttaradit-sdo-2

20

 อุตรดิตถ์

อบต. ป่าเซ่า 

Uttaradit-sdo-3

Uttaradit-sdo-3

21

 อุตรดิตถ์

อบต. คุ้งตะเภา 

Uttaradit-sdo-4

Uttaradit-sdo-4

22

 อุตรดิตถ์

อบต. วังกะพี้ 

Uttaradit-sdo-5

Uttaradit-sdo-5

23

 อุตรดิตถ์

อบต. หาดกรวด 

Uttaradit-sdo-6

Uttaradit-sdo-6

24

 อุตรดิตถ์

อบต. น้ำริด 

Uttaradit-sdo-7

Uttaradit-sdo-7

25

 อุตรดิตถ์

อบต. งิ้วงาม 

Uttaradit-sdo-8

Uttaradit-sdo-8

26

 อุตรดิตถ์

อบต. บ้านด่านนาขาม 

Uttaradit-sdo-9

Uttaradit-sdo-9

27

 อุตรดิตถ์

อบต. บ้านด่าน 

Uttaradit-sdo-10

Uttaradit-sdo-10

28

 อุตรดิตถ์

อบต. ผาจุก 

Uttaradit-sdo-11

Uttaradit-sdo-11

29

 อุตรดิตถ์

อบต. วังดิน 

Uttaradit-sdo-12

Uttaradit-sdo-12

30

 อุตรดิตถ์

อบต. แสนตอ 

Uttaradit-sdo-13

Uttaradit-sdo-13

31

 อุตรดิตถ์

อบต. หาดงิ้ว 

Uttaradit-sdo-14

Uttaradit-sdo-14

32

 อุตรดิตถ์

อบต. ขุนฝาง 

Uttaradit-sdo-15

Uttaradit-sdo-15

33

 อุตรดิตถ์

อบต. ถ้ำฉลอง 

Uttaradit-sdo-16

Uttaradit-sdo-16

34

 อุตรดิตถ์

อบต. วังแดง 

Uttaradit-sdo-17

Uttaradit-sdo-17

35

 อุตรดิตถ์

อบต. บ้านแก่ง 

Uttaradit-sdo-18

Uttaradit-sdo-18

36

 อุตรดิตถ์

อบต. หาดสองแคว 

Uttaradit-sdo-19

Uttaradit-sdo-19

37

 อุตรดิตถ์

อบต. น้ำอ่าง 

Uttaradit-sdo-20

Uttaradit-sdo-20

38

 อุตรดิตถ์

อบต. ข่อยสูง 

Uttaradit-sdo-21

Uttaradit-sdo-21

39

 อุตรดิตถ์

อบต. ท่าปลา 

Uttaradit-sdo-22

Uttaradit-sdo-22

40

 อุตรดิตถ์

อบต. หาดล้า 

Uttaradit-sdo-23

Uttaradit-sdo-23

41

 อุตรดิตถ์

อบต. ผาเลือด 

Uttaradit-sdo-24

Uttaradit-sdo-24

42

 อุตรดิตถ์

อบต. จริม 

Uttaradit-sdo-25

Uttaradit-sdo-25

43

 อุตรดิตถ์

อบต. น้ำหมัน 

Uttaradit-sdo-26

Uttaradit-sdo-26

44

 อุตรดิตถ์

อบต. ท่าแฝก 

Uttaradit-sdo-27

Uttaradit-sdo-27

45

 อุตรดิตถ์

อบต. นางพญา 

Uttaradit-sdo-28

Uttaradit-sdo-28

46

 อุตรดิตถ์

อบต. ร่วมจิต 

Uttaradit-sdo-29

Uttaradit-sdo-29

47

 อุตรดิตถ์

อบต. แสนตอ 

Uttaradit-sdo-30

Uttaradit-sdo-30

48

 อุตรดิตถ์

อบต. บ้านฝาย 

Uttaradit-sdo-31

Uttaradit-sdo-31

49

 อุตรดิตถ์

อบต. เด่นเหล็ก 

Uttaradit-sdo-32

Uttaradit-sdo-32

50

 อุตรดิตถ์

อบต. น้ำไคร้ 

Uttaradit-sdo-33

Uttaradit-sdo-33

51

 อุตรดิตถ์

อบต. น้ำไผ่ 

Uttaradit-sdo-34

Uttaradit-sdo-34

52

 อุตรดิตถ์

อบต. ห้วยมุ่น 

Uttaradit-sdo-35

Uttaradit-sdo-35

53

 อุตรดิตถ์

อบต. ฟากท่า 

Uttaradit-sdo-36

Uttaradit-sdo-36

54

 อุตรดิตถ์

อบต. สองคอน 

Uttaradit-sdo-37

Uttaradit-sdo-37

55

 อุตรดิตถ์

อบต. บ้านเสี้ยว 

Uttaradit-sdo-38

Uttaradit-sdo-38

56

 อุตรดิตถ์

อบต. สองห้อง 

Uttaradit-sdo-39

Uttaradit-sdo-39

57

 อุตรดิตถ์

อบต. ม่วงเจ็ดต้น 

Uttaradit-sdo-40

Uttaradit-sdo-40

58

 อุตรดิตถ์

อบต. นาขุม 

Uttaradit-sdo-41

Uttaradit-sdo-41

59

 อุตรดิตถ์

อบต. บ่อเบี้ย 

Uttaradit-sdo-42

Uttaradit-sdo-42

60

 อุตรดิตถ์

อบต. ในเมือง 

Uttaradit-sdo-43

Uttaradit-sdo-43

61

 อุตรดิตถ์

อบต. บ้านดารา 

Uttaradit-sdo-44

Uttaradit-sdo-44

62

 อุตรดิตถ์

อบต. ไร่อ้อย 

Uttaradit-sdo-45

Uttaradit-sdo-45

63

 อุตรดิตถ์

อบต. ท่าสัก 

Uttaradit-sdo-46

Uttaradit-sdo-46

64

 อุตรดิตถ์

อบต. คอรุม 

Uttaradit-sdo-47

Uttaradit-sdo-47

65

 อุตรดิตถ์

อบต. บ้านหม้อ 

Uttaradit-sdo-48

Uttaradit-sdo-48

66

 อุตรดิตถ์

อบต. ท่ามะเฟือง 

Uttaradit-sdo-49

Uttaradit-sdo-49

67

 อุตรดิตถ์

อบต. บ้านโคน 

Uttaradit-sdo-50

Uttaradit-sdo-50

68

 อุตรดิตถ์

อบต. พญาแมน 

Uttaradit-sdo-51

Uttaradit-sdo-51

69

 อุตรดิตถ์

อบต. นาอิน 

Uttaradit-sdo-52

Uttaradit-sdo-52

70

 อุตรดิตถ์

อบต. นายาง 

Uttaradit-sdo-53

Uttaradit-sdo-53

71

 อุตรดิตถ์

อบต. แม่พูล 

Uttaradit-sdo-54

Uttaradit-sdo-54

72

 อุตรดิตถ์

อบต. นานกกก 

Uttaradit-sdo-55

Uttaradit-sdo-55

73

 อุตรดิตถ์

อบต. ฝายหลวง 

Uttaradit-sdo-56

Uttaradit-sdo-56

74

 อุตรดิตถ์

อบต. ชัยจุมพล 

Uttaradit-sdo-57

Uttaradit-sdo-57

75

 อุตรดิตถ์

อบต. ไผ่ล้อม 

Uttaradit-sdo-58

Uttaradit-sdo-58

76

 อุตรดิตถ์

อบต. ทุ่งยั้ง 

Uttaradit-sdo-59

Uttaradit-sdo-59

77

 อุตรดิตถ์

อบต. ด่านแม่คำมัน 

Uttaradit-sdo-60

Uttaradit-sdo-60

78

 อุตรดิตถ์

อบต. ผักขวง 

Uttaradit-sdo-61

Uttaradit-sdo-61

79

 อุตรดิตถ์

อบต. บ่อทอง 

Uttaradit-sdo-62

Uttaradit-sdo-62

80

 อุตรดิตถ์

อบต. ป่าคาย 

Uttaradit-sdo-63

Uttaradit-sdo-63

81

 อุตรดิตถ์

อบต. น้ำพี้ 

Uttaradit-sdo-64

Uttaradit-sdo-64