ลำดับที่

จังหวัด

หน่วยงาน

รหัสสมาชิก

รหัสผ่าน

1

 ยะลา  

เทศบาลนครยะลา 

Yala-c

Yala-c

2

 ยะลา  

เทศบาลตำบลกายูบอเกาะ 

Yala-sd-1

Yala-sd-1

3

 ยะลา  

เทศบาลตำบลโกตาบารู 

Yala-sd-2

Yala-sd-2

4

 ยะลา  

เทศบาลตำบลคอกช้าง 

Yala-sd-3

Yala-sd-3

5

 ยะลา  

เทศบาลตำบลบันนังสตา 

Yala-sd-4

Yala-sd-4

6

 ยะลา  

เทศบาลตำบลยะหา 

Yala-sd-5

Yala-sd-5

7

 ยะลา  

เทศบาลตำบลลำใหม่ 

Yala-sd-6

Yala-sd-6

8

 ยะลา  

อบจ.ยะลา 

Yala-po

Yala-po

9

 ยะลา  

อบต. บุดี 

Yala-sdo-1

Yala-sdo-1

10

 ยะลา  

อบต. ยุโป 

Yala-sdo-2

Yala-sdo-2

11

 ยะลา  

อบต. ลิดล 

Yala-sdo-3

Yala-sdo-3

12

 ยะลา  

อบต. ยะลา 

Yala-sdo-4

Yala-sdo-4

13

 ยะลา  

อบต. ท่าสาป 

Yala-sdo-5

Yala-sdo-5

14

 ยะลา  

อบต. ลำใหม่ 

Yala-sdo-6

Yala-sdo-6

15

 ยะลา  

อบต. มุกดาหาร 

Yala-sdo-7

Yala-sdo-7

16

 ยะลา  

อบต. ลำพะยา 

Yala-sdo-8

Yala-sdo-8

17

 ยะลา  

อบต. เปาะเส้ง 

Yala-sdo-9

Yala-sdo-9

18

 ยะลา  

อบต. พร่อน 

Yala-sdo-10

Yala-sdo-10

19

 ยะลา  

อบต. บันนังสาเรง 

Yala-sdo-11

Yala-sdo-11

20

 ยะลา  

อบต. สะเตงนอก 

Yala-sdo-12

Yala-sdo-12

21

 ยะลา  

อบต. ตาเซะ 

Yala-sdo-13

Yala-sdo-13

22

 ยะลา  

อบต. ยะรม 

Yala-sdo-14

Yala-sdo-14

23

 ยะลา  

อบต. ตาเนาะแมเราะ 

Yala-sdo-15

Yala-sdo-15

24

 ยะลา  

อบต. อัยเยอร์เวง 

Yala-sdo-16

Yala-sdo-16

25

 ยะลา  

อบต. ธารน้ำทิพย์ 

Yala-sdo-17

Yala-sdo-17

26

 ยะลา  

อบต. บันนังสตา 

Yala-sdo-18

Yala-sdo-18

27

 ยะลา  

อบต. บาเจาะ 

Yala-sdo-19

Yala-sdo-19

28

 ยะลา  

อบต. ตาเนาะปูเต๊ะ 

Yala-sdo-20

Yala-sdo-20

29

 ยะลา  

อบต. ถ้ำทะลุ 

Yala-sdo-21

Yala-sdo-21

30

 ยะลา  

อบต. ตลิ่งชัน 

Yala-sdo-22

Yala-sdo-22

31

 ยะลา  

อบต. เขื่อนบางลาง 

Yala-sdo-23

Yala-sdo-23

32

 ยะลา  

อบต. ธารโต 

Yala-sdo-24

Yala-sdo-24

33

 ยะลา  

อบต. บ้านแหร 

Yala-sdo-25

Yala-sdo-25

34

 ยะลา  

อบต. แม่หวาด 

Yala-sdo-26

Yala-sdo-26

35

 ยะลา  

อบต. คีรีเขต 

Yala-sdo-27

Yala-sdo-27

36

 ยะลา  

อบต. ยะหา 

Yala-sdo-28

Yala-sdo-28

37

 ยะลา  

อบต. ละแอ 

Yala-sdo-29

Yala-sdo-29

38

 ยะลา  

อบต. ปะแต 

Yala-sdo-30

Yala-sdo-30

39

 ยะลา  

อบต. บาโร๊ะ 

Yala-sdo-31

Yala-sdo-31

40

 ยะลา  

อบต. ตาชี 

Yala-sdo-32

Yala-sdo-32

41

 ยะลา  

อบต. บาโงยซิแน 

Yala-sdo-33

Yala-sdo-33

42

 ยะลา  

อบต. กาตอง 

Yala-sdo-34

Yala-sdo-34

43

 ยะลา  

อบต. กายูบอเกาะ 

Yala-sdo-35

Yala-sdo-35

44

 ยะลา  

อบต. กาลูปัง 

Yala-sdo-36

Yala-sdo-36

45

 ยะลา  

อบต. กาลอ 

Yala-sdo-37

Yala-sdo-37

46

 ยะลา  

อบต. กอตอตือระ 

Yala-sdo-38

Yala-sdo-38

47

 ยะลา  

อบต. เกะรอ 

Yala-sdo-39

Yala-sdo-39

48

 ยะลา  

อบต. จะกว๊ะ 

Yala-sdo-40

Yala-sdo-40

49

 ยะลา  

อบต. ท่าธง 

Yala-sdo-41

Yala-sdo-41

50

 ยะลา  

อบต. เนินงาม 

Yala-sdo-42

Yala-sdo-42

51

 ยะลา  

อบต. บาลอ 

Yala-sdo-43

Yala-sdo-43

52

 ยะลา  

อบต. บาโงย 

Yala-sdo-44

Yala-sdo-44

53

 ยะลา  

อบต. บือมัง 

Yala-sdo-45

Yala-sdo-45

54

 ยะลา  

อบต. ยะต๊ะ 

Yala-sdo-46

Yala-sdo-46

55

 ยะลา  

อบต. วังพญา 

Yala-sdo-47

Yala-sdo-47

56

 ยะลา  

อบต. อาซ่อง 

Yala-sdo-48

Yala-sdo-48

57

 ยะลา  

อบต. ตะโล๊ะหะลอ 

Yala-sdo-49

Yala-sdo-49

58

 ยะลา  

อบต. กาบัง 

Yala-sdo-50

Yala-sdo-50

59

 ยะลา  

อบต. บาละ 

Yala-sdo-51

Yala-sdo-51

60

 ยะลา  

อบต. กรงปินัง กิ่ง 

Yala-sdo-52

Yala-sdo-52

61

 ยะลา  

อบต. สะเอะ กิ่ง 

Yala-sdo-53

Yala-sdo-53

62

 ยะลา  

อบต. ห้วยกระทิง กิ่ง 

Yala-sdo-54

Yala-sdo-54

63

 ยะลา  

อบต. ปุโรง กิ่ง 

Yala-sdo-55

Yala-sdo-55