กราฟแสดงผลเปรียบเทียบค่าระหว่าง AEU และ SEU ของหน่วยงาน สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดชลบุรี
ตารางแสดงค่า AEU และค่า SEU ของการใช้ไฟฟ้า
(จำนวนหน่วยงานทั้งหมด 106 หน่วยงาน)
 หน่วยงาน  ค่า AEU   ค่า SEU 
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดชลบุรี5,214.0035,599.55
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ชลบุรี23,902.0025,990.13
สำนักงานคลังจังหวัดชลบุรี27,359.0077,009.43
สำนักงานสรรพากรภาค 5644,674.00276,171.88
สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 298,906.1660,670.78
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชลบุรี30,004.9231,729.27
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดชลบุรี19,984.1840,289.86
สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 34,572.0638,344.09
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดชลบุรี14,706.0032,170.17
สำนักชลประทานที่ 9542,910.00168,947.98
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 218,552.0034,827.91
สำนักงานประมงจังหวัดชลบุรี8,416.0033,332.90
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชลบุรี20,034.0055,216.58
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 266,286.1190,604.46
สำนักงานเกษตรจังหวัดชลบุรี42,739.0040,031.10
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชลบุรี31,219.0042,484.33
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดชลบุรี32,924.0043,260.01
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 623,946.0047,816.73
สำนักงานขนส่งจังหวัดชลบุรี386,155.13117,451.10
สำนักงานทางหลวงที่ 14 182,583.56150,755.80
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 3 (ชลบุรี)59,071.0062,798.59
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชลบุรี28,906.4039,772.10
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13 (ชลบุรี)87,604.1049,435.06
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 2 (ศรีราชา)134,017.91661,916.94
สำนักงานสถิติจังหวัดชลบุรี23,366.1627,960.95
สำนักงานพลังงานจังหวัดชลบุรี32,930.910.00
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดชลบุรี75,630.9648,812.32
สำนักงานจังหวัดชลบุรี605,427.44295,638.84
ที่ทำการปกครองจังหวัดชลบุรี67,887.0044,036.98
สำนักงานที่ดินจังหวัดชลบุรี693,534.50221,571.63
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชลบุรี40,428.0144,136.91
lสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดชลบุรี24,413.0091,038.57
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชลบุรี 98,233.38102,977.28
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนบ้านบึง 203,760.00163,852.69
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดชลบุรี167,451.73335,897.72
รจก.ชลบุรี 743,376.441,331,926.10
เรือนจำพิเศษพัทยา761,072.50502,428.84
ทสญ.ชลบุรี 247,893.00321,165.16
สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 231,979.0031,276.93
สำนักงานแรงงานจังหวัดชลบุรี19,383.0030,077.01
สำนักงานจัดหางานจังหวัดชลบุรี137,398.6365,565.49
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 3 ชลบุรี551,302.00445,411.25
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดชลบุรี48,666.0042,842.98
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดชลบุรี57,465.77111,275.15
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชลบุรี34,413.0032,120.83
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1268,280.88100,662.39
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2135,189.9867,825.94
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3147,043.3469,538.21
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 (จังหวัดชลบุรี และระยอง)0.000.00
วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี588,590.00618,680.56
วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ1,021,665.40670,025.94
วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี251,932.001,335,238.10
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชลบุรี285,389.00388,348.06
วิทยาลัยเทคนิคบางแสน346,178.00360,697.44
วิทยาลัยเทคนิคพัทยา271,619.561,920,180.60
วิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคม234,543.00189,818.09
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์(ชลบุรี)12.00155,545.39
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี276,537.31110,261.67
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 จังหวัดชลบุรี195,638.1176,313.86
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 6 ชลบุรี240,698.30266,204.63
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 60.000.00
ศูนย์อนามัยที่ 6 ชลบุรี213,297.13416,141.91
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี 57,884.3840,219.12
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 9 (จ.ชลบุรี)175,336.8052,874.07
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายภาคที่ 314,022.0054,186.48
ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 4 (ชลบุรี)75,878.1041,716.31
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชลบุรี7,238.0029,389.07
ตำรวจภูธรภาค 2412,830.50413,304.75
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชลบุรี16,692.0032,984.77
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชลบุรี99,913.20173,358.06
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชลบุรี 312.000.00
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชลบุรี 164,106.00200,927.94
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชลบุรี 2465,312.00276,898.09
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองชลบุรี 10.000.00
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองชลบุรี 20.000.00
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านบึง0.000.00
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ่อทอง0.000.00
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองใหญ่0.000.00
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพานทอง0.000.00
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพนัสนิคม0.000.00
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเกาะจันทร์0.000.00
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีราชา 122,959.000.00
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีราชา 215,379.000.00
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเกาะสีชัง3,316.000.00
ตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรี206,775.80266,267.41
โครงการก่อสร้าง สำนักงานชลประทานที่ 9102,255.0052,397.55
ที่ทำการปกครองอำเภอพนัสนิคม153,931.2857,364.25
ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองชลบุรี5,154.8896,889.19
ที่ทำการปกครองอำเภอบ้านบึง107,862.9552,768.63
ที่ทำการปกครองอำเภอบางละมุง229,890.6339,832.54
ที่ทำการปกครองอำเภอสัตหีบ27,225.6651,549.07
ที่ทำการปกครองอำเภอหนองใหญ่121,475.0037,980.05
ที่ทำการปกครองอำเภอพานทอง168,176.0040,595.82
ที่ทำการปกครองอำเภอบ่อทอง41,525.0036,339.52
ที่ทำการปกครองอำเภอเกาะสีชัง12.0039,764.67
ที่ทำการปกครองอำเภอเกาะจันทร์55,715.0056,100.96
ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพเกษตรกรรมวัดญาณสังวรารามวรมหาวิหาร อันเนื่องมาจากพระราชดำริ42,075.0999,996.75
สำนักงาน กศน.จังหวัดชลบุรี809.00138,432.06
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชลบุรี 124,367.0046,280.65
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชลบุรี 225,287.6759,844.51
โสตศึกษาจังหวัดชลบุรี120,425.500.00
ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 12 จังหวัดชลบุรี12.000.00
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชลบุรี48,756.0042,158.90
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางละมุง 10.000.00
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางละมุง 20.000.00
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสัตหีบ0.000.00