กราฟแสดงผลเปรียบเทียบค่าระหว่าง AEU และ SEU ของหน่วยงาน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 7
ตารางแสดงค่า AEU และค่า SEU ของการใช้ไฟฟ้า
(จำนวนหน่วยงานทั้งหมด 88 หน่วยงาน)
 หน่วยงาน  ค่า AEU   ค่า SEU 
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 7275,467.00342,783.03
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดจันทบุรี11,494.0026,159.17
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จันทบุรี16,312.007,247.32
สำนักงานคลังจังหวัดจันทบุรี22,127.0031,480.33
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดจันทบุรี19,075.0010,004.02
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี11,174.0032,009.77
สำนักงานประมงจังหวัดจันทบุรี10,745.2831,133.93
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดจันทบุรี16,920.6034,784.82
สำนักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรี60,525.6438,207.73
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี27,442.0051,762.45
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดจันทบุรี27,764.6940,062.98
สำนักงานขนส่งจังหวัดจันทบุรี59,078.51173,899.20
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดจันทบุรี20,973.0030,233.31
สำนักงานสถิติจังหวัดจันทบุรี13,710.0035,575.56
สำนักงานพลังงานจังหวัดจันทบุรี1,933.000.00
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดจันทบุรี51,031.8443,873.65
สำนักงานจังหวัดจันทบุรึ382,766.6348,864.93
ที่ทำการปกครองจังหวัดจันทบุรี82,458.0066,399.12
สำนักงานที่ดินจังหวัดจันทบุรี85,403.6947,100.84
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดจันทบุรี27,764.0037,030.37
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดจันทบุรี24,667.0037,477.28
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดจันทบุรี35,692.0036,869.73
สพ.จันทบุรี96,098.40138,390.00
รจจ.จันทบุรี 233,870.00353,066.59
ทัณฑสถานเปิดทุ่งเบญจา 68,280.9255,405.81
สำนักงานแรงงานจังหวัดจันทบุรี54,986.1431,597.49
สำนักงานจัดหางานจังหวัดจันทบุรี0.000.00
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดจันทบุรี19,789.0030,641.28
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดจันทบุรี(สปส.จ.จันทบุรี)43,080.0046,154.39
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดจันทบุรี15,623.0033,534.77
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1166,635.9164,784.86
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2127,168.470.00
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 17 (จังหวัดจันทบุรี และตราด)0.000.00
วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี441,133.00716,254.81
วิทยาลัยสารพัดช่างจันทบุรี104,729.00208,907.64
วิทยาลัยการอาชีพนายายอาม126,365.00127,213.16
วิทยาลัยการอาชีพสอยดาว81,680.00119,580.36
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี297,764.9488,728.81
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดจันทบุรี 25,230.0034,795.14
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดจันทบุรี8,598.7028,364.15
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดจันทบุรี13,426.0046,296.72
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดจันทบุรี17,271.0057,282.25
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองจันทบุรี12.0022,129.00
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสอยดาว2,233.0018,003.12
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอโป่งน้ำร้อน1,570.0023,316.46
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอมะขาม2,242.9827,289.71
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอนายายอาม12.0030,919.07
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแก่งหางแมว828.0025,176.20
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอท่าใหม่4,757.0025,797.75
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอขลุง5,938.0020,353.91
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแหลมสิงห์2,977.004,389.28
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเขาคิชฌกูฏ1,358.0024,661.13
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดจันทบุรี377,948.03321,580.56
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดจันทบุรี0.0041,058.83
สำนักงานสรรพากรพื้นที่จันทบุรี204,387.59131,718.81
สำนักงานที่ดินจังหวัดจันทบุรี สาขาขลุง6,866.0027,516.92
สำนักงานที่ดินจังหวัดจันทบุรี สาขามะขาม12,311.0035,618.62
สำนักงานที่ดินจังหวัดจันทบุรี ส่วนแยกแหลมสิงห์4,947.00134,189.50
สำนักงานที่ดินอำเภอนายายอาม2,355.0023,523.15
สำนักงานที่ดินจังหวัดจันทบุรี สาขาท่าใหม่30,557.0033,998.09
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าใหม่0.000.00
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองจันทบุรี0.000.00
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาขลุง0.000.00
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแหลมสิงห์0.000.00
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขามะขาม0.000.00
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโป่งน้ำร้อน0.000.00
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสอยดาว0.000.00
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแก่งหางแมว0.000.00
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานายายอาม0.000.00
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเขาคิชฌกูฏ0.000.00
ตำรวจภูธรจังหวัดจันทบุรี179,094.944,921,713.00
ด่านศุลกากรจันทบุรี33,326.070.00
สำนักงาน กศน.จังหวัดจันทบุรี181,418.2570,227.46
สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองจันทบุรี12.000.00
สำนักงานเกษตรอำเภอขลุง3,127.000.00
สำนักงานเกษตรอำเภอท่าใหม่4,149.000.00
สำนักงานเกษตรอำเภอแหลมสิงห์2,875.000.00
สำนักงานเกษตรอำเภอมะขาม2,596.070.00
สำนักงานเกษตรอำเภอโป่งน้ำร้อน1,253.000.00
สำนักงานเกษตรอำเภอสอยดาว3,920.000.00
สำนักงานเกษตรอำเภอนายายอาม3,446.000.00
สำนักงานเกษตรอำเภอแก่งหางแมว4,100.000.00
สำนักงานเกษตรอำเภอเขาคิชฌกูฏ2,581.000.00
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่จันทบุรี19,998.0051,467.04
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดจันทบุรี10,918.000.00
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่จันทบุรี สาขานายายอาม2,732.0037,163.05
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่จันทบุรี สาขาโป่งน้ำร้อน2,317.005,228.49
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดจันทบุรี28,756.000.00