กราฟแสดงผลเปรียบเทียบค่าระหว่าง AEU และ SEU ของหน่วยงาน สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดฉะเชิงเทรา
ตารางแสดงค่า AEU และค่า SEU ของการใช้ไฟฟ้า
(จำนวนหน่วยงานทั้งหมด 71 หน่วยงาน)
 หน่วยงาน  ค่า AEU   ค่า SEU 
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดฉะเชิงเทรา6,170.0033,671.13
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ฉะเชิงเทรา12,703.0027,808.88
สำนักงานคลังเขต 242,045.0037,937.72
สำนักงานคลังจังหวัดฉะเชิงเทรา17,254.0023,599.14
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดฉะเชิงเทรา19,168.0037,926.19
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา11,595.2331,048.98
สำนักงานประมงจังหวัดฉะเชิงเทรา11,296.0028,343.96
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดฉะเชิงเทรา29,251.8252,497.18
สำนักงานปศุสัตว์เขต 257,206.0445,530.92
สำนักงานเกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา27,134.0039,346.97
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา38,923.9025,876.53
ส.ป.ก.ฉะเชิงเทรา36,960.0044,835.07
สำนักงานขนส่งจังหวัดฉะเชิงเทรา114,559.67115,396.03
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดฉะเชิงเทรา24,241.0040,861.53
สำนักงานสถิติจังหวัดฉะเชิงเทรา12,791.0032,319.27
สำนักงานพลังงานจังหวัดฉะเชิงเทรา10,421.000.00
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดฉะเชิงเทรา26,407.0029,793.09
สำนักงานจังหวัดฉะเชิงเทรา406,636.8159,706.21
ที่ทำการปกครองจังหวัดฉะเชิงเทรา58,778.0053,370.02
สำนักงานที่ดินจังหวัดฉะเชิงเทรา79,391.1078,206.55
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดฉะเชิงเทรา32,763.0037,485.64
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดฉะเชิงเทรา31,334.2935,531.95
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดฉะเชิงเทรา24,022.0046,934.27
สพ.ฉะเชิงเทรา48,790.0081,529.29
รจก.ฉะเชิงเทรา 317,690.19532,382.38
สำนักงานแรงงานจังหวัดฉะเชิงเทรา11,953.0028,152.56
สำนักงานจัดหางานจังหวัดฉะเชิงเทรา19,072.0040,278.04
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดฉะเชิงเทรา17,474.0034,343.28
สปส.จ.ฉะเชิงเทรา76,265.4866,100.41
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา30,414.0034,404.65
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1277,078.8498,095.41
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2117,863.5379,684.68
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 (ฉะเชิงเทรา และสมุทรปราการ)0.000.00
วิทยาลัยเทคนิคจุฬาภรณ์ (ลาดขวาง) 214,274.00355,578.63
วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา372,463.00576,723.75
วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา522,006.00372,191.25
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีฉะเชิงเทรา200,957.00215,398.59
วิทยาลัยสารพัดช่างฉะเชิงเทรา33,776.00201,722.52
วิทยาลัยการอาชีพบางปะกง37,127.00152,152.30
วิทยาลัยการอาชีพพนมสารคาม35,302.00201,995.27
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา141,149.03103,286.54
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา 42,768.0038,127.85
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดฉะเชิงเทรา2,777.0020,546.65
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดฉะเชิงเทรา13,797.0033,385.93
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ฉะเชิงเทรา336,716.41181,359.78
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางน้ำเปรี้ยว0.000.00
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางปะกง0.000.00
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพนมสารคาม0.000.00
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสนามชัยเขต0.000.00
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางคล้า0.000.00
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านโพธิ์0.000.00
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแปลงยาว0.000.00
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาราชสาส์น0.000.00
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคลองเขื่อน0.000.00
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าตะเกียบ0.000.00
ตำรวจภูธรจังหวัดฉะเชิงเทรา252,020.14329,834.97
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลคลองนา0.000.00
ที่ทำการปกครองอำเภอคลองเขื่อน0.000.00
ที่ทำการปกครองอำเภอท่าตะเกียบ0.000.00
ที่ทำการปกครองอำเภอบางคล้า0.000.00
ที่ทำการปกครองอำเภอบางน้ำเปรี้ยว0.000.00
ที่ทำการปกครองอำเภอบางปะกง0.000.00
ที่ทำการปกครองอำเภอบ้านโพธิ์0.000.00
ที่ทำการปกครองอำเภอแปลงยาว0.000.00
ที่ทำการปกครองอำเภอพนมสารคาม0.000.00
ที่ทำการปกครองอำเภอราชสาส์น0.000.00
ที่ทำการปกครองอำเภอสนามชัยเขต0.000.00
สำนักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดฉะเชิงเทรา143,504.80194,424.02
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ฉะเชิงเทรา35,588.0040,156.43
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา0.000.00
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดฉะเชิงเทรา43,070.5233,756.92