กราฟแสดงผลเปรียบเทียบค่าระหว่าง AEU และ SEU ของหน่วยงาน สำนักพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตารางแสดงค่า AEU และค่า SEU ของการใช้ไฟฟ้า
(จำนวนหน่วยงานทั้งหมด 139 หน่วยงาน)
 หน่วยงาน  ค่า AEU   ค่า SEU 
สำนักพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ16,093.5026,128.78
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 112.005,681,694.00
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดขอนแก่น9,772.0027,696.72
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ขอนแก่น23,826.6627,829.14
สำนักงานคลังจังหวัดขอนแก่น38,571.2440,297.08
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดขอนแก่น12,864.0823,358.97
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดขอนแก่น21,254.0021,841.44
สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 622,218.7443,076.93
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น14,733.0042,050.27
สำนักงานชลประทานที่ 6463,690.09290,930.78
สำนักงานประมงจังหวัดขอนแก่น8,317.0037,023.99
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่น23,211.2439,388.64
สำนักงานปศุสัตว์เขต 459,237.6458,514.45
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 576,888.3186,921.46
สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 ขอนแก่น161,734.9876,482.54
สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 4 จ.ขอนแก่น 75,679.920.00
สำนักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่น64,428.0035,904.97
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น26,593.9287,332.96
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดขอนแก่น (ส.ป.ก.ขอนแก่น)50,499.2240,481.30
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 423,408.2144,479.91
สำนักงานขนส่งจังหวัดขอนแก่น179,091.8651,370.34
ท่าอากาศยานขอนแก่น1,578,637.902,553,343.30
สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)93,187.87128,002.44
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 6 (ขอนแก่น)86,422.0487,437.92
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดขอนแก่น27,916.0038,523.93
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 10 (จ.ขอนแก่น)41,806.7342,264.87
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 8 (ขอนแก่น)449,648.380.00
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 4104,608.00128,180.53
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน.58,247.9738,497.98
สำนักงานสถิติจังหวัดขอนแก่น9,509.007,590.38
สำนักงานพลังงานจังหวัดขอนแก่น12.000.00
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดขอนแก่น34,646.0026,098.57
สำนักงานจังหวัดขอนแก่น291,593.0063,924.21
ที่ทำการปกครองจังหวัดขอนแก่น70,113.9158,318.54
สำนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่น179,323.52242,900.53
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 6 ขอนแก่น211,234.92187,905.73
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดขอนแก่น22,027.0047,878.51
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดขอนแก่น29,753.0044,918.69
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดขอนแก่น33,754.6353,633.16
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 4 จังหวัดขอนแก่น210,609.00350,126.06
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดขอนแก่น12.0057,211.18
รจก.ขอนแก่น 411,394.44530,591.81
ทสบ.ขอนแก่น 105,127.03183,651.67
สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 468,955.2347,742.71
สำนักงานแรงงานจังหวัดขอนแก่น11,604.6525,825.33
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 6 ขอนแก่น464,606.00446,163.88
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดขอนแก่น17,932.0033,718.19
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดขอนแก่น (ชั่วคราว)73,700.0054,737.28
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่น20,184.0043,249.43
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1200,426.3893,520.49
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2117,306.3673,238.23
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 380,283.000.00
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4145,673.8478,803.86
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 579,731.820.00
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 (จังหวัดขอนแก่น)0.000.00
วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น890,059.001,233,658.50
วิทยาลัยเทคนิคน้ำพอง146,973.00283,122.69
วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น360,884.00388,293.59
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีขอนแก่น499,323.00458,627.53
วิทยาลัยเทคนิคนครขอนแก่น45,043.92123,355.00
วิทยาลัยการอาชีพกระนวน56,803.00143,183.28
วิทยาลัยเทคนิคชุมแพ78,902.00252,390.84
วิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น418,760.001,247,253.00
วิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่113,704.00687,722.94
วิทยาลัยการอาชีพพล98,044.00235,403.02
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น204,888.22127,481.36
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น1,963,454.90306,415.47
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ ๗ ขอนแก่น249,970.34196,694.08
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 712.0029,598.23
ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น816,640.811,002,590.60
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น 30,290.0036,851.03
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 5 (จ.ขอนแก่น)103,157.0060,967.34
ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 3 (จังหวัดขอนแก่น)13,176.0026,747.49
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดขอนแก่น7,490.0031,409.49
ตำรวจภูธรภาค 4950,730.501,477,559.80
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 4 ขอนแก่น80,689.9991,868.25
สำนักศิลปากรที่ 8 ขอนแก่น7,518.0033,594.26
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดขอนแก่น16,199.0038,856.56
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดขอนแก่น298,305.88408,934.19
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย อำเภอชุมแพ 42,106.63108,559.39
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยขอนแก่น 12.001,123,191.50
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ขอนแก่น248,780.44303,041.81
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองขอนแก่น 10.000.00
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองขอนแก่น 20.000.00
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านฝาง0.000.00
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาชุมแพ0.000.00
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพระยืน0.000.00
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองเรือ0.000.00
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสีชมพู0.000.00
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาน้ำพอง0.000.00
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาอุบลรัตน์0.000.00
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากระนวน0.000.00
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านไผ่0.000.00
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพล0.000.00
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแวงน้อย0.000.00
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองสองห้อง0.000.00
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาภูเวียง0.000.00
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขามัญจาคีรี0.000.00
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาชนบท0.000.00
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเขาสวนกวาง0.000.00
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านแฮด0.000.00
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาภูผาม่าน0.000.00
สถานีอุตุนิยมวิทยาขอนแก่น(กลุ่มงานอากาศเกษตร)5,240.0021,518.68
ที่ทำการปกครองอำเภอบ้านไผ่60,318.000.00
ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองขอนแก่น122,467.9134,108.09
ที่ทำการปกครองอำเภอพล46,226.4038,023.24
ที่ทำการปกครองอำเภอน้ำพอง55,325.0048,310.39
ที่ทำการปกครองอำเภอชุมแพ298,671.340.00
ที่ทำการปกครองอำเภอสีชมพู31,964.000.00
ที่ทำการปกครองอำเภอเขาสวนกวาง23,544.510.00
ที่ทำการปกครองอำเภอกระนวน41,351.0111,700.31
ที่ทำการปกครองอำเภออุบลรัตน์35,103.0035,062.51
ที่ทำการปกครองอำเภอหนองสองห้อง21,520.000.00
ที่ทำการปกครองอำเภอมัญจาคีรี23,322.4141,581.85
ที่ทำการปกครองอำเภอภูเวียง15,212.020.00
ที่ทำการปกครองอำเภอหนองเรือ42,217.680.00
ที่ทำการปกครองอำเภอเปือยน้อย19,094.810.00
ที่ทำการปกครองอำเภอชนบท33,600.000.00
ที่ทำการปกครองอำเภอแวงน้อย26,980.760.00
ที่ทำการปกครองอำเภอแวงใหญ่14,124.050.00
ที่ทำการปกครองอำเภอภูผาม่าน19,244.910.00
ที่ทำการปกครองอำเภอบ้านฝาง8,591.910.00
ที่ทำการปกครองอำเภอพระยืน38,288.000.00
ที่ทำการปกครองอำเภอโคกโพธิ์ไชย11,133.420.00
ที่ทำการปกครองอำเภอบ้านแฮด20,126.340.00
ที่ทำการปกครองอำเภอโนนศิลา24,495.830.00
ที่ทำการปกครองอำเภอหนองนาคำ18,281.4235,713.92
ที่ทำการปกครองอำเภอซำสูง35,349.002,335,322.30
ที่ทำการปกครองอำเภอเวียงเก่า10,666.0014,838.07
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดขอนแก่น302,907.63476,778.25
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาขอนแก่น78,263.79178,093.41
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ขอนแก่น17,608.0036,465.33
โสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น12.000.00
ศรีสังวาลย์ขอนแก่น12.000.00
สรรพสามิตพื้นที่ขอนแก่นสาขาน้ำพอง6,005.0023,979.14
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ขอนแก่น สาขาบ้านไผ่5,124.0019,562.55
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ขอนแก่น สาขาชุมแพ2,091.006,637.98
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ขอนแก่น สาขาพล5,365.0027,478.85
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดขอนแก่น48,268.0018,660.37