กราฟแสดงผลเปรียบเทียบค่าระหว่าง AEU และ SEU ของหน่วยงาน สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์
ตารางแสดงค่า AEU และค่า SEU ของการใช้ไฟฟ้า
(จำนวนหน่วยงานทั้งหมด 81 หน่วยงาน)
 หน่วยงาน  ค่า AEU   ค่า SEU 
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์9,012.0023,227.85
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่กาฬสินธุ์29,989.0023,707.59
สำนักงานคลังจังหวัดกาฬสินธุ์21,761.0030,030.92
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกาฬสินธุ์16,899.0033,557.16
สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 745,005.0038,657.01
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์33,553.8335,260.34
สำนักงานประมงจังหวัดกาฬสินธุ์2,818.1229,978.31
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาฬสินธุ์21,280.0035,568.79
สำนักงานเกษตรจังหวัดกาฬสินธุ์43,058.5159,309.73
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์25,017.0058,349.94
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดกาฬสินธุ์21,938.0844,422.79
สำนักงานขนส่งจังหวัดกาฬสินธุ์97,829.73101,010.52
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกาฬสินธุ์28,496.0032,373.24
สำนักงานสถิติจังหวัดกาฬสินธุ์9,328.0031,998.25
สำนักงานพลังงานจังหวัดกาฬสินธุ์3,180.000.00
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดกาฬสินธุ์37,383.1645,888.72
สำนักงานจังหวัดกาฬสินธุ์250,870.6940,415.88
ที่ทำการปกครองจังหวัดกาฬสินธุ์45,402.2245,995.19
สำนักงานที่ดินจังหวัดกาฬสินธุ์99,755.5096,521.27
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์16,686.1835,477.73
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดกาฬสินธุ์19,445.0057,101.71
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาฬสินธุ์18,042.0043,268.24
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดกาฬสินธุ์25,916.0033,392.86
เรือนจำจังหวัดกาฬสินธุ์ 265,695.41281,683.00
สำนักงานแรงงานจังหวัดกาฬสินธุ์14,631.0027,743.93
สำนักงานจัดหางานจังหวัดกาฬสินธุ์18,695.3936,464.79
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดกาฬสินธุ์11,762.6038,564.88
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดกาฬสินธุ์49,975.9259,084.10
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์12,001.0039,361.47
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1229,185.020.00
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2126,046.3757,979.88
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 384,287.9987,630.35
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 (จังหวัดกาฬสินธุ์)0.000.00
วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์625,440.00959,696.94
วิทยาลัยเทคนิคเขาวง142,314.73167,371.20
วิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์161,138.00258,951.67
วิทยาลัยการอาชีพคำม่วง195,138.11145,379.84
วิทยาลัยการอาชีพหนองกุงศรี152,785.00174,455.81
วิทยาลัยการอาชีพห้วยผึ้ง88,747.51167,186.84
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์243,376.00106,210.66
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ 14,727.0029,721.14
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกาฬสินธุ์9,327.0029,126.48
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกาฬสินธุ์24,878.9434,970.58
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกาฬสินธุ์29,187.0047,441.51
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกาฬสินธุ์63,489.49372,805.25
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กาฬสินธุ์187,356.00132,878.77
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองกาฬสินธุ์0.000.00
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสมเด็จ0.000.00
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขายางตลาด0.000.00
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากมลาไสย0.000.00
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากุฉินารายณ์0.000.00
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองกุงศรี0.000.00
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคำม่วง0.000.00
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาห้วยเม็ก0.000.00
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเขาวง0.000.00
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสหัสขันธ์0.000.00
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาห้วยผึ้ง0.000.00
สถานีอุตุนิยมวิทยากาฬสินธุ์8,258.0020,161.86
ตำรวจภูธรจังหวัดกาฬสินธุ์122,554.24477,455.56
ที่ทำการปกครองอำเภอกมลาไสย44,270.980.00
ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองกาฬสินธุ์59,825.000.00
ที่ทำการปกครองอำเภอยางตลาด42,005.000.00
ที่ทำการปกครองอำเภอเขาวง45,230.790.00
ที่ทำการปกครองอำเภอสหัสขันธ์45,595.000.00
ที่ทำการปกครองอำเภอสมเด็จ31,538.000.00
ที่ทำการปกครองอำเภอหนองกุงศรี41,082.000.00
ที่ทำการปกครองอำเภอห้วยเม็ก35,395.000.00
ที่ทำการปกครองอำเภอนามน35,647.880.00
ที่ทำการปกครองอำเภอคำม่วง43,827.610.00
ที่ทำการปกครองอำเภอห้วยผึ้ง34,439.000.00
ที่ทำการปกครองอำเภอกุฉินารายณ์62,559.650.00
ที่ทำการปกครองอำเภอท่าคันโท30,231.160.00
ที่ทำการปกครองอำเภอร่องคำ18,273.560.00
ที่ทำการปกครองอำเภอสามชัย58,386.190.00
ที่ทำการปกครองอำเภอนาคู53,595.270.00
ที่ทำการปกครองอำเภอฆ้องชัย32,031.000.00
ที่ทำการปกครองอำเภอดอนจาน37,928.670.00
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดกาฬสินธุ์268,642.6321,682.07
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กาฬสินธุ์21,774.0033,196.40
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกาฬสินธุ์31,754.000.00
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดกาฬสินธุ์24,304.000.00