กราฟแสดงผลเปรียบเทียบค่าระหว่าง AEU และ SEU ของหน่วยงาน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 8
ตารางแสดงค่า AEU และค่า SEU ของการใช้ไฟฟ้า
(จำนวนหน่วยงานทั้งหมด 87 หน่วยงาน)
 หน่วยงาน  ค่า AEU   ค่า SEU 
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 8 302,601.911,212,206.00
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาญจนบุรี10,154.0037,298.94
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่กาญจนบุรี53,595.5947,167.83
สำนักงานคลังจังหวัดกาญจนบุรี26,910.0036,617.01
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกาญจนบุรี19,020.0025,625.04
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดกาญจนบุรี18,759.0045,212.54
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดกาญจนบุรี13,525.0031,294.93
สำนักชลประทานที่ 133,041,547.00367,640.44
สำนักงานประมงจังหวัดกาญจนบุรี12,460.0032,936.47
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี22,444.0061,720.39
สำนักงานเกษตรจังหวัดกาญจนบุรี48,882.9037,541.75
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกาญจนบุรี46,834.3262,978.15
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดกาญจนบุรี47,076.0058,612.37
สำนักงานขนส่งจังหวัดกาญจนบุรี60,156.6599,472.86
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกาญจนบุรี51,117.0029,036.59
สำนักงานสถิติจังหวัดกาญจนบุรี14,814.0035,879.98
สำนักงานพลังงานจังหวัดกาญจนบุรี0.000.00
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดกาญจนบุรี45,739.5736,090.74
สำนักงานจังหวัดกาญจนบุรี38,380.0045,184.53
ที่ทำการปกครองจังหวัดกาญจนบุรี86,640.0067,722.76
สำนักงานที่ดินจังหวัดกาญจนบุรี58,351.0044,610.97
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกาญจนบุรี45,762.6040,760.45
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดกาญจนบุรี27,489.0075,292.93
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี49,036.8651,159.05
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดกาญจนบุรี144,249.02120,943.85
เรือนจำจังหวัดกาญจนบุรี485,711.50474,997.13
สำนักงานแรงงานจังหวัดกาญจนบุรี14,530.0027,508.60
สำนักงานจัดหางานจังหวัดกาญจนบุรี25,384.6146,209.87
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกาญจนบุรี27,360.1933,726.77
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดกาญจนบุรี37,736.2737,462.55
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกาญจนบุรี11,396.0036,775.07
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2195,376.7768,380.71
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1147,959.940.00
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 387,249.1159,871.33
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 412.000.00
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี415,160.16658,797.19
วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี605,824.061,359,255.10
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกาญจนบุรี378,054.00371,471.41
วิทยาลัยสารพัดช่างกาญจนบุรี231,699.52371,481.66
วิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรี337,572.00837,636.63
วิทยาลัยการอาชีพพนมทวน104,354.12261,545.20
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี159,022.00137,006.78
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกาญจนบุรี 44,631.0046,028.78
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายภาคที่ 180,031.76175,188.61
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกาญจนบุรี31,004.1633,185.35
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดกาญจนบุรี11,376.00111,395.02
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกาญจนบุรี0.000.00
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี128,024.28140,461.47
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.กาญจนบุรี148,364.27250,515.89
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จ.กาญจนบุรี0.00140,844.34
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย อ.เมือง จ.กาญจนบุรี0.00184,826.56
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กาญจนบุรี184,328.80104,013.02
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่ามะกา16,102.0028,899.36
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าม่วง13,540.0030,112.12
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพนมทวน7,801.0024,179.31
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ่อพลอย3,566.004,610.74
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทองผาภูมิ4,991.0026,215.57
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาไทรโยค10,353.0025,434.70
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสังขละบุรี1,693.0017,678.91
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีสวัสดิ์2,444.0046,417.41
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเลาขวัญ5,814.0024,446.32
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาด่านมะขามเตี้ย4,992.0026,723.21
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองปรือ2,626.0024,327.68
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาห้วยกระเจา3,288.0623,474.44
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองกาญจนบุรี0.0034,883.46
ตำรวจภูธรจังหวัดกาญจนบุรี261,451.27311,028.91
ด่านศุลกากรสังขละบุรี29,498.9724,829.91
ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองกาญจนบุรี65,084.0077,675.27
ที่ทำการปกครองอำเภอท่าม่วง67,305.0053,460.08
ที่ทำการปกครองอำเภอท่ามะกา189,637.7853,105.85
ที่ทำการปกครองอำเภอพนมทวน30,057.0036,301.75
ที่ทำการปกครองอำเภอบ่อพลอย29,537.0034,298.52
ที่ทำการปกครองอำเภอห้วยกระเจา60,292.109,115.57
ที่ทำการปกครองอำเภอหนองปรือ34,378.0040,981.84
ที่ทำการปกครองอำเภอเลาขวัญ22,426.0033,640.04
ที่ทำการปกครองอำเภอไทรโยค46,613.0041,462.51
ที่ทำการปกครองอำเภอทองผาภูมิ67,007.9656,426.93
ที่ทำการปกครองอำเภอสังขละบุรี36,804.4040,152.77
ที่ทำการปกครองอำเภอด่านมะขามเตี้ย25,992.0042,466.46
ที่ทำการปกครองอำเภอศรีสวัสดิ์13,283.0046,969.15
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดกาญจนบุรี (สำนักงาน กศน.จังหวัดกาญจนบุรี)180,157.441,430,015.10
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษากาญจนบุรี28,301.43199,626.11
ศูนย์ฝึกวิชาชีพจังหวัดกาญจนบุรี "สามสงฆ์ทรงพระคุณ"36,940.17160,154.28
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กาญจนบุรี44,759.8030,534.95
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกาญจนบุรี30.000.00
โสตศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี71,814.1750,917.10
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดกาญจนบุรี56,168.350.00