กราฟแสดงผลเปรียบเทียบค่าระหว่าง AEU และ SEU ของหน่วยงาน สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกระบี่
ตารางแสดงค่า AEU และค่า SEU ของการใช้ไฟฟ้า
(จำนวนหน่วยงานทั้งหมด 67 หน่วยงาน)
 หน่วยงาน  ค่า AEU   ค่า SEU 
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกระบี่7,505.8223,257.53
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่กระบี่15,412.0027,402.46
สำนักงานคลังจังหวัดกระบี่10,474.8032,785.20
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกระบี่10,149.0026,612.81
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดกระบี่14,539.0035,329.37
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดกระบี่10,421.0030,774.01
สำนักงานประมงจังหวัดกระบี่8,317.0034,371.67
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกระบี่9,261.7934,152.06
สำนักงานเกษตรจังหวัดกระบี่12,527.6336,777.13
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกระบี่24,336.1247,197.63
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดกระบี่ (ส.ป.ก.กระบี่)20,790.0040,902.69
สำนักงานขนส่งจังหวัดกระบี่64,116.47401,587.41
ท่าอากาศยานกระบี่3,048,288.001,673,078.80
สำนักทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกระบี่8,185.0036,209.46
สำนักงานสถิติจังหวัดกระบี่11,777.0015,184.52
สำนักงานพลังงานจังหวัดกระบี่12.000.00
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดกระบี่10,368.008,557.02
สำนักงานจังหวัดกระบี่150,563.5950,230.43
ที่ทำการปกครองจังหวัดกระบี่39,515.6343,679.98
สำนักงานที่ดินจังหวัดกระบี่79,748.0046,117.95
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกระบี่19,251.0836,035.41
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดกระบี่0.000.00
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกระบี่15,099.0039,159.99
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดกระบี่22,681.0026,523.84
เรือนจำจังหวัดกระบี่33,320.00205,759.58
สำนักงานแรงงานจังหวัดกระบี่17,663.1031,513.78
สำนักงานจัดหางานจังหวัดกระบี่21,783.0037,239.09
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดกระบี่14,725.0029,229.77
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดกระบี่38,320.2144,473.90
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกระบี่25,444.000.00
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่187,593.98100,994.39
วิทยาลัยเทคนิคกระบี่457,988.00667,600.25
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกระบี่262,319.97273,716.09
วิทยาลัยสารพัดช่างกระบี่72,587.10136,858.05
วิทยาลัยการอาชีพคลองท่อม39,156.20130,618.55
วิทยาลัยการอาชีพอ่าวลึก77,061.00102,445.90
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบี่167,199.3077,935.78
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกระบี่ 16,866.7232,255.55
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกระบี่5,535.006,155.81
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกระบี่13,361.0036,537.01
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกระบี่14,745.774,648.77
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.กระบี่194,672.81254,683.95
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กระบี่142,938.0063,983.54
สถานีอุตุนิยมวิทยากระบี่ 66,676.0023,551.21
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองกระบี่20,191.0035,445.15
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาอ่าวลึก6,622.0026,799.89
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเหนือคลอง2,719.9925,732.93
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเขาพนม2,249.0424,529.47
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคลองท่อม10,156.0025,156.32
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปลายพระยา4,622.0024,045.21
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเกาะลันตา4,281.0023,631.30
ตำรวจภูธรจังหวัดกระบี่133,374.70250,082.88
ด่านศุลกากรกระบี่17,678.0032,363.87
ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองกระบี่138,043.340.00
ที่ทำการปกครองอำเภออ่าวลึก29,174.2037,882.29
ที่ทำการปกครองอำเภอคลองท่อม70,256.420.00
ที่ทำการปกครองอำเภอเหนือคลอง47,366.7640,271.11
ที่ทำการปกครองอำเภอปลายพระยา48,832.5035,847.55
ที่ทำการปกครองอำเภอเขาพนม49,473.650.00
ที่ทำการปกครองอำเภอลำทับ63,205.000.00
ที่ทำการปกครองอำเภอเกาะลันตา115,477.520.00
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดกระบี่50,648.7496,855.39
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กระบี่31,259.0036,927.95
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกระบี่9,251.220.00
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กระบี่ สาขาเมืองกระบี่12.0036,930.29
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กระบี่ สาขาคลองท่อม5,470.185,100.09
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดกระบี่15,700.000.00