กราฟแสดงผลเปรียบเทียบค่าระหว่าง AEU และ SEU ของหน่วยงาน สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดชัยนาท
ตารางแสดงค่า AEU และค่า SEU ของการใช้ไฟฟ้า
(จำนวนหน่วยงานทั้งหมด 88 หน่วยงาน)
 หน่วยงาน  ค่า AEU   ค่า SEU 
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดชัยนาท6,625.0023,107.95
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ชัยนาท23,628.0028,527.96
สำนักงานคลังจังหวัดชัยนาท19,308.6030,198.16
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดชัยนาท21,096.8113,108.06
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดชัยนาท26,008.0738,362.03
สำนักชลประทานที่ 12377,396.84397,864.03
สำนักงานประมงจังหวัดชัยนาท11,139.8028,480.65
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยนาท27,432.0029,030.85
สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 ชัยนาท27,606.18369,555.34
สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 1 จังหวัดชัยนาท55,933.7648,269.75
สำนักงานเกษตรจังหวัดชัยนาท30,997.0740,003.21
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชัยนาท44,488.0035,245.18
ส.ป.ก.ชัยนาท18,530.8728,384.28
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 748,919.0040,488.66
สำนักงานขนส่งจังหวัดชัยนาท89,331.6085,553.53
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชัยนาท19,285.0037,040.13
สำนักงานสถิติจังหวัดชัยนาท12,612.0034,023.28
สำนักงานพลังงานจังหวัดชัยนาท12.000.00
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดชัยนาท22,771.0033,483.97
สำนักงานจังหวัดชัยนาท255,037.9251,124.98
ที่ทำการปกครองจังหวัดชัยนาท72,663.0041,955.96
สำนักงานที่ดินจังหวัดชัยนาท65,763.5557,445.71
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชัยนาท36,898.2135,889.61
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดชัยนาท19,097.0032,752.25
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชัยนาท29,326.0033,453.99
สพ.ชัยนาท20,874.0033,382.39
รจจ.ชัยนาท 133,883.00221,916.09
สำนักงานแรงงานจังหวัดชัยนาท147,646.0627,705.53
สำนักงานจัดหางานจังหวัดชัยนาท0.000.00
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดชัยนาท14,947.8029,345.00
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดชัยนาท29,808.4844,704.20
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชัยนาท14,173.0031,657.52
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท170,486.47113,875.60
วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท31,522.00683,706.06
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยนาท202,665.00262,704.78
วิทยาลัยการอาชีพเนินขาม94,091.6580,109.36
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยนาท13,482.0051,727.44
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชัยนาท 32,750.0033,100.44
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชัยนาท15,291.0028,633.41
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชัยนาท12,665.5427,167.77
สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองชัยนาท1,498.540.00
สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอมโนรมย์0.0027,776.73
สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอวัดสิงห์12.0024,973.78
สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสรรพยา1,806.003,399.34
สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสรรคบุรี12.0026,049.15
สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอหันคา12.0025,128.37
สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเนินขาม12.0024,407.93
สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอหนองมะโมง12.000.00
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองชัยนาท7,143.8627,289.46
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอมโนรมย์2,776.0037,474.86
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอวัดสิงห์3,042.0026,122.93
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสรรพยา6,110.254,456.56
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสรรคบุรี13,545.0026,129.36
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองมะโมง1,722.0025,046.21
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหันคา21,732.1933,653.99
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเนินขาม12.003,828.28
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.ชัยนาท72,104.71166,030.28
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชัยนาท147,880.2291,740.91
สำนักงานที่ดินจังหวัดชัยนาท สาขาวัดสิงห์ 9,367.0030,368.02
สำนักงานที่ดินจังหวัดชัยนาท สาขาสรรคบุรี12,206.0033,202.83
สำนักงานที่ดินจังหวัดชัยนาท สาขาหันคา13,189.0034,081.08
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวัดสิงห์5,896.000.00
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสรรพยา7,655.000.00
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขามโนรมย์5,756.000.00
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสรรคบุรี3,226.000.00
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหันคา9,394.000.00
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองมะโมง1,008.000.00
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชัยนาท15,030.009,660.06
ตำรวจภูธรจังหวัดชัยนาท306,068.44353,461.25
ที่ทำการปกครองอำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท59,550.0042,678.17
ที่ทำการปกครองอำเภอเมือง จังหวัดชัยนาท55,775.0036,428.30
ที่ทำการปกครองอำเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท40,467.8310,468.75
ที่ทำการปกครองอำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท33,140.0045,509.02
ที่ทำการปกครองอำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท27,317.0045,712.42
ที่ทำการปกครองอำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท49,155.0041,802.33
ที่ทำการปกครองอำเภอหนองมะโมง จังหวัดชัยนาท25,689.8316,987.16
ที่ทำการปกครองอำเภอเนินขาม จังหวัดชัยนาท33,770.899,730.00
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดชัยนาท85,130.97141,536.64
สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองชัยนาท4,255.6429,604.64
สำนักงานเกษตรอำเภอมโนรมย์2,842.0026,183.48
สำนักงานเกษตรอำเภอวัดสิงห์2,709.0028,193.52
สำนักงานเกษตรอำเภอสรรพยา3,118.0010,831.20
สำนักงานเกษตรอำเภอสรรคบุรี1,668.0027,496.49
สำนักงานเกษตรอำเภอหันคา2,104.6228,322.03
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชัยนาท43,165.0034,397.53
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดชัยนาท8,710.0017,351.37
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชัยนาท สาขาหันคา7,925.0024,598.74
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชัยนาท0.000.00