กราฟแสดงผลเปรียบเทียบค่าระหว่าง AEU และ SEU ของหน่วยงาน สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดชัยนาท
ตารางแสดงค่า AEU และค่า SEU ของการใช้ไฟฟ้า
(จำนวนหน่วยงานทั้งหมด 63 หน่วยงาน)
 หน่วยงาน  ค่า AEU   ค่า SEU 
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดชัยนาท6,625.0023,107.95
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ชัยนาท23,628.0028,527.96
สำนักงานคลังจังหวัดชัยนาท19,308.6030,198.16
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดชัยนาท21,096.8113,108.06
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดชัยนาท26,008.0738,362.03
สำนักชลประทานที่ 12377,396.84397,864.03
สำนักงานประมงจังหวัดชัยนาท11,139.8028,480.65
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยนาท27,432.0029,030.85
สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 ชัยนาท27,606.18369,555.34
สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 1 จังหวัดชัยนาท55,933.7648,269.75
สำนักงานเกษตรจังหวัดชัยนาท30,997.0740,003.21
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชัยนาท44,488.0035,245.18
ส.ป.ก.ชัยนาท18,530.8728,384.28
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 748,919.0040,488.66
สำนักงานขนส่งจังหวัดชัยนาท89,331.6085,553.53
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชัยนาท19,285.0037,040.13
สำนักงานสถิติจังหวัดชัยนาท12,612.0034,023.28
สำนักงานพลังงานจังหวัดชัยนาท12.000.00
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดชัยนาท22,771.0033,483.97
สำนักงานจังหวัดชัยนาท255,037.9251,124.98
ที่ทำการปกครองจังหวัดชัยนาท72,663.0041,955.96
สำนักงานที่ดินจังหวัดชัยนาท65,763.5557,445.71
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชัยนาท36,898.2135,889.61
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดชัยนาท19,097.0032,752.25
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชัยนาท29,326.0033,453.99
สพ.ชัยนาท20,874.0033,382.39
รจจ.ชัยนาท 133,883.00221,916.09
สำนักงานแรงงานจังหวัดชัยนาท147,646.0627,705.53
สำนักงานจัดหางานจังหวัดชัยนาท0.000.00
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดชัยนาท14,947.8029,345.00
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดชัยนาท29,808.4844,704.20
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชัยนาท14,173.0031,657.52
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท170,486.47113,875.60
วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท31,522.00683,706.06
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยนาท202,665.00262,704.78
วิทยาลัยการอาชีพเนินขาม94,091.6580,109.36
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยนาท13,482.0051,727.44
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชัยนาท 32,750.0033,100.44
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชัยนาท15,291.0028,633.41
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชัยนาท12,665.5427,167.77
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.ชัยนาท72,104.71166,030.28
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชัยนาท147,880.2291,740.91
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวัดสิงห์5,896.000.00
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขามโนรมย์5,756.000.00
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสรรพยา7,655.000.00
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสรรคบุรี3,226.000.00
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหันคา9,394.000.00
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองมะโมง1,008.000.00
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชัยนาท15,030.009,660.06
ตำรวจภูธรจังหวัดชัยนาท306,068.44353,461.25
ที่ทำการปกครองอำเภอมโนรมย์59,550.0042,678.17
ที่ทำการปกครองอำเภอเมือง55,775.0036,428.30
ที่ทำการปกครองอำเภอวัดสิงห์40,467.8310,468.75
ที่ทำการปกครองอำเภอสรรพยา33,140.0045,509.02
ที่ทำการปกครองอำเภอสรรคบุรี27,317.0045,712.42
ที่ทำการปกครองอำเภอหันคา49,155.0041,802.33
ที่ทำการปกครองอำเภอหนองมะโมง25,689.8316,987.16
ที่ทำการปกครองอำเภอเนินขาม33,770.899,730.00
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดชัยนาท85,130.97141,536.64
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชัยนาท43,165.0034,397.53
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดชัยนาท8,710.0017,351.37
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชัยนาท สาขาหันคา7,925.0024,598.74
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชัยนาท0.000.00