กราฟแสดงผลเปรียบเทียบค่าระหว่าง AEU และ SEU ของหน่วยงาน สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดชลบุรี   ประัเภท 
ตารางแสดงค่า AEU และค่า SEU ของการใช้ไฟฟ้า
(จำนวนหน่วยงานทั้งหมด 106 หน่วยงาน)
 หน่วยงาน  ค่า AEU   ค่า SEU 
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดชลบุรี6,885.0037,669.78
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ชลบุรี27,336.0034,298.28
สำนักงานคลังจังหวัดชลบุรี24,982.0082,588.76
สำนักงานสรรพากรภาค 5721,541.00269,487.06
สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 281,289.6460,419.56
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชลบุรี31,708.1534,251.26
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดชลบุรี20,959.0041,330.24
สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 331,671.6238,829.87
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดชลบุรี16,458.0032,504.16
สำนักชลประทานที่ 9556,130.94158,687.34
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 218,754.0031,309.70
สำนักงานประมงจังหวัดชลบุรี8,512.0035,668.92
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชลบุรี23,526.0052,374.51
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 267,562.6194,327.87
สำนักงานเกษตรจังหวัดชลบุรี46,139.0040,844.73
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชลบุรี34,996.0030,981.03
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดชลบุรี31,541.0032,410.53
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 629,102.0048,811.45
สำนักงานขนส่งจังหวัดชลบุรี1,689.28272,042.69
สำนักงานทางหลวงที่ 14 157,273.64153,992.55
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 3 (ชลบุรี)63,517.0065,709.17
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชลบุรี32,876.3742,196.38
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13 (ชลบุรี)217,070.70243,180.03
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 2 (ศรีราชา)135,906.0995,155.11
สำนักงานสถิติจังหวัดชลบุรี33,631.4445,014.78
สำนักงานพลังงานจังหวัดชลบุรี12.0031,959.80
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดชลบุรี103,145.8639,738.17
สำนักงานจังหวัดชลบุรี567,246.44313,170.97
ที่ทำการปกครองจังหวัดชลบุรี73,860.0046,020.75
สำนักงานที่ดินจังหวัดชลบุรี572,180.25257,907.42
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชลบุรี44,816.0048,414.09
lสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดชลบุรี34,770.0067,730.30
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชลบุรี 134,254.6994,795.63
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนบ้านบึง 211,680.001,160,783.10
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดชลบุรี180,103.25342,300.41
รจก.ชลบุรี 1,017,449.601,355,913.10
เรือนจำพิเศษพัทยา461,821.25608,384.13
ทสญ.ชลบุรี 178,183.00302,462.56
สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 20.000.00
สำนักงานแรงงานจังหวัดชลบุรี14,637.0027,505.51
สำนักงานจัดหางานจังหวัดชลบุรี73,907.7883,996.79
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 3 ชลบุรี422,034.00431,884.19
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดชลบุรี37,074.000.00
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดชลบุรี160,392.20120,351.55
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชลบุรี29,237.0037,882.13
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1255,091.80101,875.02
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2155,658.0267,446.83
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3147,509.1472,054.79
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 (จังหวัดชลบุรี และระยอง)0.000.00
วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี800,774.630.00
วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ1,142,889.60694,745.19
วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี530,729.061,326,726.00
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชลบุรี446,048.47460,613.16
วิทยาลัยเทคนิคบางแสน288,104.000.00
วิทยาลัยเทคนิคพัทยา439,491.031,299,941.00
วิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคม197,656.000.00
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์(ชลบุรี)0.000.00
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี223,166.06107,689.44
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 จังหวัดชลบุรี247,933.1462,701.40
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 6 ชลบุรี262,113.00234,434.94
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 60.000.00
ศูนย์อนามัยที่ 6 ชลบุรี213,297.13380,563.41
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี 82,233.3144,053.71
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 9 (จ.ชลบุรี)130,747.9757,886.42
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายภาคที่ 315,298.0055,676.96
ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 4 (ชลบุรี)75,825.0050,114.24
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชลบุรี7,805.0029,318.03
ตำรวจภูธรภาค 2502,000.78471,591.13
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชลบุรี14,980.0034,485.78
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชลบุรี112,745.90164,419.38
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชลบุรี 167,637.00199,832.77
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชลบุรี 2157,813.9589,277.28
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชลบุรี 3449,919.00178,804.13
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองชลบุรี 10.000.00
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองชลบุรี 20.000.00
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านบึง0.000.00
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ่อทอง0.000.00
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองใหญ่0.000.00
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพานทอง0.000.00
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพนัสนิคม0.000.00
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเกาะจันทร์0.000.00
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีราชา 124,764.430.00
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีราชา 216,490.0065,309.96
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเกาะสีชัง2,334.002,962.03
ตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรี269,538.03402,984.69
โครงการก่อสร้าง สำนักงานชลประทานที่ 977,474.0046,985.69
ที่ทำการปกครองอำเภอพนัสนิคม155,792.2249,104.46
ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองชลบุรี86,063.0040,226.60
ที่ทำการปกครองอำเภอบ้านบึง53,277.4560,710.28
ที่ทำการปกครองอำเภอบางละมุง103,789.900.00
ที่ทำการปกครองอำเภอสัตหีบ917.250.00
ที่ทำการปกครองอำเภอหนองใหญ่43,348.7538,673.48
ที่ทำการปกครองอำเภอพานทอง83,861.3068,834.42
ที่ทำการปกครองอำเภอบ่อทอง50,591.2025,787.34
ที่ทำการปกครองอำเภอเกาะสีชัง12,242.0010,593.38
ที่ทำการปกครองอำเภอเกาะจันทร์86,242.4839,847.39
ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพเกษตรกรรมวัดญาณสังวรารามวรมหาวิหาร อันเนื่องมาจากพระราชดำริ53,871.530.00
สำนักงาน กศน.จังหวัดชลบุรี1,071,040.1033,799.82
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชลบุรี 122,653.0046,512.89
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชลบุรี 229,448.5163,898.63
โสตศึกษาจังหวัดชลบุรี117,322.6170,684.48
ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 12 จังหวัดชลบุรี0.000.00
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชลบุรี68,064.2244,097.95
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางละมุง 10.000.00
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางละมุง 20.000.00
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสัตหีบ0.000.00