กราฟแสดงผลเปรียบเทียบค่าระหว่าง AEU และ SEU ของหน่วยงาน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 7   ประัเภท 
ตารางแสดงค่า AEU และค่า SEU ของการใช้ไฟฟ้า
(จำนวนหน่วยงานทั้งหมด 88 หน่วยงาน)
 หน่วยงาน  ค่า AEU   ค่า SEU 
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 7291,624.00683,602.63
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดจันทบุรี10,552.0028,203.53
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จันทบุรี22,594.0033,067.02
สำนักงานคลังจังหวัดจันทบุรี25,033.0032,779.57
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดจันทบุรี50,629.0043,914.48
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี12,991.0032,097.54
สำนักงานประมงจังหวัดจันทบุรี10,198.3730,390.41
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดจันทบุรี27,478.9336,236.16
สำนักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรี74,359.6137,845.74
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี29,379.0054,978.69
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดจันทบุรี24,500.5929,975.01
สำนักงานขนส่งจังหวัดจันทบุรี107,642.63183,697.83
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดจันทบุรี21,876.0031,943.74
สำนักงานสถิติจังหวัดจันทบุรี14,308.7336,043.20
สำนักงานพลังงานจังหวัดจันทบุรี4,685.0027,728.36
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดจันทบุรี63,014.1630,498.47
สำนักงานจังหวัดจันทบุรึ553,284.0049,837.16
ที่ทำการปกครองจังหวัดจันทบุรี88,951.0061,734.58
สำนักงานที่ดินจังหวัดจันทบุรี101,734.6953,245.12
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดจันทบุรี33,363.0037,530.23
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดจันทบุรี22,262.0033,181.31
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดจันทบุรี31,644.0038,351.15
สพ.จันทบุรี71,007.60141,178.45
รจจ.จันทบุรี 735,845.00626,242.31
ทัณฑสถานเปิดทุ่งเบญจา 77,676.0640,221.76
สำนักงานแรงงานจังหวัดจันทบุรี59,869.2130,903.85
สำนักงานจัดหางานจังหวัดจันทบุรี0.000.00
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดจันทบุรี21,063.0030,910.00
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดจันทบุรี(สปส.จ.จันทบุรี)46,130.0047,071.74
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดจันทบุรี22,335.2530,101.76
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1158,478.0880,978.21
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2157,586.6454,995.44
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 17 (จังหวัดจันทบุรี และตราด)0.000.00
วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี932,720.00697,837.38
วิทยาลัยสารพัดช่างจันทบุรี198,478.31293,123.06
วิทยาลัยการอาชีพนายายอาม164,960.00359,404.91
วิทยาลัยการอาชีพสอยดาว0.000.00
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี292,975.7294,306.54
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดจันทบุรี 25,956.0034,181.54
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดจันทบุรี9,168.7727,123.82
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดจันทบุรี19,697.0041,002.86
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดจันทบุรี19,484.0056,447.50
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองจันทบุรี12.0027,985.91
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสอยดาว4,770.0038,211.17
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอโป่งน้ำร้อน1,833.0025,096.84
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอมะขาม6,849.186,453.24
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอนายายอาม12.00104,381.47
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแก่งหางแมว4,603.0026,976.29
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอท่าใหม่6,272.0026,066.73
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอขลุง6,053.0025,272.03
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแหลมสิงห์4,092.0025,080.67
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเขาคิชฌกูฏ791.0025,942.34
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดจันทบุรี313,929.25163,734.48
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดจันทบุรี0.0067,968.48
สำนักงานสรรพากรพื้นที่จันทบุรี216,036.06123,526.54
สำนักงานที่ดินจังหวัดจันทบุรี สาขาขลุง8,416.0028,433.41
สำนักงานที่ดินจังหวัดจันทบุรี สาขามะขาม24,064.0035,663.77
สำนักงานที่ดินจังหวัดจันทบุรี ส่วนแยกแหลมสิงห์6,856.0027,567.36
สำนักงานที่ดินอำเภอนายายอาม3,159.0021,499.54
สำนักงานที่ดินจังหวัดจันทบุรี สาขาท่าใหม่46,288.0042,228.83
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าใหม่0.000.00
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองจันทบุรี0.000.00
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาขลุง0.000.00
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแหลมสิงห์0.000.00
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขามะขาม0.000.00
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโป่งน้ำร้อน0.000.00
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสอยดาว0.000.00
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแก่งหางแมว0.000.00
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานายายอาม0.000.00
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเขาคิชฌกูฏ0.000.00
ตำรวจภูธรจังหวัดจันทบุรี190,074.562,634,730.80
ด่านศุลกากรจันทบุรี65,997.9146,967.54
สำนักงาน กศน.จังหวัดจันทบุรี138,441.5068,770.27
สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองจันทบุรี8,383.0038,504.46
สำนักงานเกษตรอำเภอขลุง4,216.0017,200.86
สำนักงานเกษตรอำเภอท่าใหม่7,708.000.00
สำนักงานเกษตรอำเภอแหลมสิงห์2,861.0017,186.21
สำนักงานเกษตรอำเภอมะขาม694.0027,110.41
สำนักงานเกษตรอำเภอโป่งน้ำร้อน2,875.005,727.50
สำนักงานเกษตรอำเภอสอยดาว3,586.0035,308.16
สำนักงานเกษตรอำเภอนายายอาม4,362.0026,905.21
สำนักงานเกษตรอำเภอแก่งหางแมว1,710.0026,160.37
สำนักงานเกษตรอำเภอเขาคิชฌกูฏ5,394.0033,758.99
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่จันทบุรี19,506.0049,981.61
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดจันทบุรี0.000.00
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่จันทบุรี สาขานายายอาม4,885.0025,122.96
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่จันทบุรี สาขาโป่งน้ำร้อน2,057.0026,148.95
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดจันทบุรี37,367.0026,138.40