กราฟแสดงผลเปรียบเทียบค่าระหว่าง AEU และ SEU ของหน่วยงาน สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดฉะเชิงเทรา   ประัเภท 
ตารางแสดงค่า AEU และค่า SEU ของการใช้ไฟฟ้า
(จำนวนหน่วยงานทั้งหมด 71 หน่วยงาน)
 หน่วยงาน  ค่า AEU   ค่า SEU 
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดฉะเชิงเทรา7,378.0026,232.98
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ฉะเชิงเทรา15,290.0032,621.63
สำนักงานคลังเขต 242,381.0028,494.32
สำนักงานคลังจังหวัดฉะเชิงเทรา16,750.0031,196.35
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดฉะเชิงเทรา21,630.0039,161.45
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา20,961.0024,548.27
สำนักงานประมงจังหวัดฉะเชิงเทรา11,995.007,061.44
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดฉะเชิงเทรา43,541.9028,574.34
สำนักงานปศุสัตว์เขต 272,399.6046,216.78
สำนักงานเกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา36,514.0039,925.80
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา34,573.0039,572.68
ส.ป.ก.ฉะเชิงเทรา31,337.2650,460.62
สำนักงานขนส่งจังหวัดฉะเชิงเทรา116,591.50125,239.80
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดฉะเชิงเทรา31,113.0039,864.67
สำนักงานสถิติจังหวัดฉะเชิงเทรา13,468.0036,667.46
สำนักงานพลังงานจังหวัดฉะเชิงเทรา11,480.0029,898.94
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดฉะเชิงเทรา28,388.0728,484.17
สำนักงานจังหวัดฉะเชิงเทรา426,768.0036,798.75
ที่ทำการปกครองจังหวัดฉะเชิงเทรา69,721.0028,384.14
สำนักงานที่ดินจังหวัดฉะเชิงเทรา98,358.8462,938.94
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดฉะเชิงเทรา46,448.0831,546.85
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดฉะเชิงเทรา21,968.0033,947.42
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดฉะเชิงเทรา40,070.0050,483.94
สพ.ฉะเชิงเทรา36,288.0034,114.76
รจก.ฉะเชิงเทรา 417,507.63530,685.44
สำนักงานแรงงานจังหวัดฉะเชิงเทรา13,759.0029,662.68
สำนักงานจัดหางานจังหวัดฉะเชิงเทรา32,251.2448,987.77
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดฉะเชิงเทรา21,298.0034,349.52
สปส.จ.ฉะเชิงเทรา571.2040,255.88
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา36,925.0033,504.68
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1266,512.1387,137.61
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2148,544.6482,173.40
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 (ฉะเชิงเทรา และสมุทรปราการ)0.000.00
วิทยาลัยเทคนิคจุฬาภรณ์ (ลาดขวาง) 0.00151,794.94
วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา622,796.00167,273.45
วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา653,768.001,871,408.80
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีฉะเชิงเทรา372,452.97114,079.76
วิทยาลัยสารพัดช่างฉะเชิงเทรา206.0073,078.72
วิทยาลัยการอาชีพบางปะกง12.001,494,958.40
วิทยาลัยการอาชีพพนมสารคาม57,762.0030,461.15
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา135,586.8895,384.30
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา 52,157.0053,023.26
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดฉะเชิงเทรา3,194.0028,883.03
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดฉะเชิงเทรา24,322.0067,472.09
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ฉะเชิงเทรา344,463.47198,025.44
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางน้ำเปรี้ยว0.000.00
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางปะกง0.000.00
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพนมสารคาม0.000.00
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสนามชัยเขต0.000.00
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางคล้า0.000.00
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านโพธิ์0.000.00
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแปลงยาว0.000.00
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาราชสาส์น0.000.00
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคลองเขื่อน0.000.00
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าตะเกียบ0.000.00
ตำรวจภูธรจังหวัดฉะเชิงเทรา257,040.92318,970.31
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลคลองนา0.000.00
ที่ทำการปกครองอำเภอคลองเขื่อน0.000.00
ที่ทำการปกครองอำเภอท่าตะเกียบ0.000.00
ที่ทำการปกครองอำเภอบางคล้า0.000.00
ที่ทำการปกครองอำเภอบางน้ำเปรี้ยว0.000.00
ที่ทำการปกครองอำเภอบางปะกง0.000.00
ที่ทำการปกครองอำเภอบ้านโพธิ์0.000.00
ที่ทำการปกครองอำเภอแปลงยาว0.000.00
ที่ทำการปกครองอำเภอพนมสารคาม0.000.00
ที่ทำการปกครองอำเภอราชสาส์น0.000.00
ที่ทำการปกครองอำเภอสนามชัยเขต0.000.00
สำนักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดฉะเชิงเทรา185,827.0928,792.21
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ฉะเชิงเทรา37,144.0028,461.52
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา14,218.0037,260.08
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดฉะเชิงเทรา55,753.2034,679.34